Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 2 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  གངས་སེང་དཀར་མོ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་འདི། །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་གངས་དཀར་ཚིག་གསུམ་(སྤུན་གསུམ་)ཡོད། །གངས་རི་རང་ཡང་ཁ་བས་བཞུ་ཉེན་འདུག །
  Snow lion, don’t get attached to me [lofty peak]. There is Gangkar Puensum much better than me [lofty peak], I [lofty peak] am too fading away by snows.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ང་བ་ལྷག་པའི་རྩྭ་ཆུ་དགའ་ལྡན་ཡོད། །སྤང་སྟོད་རང་ཡང་སེར་བས་བཅོམ་ཉེན་འདུག །
  [ཤ་བ་རྭ་བཅུ་དོན་གྲུབ་?]རྒྱས་པ་འདི། །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། The reindeer don’t get attached to me [lofty meadow]. There is Gaden possessing grass and water far better then me [lofty meadow], I [meadow] am too conquering by hailstone.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་་་་་་་་ ཉའུ་ཅུང་གསེར་མོ་ཆུ་འགྲོ་སྦྱོར་བ་འདི། །མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་མ་ཐང་(མ་ཕམ་)གཡུ་མཚོ་ཡོད། །མཚོ་སྟོད་རང་ཡང་འཕྲལ་ལས་སྐམ་ཉེན་འདུག །
  Lofty lake…… The fish don’t get attached to me [lofty lake]. There is turquoise lake far better then me [lofty lake], I [lofty lake] am too dried by sun.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷ་བོ་དར་པོ་ཁྱོད། །ཨ་མ་རང་ཡང་འཆི་ལུ་འགྲོ་ཉེན་འདུག ང་བ་ལྷག་པའི་གྲགས་པ་བསམ་གྲུབ་ཡོད། །འདི་ལུ་ཨ་མ་ང་ལུ་མ་ཆགས་ཤིག །(ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷ་བོ་དར་པོ་ཁྱོད། །འདི་ལུ་ཨ་མ་ང་ལུ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་གྲགས་པ་བསམ་གྲུབ་ཡོད། །ཨ་མ་རང་ཡང་འཆི་བ་འགྲོ་ནི་འདུག །)
  My dear son, don’t get attached to me [mother]. There is Drakpa Samdrup far better then me [mother], I [mother] am too on the way to death.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Thank you.