Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
18 min 55 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་གྱི་རིང་ལ་ད་གཅིག་གི་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གདན་དྲངས་ནས་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་སྐོར་གྱི་དུམ་བུ་གཅིག་རེད། ད་ཨ་ལས་དུམ་བུ་མར་ཆ་ཚང་གཅིག་ཀློགས་ཀྱི་ཡིན། ཀློགས་ཚར་ནས་དེའི་སྙིང་པོ་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་གྱི་ཡིན།
  da gsham gyi dum bu de btsan po khri srong ldi'u btsan gyi ring la da gcig gi mkhan chen bo d+hi sa twa dang slob dpon pad+ma 'byung gnas gdan drangs nas bsam yas bzhengs pa'i skor gyi dum bu gcig red/_da a las dum bu mar cha tshang gcig klogs kyi yin/_klogs tshar nas de'i snying po de 'grel bshad zhu gyi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་རིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་གདུང་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཉག་ཕྲན་གྱིས་བཀུག་པའི་མཁས་པ་མཐའ་དག་གི་བླ་ན་མཐོ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མ་མེད་པའི་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བཞོན་གྱིས་སྡོམ་བརྩོན་གཉིས་འཐུང་གི་ཚོགས་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་དཔལ་སྟེར་བ།
  de nas rigs kyis mngon par mtho ba'i za hor rgyal po'i gdung las 'khrungs shing /_ji lta ba dang ji snyed pa'i chos kyi brgyud gnas lnga rig pa'i nyag phran gyis bkug pa'i mkhas pa mtha' dag gi bla na mtho ba rnam par dag pa'i tshul khrims dri ma med pa'i ma la ya'i rlung bzhon gyis sdom brtson gnyis 'thung gi tshogs la dga' mgur spyod pa'idpl ster ba/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་པའི་གྲགས་སྙན་ཀརྞི་ཀའི་ཅོད་པན་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲམ་པར་འགོད་པའི་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉར་གསལ་སྣང་མཛངས་པ་རིམ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ། འོམ་བུ་འཚལ་དུ་མཇལ། མཁན་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ་དགེ་བ་བཅུ་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་པོ་བཤད་པས།
  bde stong zung du 'jag pa'i ye shes mngon du mdzad pa'i grags snyan kr+Ni ka'i cod pan phyogs kyi 'gram par 'god pa'i mkhan po rin po che bo d+hi sa twa spyan 'dren pa'i pho nyar gsal snang mrdzangs pa rim bzhin phebs te/_'om bu 'tshal du mjal/_mkhan pos rgyal po la dge ba bcu dang khams bco brgyad la sogs pa'i chos mang po bshad pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཁྲོས་ནས་དམར་པོ་རིའི་ཕོ་བྲང་ལ་ཐོག་བརྒྱབ། ལོ་ཉེས་དང་མི་ཕྱུགས་ལ་ནད་ཆེན་པོ་བྱུང་བས། སྡིག་བློན་རྣམས་ཀྱིས་འགོ་བྱས་པའི་བོད་འབངས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཆོས་བྱས་པས་ལན་པ་ཟེར་ནས་མི་དགའ་བ་བྱས་པས། བཙད་པོས་རྒྱུ་མཚན་མཁན་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ་པ་ལ།
  bod kyi lha srin rnams khros nas dmar po ri'i pho brang la thog brgyab/_lo nyes dang mi phyugs la nad chen po byung bas/_sdig blon rnams kyis 'go byas pa'i bod 'bangs phal cher gyis chos byas pas lan pa zer nas mi dga' ba byas pas/_btsad pos rgyu mtshan mkhan po'i snyan du gsol pa la/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁན་པོས་ཡབ་མེས་ཀྱི་རིང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེང་བ། ཆོས་བསྒྱུར་བ་སོགས་མཛད་ནའང་། ལྷ་སྲིན་རྣམས་མ་བཏུལ་བས། བཙན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་དང་། ཆོས་ལ་སྐེད་ཉག་སོགས་སྐྱོན་འགའ་ཞིག་འདུག་བྱུང་འདུག་པས། ས་གཞི་འདི་དག་དྲག་པོས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ།
  mkhan pos yab mes kyi ring la gtsug lag khang rten dang brten par bcas pa bzheng ba/_chos bsgyur ba sogs mdzad na'ang /_lha srin rnams ma btul bas/_btsan po 'ga' zhig gi sku tshe la bar chad dang /_chos la sked nyag sogs skyon 'ga' zhig 'dug byung 'dug pas/_sa gzhi 'di dag drag pos 'dul ba'i ched du/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འཛམ་བུ་གླིང་ན་ཆེ་བའི་རིགས་སྔགས་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། རྒྱལ་པོ་ཉིད་དང་སྔོན་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་བཞེངས་པའི་དུས་སུ་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་སྤྱན་དྲངས་ན། བཙད་པོ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་མཐའ་དག་འགྲུབ་པར་ལུང་བསྟན་ནས། མཁན་པོས་བལ་པོར་བྱོན།
  o rgyan gyi slob dpon pad+ma 'byung gnas zhes bya ba 'dzam bu gling na che ba'i rigs sngags mkhan zhig yod pa de/_rgyal po nyid dang sngon mchod rten bya rung kha shor bzhengs pa'i dus su smon lam gyi 'brel ba yod pas spyan drangs na/_btsad po rnam par dkar ba'i thugs kyi bzhed pa mtha' dag 'grub par lung bstan nas/_mkhan pos bal por byon/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
   དེ་ནས་སླར་བཙན་པོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པས་འབངས་མཐའ་དག་ཆོས་བྱ་བ་ཁས་བླངས། མཁན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཟློས་གར་ལས་སིན་དྷུ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་འཆི་མེད་ཚེའི་རིགས་འཛིན་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ།
  _de nas slar btsan pos thabs la mkhas pa'i mdzad pas 'bangs mtha' dag chos bya ba khas blangs/_mkhan pos lung bstan pa de rmi lam du byung ba ltar mdzad nas/_sangs rgyas snang ba mtha' yas kyi ye shes mchog gi zlos gar las sin d+hu rgya mtsho'i gling du sku 'khrungs shing 'chi med tshe'i rigs 'dzin dang phyag rgya chen po mchog gi dngos grub brnyes pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུས་གསུམ་གཅིག་ཅར་དུ་མཁྱེན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་སྔ་རྟིང་དུ་བརྫངས་ཤིང་། སླར་སྣ་རྣམ་་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་སོགས་ལམ་དུ་བཤད་དྲག་པོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་མངགས་པས་ཕོ་ཉ་རྣམས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཁྱེན་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་ཕེབས་པ་ན་མཇལ།
  dus gsum gcig car du mkhyen pa'i slob dpon chen po mtsho las skyes pa'i rdo rje spyan 'dren pa'i pho nya snga rting du brdzangs shing /_slar sna rnam rdo rje bdud 'joms sogs lam du bshad drag pos rin po che'i phyag rten ddang bcas te mngags pas pho nya rnams ngal zhing dub pa slob dpon gyis mkhyen nas/_rdzu 'phrul gyis mang yul gung thang du phebs pa na mjal/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སློབ་དཔོན་གྱིས་ཉི་ཟླ་ཐང་ལ་ཕབས་པ། ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་བཟློག་པ་སོགས་སྐུའི་བཀོད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་ཏེ་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ། ཕྱག་རྟེན་གྱི་གསེར་རྣམས་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་གཏོར་ཏེ། མ་འོངས་པར་བོད་དུ་གསེར་གྱི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད།
