Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 30 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Sangay Chozom and friends sing an old Tsangmo, a type of poem used to exchange feelings of love as well as differences of opinion. The Tsangmo in the video is one of ridicule. It is performed as entertainment and sung during working hours as well as on formal occasions or even while circumnavigating a chorten.

༉  རྩང་མོ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་རིགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རྩང་མོ་འདི་ལུ་ དགའ་གླུ་དང་སྐྱོ་གླུ་ དགྲ་གླུ་དང་གཉེན་གླུ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ད་ལྟོའི་དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་འདི་ནང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྦས་གླིང་ལས་ ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ དགྲ་གླུ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འབད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་དགའ་གླུ་གིས་སྦེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། རྩང་མོ་ལུ་ རང་གི་བློ་རིག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ གླུ་གཞས་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ལེའུ་དེ་ཅིག་ཟེརཝ་མེདཔ་ཨིན། རྩང་མོ་འཐེན་སྲོལ་དེ་ཡང་ དལཝ་སྦེ་སྡོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་བཟུམ་སྦེ་འཐེནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་འབད་བ་ཅིན་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་འབད་སྐབས་སུ་འཐེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན་ Choden
  ཡར་ཡར་རི་གསུམ་རྩེ་ལ། །ལྷ་བསང་གཏང་དགོ་བསམ་པ། ། ལྷ་བསང་གཏང་དགོ་བསམ་ན། །དཔེ་ཆ་རླུང་པོས་འཁྱེར་སོང་། །
  At the top of three hills, I would like to do smoke offering. Thought of making smoke offering, but the text is being blown away by winds.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ཡར་ཡར་རི་གསུམ་རྩེ་ལ། །གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད། ། བཞེངས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་ཤེས། །མཇལ་མཁན་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  At the top of three hills, A golden stupa was build. Having not known who was the builder, It's a sorrowful for us to see you.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  མཆོད་རྟེན་[ཆོས་ལ་?]བརྩེགས་པའི། །མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། ། ནང་གཟུངས་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན། །བསྐོར་ར་བསྐོར་ཡང་མི་བསྐོར། །
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ཆུ་མོ་ཡས་ཀྱི་ལ་འོང་སེ། །འུར་བྱ་ལོང་ལོང་ལ་བྱ་དོ། ། ཟམ་པ་ང་དང་བྱ་སེ། །འུར་བྱ་ཀྱེ་སོང་མ་ཤེས། །
  When the river comes from the upper course, It was too quick and roaring, When it meet with me, a bridge, I do not know where its roaring noise go.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  ཆུ་མོ་ཆུ་མདོག་ཤིག་ཤིག །ཆུ་མདོག་གཡུ་བ་(ཧུ་མ་)སློང་སློང་། ། བར་ལ་གསེར་བྱ་ངང་པ། །སྤྲོ་ཞིང་བྱ་དོ་མེན་ནམ། །
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  རྩིག་པ་རྨང་ལས་ཐོན་པའི། །སྡིག་པ་ར་ཙ་ལ་གཌ་པོ། ། ཁྱོད་རང་ནག་ལས་མ་ཚད། །ལུངམ་པ་ཐམས་ཅད་ནག་སོང་། །
  The one who came from below the walls, Is you the old scorpions, Not only it's bad for yourself, Its bad for the whole village.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  ཞག་གཅིག་ཞག་གཉིས་སོང་སེ། །[སྔོ་རེ་ལ་སྔོ་རེ་འགྱུར་རོ། །?]
  [ཏང་པ་གཡུ་ནས་ལ་འཐོན་པའི། །ཚ་ལུ་ངོན་ཞིང་ལ་མདའ་མོ། །?]
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ཁྱོད་ཀྱིས་ཨོ་ད་ལ་མ་གསུངས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་ལ་སྐམ་དོ། ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་སྐམ་སེ། །ཉ་དང་སྦལ་པོ་ཤི་ཏོ། །
  You do not say this, The gaint ocean is drying. When the gaint ocean dries up, The fishes and frogs too are dying.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  ཨོ་འདི་མར་ཁ་བལྟ་ན། །རྒྱ་མི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན། ། བསྐོར་ར་བསྐོར་དགོ་བསམ་ན། །བསྐོར་ལམ་བྲག་གིས་བཅད་དེ། །
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  དཀར་རྒྱན་(ཡོལ་)དཀར་སང་ནང་ལ། །འབྲུ་འབྲུ་(རིས་)བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད། ། དཀར་རྒྱན་(ཡོལ་)བཅག་ན་མ་གཏོགས། །འབྲུ་འབྲུ་(རིས་)ཡལ་ས་མིན་འདུག །
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ལས་འཐོན་པའི། །ནོར་བུ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། ། ཕྱི་ལ་དཀར་ཁ་མདངས་ཀྱང་། །ནང་ལ་གསུང་སྐད་[མིན་འདུག །?]
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ལགས་སོ་ཟེར་སླབ།
  Say Thank you
 • ཀརྨ་དབང་མོ་ Karma Wangmo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  o k , Thank you