Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 2 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

The song Gangseng Karmo sungla, an old popular Boedra song was sang by Changa Mo from Thunpey village under Kurtoe goeg in Lhuntse Dzongkhag. The song is a popular song sang amoung many of Bhutanese people as it is very common song. This song seems to talk about greed and lust as the lyrics of the song forbid from loving to beautiful and attractive faces like snow mountains, beautiful meadow and lofy lake because the lyrics advices that there are other above these stuffs such as Gangkar Phunsum better than snow mountain, a better meadow with green grasses and turquoise lake that would attract more. Thus, it is refraining from loving above mentioned stuffs and look for better one. 

 

དགུང་སེང་དཀར་མོ་གསུང་ལ་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུན་སྟོད་རྒེད་འོག་ མཐུན་པས་གཡུས་ཚན་ལས་ ལྕང་ག་མོ་གིས་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ འབྲུག་གི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིན་ནང་ གླུ་གཞས་འདི་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་འཐེནམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་ འདོད་པ་དང་ཆགས་པའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འདི་ནང་གདོང་འཇའ་རིངམོ་སེམས་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་ དཔེར་འབད་བ་ཅིན་ ཁཝ་ལྡན་པའི་གང་རི་དང་ སྤང་འཇའ་ཆི་ཆི་ མཚོ་འདི་ཚུ་ལུ་མ་ཆགས་པར་ ཁཝ་ལྡན་པའི་གང་ལས་ལྷག་པའི་ གང་དཀར་སྤུན་གསུམ་དང་ སྔོ་ལྗང་ལྡན་པའི་སྤང་དང་ གཡུ་རས་འཁྱིལ་བའི་མཚོ་ཡོད་ཟེར་མས། འདི་གིས་སྦེ་ གང་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ སེམས་མ་ཆགས་པར་ འདི་ལས་ལྷག་པའི་དངོས་པོ་ཅིག་ ལྟ་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་སྟོནམ་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  གངས་སེང་དཀར་མོ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་འདི། །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་གངས་དཀར་ཚིག་གསུམ་(སྤུན་གསུམ་)ཡོད། །གངས་རི་རང་ཡང་ཁ་བས་བཞུ་ཉེན་འདུག །
  Snow lion, don’t get attached to me [lofty peak]. There is Gangkar Puensum much better than me [lofty peak], I [lofty peak] am too fading away by snows.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ང་བ་ལྷག་པའི་རྩྭ་ཆུ་དགའ་ལྡན་ཡོད། །སྤང་སྟོད་རང་ཡང་སེར་བས་བཅོམ་ཉེན་འདུག །
  [ཤ་བ་རྭ་བཅུ་དོན་གྲུབ་?]རྒྱས་པ་འདི། །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། The reindeer don’t get attached to me [lofty meadow]. There is Gaden possessing grass and water far better then me [lofty meadow], I [meadow] am too conquering by hailstone.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་་་་་་་་ ཉའུ་ཅུང་གསེར་མོ་ཆུ་འགྲོ་སྦྱོར་བ་འདི། །མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་མ་ཐང་(མ་ཕམ་)གཡུ་མཚོ་ཡོད། །མཚོ་སྟོད་རང་ཡང་འཕྲལ་ལས་སྐམ་ཉེན་འདུག །
  Lofty lake…… The fish don’t get attached to me [lofty lake]. There is turquoise lake far better then me [lofty lake], I [lofty lake] am too dried by sun.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷ་བོ་དར་པོ་ཁྱོད། །ཨ་མ་རང་ཡང་འཆི་ལུ་འགྲོ་ཉེན་འདུག ང་བ་ལྷག་པའི་གྲགས་པ་བསམ་གྲུབ་ཡོད། །འདི་ལུ་ཨ་མ་ང་ལུ་མ་ཆགས་ཤིག །(ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷ་བོ་དར་པོ་ཁྱོད། །འདི་ལུ་ཨ་མ་ང་ལུ་མ་ཆགས་ཤིག ། ང་བ་ལྷག་པའི་གྲགས་པ་བསམ་གྲུབ་ཡོད། །ཨ་མ་རང་ཡང་འཆི་བ་འགྲོ་ནི་འདུག །)
  My dear son, don’t get attached to me [mother]. There is Drakpa Samdrup far better then me [mother], I [mother] am too on the way to death.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Thank you.