  slob dpon gyis nyi zla thang la phabs pa/_chu bo gyen la bzlog pa sogs sku'i bkod pa'i rdzu 'phrul mtha' yas pa bstan te pho nya rnams ldog tu med pa'i mos pa brtan po thob/_phyag rten gyi gser rnams mnga' ris phyogs su gtor te/_ma 'ongs par bod du gser gyi 'dod rgu 'byung ba'i rten 'brel mdzad/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཕེབས་པ་ན། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཕལ་ཆེ་བས་གོ་མཚམས་པར། གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་ཀླས་པའི་ནུས་མཐུས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་བླངས་ནས་དམ་ལ་བཏགས།  སྟོད་ལུང་གི་གཞོང་པ་མདའ་རུ་ཕེབས་པ་ན། ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་སོགས་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསུ་བ་དང་མཇལ་ནས་དྲོ་འདེབས་པར་ཆུ་མེད་པ་ལ་སྤོབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་འཁར་བཏབ་པས་ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བབས་པ། གཞོང་པ་ལྷ་ཆུ་གྲགས།
  de nas rim gyis lam du zhugs te phebs pa na/_bod kyi lha 'dre stobs po che phal che bas go mtshams par/_gsang ba gsum gyi mtha' klas pa'i nus mthus srog gi snying po blangs nas dam la btags/__stod lung gi gzhong pa mda' ru phebs pa na/_lha bzang klu dpal sogs blon po rnams kyis bsu ba dang mjal nas dro 'debs par chu med pa la spob dpon gyis phyag 'khar btab pas nyal 'gro'i rgyun babs pa/_gzhong pa lha chu grags/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་བསུ་བའི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་མཇལ་ནས་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་བཞུགས། སླར་མཁན་པོ་གདན་འདྲེན་གྱི་ཕོ་ཉ་བ་མངགས་ཏེ་ཕེབས། དུས་དེར་རྗེ་བློན་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་པའི་བཀའ་བགྲོས་ནས་འབངས་རྣམས་བསགས་ཏེ། 
  de nas mnga' bdag rgyal po 'khor bcas bsu ba'i bkod pa rgya chen po dang bcas te mjal nas brag dmar mgrin bzang du bzhugs/_slar mkhan po gdan 'dren gyi pho nya ba mngags te phebs/_dus der rje blon gtsug lag khang rtsig pa'i bka' bgros nas 'bangs rnams bsags te/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཞང་པོ་རྒྱའི་ཡུལ་མཐོང་བའི་མཁར་ཞིག་རྩིག་གམ། ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཤར་རི་དང་མཉམ་པ་ཞིག་རྩིག་གམ། གཙང་པོ་སྦུབ་སུ་འཇུག་གམ། ལྷ་ཁང་བྲེ་ཚད་ཙམ་ཞིག་རྩིག་གམ། ཞེས་འདམ་ཀ་བཏང་བས་གཞན་རྣམས་བློའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཏེ་ལྷ་ཁང་རྩིག་པར་ཁ་འཆམ།
  zhang po rgya'i yul mthong ba'i mkhar zhig rtsig gam/_shel gyi mchod rten shar ri dang mnyam pa zhig rtsig gam/_gtsang po sbub su 'jug gam/_lha khang bre tshad tsam zhig rtsig gam/_zhes 'dam ka btang bas gzhan rnams blo'i yul las 'das te lha khang rtsig par kha 'cham/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཤཱཀྱ་མུ་ནི་མང་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག སློབ་དཔོན་བོད་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་བཞུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་སྣང་བ། མཆོག་དམན་གྱི་བློ་ངོར་ཤར་ཚུལ་ཡིན་ཡང་། རྒྱུ་མཚན་མ་གོ་བར་སོ་སོའི་ལུགས་ལ་ཞེན་ཏེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་ནི།
  shAky mu ni mang yul nas gdan drangs te 'phrul snang gi gtsug lag khang du bzhugs su bcug_slob dpon bod du yun ring bzhugs ma bzhugs kyi lo rgyus du ma snang ba/_mchog dman gyi blo ngor shar tshul yin yang /_rgyu mtshan ma go bar so so'i lugs la zhen te gtam sna tshogs smra ba ni/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། མཁས་པ་རང་གིས་དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི།   བླུན་པོ་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་།           ཁྱི་རྒན་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ནི།    རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག ཅེས་གསུང་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པ་ཡིན་ཞིང་། བྱ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོར་གྲགས་པའི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེའི་གསུང་ལས།
  rje sa paNa gyis/_mkhas pa rang gis dpyod shes kyi/___blun po grags pa'i rjes su 'brang /___________khyi rgan ku co 'don pa ni/____rgyu mtshan med par gzhan dag rgyug_ces gsung pa'i rnam thar 'dzin pa yin zhing /_bya ba sprul pa'i sku pad+ma dkar por grags pa'i snyigs dus kyi mkhas pa chen po de'i gsung las/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནི་དུས་གཅིག་ལ་སྐུའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་དག་ལ་གོ་རིམ་མི་དགོས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྒྲུབ་དཀའ་འོ། ཞེས་པ་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གསུང་ཡིན་ནོ།
  de ni dus gcig la sku'i bkod pa sna tshogs ston pa'i rdzu 'phrul can yin pas/_de dag la go rim mi dgos kyi gtan tshigs su bsgrub dka' 'o/_zhes pa ni rnam dpyod kyi rtsal dang ldan pa'i legs bshad kyi gsung yin no/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་དེ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདྲ་དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  dum bu 'di yin na gtso bo 'dra de de mdor bsdus kyi snying po 'dra de ga re bshad kyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་གྱིས་ད་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་ཨ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་སམ་བྷོ་གདན་འདྲེན་པའི་ཨ་སྐོར་དེ་རེད།
  khri srong ldi'u btsan gyis da mkhan chen bo d+hi sa twa dang a slob dpon chen po o rgyan sam b+ho gdan 'dren pa'i a skor de red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེའི་སྐོར་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་འདིའི་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཨ་རྒྱ་གར་ཟ་ཧོར་གྱི་གདུང་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཡིན་ན། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་ཨ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ད་སྦ་གསལ་སྣང་ཟེར་ཡས་དེས་བོད་ལ་རྦད་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད།
  da de'i skor de yin dus tsam pa/_skabs 'di'i yin na gcig gi a rgya gar za hor gyi gdung las 'khrungs pa'i yin na/_mkhan chen bo d+hi sa twa dang a/_bo d+hi sa twa yin na rbad de da sba gsal snang zer yas des bod la rbad de gdan 'dren zhus pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས། གཅིག་གི་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡིན་ན་ད་བོད་དུ་ཕེབས། ཕོ་བྲང་འུམ་བུ་ཚལ་ཏུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ།
