Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 11 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A man visits Lhasa for the first time and asks a friend for directions to visit local religious sites.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡུལ་ཐོལ་ལམ་རྫས་ན་ད་དེ་ན་ཤེས་ན་རེད།
  yul thol lam rdzas na da de na shes na red/
  You will know Yutuo street there.
 • ཨོ་ལེ།ཡུལ་ཐོལ་ཟམ་པ་ཡོད་ས་དེ་ལམ་དེ་མྱིང་༼མིང་༽ལ་ཡུལ་ཐོལ་ལམ་རྫས་ནས་རེ་མོ།ཁྱོད་དེ་ཧུལ་ཡར་ར་སོང་ན་ཇོ་ཁང་ཨོ་ཆོག་༼ང་ཚོས་༽ཐུག་ཧུལ། ཨུ་གོ། དེ་ཇོ་ཁང་ཡུལ་སྐོར་ཞེས་སོང་བ་སྐོར་ར་ཞེས་དང་བ་དེ་ཇོ་ཁང་གི་སྔོན་ཕྱོགས་་་་་གི་སྒོ་དེ་ཡིན་འདབ་མིན་འདབ་མར་ར་བྱང་བ་འཁོར་བསྡད་ནི་འོག་ཧུལ་རེད་་་་་་་་་ཨུ་གོ། 
  o le/yul thol zam pa yod sa de lam de mying (ming )la yul thol lam rdzas nas re mo/khyod de hulyr ra song na jo khang o chog (nga tshos )thug hul/_u go/_de jo khang yul skor zhes song ba skor ra zhes dang ba de jo khang gi sngon phyogs gi sgo de yin 'dab min 'dab mar ra byang ba 'khor bsdad ni 'og hul red u go/_
  Sure. The street Yutuo Bridge located is called Yutuo.You will go through up the street and meet Joukom. You will have a sight see and circumambulate The Joukom. The main door of Joukom definetely faces towards to North.
 • འོ་ཇོ་ཁང་འགྱོ་བ་དང་དེ་ཧུལ་ད་ཧལ་ར་མོ་ཆེ་བཞུགས་ས་སོང་ར་ད་ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཇོ་ཁང་དེ་ན་མཇལ་ས་ཡོད་ནི་རེད།
  'o jo khang 'gyo ba dang de hul da hal ra mo che bzhugs sa song ra da ra mo che gtsug lag khang de jo khang de na mjal sa yod ni red/
  You did visit Joukom and then you can go down to visit Ramoche near Joukom temple.
 • འོ་ཡ། ད་ངེས་དྲི་ཧེལ་དྲི་ཧེལ་འགྱོ་ར། ང་ལྷ་ས་ཐེངས་དང་པོ་ཡོངས་ནས་དེ་རལ་མོ་ཆེ་ར་འགྱོ་ས་མི་ཤེས་ར་ད་ངེས་དྲི་ཧེལ་དྲི་ཧེལ་འགྱོ་ཧུལ་འདུག།
  'o ya/_da nges dri hel dri hel 'gyo ra/_nga lha sa thengs dang po yongs nas de ral mo che ra 'gyo sa mi shes ra da nges dri hel dri hel 'gyo hul 'dug/
  Ok. i can go and ask people. This is my first time to arrive Lhasa and i don't know where Ramoche is, so i can ask people (anyway).
 • འོ་ཡ། ད་མིན་ད་༼གཞན་དག་༽་ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཤེས་ཀྱིཨུ་ཡོད་གི།
  'o ya/_da min da (gzhan dag ) khyod kyi mi shes kyiu yod gi/
  Right! Any other things that you don't know about?
