Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 31 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "This White Cloud in the Open Sky." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཡ་མཚན་འབྱུང་བ་ནི་དོན་ཁྱད་པར་བའམ་དོན་བཟང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགུང་ཨ་སྔོན་མཁའ་རུ་སྤྲིན་དཀར་པོ་འཁྲིག་པ་དང་།  སྤྲིན་དཀར་པོའི་ནང་དུ་འབྲུག་ཆུང་འཁྱིལ་བ་འབྲུག་ངར་སྐད་ཆེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་དང་།  རྫ་ཁྲ་ཡག་མགོ་ལ་གངས་ཀྱིས་གཡོག་པ་དང་གངས་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་སེང་གེ་འགྱིང་བ་སེང་གཡུ་རལ་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ།  རི་མཐོན་པའི་སྟེང་དུ་ནགས་ཀྱིས་བཀང་བ་དང་ནགས་རྒྱ་རྫོང་ནང་དུ་རྒྱ་སྟག་འགྱིང་བ་སྟག་རྩལ་དྲུག་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0