  gdan 'dren zhus pa gzhir bzung byas/_gcig gi mkhan chen bo d+hi sa twa yin na da bod du phebs/_pho brang 'um bu tshal tu yin na rgyal po dang mjal/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་མཁན་པོས་ཡིན་ནའི་རྒྱལ་པོ་ད་གཅིག་གི་དགེ་བ་བཅུ་དང་ཁམས་བཅུ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་པོ་གསུངས། དེ་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གང་ག་ཁྲོས་བྱས། ཨ་ཁྲོས་པའི་རྟགས་མཚན་དེར་ག་རེ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  a mkhan pos yin na'i rgyal po da gcig gi dge ba bcu dang khams bcu brgyad la sogs pa'i chos mang po gsungs/_de gsungs dus tsam pa de bod kyi lha srin gang ga khros byas/_a khros pa'i rtags mtshan der ga re byung yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གནོད་པ་མང་པོ་གཅིག་བཏང་བྱས་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཨ་དམར་པོ་རིའི་ཕོ་བྲང་ལ་ཡིན་ན་ཐོག་བརྒྱབ་པ། ཨ་བོད་ཡོངས་ལ་ལོ་ཉེས་དང་གཅིག་གི་མིའི་ཕྱུགས་ནད། མི་ཕྱུགས་གཉིས་ལ་ཡིན་ན་ནད་ཆེན་པོ་མང་པོ་བྱུང་བྱས་ཡིན་ན་དེ།  ཆོས་ལ་མི་དགའ་བའི་བློན་པོས་ཚོས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  gnod pa mang po gcig btang byas yin na gcig gi a dmar po ri'i pho brang la yin na thog brgyab pa/_a bod yongs la lo nyes dang gcig gi mi'i phyugs nad/_mi phyugs gnyis la yin na nad chen po mang po byung byas yin na de/__chos la mi dga' ba'i blon pos tshos ga re zer gyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཆོས་བྱས་པའི་ལན་རེད་ཟེར། ཨ་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་གནས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཆོས་དེ་ལམ་སང་སྤེལ་ཐུབ་ཐབས་མེད་དུས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་གྱིས་མཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ལ་སྙན་དུ་ཞུ་སྐབས། མཁན་པོས་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de chos byas pa'i lan red zer/_a de yin dus tsam pa gnas skabs de ni bod la chos de lam sang spel thub thabs med dus/_de'i rgyu mtshan rnams btsan po khri srong ldi'u btsan gyis mkhan po bo d+hi sa twa la snyan du zhu skabs/_mkhan pos ga re gsungs yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཁྱེད་རང་གི་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་ལ་ཡིན་ན་ད་ཕོ་བྲང་དང་གཙུག་ལག རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་ཡིན་ན་མང་པོ་གཅིག་བཞངས་༼བཞེངས་༽ཡོའོ་རེད། ཆོས་བསྒྱུར་བ་སོགས་པའི་མཛད་ནའང་ཡོད་ནའི། ད་ལྷ་སྲིན་རྣམས་མ་བཏུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ན་བཙན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད། ཆོས་ལ་ཡིན་ནའི་བར་ཆད་མང་པོའི་སྐྱོན་བྱུང་འདུག་ཟེར།
  da khyed rang gi yab mes kyi dus la yin na da pho brang dang gtsug lag_rten dang brten pa bcas pa yin na mang po gcig bzhangs (bzhengs )yo'o red/_chos bsgyur ba sogs pa'i mdzad na'ang yod na'i/_da lha srin rnams ma btul ba'i rkyen gyis yin na btsan po 'ga' zhig gi sku tshe la bar chad/_chos la yin na'i bar chad mang po'i skyon byung 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། བོད་ལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་དགོས་ན། བོད་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཨ་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་སྡུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་དགོས་ཀྱིས། དེ་བཏུལ་ཡས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་སུ་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da de yin dus tsam pa/_bod la sangs rgyas bstan pa dar dgos na/_bod la yin gcig min gcig yin na gcig gi a bod kyi lha 'dre sdug pa can rnams btul dgos kyis/_de btul yas kyi nus pa de su la yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་གར་ནས་འོང་རྦད་དེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ད་གཅིག་གི་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་འང་དུས་གསུམ་གཅིག་ཅར་མཁྱེན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དེ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཡིན་ན།
  rgya gar nas 'ong rbad de slob dpon pad+ma sam b+ha ba zer mkhan gcig da gcig gi 'chi med rin 'dzin dang phyag rgya chen po'i dngos grub brnyes pa 'ang dus gsum gcig car mkhyen pa'i slob dpon chen po de 'dras gcig yo'o red zer/_de mtsho las skyes pa'i de spyan drangs pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འང་། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་བཏུལ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཆོས་དེ་ད་གཟོད་གཞི་ནས་སྤེལ་ཐུབ་པ། ཨ་བཀའ་སློབ་གནང་པ་རེད་ཟེར།
  'ang /_de ni bod kyi lha 'dre btul pa yin na de ni chos de da gzod gzhi nas spel thub pa/_a bka' slob gnang pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ད་སློབ་དཔོན་འདི་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ལ་ཕོ་ཉ་རབས་དང་རིམ་པ་མངགས། རྗེས་སུ་ཡིན་ན་ཕ་ཨོཉ་སྣ་རྣམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་སོགས་བཅས་མངགས་བྱས་ཡིན་ན་ཕྱག་རྟེན་ལ་ཡིན་ན་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་བསྐུར་བྱས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ད་གཅིག་ཕོ་ཉ། ད་གདན་འདྲེན་གྱི་ཕོ་ཉ་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་བྱས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་གཅིག་གི་ཨ་མང་ཡུལ་དུ་ཕེབས།
  'di yin dus da slob dpon 'di gdan 'dren zhu yas la pho nya rabs dang rim pa mngags/_rjes su yin na pha ony sna rnam rdo rje bdud 'joms sogs bcas mngags byas yin na phyag rten la yin na rin po che mang po bskur byas slob dpon gyis da gcig pho nya/_da gdan 'dren gyi pho nya dka' sdug chen po yod pa de mkhyen byas/_rdzu 'phrul gyi yin na rgyal kha yin gcig gi a mang yul du phebs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་ཕེབས། ཕེབས་ནས་ཡིན་ན་ད་ཕེབས་ནས་བློན་པོ་མཇལ་མ་ཐག་ཏུ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་སློབ་དཔོན་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པོ་ཅིག་བྱས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་ནང་ལ་རྦད་དེ་ཉི་ན་ཟླ་བ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའ་ནས་ཐང་ལ་བབས་ཡས། ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་བཟློག་པ་སོགས་སྐུའི་བཀོད་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པོ་དང་ལྡན། བློན་པོ་རྣམས་གཅིག་གི་གཅིག་ཅར་རྦད་དེ་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  mang yul du phebs/_mang yul gung thang du phebs/_phebs nas yin na da phebs nas blon po mjal ma thag tu yin na da gcig slob dpon rdzu 'phrul mang po cig byas nas/_rdzu 'phrul nang la rbad de nyi na zla ba yin na nam mkha' nas thang la babs yas/_chu bo gyen la bzlog pa sogs sku'i bkod pa dang rdzu 'phrul mang po dang ldan/_blon po rnams gcig gi gcig car rbad de da ga re zer dgos red pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཅིག་གི་དད་པ་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། དད་པ་སྐྱེས་ཕྱོགས་མཚུངས་ཡིན་ན་བློན་པོས་རྦད་དེ་བློན་པོས་ཡིན་ན་ཕུལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་གསེར་རྣམས་ཡིན་ན་གཅིག་གི་གཏོར་པ་གནང་དུས་ཙམ་པ་མངའ་རིས་ཕྱོགས་ལ་གཏོར་པ་གནང་དུས། གཅིག་གི་མ་འོངས་པ་བོད་ལ་ཡིན་ན་གསེར་མང་པོ་ཡོང་བའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ན་མཛད་ཐུབ་ཡོད་པ།