 • དི་ཧུལ་ད་ད་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་འདི་རུ་ཆེན་ན་ཧྲལ་གིལ་རྒྱའི་འགྱོ་ས་དེ་ཕེལ་ཉོལ་སའི་ཁ་ཚོང་ཤེས་རྒྱུ་མི་ཤེས་ཧུལ་རལ་ད་ངེས་མྱི་གཞན་དག་ཚོགས་དྲི་ཧུལ་དྲི་ཧུལ་འགྱོ་ཧེལ་འདུག།
  di hul da da se 'bras dga' gsum 'di ru chen na hral gil rgya'i 'gyo sa de phel nyol sa'i kha tshong shes rgyu mi shes hul ral da nges myi gzhan dag tshogs dri hul dri hul 'gyo hel 'dug/
 • འོ་ཡ་དགའ་ལྡན་ལ་འགྱོ་ས་མི་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་ནི་མ་རེད། བར་སྐོར་ལ་སོང་བ་
  'o ya dga' ldan la 'gyo sa mi shes rgyu yod ni ma red/_bar skor la song ba
 • འོ་ལེ།
  'o le/
 • བར་སྐོར་གལ་ན་གསལ་མཆོད་ར་ན་དེ་་ཕེལ་བཙོང་ས་ཡོད་ནི་རེད་མོ་
  bar skor gal na gsal mchod ra na de phel btsong sa yod ni red mo
 • འོ་ལེ།
  'o le/
 • འོ་ཁྱོད་དེ་ཧུལ་ཉོལ་ད་ནི་དགའ་ལྡན་བསྡད་ས་སྒོར་མོ་༢༠་ཐམ་པ་རེད།
  'o khyod de hul nyol da ni dga' ldan bsdad sa sgor mo 2a0a tham pa red/
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
 • ཨུ་གོ་ཧུལ༎ དེ་ཏག་ཙེ་ཤུན་ནས་འགྲོ་ཧུལ་ཏག་ཙེ་རྫོང་ནས་ཡར་ར་སོང་ན་དགའ་ལྡན་ལ་ཐག་ཉེ་ནས་རེད། ད་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་ནང་ནས་ཙི་ཧེལ་ཟིག་གི་ཐག་རིང་སོགས་ནི་དགའ་ལྡན་རེད།  
  u go hul//_de tag tse shun nas 'gro hul tag tse rdzong nas yar ra song na dga' ldan la thag nye nas red/_da se 'bras dga' gsum nang nas tsi hel zig gi thag ring sogs ni dga' ldan red/__
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
 • ཨུ་གོ། འོ་ཡ་དི་ཧུལ་ད་ཁྱོད་མར་ར་ཤོག་ན་དེ་ཧལ་ར་སེལ་ར་སོང།
  u go/_'o ya di hul da khyod mar ra shog na de hal ra sel ra song/
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
 • གོ་ཧལ།
  go hal/
 • སེ་ར་་་་་་་་་དེ་གང་ཟིག་གི་་་་
  se ra de gang zig gi
 • སེ་ར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཇོ་ཁང་སྔོན་ཕྱོགས་གི་ཐང་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་རྫོས་རྒྱུ་ཟེར་ཨུལ་ཟོལ་༼ད་ལྟ་༽བོད་གི་སྨན་རྩིས་ཁང་འོག་༼ཡོད༽་ནི་རེད་མོ།
  se ra sman rtsis khang gi jo khang sngon phyogs gi thang du sman rtsis khang rdzos rgyu zer ul zol (da lta )bod gi sman rtsis khang 'og (yod) ni red mo/
 • འོ་ལེ། འོ་ལེ།
  'o le/_'o le/
 • འོ་དེ་ན་ཐེན་ཁྲུལ་ཁྲམ་༼རྒྱ་སྐད་རླངས་འཁོར་བསྡད་ས༽ཟེར་འོག་༼ཡོད༽་ནི་རེད། ཁྱོད་དེ་སོང་དེ་ཧུལ་ཕེལ་ཉོལ་དུང་ན་སེ་ར་སོང། དེ་ཧུལ་ཤུར་ར་ཤོག་དེ་ཧུལ་གེལ་ཡངས་ད་སངས་མ་༼སྔོན་མོ་༽་ཉོལ་ས་དེ་སོང་ན་འབྲས་འབུམ་གི་འགྱོ་ས་ཡོད་ནི་རེད་ཧོལ།
  'o de na then khrul khram (rgya skad rlangs 'khor bsdad sa)zer 'og (yod) ni red/_khyod de song de hul phel nyol dung na se ra song/_de hul shur ra shog de hul gel yangs da sangs ma (sngon mo ) nyol sa de song na 'bras 'bum gi 'gyo sa yod ni red hol/
 • སྨན་རྩིས་ཁང།
  sman rtsis khang/
