Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 49 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "Under the Mother Bird’s Wing." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱས་པར་དམོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བྱ་མས་རང་གི་བྱ་ཕྲུག་ཚང་མ་གྲངས་པར་དོགས་ཏེ་གཤོག་འོག་ཏུ་རུམ་པ་དང་ལྟོགས་པར་དོགས་ནས་རྒུམ་བུ་སོགས་འཁུར་ནས་ཡོང་སྟེ་ཁ་ལ་བཞག་པས།        ནར་སོན་ནས་གཤོག་རྩལ་རྒྱས་དུས་ཕྱིར་བྱ་མར་སྡེར་འཛིང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པས་བྱ་མ་དེ་ཧ་ཅང་སྙིང་རྗེ་པ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0