  gcig gi 'gyur ba med pa'i gcig gi dad pa skyes pa red zer/_dad pa skyes phyogs mtshungs yin na blon pos rbad de blon pos yin na phul ba'i phyag rten gser rnams yin na gcig gi gtor pa gnang dus tsam pa mnga' ris phyogs la gtor pa gnang dus/_gcig gi ma 'ongs pa bod la yin na gser mang po yong ba'i rbad de gcig gi rten 'brel yin na mdzad thub yod pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་དེ་ནི་བློན་པོ་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ད་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ཕོ་ཉ་དང་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བ་རིམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་དབུས་རྒྱུད་ལམ་ལ་ཕེབས་དུས་ད་གཅིག་གི་ད་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་དེ་ཚོ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན། ཨ་གནོད་པ་མང་པོ་བཏང་བར་ཨ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས། གཅིག་གི་ཨ་ལྷ་འདྲེ་རྦད་དེ་དྲེགས་པ་ཅན་མང་ཆེ་བ་བཏུལ་ཐུབ་ནས། ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ན་གཅིག་གི་རང་གི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཨ། ཨ། མཐུས་སྲོག་གང་ག་དམ་ལ་བཏགས་ནས་ཡིན་ན།
  de nas de ni blon po rbad de gcig gi da gdan 'dren zhu mkhan gyi pho nya dang slob dpon pad+ma sam b+ha ba rim gyis bod kyi dbus rgyud lam la phebs dus da gcig gi da bod kyi lha 'dre de tsho stobs chen po yin dus tsam pa yin na/_a gnod pa mang po btang bar a slob dpon gyis rdzu 'phrul la brten nas/_gcig gi a lha 'dre rbad de dregs pa can mang che ba btul thub nas/_lha 'dre rnams kyi yin na gcig gi rang gi rbad de gcig gi a/_a/_mthus srog gang ga dam la btags nas yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ཡས་ཀྱི་ཁས་ལེན་པའི་ཨ། དེ་ལྟ་བུའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་སློབ་དཔོན་གྱི་མཛད་པ་ཡོད་པ། སློབ་དཔོན་ཡིན་ན་སྟོད་ལུང་གཞོང་པ་མདའ་རུ་ཕེབས་དུས་ད་དེང་སང་སྟོད་ལུང་ནང་གི་ས་གཅིག་རེད། དེར། བློན་པོ་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་སོགས་བསུ་བ་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་ད་འདིའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དྲོ་འདེབས་བྱས་ཨ་གཅིག་གི་ཨ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  bod kyi sangs rgyas kyi bstan pa srung yas kyi khas len pa'i a/_de lta bu'i rbad de gcig gi slob dpon gyi mdzad pa yod pa/_slob dpon yin na stod lung gzhong pa mda' ru phebs dus da deng sang stod lung nang gi sa gcig red/_der/_blon po lha bzang klu dpal sogs bsu ba la phebb nas de ni da 'di'i rbad de gcig gi dro 'debs byas a gcig gi a ga re zer dgos red pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གསོལ་ཇ་འདྲ་གཅིག་ཕུལ་དགོས་བསམ་ནའི་ཆུ་མེད་པར་བརྟེན་བྱས་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་འང་། ཕྱག་འཁར་བཏབ་ནས་དེ་ནི་སའི་འོག་ནས་ཆུ་མིག་གཅིག་འདོན་པ་དེའི་མིང་ལ་ཡིན་ན། གཞོང་པ་ལྷ་ཆུ་ཟེར་གྲགས་བྱས། དེང་སང་ཡིན་ནའི་གཅིག་གི་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། འང་དེ་ནས་སླར་བློན་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་ལ་མཇལ།
  gsol ja 'dra gcig phul dgos bsam na'i chu med par brten byas yin na slob dpon gyi rbad de da gcig gi 'ang /_phyag 'khar btab nas de ni sa'i 'og nas chu mig gcig 'don pa de'i ming la yin na/_gzhong pa lha chu zer grags byas/_deng sang yin na'i gcig gi skad grags chen po yod pa/_'ang de nas slar blon po dang rgyal po yin na brag dmar mgrin bzang la mjal/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁན་པོ་ཡིན་ནའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡར་བསྐྱར་གཅིག་བཏང་བྱས། ཨ་་་ཨཱ་རྗེ་བློན་གྱི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པའི་བཀའ་བགྲོས་གནང་། ཨ་བཀའ་བགྲོས་གནངབཀའ་བགྲོས་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་བཙན་པོས་གསུངས་ཡས་ལ་གཅིག་གི་ཞང་པོ་རྒྱའི་ཡུལ་མཐོང་བའི་ཁང་པོ་མཐོ་པོ་ཞིག་རྩིག་ག༼གམ༽། ཡང་མིན་ན་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཤར་རི་དང་འདྲ་བ་ཞིག་རྩིག་ག༼གམ༽། དེ་མིན་ན་གཙང་པོ་ཁ་སྦུབས་སུ་བཅུག་གམ། ཡང་མིན་ན་ལྷ་ཁང་བྲེའི་ཚད་ཙམ་ཞིག་རྩིག་གམ། ཟེར།
  mkhan po yin na'i gdan 'dren zhu mkhan yar bskyar gcig btang byas/_a A rje blon gyi yin na rbad de gtsug lag khang brtsigs pa'i bka' bgros gnang /_a bka' bgros ganangabaka'a bgros gnang dus tsam pa de btsan pos gsungs yas la gcig gi zhang po rgya'i yul mthong ba'i khang po mtho po zhig rtsig ga(gam)/_yang min na shel gyi mchod rten shar ri dang 'dra ba zhig rtsig ga(gam)/_de min na gtsang po kha sbubs su bcug gam/_yang min na lha khang bre'i tshad tsam zhig rtsig gam/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དའི་འདམ་ག་བྱེད་དུས། བློན་པོ་རྣམས་ད་གཅིག་གི་གཞན་རྣམས་རྩིག་ག་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་གཅིག་གི་བློ་ལ་མ་འཆར་འདྲ་ལྟ་བུ། དེ་ནི་གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྷ་ཁང་གཅིག་བརྩིགས་ཡས་ཁ་འཆམ་ནས། ཡིན་ན་དེ་སྔོན་གཅིག་གི་ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་རིང་ལ་ཡིན་ན། མང་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་གི་སྐུ་འདྲ་དེ་མང་ཡུལ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་བྱས་ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཡིན་ན།
  da'i 'dam ga byed dus/_blon po rnams da gcig gi gzhan rnams rtsig ga 'gro dus tsam pa gcig gi blo la ma 'char 'dra lta bu/_de ni gcig mthun gyi lha khang gcig brtsigs yas kha 'cham nas/_yin na de sngon gcig gi yab khri lde gtsug brtan gyi ring la yin na/_mang yul nas gdan drangs pa'i shAky mu ni gi sku 'dra de mang yul nas gdan 'dren zhus byas lha sa 'phrul snang gtsug lag khang la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཞུགས་སུ་གསོལ། འོང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བྱས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་བསྟན་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་ཡིན་ན་མཛད་པ་དེ་སྤེལ་མགོ་འདུག་བཟོ་འཚུགས་པ་རེད་ཟེར། ད་འདིའི་གཤམ་དེར་ཡིན་ན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་བཞུགས་ཡས་ཐོག་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་བཞུགས། ཟླ་བ་དགུ་བཞུགས་པ། ལོ་གསུམ་བཞུགས་པ། ལོ་དུ་མ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ད་གཅིག་གི་བཤད་པ་མང་པོ་ཡོད་དུས། 
