Skip to main content Skip to search
01 Oct 2018
16 min 17 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Penchela, Yeshi Wangchuk, Karma Studio

A group of women from Trongsa Dzongkhag, including few classical singers from different regions, came for a symposium in Thimphu and recorded this unique Zhem song with background singers. The song was composed with overwhelming lyrics that describe the historical Trongsa Choetsey Dzong. According to the verses of the song, the Dzong was compared with a paradise built atop stable rock, with the base entrusted to the lake. The Dzong was also compared with the thousand doors of auspiciousness (Tashi Gomang) that was the residence of a thousand Buddhas. Thus, the lyrics prays for prosperity and auspiciousness for the Dzong.

ཐིམ་ཕུ་ལུ་ མཁས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ ཀྲོང་གསར་ལས་ ཨམ་སྲུ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གཞསམོ་འདི་ རྒྱབ་སྐད་འཐེན་མི་དང་ཅིག་ཁར་ སྒྲ་གཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གིས་ རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་རྩམ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞསཚིག་ནང་ལུ་ རྫོང་འདི་ ལྷ་ཡུལ་ཞིང་ཁམས་ལུ་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་འདི་ སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་གདན་ས་ བཀྲ་ཤིས་མགོ་མང་ལུ་ཡང་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གླུ་གཞས་འདི་གིས་ རྫོང་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ནི་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨོན་ཚིག་ཞུཝ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ཡ་ཡ་སྟེང་ཡུལ་ལས་གནས་ཀྱི་ཞིང་ལུ་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  རྫོང་དཀར་པོའི་ཡ་ཆོས་བརྩེགས་བཞེངས་ས་ལུ་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ཡ་དམག་དཔོན་གྱིས་དམག་བཏང་ས་ལུ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  མར་རྫོང་མཇུག་ཡ་བྲག་ལུ་གཏད་ས་ལུ་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ཡ་བྲག་མཇུག་མཚོ་ལུ་གཏམས་ས་ལུ་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  མཚོ་ཡང་ཡ་མནྜལ་ཕུལ་ས་ལུ་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ཕྱི་མཇལ་ཚེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མས། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  སྣང་ས་གི་ཡ་སྟོང་གི་ཕོ་བྲང་མས་ཡ། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ད་རྫོང་ཆེན་དེ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་པས། །
 • གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Lemo and Friends
  ཡ་རྫོང་ཆེན་ཡ་དེ་ལུ་གཡང་ཆགས་པས་ཡ།། །།