Skip to main content Skip to search
31 Aug 2015
4 min 1 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog, Sangay Choki

Neyjur Wangmo from Shumar sings "Zamling Sayi Tewa," one of the oldest Bhutanese boedra songs. Its lyrics praise sacred sites including Bumthang Jampa Lhakhang, Puntang Dzong, and Dorjé Den (Bodhgaya) in India. The song falls under boedra category because of its slow tune.

 

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཤུ་མར་ལས་ རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་གིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་ འཛམ་གླིང་སའི་ལྟེ་བ། ཟེར་མི་གླུ་གཞས་དེ་ཡང་ གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དར་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མ་འགྱོ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་གི་ཚིག་ཚུ་ གནས་རྩ་ཆེན་ཚུ་ལུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཙང་ཙ་ར་འདུག འ་ནི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ ད་ལྟོ་ ང་བཅས་ར་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ལྷབ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་ འཇའ་ཡལཝ་འདེ་ཡལ་ནི་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་་་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་འདུག །
  So, there is a capital of the world.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་བུམ་ཐང་ལ་ལྷ་ཡི་བསྐོར་སོང་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་་་བུམ་ལ་ཐང་ལྷ་ཡི་བསྐོར་སོང་ལ་ཞེས་པའི་སོ། །
  Soya, [I] knew Bumtahng is surrounded by the Gods. Soya, [I] knew Bumtahng is surrounded by the Gods.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་་་བུམ་ཐང་ལ་རྒྱ་བོད་ལྷ་ཁང་འདུག །
  So, Bumthang has monasteries of India and Tibet.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་་ནང་ལ་ནི་ཁྲུས་ཆུ་གཡུ་(བཞུགས)ཡོད་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་ནང་ལ་ནི་ཁྲུས་ཆུ་གཡུ་(བཞུགས)ཡོད་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །
  Soya, [I] knew ablution water live inside. Soya, [I] knew ablution water live inside.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་་་བདེ་ཆེན་ལ་སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་འདུག །
  So, great bliss is there in the Pungthang dechen.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་་ཕོ་ཆུ་ལ་གཡས་ཀྱི་བསྐོར་ཤོག་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་་ཕོ་ཆུ་ལ་གཡས་ཀྱི་བསྐོར་ཤོག་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །
  Soya, [I] knew the male river is surrounded from the right. Soya, [I] knew the male river is surrounded from the right.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་་བདེ་ཆེད་ལ་སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་འདུག །
  So, great bliss is there in the Pungthang Dechen.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་་མོ་ཆུ་ལ་གཡོན་གྱི་བསྐོར་ཤོག་ལ་ཞོས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་་མོ་ཆུ་ལ་གཡོན་གྱི་བསྐོར་ཤོག་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །
  Soya, [I] knew the female river is surrounded from the left. Soya, [I] knew the female river is surrounded from the left.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་་་རྒྱ་གར་ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་སྒོ་འདུག །
  So, Indian has a door of Dorji Den.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་བཅོམ་ལྡན་ལ་འདས་ཀྱི་གདན་ས་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་བཅོམ་ལྡན་ལ་འདས་ཀྱི་གདན་ས་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །
  Soya, It is the residence Lord Buddha.Soya, Its is the residence of lord Buddha
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་་ཆུ་མོ་ལ་ནཱ་རང་རྩ་ན་འདུག །
  So, water female is in the Nara Tsana.
 • རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ Neyjur Wangmo
  སྭོ་ཡ་་་བཅོམ་ལྡན་ལ་འདས་ཀྱི་གསོལ་ཆུ་ལ་ཞེས་པའི་སྭོ། །སྭོ་ཡ་་་བཅོམ་ལྡན་ལ་འདས་ཀྱི་་གསོལ་ཆུ་ལ་ཞེས་པའི་་སྭོ། །
  Soya, It is the drinking water for Lord Buddha. Soya, It is the drinking water for Lord Buddha.