  gtsug lag khang la yang bskyar bzhugs su gsol/_'ong bzhugs su gsol byas yin na rbad de bstan pa sangs rgyas chos la yin na mdzad pa de spel mgo 'dug bzo 'tshugs pa red zer/_da 'di'i gsham der yin na/_rgyal ba lnga pa chen pos/_slob dpon rin po che bod la bzhugs yas thog la/_bod kyi lo rgyus deb ther nang la yin na zla ba drug bzhugs/_zla ba dgu bzhugs pa/_lo gsum bzhugs pa/_lo du ma bzhugs pa sogs kyis da gcig gi bshad pa mang po yod dus/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་བཤད་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་དཔྱད་པ་གཅིག་གནང་བྱས། འ་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཨ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་བོད་ལ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་ཞུགས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་པ་བྱེད་ཡས་དེ་ཡིན་ན།  དེ་གཅིག་གི་མཆོག་དམན་གྱི་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་མིའི་བློ་ངོར་ཤར་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་པ།
  de'i bshad pa de la rgyal ba lnga pas dpyad pa gcig gnang byas/_'a de yin na rbad de a slob dpon rin po che gcig gi bod la yun ring bzhugs ma zhugs lo rgyus dpyad pa byed yas de yin na/__de gcig gi mchog dman gyi phyogs shin tu dman pa mi'i blo ngor shar tshul gcig yin pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་ནང་ལོགས་ལའི་ད་རྒྱུ་མཚན་དིང་མ་༼དངོས་གནས་༽དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཧ་མ་གོ་བའི་རྐྱེན་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་ན་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞིན། མཁས་པ་རང་གིས་དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི། བློན་པོ་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་། ཁྱི་རྒན་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་གཞན་དག་རྒྱུག་ཟེར།
  de'i nang logs la'i da rgyu mtshan ding ma (dngos gnas )de da lta bar du dam pa'i rgyu mtshan de ha ma go ba'i rkyen red zer/_de yin na rje sa paNa gyis gsung pa nang bzhin/_mkhas pa rang gis dpyod shes kyi/_blon po grags pa'i rjes su 'brang /_khyi rgan ku co 'don pa na/_rgyu mtshan med pa gzhan dag rgyug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་གཅིག་ཁྱི་རྒན་གྱི་ཀུ་ཅོ་འདོན་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་གང་གས་དེའིརྐུབ་ལ་རྒྱུགས་བ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་རེད་ཟེར། དོན་ལ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། 
  da de gcig khyi rgan gyi ku co 'don na rgyu mtshan med pa gang gas de'irkub la rgyugs ba de 'dras kyi rbad de rnam pa tsam zhig red zer/_don la ga re red zer na/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་རྦད་དེ་ད་སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྦད་དེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ།
  o rgyan rin po che lta bu rbad de da snyigs dus kyi rbad de mkhas pa chen po/_ga re zer dgos red pas/_u rgyan rin po che lta bu/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འདྲས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་རྦད་དེ་འོང་པད་མ་དཀར་པོར་གྲགས་པའི་གསུང་ནང་བཞིན་གཅིག་གི་དུས་གཅིག་ལ་རྦད་དེ་སྐུའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཞིག་གི་དེ་ལ་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་བཞུགས་མ་ཞུགས། ལོ་ག་ཚོད་བཞུགས་མ་ཞུགས་གོ་རིམ་གཏན་ནས་དགོས་མ་རེད་ཟེར།
  de 'dras bsam gyis mi khyab pa'i skyes bu de snyigs dus kyi mkhas pa rbad de 'ong pad ma dkar por grags pa'i gsung nang bzhin gcig gi dus gcig la rbad de sku'i bkod pa sna tshogs ston pa'i rdzu 'phrul can zhig gi de la rbad de gcig gi dgung lo ga tshod bzhugs ma zhugs/_lo ga tshod bzhugs ma zhugs go rim gtan nas dgos ma red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་བཀའ་མོལ་འདི་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་རྦད་དེ་དགོངས་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ན། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་གཅིག་གི་གསུང་ཡིན་ནོ་ཟེར། ཨ་ཞལ་བཞེད་གནང་འདུག
  'di bka' mol 'di gsungs pa de yin na rgyal ba lnga pa'i rbad de dgongs tshul gcig yin na/_rnam dpyod kyi rtsal dang ldan pa'i gcig gi gsung yin no zer/_a zhal bzhed gnang 'dug
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ། ལྷ་འདྲེ་རྣམས་དགའ་མཐུན་རྫས་དང་བཅས། དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྱི་མགུར་གསུངས་ནས་མཁའ་ལ་རྡོ་རྗེའི་གར་མཛད་ཅིང་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྒྱལ་པོས་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་གསོལ། 
  de nas slob dpon gyis sde brgyad thams cad dam la btags te/_lha 'dre rnams dga' mthun rdzas dang bcas/_dregs pa zilgnon gyi mgur gsungs nas mkha' la rdo rje'i gar mdzad cing sa gzhi byin gyis brlabs/_rgyal pos dar dkar gyi na bza' gsol/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གསེར་གྱི་སྟ་རེ་ཐོགས་ནས་རྨང་བརྐོས་པས་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱིས་འོག་ནས་ཞག་དཀར་སེར་དམར་གསུམ་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྲོ་བ་བྱུང་བས་བཙན་པོ་ཐུགས་དགྱེས་སོ། དེ་ནས་མཁན་པོས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཟུགས་དབྱིབས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཛད་པར་བཞེད་དེ། སྔོན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཞིག་གིས་རོ་བསྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་ཉེ་བ་ན། གྲོགས་རྟགས་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པས།
  gser gyi sta re thogs nas rmang brkos pas khru gang tsam gyis 'og nas zhag dkar ser dmar gsum ro phun sum tshogs pa bro ba byung bas btsan po thugs dgyes so/_de nas mkhan pos gtsug lag khang gi gzugs dbyibs kyi bkod pa mdzad par bzhed de/_sngon mu stegs kyi rig 'dzin zhig gis ro bsgrubs pas dngos grub len par nye ba na/_grogs rtags mtshan dang ldan pa zhig dgos pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་དགེ་སློང་སྒྲུབ་པ་པོའི་དགེ་ཚུལ་ལ་ལྡན་པར་ཤེས་ནས། གསེར་གྱི་མནྜལ་དགེ་སློང་ལ་རིན་ཏུ་ཕུལ་ནས། དགེ་ཚུལ་དང་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། དགེ་ཚུལ་ལ་རོའི་ལྕེ་གཅོད་ཚུལ་བསླབས་ཏེ། ལྕེ་གསེར་གྱི་རལ་གྲིར་འགྲོ་བ་བཟུང་ནས་ཡིད་ལ་གང་ཡོད་སར་འགྲོ་ནུས་པས་ངེད་ལ་ཐོད། རོ་གསེར་དུ་འགྲོ་བ་ཁྱོད་ལ་རྔན་པར་བྱིན་ནོ་ཟེར་བས། ལྕེ་དར་ཤམ་ཙམ་པ་ལན་གཉིས་སུ་བྱུང་ཡང་མ་ཟིན། 
  dbus 'gyur 'chang gi dge slong sgrub pa po'i dge tshul la ldan par shes nas/_gser gyi mn+Dal dge slong la rin tu phul nas/_dge tshul dang ldan du sgrub khang du phyin te/_dge tshul la ro'i lce gcod tshul bslabs te/_lce gser gyi ral grir 'gro ba bzung nas yid la gang yod sar 'gro nus pas nged la thod/_ro gser du 'gro ba khyod la rngan par byin no zer bas/_lce dar sham tsam pa lan gnyis su byung yang ma zin/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེར་མུ་སྟེགས་ཀྱིས། རོ་ལན་ཅིག་འོང་བ་དེ་མ་ཟིན་ན། ངེད་རང་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་བྱས་པའི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་གསོད་པས་སྒྲིམས་ཤིག་ཟེར་བ་དང་། ལྕེ་སོས་ནས་བཟུང་ནས་བཅད་པ་རལ་གྲིར་གྱུར་པ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་དབྱུགས་རི་རབ་ཀྱི་ཁར་ཕྱིན། གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་སོགས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བལྟས་ནས་སླར་གྲི་མུ་སྟེགས་ལ་གཏད། རོ་གསེར་དུ་གྱུར་པས་ཡོ་བྱད་བྱས་ནས། རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་དང་བཅས་པ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་བཞེངས་པ་ཨོ་ཏནྟ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས།