 • འོ་ལེ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་དེ་ལ་ཆིས་ཁྲུལ་༼རྒྱ་སྐད་རླངས་འཁོར༽ཡོད་ནི་རེད། ཨུ་གོ་གི། ཁྱོད་དེ་སོང་བ་ཕེལ་ཉོལ་དང་ན་འབྲས་འབུམ་སེ་འབྲས་དགའ་གསུལ་དེ་ཞེས་མཇལ་ཐོག་ནི་འལ་ནི་རེད། ཨོ་གོ་ཐའ།ཁྱོད་དེ་སྡུག་ལྟ་འཁོར་ས་ཟེར་ཀྱོང་ཟེར་མ་རེད།
  'o le/_sman rtsis khang gi sngon phyogs su de la chis khrul (rgya skad rlangs 'khor)yod ni red/_u go gi/_khyod de song ba phel nyol dang na 'bras 'bum se 'bras dga' gsul de zhes mjal thog ni 'al ni red/_o go tha'/khyod de sdug lta 'khor sa zer kyong zer ma red/
 • འོ་ཡ། འོ་ཡ།་ ད་ཁ་བྲོལ།
  'o ya/_'o ya/ _da kha brol/
 • ད་ཁྱོད་ཀྱོང་མི་ཤེས་རྒྱུ་འུག་ཡོད།
  da khyod kyong mi shes rgyu 'ug yod/
 • ད་གནས་སྐབས་གི་དི་མེད་ཟེར་ཆོག་ད། རྫ་ཀི་ངེས་དྲི་ཧེལ་དྲི་ཧེལ་འགྱོ་ཧེལ། ད་འོང་༼ད་དུང་༽འགྱོ་ས་ཟེར་མི་ཤེས་ར་
  da gnas skabs gi di med zer chog da/_rdza ki nges dri hel dri hel 'gyo hel/_da 'ong (da dung )'gyo sa zer mi shes ra
 • དེ་ཁྱོད་ཆོས་མི་ཤེས་ར་ཡོད་ན་ང་ལྷ་ས་ཙི་གེ་ཟེར་བསྡད་དང་ནི་རེད་ངེས་ཅིག་ཤེས་ནི་རེད་ཧོལ
  de khyod chos mi shes ra yod na nga lha sa tsi ge zer bsdad dang ni red nges cig shes ni red hol
 • ཡ། ཡ། ཁ་བྲོལ།
  ya/_ya/_kha brol/
 • འོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིས་ན་ངེད་ཁྱོད་བཤད་ལ་འོ 
  'o khyod kyis dris na nged khyod bshad la 'o_
 • འོ་ཡ། འོ་ཡ། ཁ་བྲོལ།
  'o ya/_'o ya/_kha brol/
 • ད་དེ་ཞུ་ཧོལ། ད་དེ་བདེ་མོ་ཞུ་ཧོལ།
  da de zhu hol/_da de bde mo zhu hol/
 • འོ་ཡ། ཁ་བྲོལ་བཀྲ་ཤིས།
  'o ya/_kha brol bkra shis/
 • ཨ་རོ མྱི་ལྡིང༼མིང་འབོད་ཞིག༽། 
  a ro_myi lding(ming 'bod zhig)/_
  Hi, Nyida.
 • ཨ་་་།
  a /
  Hi.
 • འདི་གི་༼འདིའི༽ཇོ་ཁང་ནང་གང་ཟིག་གི་༼གང་ནས༽འགྱོ་གོ་ནི་༼འགྲོ་ས༽རེད་དྲ།
  'di gi ('di'i)jo khang nang gang zig gi (gang nas)'gyo go ni ('gro sa)red dra/
  How to go to Joukom( Tsuglagang Temple)?
 • དེ་ཇོ་ཁང་ནང་ང་་་་་་ཁྱོད་འབབ་སོ་༼འབབ་སའི་གནས༽འདི་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་ཡིན་ད་ཀི་མོ
  de jo khang nang nga khyod 'bab so ('bab sa'i gnas)'di nor bu gling kha yin da ki mo
  For Joukom, you landed to Norbu park, right?
 • འབབ་ས་བོ་ངེད་ཆོ་༼ངེད་ཚོ༽ད་་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་གི་མེ་འཁོར་ས་ཚུགས་འདི་རེད་ད་ཀི་མོ༼འདི་རེད་བཞག༽།
  'bab sa bo nged cho (nged tsho)da nor bu gling kha gi me 'khor sa tshugs 'di red da ki mo('di red bzhag)/
  We landed the part of train station of Norbu Park, so..
 • དི་རེ་ནས་༼དེ་ནས་༽་ཁྱོད་མར་ཧེལ་ཡུལ་ཐོལ་ལམ་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདམས་ཡུལ་ཐོལ་ཟེར་བ་དེ་རེད།༽་སོང་བ།ཡུལ་ཐོལ་ལམ་ནས་མར་ར་སོང་ན་ད་ཇོ་ཁོང་རིག་ཧེལ་་་འདུག་ལ།
  di re nas (de nas ) khyod mar hel yul thol lam (rgya skad kyi sgra gdams yul thol zer ba de red/) song ba/yul thol lam nas mar ra song na da jo khong rig hel 'dug la/
  So you will go Yutuo street and go down through this street, you will see the Joukom( Tsuglagang Temple).
 • འོ་ཡ། འོ་ཡ།
  'o ya/_'o ya/
  Yup!Yup!