Skip to main content Skip to search
19 Oct 2017
6 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  སྙན་ངག་ཚིག་གི་བཤད་པ་ལ། །ཡང་བསྐྱར་བླ་མས་གསུང་ཡོད་ལ། །ཡང་བསྐྱར་བླ་མས་གསུངས་ཡོད། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  [སྣང་བ་གཞོན་པའི་ལྗགས་ལུང་?]ལ། །འདྲེན་པའི་ལམ་དུ་འབུལ་ལོ་ལ། །འདྲེན་པའི་ལམ་དུ་འབུལ་ལོ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  གསེར་གྱི་དཀོན་པའི་ཚིག་གསུམ་ལ། །ཨུ་དུམ་བཱ་ར་འཁྲུངས་བྱུང་ལ། །ཨུ་དུམ་བཱ་ར་འཁྲུངས་བྱུང་། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  [བདེ་བ་ནུབ་རི་ཡུལ་དུ་ལ། །ཨ་རི་གུས་པ་ཞལ་ལོ་ལ། །མན་ངག་འོད་ཟེར་བསྟོད་དོ། །?]
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  ཡེ་ཤེས་ཡར་འགྲོ་སྐྱིད་པོ་ལ། །ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལ། །ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  ས་གཞི་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ལ། །རྩ་བའི་བླ་མ་བཞུགས་ཡོད་ལ། །རྩ་བའི་བླ་མ་བཞུགས་ཡོད། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  གཡས་ན་ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་ཡོད་ལ། །ལྷ་ལྕམ་མན་དེ་(ད་)ར་ཝ་ལ། །ལྷ་ལྕམ་མན་དེ་(ད་)ར་ཝ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  གཡོན་ན་ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་ཡོད་ལ། །སྐྱབསགནསདགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །སྐྱབས་གནས་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  འདི་ན་ཡི་དམ་བཞུགས་ཡོད་ལ། །གར་དབང་[ཆོ་འཕྲུལ་?]ལྷ་ཚོགས་ལ། །གར་དབང་[ཆོ་འཕྲུལ་?]ལྷ་ཚོགས། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  དྲི་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ། །ཏིང་འཛིན་ངང་ནས་འབུལ་ལོ་ལ། །ཏིང་འཛིན་ངང་ནས་འབུལ་ལོ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  ཁྲུས་ཆུ་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་ལ། །བུམ་པའི་ནང་ནས་འབུལ་ལོ་ལ། །བུམ་པའི་ནང་ནས་འབུལ་ལོ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་ལ། །ཐོད་པའི་ནང་ནས་འབུལ་ལོ་ལ། །ཐོད་པའི་ནང་ནས་འབུལ་ལོ། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  དགའ་བྱུང་ལ་ཏ་དགའ་བྱུང་ལ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་དགའ་བྱུང་ལ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་དགའ་བྱུང་། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Nazom and Kuenzang Choden
  སྐྱིད་བྱུང་ལ་ཏ་སྐྱིད་བྱུང་ལ། །གདམ་ངག་ཐོབ་པ་སྐྱིད་བྱུང་ལ། །གདམ་ངག་ཐོབ་པ་སྐྱིད་བྱུང་། །
 • སྣ་འཛོམས་དང་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ Nazom & Kunzang Choden
  བདེ་བྱུང་ལ་ཏ་བདེ་བྱུང་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མཉམ་པ་བདེ་བྱུང་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མཉམ་པ་བདེ་བྱུང་།། །།