  der mu stegs kyis/_ro lan cig 'ong ba de ma zin na/_nged rang gnyis kyis 'go byas pa'i srid pa gsum gyi sems can gsod pas sgrims shig zer ba dang /_lce sos nas bzung nas bcad pa ral grir gyur pa dge tshul gyis nam mkha' la dbyugs ri rab kyi khar phyin/_gling bzhi gling phran sogs dang bcas pa legs par bltas nas slar gri mu stegs la gtad/_ro gser du gyur pas yo byad byas nas/_ri rab gling bzhi gling phran dang bcas pa la dpe byas nas bzhengs pa o tan+ta pu ri'i gtsug lag khang zhes bya ba ya mtshan can zhig yod pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ལ་དཔེ་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། དགེ་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་བསིལ་ལྡན་ཁ་བས་བསྐོར་བའི་དོ་རར་འཁོད་པའི་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་རླབས་པོ་ཆེར་གྱུར་པ་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིངས། རྒྱ་ཁྱོན་ཚད། བཙད་པོ་རང་གི་མདའ་རྒྱང་གང་བྱ་བར་གསུངས་པས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྐོག་ཏུ་བགྲོས་ཏེ། རྗེའི་མདའ་རྒྱང་གང་ལ་གཞན་གྱི་གསུམ་ཡོང་བས་དེ་ཙམ་མི་འགྲུབ་པ་ཅིང་། བཀའ་བཅག་པ་ཡང་མི་རིགས་པས་ཐབས་ཤིག་བྱེད་པར་མཐུན་ཏེ།
  de la dpe bya bar gsungs te/_dge byed ces pa chu pho stag gi lo la bsil ldan kha bas bskor ba'i do rar 'khod pa'i lus can kun gyi bsod nams kyi zhing rlabs po cher gyur pa dpal bsam yas mi 'gyur lhun gyis grub pa'i gtsug lag khang gi rmang btings/_rgya khyon tshad/_btsad po rang gi mda' rgyang gang bya bar gsungs pas/_blon po rnams kyis lkog tu bgros te/_rje'i mda' rgyang gang la gzhan gyi gsum yong bas de tsam mi 'grub pa cing /_bka' bcag pa yang mi rigs pas thabs shig byed par mthun te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མདའི་སྨྱུག་སྦུགས་སུ་དངུལ་ཆུ་བླུག་པས་གཞན་གྱི་མདའ་རྒྱང་གང་དང་མཉམ་པ་བྱུང་ལ། དེ་ཡང་དབུ་རྩེ་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། ཡཀྴ་གོང་འོག་ཉི་ཟླ། མཐར་ལྕགས་རི་ཟུ་བཞི་མཆོད་རྟེན། སྒོ་བཞིར་རྡོ་རིང་ཁྱད་པར་ཇོ་མོའི་གླིང་གསུམ་དང་བཅས་པ། སློབ་དཔོན་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བཀོལ་བས་ཉིན་མིས་བརྩིགས་པ་བས། མཚན་མོ་ལྷ་འདྲེས་བརྩིགས་པ་མཐོ་བར་གྱུར། དུས་དེར་རྒྱལ་པོའི་མནལ་ལམ་དུ་ཧས་པོ་རིའི་རྩེར་བྱོན་པས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁོར་དགུ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འདུག་པ་གཟིགས་པས་དགྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཛད་པའི་ངང་ལ་མནལ་སད་དེ།
  mad'i smyug sbugs su dngul chu blug pas gzhan gyi mda' rgyang gang dang mnyam pa byung la/_de yang dbu rtse ri rab gling bzhi gling phran brgyad/_yak+sha gong 'og nyi zla/_mthar lcags ri zu bzhi mchod rten/_sgo bzhir rdo ring khyad par jo mo'i gling gsum dang bcas pa/_slob dpon gyi dregs pa can thams cad las la bkol bas nyin mis brtsigs pa bas/_mtshan mo lha 'dres brtsigs pa mtho bar gyur/_dus der rgyal po'i mnal lam du has po ri'i rtser byon pas shAky thub pa gtso 'khor dgu sangs rgyas dngos kyis byin gyis brlabs pa 'dug pa gzigs pas dgyes pa'i rnam 'gyur mdzad pa'i ngang la mnal sad de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ནང་པར་བློན་པོ་ཁམས་པ་གོ་ཆ་ཁྲིད་ནས་གཟིགས་པར་བྱོན་པས།  བྱེ་མའི་འོག་ནས་རྡོ་སྐུ་རང་བྱུང་ཐོན་ཏེ་གཙང་ཁང་དུ་སྤྱན་དྲགས་པ་པས་ས་གཡོས་པ་སོགས་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་པའི། ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་པའི་མ་ཧཱ་བོ་དྷིས་ཐོག་དྲངས། འོག་ཁང་བར་ཁང་སྟེང་ཁང་འཁོར་ས་བར་མ་དང་ཆེན་མོ། གླིང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་ཐམས་ཅད་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟིམ་མངར་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོར་མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་མདུན་གྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ནས་བླངས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གདུང་རིང་བསྲེལ་དང་། མེས་ཀྱི་གཉན་པོ་གསང་བ་དང་མདོ་ལྔ་བཞུགས་པས་བྱིན་རླབས་མཆོག་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་ཤིང་།
  nang par blon po khams pa go cha khrid nas gzigs par byon pas/__bye ma'i 'og nas rdo sku rang byung thon te gtsang khang du spyan drags pa pas sa g.yos pa sogs ltas khyad par can byung pa'i/_jo bo byang chub chen po nang rten du bzhugs pa'i ma hA bo d+his thog drangs/_'og khang bar khang steng khang 'khor sa bar ma dang chen mo/_gling gzhan rnams kyis bde gshegs zhi khro 'khor dang bcas pa'i sku'i snang brnyan thams cad 'dren byed kyi dga' ston rmad du byung ba'i zim mngar du gyur/_khyad par mchod rten dkar por ma ga d+ha'i rgyal po'i sgo mdun gyi rin po che'i bum pa nas blangs pa'i bde bar gshegs pa'i gdung ring bsrel dang /_mes kyi gnyan po gsang ba dang mdo lnga bzhugs pas byin rlabs mchog tu che bar grags shing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འགྲོ་བཟའ་ཁྲི་རྒྱལ་མང་མགོ་བཙུན་གྱིས་དགེ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ལ། ཕ་མིང་ཐག་རིང་ཞིང་སྲས་མེད་པས། ཞིག་གསོས་དང་མཆོད་པ་འབྱུང་བར་དཀའ་བར་བསམས་ཏེ།  རྩིག་པ་སོ་ཕག་ལ་ཞ་ཉེའི་ཆུ་སྦྱར། ཟངས་ཀྱི་ཐོག་བཀབ། མཆོད་པ་རོལ་མོར་ཅོང་བཏགས། མར་མེ་རིན་པོ་ཆེ་མར་གད་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་དཔྲལ་པར་བཏབ་ཟེར།ཕོ་ཡོད་བཟས་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་ལོགས་ལ་རྩིག་པ་མེད་པ། ནང་ན་ཀ་བ་མེད་པ་སོགས་བཟོ་སྣ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སྐད། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་ལ་ཟླ་མེད་དཔལ་ཡེ་བཟང་རྩེ་བས། རྒྱལ་པོའི་འཁྲུངས་ལོ་གསལ་བར་མཛད་འདུག་ཅིང་།
  'gro bza' khri rgyal mang mgo btsun gyis dge rgyas kyi lha khang la/_pha ming thag ring zhing sras med pas/_zhig gsos dang mchod pa 'byung bar dka' bar bsams te/__rtsig pa so phag la zha nye'i chu sbyar/_zangs kyi thog bkab/_mchod pa rol mor cong btags/_mar me rin po che mrgad sku gzugs kyi dpral par btab zer/pho yod bzas bu tshal gser khang logs la rtsig pa med pa/_nang na ka ba med pa sogs bzo sna bcu gsum gyis khyad par du 'phags skad/_de yang lo rgyus smra la zla med dpal ye bzang rtse bas/_rgyal po'i 'khrungs lo gsal bar mdzad 'dug cing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
