Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
4 min 57 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel

༉  ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ དུང་དཀར་གཡུས་ཚན་ལས་སེངྒེ་བཟང་མོ་གིས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཁྱེད་རྣམ་པ་དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཟེར་མི་འདི་འཐེན་ནུག གླུ་གཞས་འདི་ ཁོ་རའི་སྤུན་ཆ་ཚུ་དང་འཕྱད་པའི་རེ་བ་མ་བསྐྱེད་རུང་ དུས་ད་རེས་འཛོམས་མི་འདི་ ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་འཕྱད་དེ་འཛོམས་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་འཐེན་ནི་གླུ་གཞས་དགའ་གླུ་ཅིག་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་གི་དཔེ་ཚུ་ཡང་ གནམ་དང་ཉི་མ་ སྤང་དང་ཤ་བ་ གངས་དང་སེངྒེ་ ཆུ་དང་ཉ་མོ་ཚུ་འཕྱད་མི་དེ་ཡང་ ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་པས་ཟེར་ དཔེ་དེ་ཚུ་ལུ་བཀོད་དེ་ འཐེནམ་ཨིན་པས།

Singye Zangmo from Dungkar Chiwog (sub-county) in Kurtoe Gewog (county) in Lhuntse Dzongkhag (district), sings a popular Boedra song called "Choe Nangpa Gungsang Thoenpo". The song is about the delight the author experienced when meeting his/her siblings at a beautiful village, brought together by destiny. They claim the meeting is a result of karmic action from their past lives. The song uses metaphors referring to the sun and the sky, the meadow and the stag, the snow lion and the mountain, the river and the golden fish — all pairs that inevitably meet each other.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་དགུང་སངས་མཐོན་པོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། ། དགུང་དང་ལ་ཁྲི་གདུགས་གཉིས་ཡང་། །མཇལ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །འཛོམས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། ། དུས་ད་ལུ་(ད་ལ་)ལན་གཅིག་མཇལ་བ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །
  Tomorrow you will be high sky; I will be sun. Never thought of being sun and sky together. Due to karmic they had met.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་སེང་ཆེན་དཀར་མོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་སེང་ཆེན་དཀར་མོ། ། གངས་དང་ལ་སེང་ཆེན་གཉིས་ཡང་། །མཇལ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །འཛོམས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། ། དུས་ད་ལུ་(ད་ལ་)ལན་གཅིག་མཇལ་བ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །
  Tomorrow you will be high peak; I will be great white lion. Never thought of being peak and lion together. Due to karmic they had met.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ། ། སྤང་དང་ལ་ཤཝ་རྒས་གཉིས་ཡང་། །མཇལ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །འཛོམས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། ། དུས་ད་ལུ་(ད་ལ་)ལེན་ཅིག་མཇལ་བ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །
  Tomorrow you will be pastureland; I will be reindeer. Never thought of being pastureland and reindeer together. Due to karmic they had met.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་སྤང་སྟོད་་་་ ཨ་ཀ་་་་་
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཉའུ་ཅུང་གསེར་མོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་ཉའུ་ཅུང་གསེར་མོ། ། མཚོ་དང་ལ་ཉའུ་ཅུང་གཉིས་ཡང་། །མཇལ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །འཛོམས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། ། དུས་ད་ལུ་(ད་ལ་)ལན་གཅིག་མཇལ་བ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །
  Tomorrow you will be ocean; I will be golden fish. Never thought of being ocean and fish together. Due to karmic they had met.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་གཡུས་སྟོད་མཐོན་པོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་བུ་དང་བུ་མོ། །ང་རང་(ངེད་)རྣམ་པ་བུ་དང་བུ་མོ། ། བུ་དང་ལ་བུ་མོ་གཉིས་ཡང་། །མཇལ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །འཛོམས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། ། དུས་ད་ལུ་(ད་ལ་)ལན་གཅིག་མཇལ་བ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། །དགའ་སྤྲོ་ལ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཤོག །སྐྱིད་སྤྲོ་ལ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཤོག །
  Tomorrow you will be village; I will be boy and girl. Never thought of being boy and girl together. Due to karmic they had met.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  So is it.