Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
1 min 22 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

The Phugi Ngangong Meto, a Ngangong flower of mountain top is an eternal flower because contineous snowfall can never wither its life. Similarly, the  counch ring that was hung on the neck of author has melodious sound, if play infront of the lover, it will make him/her sentimental. Thus, this particular Tsangmo is a laudatory Tsangmo, where the author or the narrator try to please someone claiming that he/she is eternal or melodious that indirectly indicates the sign of love. The tone of Tshangmo she sang was different in contrast to other Tsongmo song sang by other singers from different parts of the country.

 

ལ་མཐོ་ས་སྐྱེ་མི་ངང་སྒོང་མེ་ཏོག་ཟེར་མི་འདི་ ཁཝ་རྐྱབ་རུང་སྐམ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ནཱི་བཟུམ་སྦེ་ རྩོམ་པ་པོའི་སྐེད་ལུ་བཏགས་མི་ སྲུང་འཁོར་གའུ་འདིའི་གསུང་སྐད་འདི་ཡང་ ག་ཅི་དེ་ལས་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་དགའ་བའི་མི་འདིའི་གདོང་ཁར་རྩེ་བ་ཅིན་ འཁྲིལ་སི་སི་བཟོ་ཨིན་ཟེར་མས། འདི་གི་སྦེ་འདི་ར་ རྩང་མོ་འདི་ནང་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ མི་ཅིག་ལུ་སེམས་ཤོར་སྟེ་ བློ་བརྐུ་ནིའི་དོནལ་ུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་སྐད་འདི་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ཧན་ཏོང་ཏོ་འདུག་ཟེར་ བསྟོད་པ་རྐྱབ་ཨིནམ་ད་ ད་ལྟོ་མོ་གིས་འཐེན་མི་རྩངམོ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ མི་གཞན་མི་ཚུ་གིས་འཐེན་མི་དང་ ཨ་ཙི་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཕྲིན་ལེ་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ཕུ་གི་ངང་སྒོང་མེ་ཏོག་ལེ་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །སྒོ་གསུམ་བར་ཅིག་ཤར་དོ་ལོ་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །
  The Ngangong flower of mount, Blossoms in mid of tri door.
 • འཕྲིན་ལེ་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ཁ་བ་ལོ་གསུམ་བབས་ཀྱང་རུང་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །དཀར་ཁ་ཡལ་ས་མིན་འདུག་ལོ་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །
  Even snow falls for three years, Its whiteness won’t fade.
 • འཕྲིན་ལེ་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་གི་དུང་དཀར་འདི་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །སྐད་ལ་བལྟ་ར་མི་བལྟ་བས་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །
  The conch in your hand, You never hang around your neck.
 • འཕྲིན་ལེ་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལན་གཅིག་ང་གིས་འཕུཝ་ད་ལུ་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །འཁྲུལ་སྣང་ལངས་པའི་སྐད་གོཝ་མས་ཤོག་ལེ་མོ་ཡ། །ལགས་སོ།། །།
  When ones blown for me, It gives delusive sound. Thank you.