   མཁས་པའི་དབང་པོ་བུ་སྟོན་ཏིན་པོ་ཆེ་སོགས་ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་པར་བཞེད་ལ། སྦ་བཞེད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཡོས་ལ་འཁྲུངས་པའི་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡོས་སྟེང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པར་བཤད་ནའང་། རྒྱལ་པོ་དགུང་སྙིང་རྟ་ལོར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོས་ལ་བརྩིགས་པར་སྨྲ་བ་ཁུངས་ཆེ་བར་མ་མཐོང་ཞིང་།  བློ་ཆུང་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ལོ་ལྔ་ཙམ་ལ་མི་འགྲུབ་སྙམ་པ་འཆར་ཡང་། དུས་དེའི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་སོགས་དུ་མ་ཞིག བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིའི་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་མུ་མཐའ་མེད་པར་སྟོན་པ་ལ། སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པའི་སྣང་ཚུལ་དཔེར་བཟུང་མི་དགོས་སོ།
  _mkhas pa'i dbang po bu ston tin po che sogs sa rta la 'khrungs par bzhed la/_sba bzhed du rgyal po yos la 'khrungs pa'i dgung lo bcu gsum pa yos steng du gtsug lag khang brtsigs par bshad na'ang /_rgyal po dgung snying rta lor 'dod pa rnams kyis gtsug lag khang yos la brtsigs par smra ba khungs che bar ma mthong zhing /__blo chung rnmsgtsug lag khang rgya khyon ha cang che bas lo lnga tsam la mi 'grub snyam pa 'char yang /_dus de'i mkhan slob chos gsum sogs du ma zhig_bde bar gshegs pa dang byang chub sems dpa' mi'i srid pa bzung ba'i sprul pa'i zlos gar mu mtha' med par ston pa la/_skye bo tha mal pa'i snang tshul dper bzung mi dgos so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ལྟར་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟིལ་གནོན་ཞེས་པ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ལ་རྫོགས་པར་གྲུབ་སྟེ། མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པར་མཛད་པས། དབུ་རྩེའི་ལྷ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱོན་པ། རྟ་མགྲིན་གྱིས་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུང་བཏོན་པ། པདྨའི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བྱུང་བའི་གྲགས་སྙན་དབྱངས་བདུན་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུགས་པའི་རྔ་བོ་ཆེ་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་བསྒྲགས་སོ།
  de ltar dpal bsam yas mi 'gyur lhun gyis grub pa'i gtsug lag khang zil gnon zhes pa me pho rta'i lo la rdzogs par grub ste/_mkhan slob gnyis kyis rab tu gnas par mdzad pas/_dbu rtse'i lha rnams phyi rol tu byon pa/_rta mgrin gyis rta skad thengs gsung bton pa/_pad+ma'i sdong po skyes pa sogs ngo mtshar ba'i ltas khyad par du 'phags pa byung ba'i grags snyan dbyangs bdun brgyud du 'khrugs pa'i rnga bo che srid rtse'i bar du bsgrags so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ལྟར་རབ་གནས་དགའ་སྟོན་གྱི་ཚེ། རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གོས་བཟང་པོ་སྤྲས་ཏེ། ལྷ་དང་མིའི་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བྱེད་པོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་། མཁོ་རྒུའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རྨུགས་འཛིན་གྱི་བང་མཛོད་ལ་དགའ་བདེར་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་བཅས་ཏེ། ཏམ་བུ་རའི་རྒྱུད་ལས་ཉེ་བར་དྲངས་པའི་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་དགའ་བའི་གར་གྱིས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་མཐའ་དག་རྣམ་པར་གང་བས་སྐབས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་མཆོད་སྤྲིན་མངོན་པར་སྤྲོ་བའི་ཟིལ་གྱིས་ལྟ་བར་ལྷགས་སོ།
  de ltar rab gnas dga' ston gyi tshe/_rje 'bangs thams cad kyis phun sum tshogs pa'i rgyan gos bzang po spras te/_lha dang mi'i 'dod yon longs spyod thams cad byed pos gcig tu bsdus pa lta bu'i phyi nang gsang ba'i mchod pa dang /_mkho rgu'i yo byad kyi dpal 'byor rmugs 'dzin gyi bang mdzod la dga' bder spyod pa lta bu bcas te/_tam bu ra'i rgyud las nye bar drangs pa'i snyan pa'i dbyangs dang dga' ba'i gar gyis 'dzin ma'i khyon mtha' dag rnam par gang bas skabs gsum pa thams cad me tog gi char sogs mchod sprin mngon par spro ba'i zil gyis lta bar lhgsso/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་རིང་པོ་དེ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་བསམ་ཡས་བཞངས༼བཞེངས་༽པའི་གོ་རིམ་དེ་ཡིན་ན། ཨ་མདོར་བསྡུས་གནང་བཞག ད་དེ་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་དེ། སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན།
  da dum bu 'di ring po de gtso bo de yin na bsam yas bzhangs(bzhengs )pa'i go rim de yin na/_a mdor bsdus gnang bzhag_da de rgyu mtshan 'dra de/_snying po mdor bsdus gcig zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་མགོ་དེར་ཡིན་ན་ད་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ཡིན་ན། བསམ་ཡས་དེ་དང་པོ་ཐོག་མ་ཡིན་ན་དེ་གཅིག་གི་འོང་དེ། བཞེངས་ཡས་ཀྱི་དཔེ་འདྲ་དེ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཨུ་ཏནྟ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཟེར་བ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བྱུང་བའི་བྱུང་རབ་ཡིན་ན། མགོ་དེར་མང་པོ་གཅིག་གསུངས་ཤག དེར་དཔེར་བྱས་བྱས་ཡིན་ན།
  de'i mgo der yin na da gtso bo 'dra de yin na/_bsam yas de dang po thog ma yin na de gcig gi 'ong de/_bzhengs yas kyi dpe 'dra de yin na/_rgya gar gyi u tan+ta pu ri'i gtsug lag khang la zer ba ya mtshan can gyi gtsug lag khang de gtsug lag khang de byung ba'i byung rab yin na/_mgo der mang po gcig gsungs shag_der dper byas byas yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དགེ་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་ཡིན་ན། ད་ཡིན་ན་གཅིག་གི་རྨང་བཏིངས་བྱས་ཡིན་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་པས་རེད་ཟེར།
  bsam yas gtsug lag khang yin na rbad de gcig gi dge byed ces pa chu pho stag gi lo la yin na/_da yin na gcig gi rmang btings byas yin na/_gtsug lag khang gi rmang bting pas red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་རྨང་བཏིངས་དུས་དང་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བཞེངས་དུས་འདིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚད་ལ་དེ་ནི་བཙན་པོའི་རྦད་དེ། བཙན་པོ་རང་གི་རྦད་དེ་ད་མདའ་རྒྱང་གང་གིས་བྱ་བའི་ཆེ་ཆུང་གཅིག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་དུས་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ལ་ཡིན་ན་ད། དེ་ནི་བཙན་པོའི་མདའ་རྒྱང་གང་དེ་ཡིན་ན་བློན་པོའི་མདའ་རྒྱང་གསུམ་ཙམ་གཅིག་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ།
  de rmang btings dus dang thog gtsug lag khang de bzhengs dus 'di'i rgya khyon gyi tshad la de ni btsan po'i rbad de/_btsan po rang gi rbad de da mda' rgyang gang gis bya ba'i che chung gcig brgyab kyi yin gsungs dus blon po rnams kyi bsam la yin na da/_de ni btsan po'i mda' rgyang gang de yin na blon po'i mda' rgyang gsum tsam gcig gi yod dus tsam pa de lta bu bsgrub thub kyi med pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ནི་བློན་པོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་བྱས་བཙན་པོའི་མདའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དངུལ་ཆུ་བླུགས་བྱས་ཡིན་ན་ལྡིད་པའི་ཚུལ་གྱི་བཙན་པོའི་མདའ་དེ་ཡིན་ན། བློན་པོའི་མདའ་རྒྱང་དང་མཉམ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱུང་བྱས་ཡིན་ན། དེ་ནི་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ།
