Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
3 min 54 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "This White Scarf in My Hand." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དྲིན་ཕ་མ་ནང་ན་ཟླ་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དྲི་མེད་ཀྱི་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་འདི་ལས་དགེ་སྡིག་ཞུ་སའི་སྐྱབས་མགོན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ལུས་ཤ་ཁྲག་གསོ་བའི་དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ།   སེམས་སྐྱིད་སྡུག་བཤད་སའི་སྤུན་ན་ཟླ་བཅས་ལ་འབུལ་བར་འདོད་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0