Skip to main content Skip to search
16 Feb 2017
3 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho , Chimi Wangmo

བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་དབང་འདུས་གཡུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་འདི་ མི་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ནོར་རྫས་ཚུ་་སྤངས་ཏེ་ བློ་སེམས་ཆོས་ལུ་འགྱུར་བཅུག་པའི་ ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་ བྱམས་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡོད་རུང་ བརྩམས་པ་པོ་གིས་ ཅ་ལ་གོང་ཅན་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བཀོ་བཞག་སྟེ་ ཆོས་ལུ་སོང་བའི་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ འདོད་པ་བསྐྱེད་ནི་སྤང་སྟེ་ དམ་པའི་ཆོས་ཅིག་ འབད་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན་པས།