  a ni blon pos thabs shes byas byas btsan po'i mad'i nang la yin na rbad de gcig gi dngul chu blugs byas yin na ldid pa'i tshul gyi btsan po'i mda' de yin na/_blon po'i mda' rgyang dang mnyam pa de 'dras gcig byung byas yin na/_de ni bsam yas gtsug lag khang bzhengs pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བཞེངས་ཡས་དེར་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་དབུ་རྩེ་རི་རབ་ཡིན་པ་གཅིག་ལ་དབུ་རྩེ་དེ་རི་རབ་ཡིན་པ་གཅིག་ལ་གླིང་དང་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཡོད་པ།
  'di bsam yas gtsug lag khang de bzhengs yas der gtso bo 'dra de yin na rbad de dbu rtse ri rab yin pa gcig la dbu rtse de ri rab yin pa gcig la gling dang gling bzhi gling phran brgyad yod pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་བསམ་ཡས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་ལ། དབུ་རྩེའི་མཐའ་སྐོར་ལ་ཡིན་ན་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། ཡཀྵ་གོང་འོག་གཉིས་ཡོད་པ། མཐའ་ལ་ཡིན་ན་ལྕགས་རི་ཡོད་པ། ཟུར་བཞི་ལ་ཡིན་ན་མཆོད་རྟེན། དེ་ཡིན་ན་དེང་སང་ང་ཚོས་མཇལ་ཡས་ཡོད་པ། མཆོད་རྟེན་དཀར་ནག་སོགས་པ་མཆོད་རྟེན་བཞི་ཡོའོ་རེད།  
  a bsam yas kyi mtha' skor la/_dbu rtse'i mtha' skor la yin na gling bzhi gling phran brgyad/_yak+Sha gong 'og gnyis yod pa/_mtha' la yin na lcags ri yod pa/_zur bzhi la yin na mchod rten/_de yin na deng sang nga tshos mjal yas yod pa/_mchod rten dkar nag sogs pa mchod rten bzhi yo'o red/__
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྒོ་བཞི་ལ་རྡོ་རིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཇོ་མོ་གླིང་གསུམ་དང་བཅས་པ། སྒོ་བཞི་ལ་ཡིན་ན་རྡོ་རིང་ཁྱད་པར་ཅན་ད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཇལ་ཡས་ཡོད་པ་དེར།  ཤར་སྒོར་ཡིན་ན་རྡོ་རིང་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཡོད་པ། ཨ་དེ་མཇལ་ཡས་ཡོའོ་རེད།
  sgo bzhi la rdo ring khyad par can jo mo gling gsum dang bcas pa/_sgo bzhi la yin na rdo ring khyad par can da da lta nga tshos dngos su mjal yas yod pa der/__shar sgor yin na rdo ring khyad par can gcig yod pa/_a de mjal yas yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་བློན་པོས་གཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཉིན་མའི་དགུང་ལ་མིས་བརྩིགས་དུས་ཙམ་པ། མཚན་ནག་དགུང་ལ་བློན་པོས། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གཅིག་གི་དྲེགས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐུལ་ནས། མཚན་མོ་ལྷ་འདྲེ་བརྩིགས་དུས་ཙམ་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཉིན་མ་མིས་བརྩིགས་པ་ལས་མཐོ་ཙམ་ཡོད་པ།
  de yin dus tsam pa da bsam yas bzhengs pa'i rgyud rim nang la yin na'i blon pos gcig gi ga re zer dgos red pas/_nyin ma'i dgung la mis brtsigs dus tsam pa/_mtshan nag dgung la blon pos/_bod kyi lha 'dre gcig gi dregs can rnams la skul nas/_mtshan mo lha 'dre brtsigs dus tsam nas yin na a ni nyin ma mis brtsigs pa las mtho tsam yod pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་སྐབས་དེར་ཡིན་ན་ད་རྒྱལ་པོའི་མནལ་ལམ་གཅིག་ལ་ཡིན་ནའི་ཧལ་པོ་རིའི་རྩེ་ལ། བྱོན་དུས་ཡིན་ན།  གཅིག་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁོར་དགུ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་འདུག་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་གཟིགས་པས།
  a de 'dras byung yo'o red zer/_da ga nang bzhin gyi skabs der yin na da rgyal po'i mnal lam gcig la yin na'i hal po ri'i rtse la/_byon dus yin na/__gcig sangs rgyas shAky thub pa gtso 'khor dgu sangs rgyas dngos kyis byin gyis rlabs pa 'dug pa de 'dras gcig gzigs pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནི་སང་ཞོགས་རྦད་དེ་ཧལ་པོ་རིའི་རྩེ་ལ་དངོས་སུ་བྱོན་དུས་བྱེ་མའི་འོག་ནས་ཡིན་ན་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་འདོན་དེ་ཡིན་ན་བཙན་ཁང་དུ་འཁྲིད། གཅིག་གི་གདན་དྲངས་པའི་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསམ་ཡས་བཙན་ཁང་ལ་ཡིན་ན་ནང་རྟེན་གཙོ་བོའི་་་་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་འདྲ་པོ་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni sang zhogs rbad de hal po ri'i rtse la dngos su byon dus bye ma'i 'og nas yin na rdo sku rang byon 'don de yin na btsan khang du 'khrid/_gcig gi gdan drangs pa'i yin na/_da lta nga tshos bsam yas btsan khang la yin na nang rten gtso bo'i gtso bo gcig yin pa yin na/_da de lo rgyus kyi khungs 'dra po de byas pa yin na/_de 'dras gcig red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་ད་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་སྐོར་དེ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་ནས་འདིའི་རྗེས་དེར་ཡིན་ན།
  gtso bo de yin na da bsam yas bzhengs pa'i skor de yo'o red/_da de nas 'di'i rjes der yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཡིན་ན་བམས་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཡིན་ན། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡས་དེ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ལ། ཁོང་རང་གི་བཞེད་པ་གཅིག་བཀོད་གནང་ནས་དེ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལ་ཡིན་ན་རྫོགས་པར་བསྒྲུབ་པ་རེད་ཟེར། 
  a rgyal ba lnga pa chen pos yin na bams yas mi 'gyur lhun gyi grub pa'i gtsug lag khang la yin na/_gtsug lag khang bzhengs yas de me pho rta'i lo la/_khong rang gi bzhed pa gcig bkod gnang nas de me pho rta'i la yin na rdzogs par bsgrub pa red zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ལ་ཡིན་ན་མཁན་སློབ་གཉི་ཀྱིས་རབ་གནས་གནང་པ་ཨ།  མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་གནས་གནང་པའི་དུས་ལ་དབུ་རྩེའི་ལྷ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་འདོན་ནས། རྟ་མགྲིན་གྱིས་བསམ་ཡས་སྲུང་མ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་ཡིན་ན་རྟའི་སྐད་ཐེངས་མ་གསུམ་ཙམ་འདོན་པ་པདྨའི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་པ་སོགས་ཀྱིས་ད་ངོ་མཚར་ལྟས་མང་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de la yin na mkhan slob gnyi kyis rab gnas gnang pa a/__mkhan slob gnyis kyis rab gnas gnang pa'i dus la dbu rtse'i lha rnams phyi rol du 'don nas/_rta mgrin gyis bsam yas srung ma rta mgrin gyis yin na rta'i skad thengs ma gsum tsam 'don pa pad+ma'i sdong po skyes pa sogs kyis da ngo mtshar ltas mang po zhe po gcig byung yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འདྲས་གཅིག་གི་འགྲེལ་པ་གཅིག་བསྐྱོན་ཤག
  de 'dras gcig gi 'grel pa gcig bskyon shag