Skip to main content Skip to search
21 Jun 2018
4 min 57 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

In this video, Tshewang Sonam and Chimi Rinzin from Yangtse Gewog in Trashiyangtse Dzongkhag sing “Atop a Great Mountain” (Rila Chenpo Rigi Tsemona). This is an old boedra song which is well-known throughout Bhutan. This song has a religious theme, and often is performed in Bhutanese reality television competitions. 

 

བཀྲིས་གཡང་རྩིས་ལས་ཨིན་མི་ ཚེས་དབང་བསོད་ནམས་དང་ འཆིད་མེད་རིགས་འཛིན་གིས་ རིས་ལ་ཆེན་པོ་རིས་ཀྱིས་རྩ་བ་ན་ ཟེར་བའི་ གླུ་གཞས་འདི་ འཐེན་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ གླུ་གཞས་འབྲལ་ལས་སྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ དམ་པའི་ཆོས་དང་ འབྲལ་བའི་ གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནང་པའི་ དངོས་མཐོང་ལས་རིམ་ ཚུ་ནང་ལུ་ འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་(རྩ་བ་)ན། །རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་(རྩ་བ་)ན། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ཆུ་མར་འགྲོ་འགྲོ་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ཆུ་མར་འགྲོ་འགྲོ་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  ཆུ་མར་འགྲོ་འགྲོ་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་ན། །ཆུ་མར་འགྲོ་འགྲོ་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་ན། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་(སྐེད་པ་)ན། །རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་(སྐེད་པ་)ན། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ཕུ་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས (ས་ཕ་གི་ཐམས་ཅད་གུར་གུམ་མེ་ཏོག་ཤར)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ཕུ་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས (ས་ཕ་གི་ཐམས་ཅད་གུར་གུམ་མེ་ཏོག་ཤར)། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  ཕུ་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས (ས་ཕ་གི་ཐམས་ཅད་གུར་གུམ་མེ་ཏོག་ཤར་ན)། །ཕུ་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས (ས་ཕ་གི་ཐམས་ཅད་གུར་གུམ་མེ་ཏོག་ཤར་ན)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་བསངས་ཅིག་བཏང་ (བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་མེ་ཏོག་ཕུལ)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་བསངས་ཅིག་བཏང་ (བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་མེ་ཏོག་ཕུལ)། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ས་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་གོ་གོ་མེ་ཏོག་ཤར (ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་གོ་གོ་མེ་ཏོག་ཤར (ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས)། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  ས་ཡར་གྱི་ཐམས་ཅད་གོར་གོ་མེ་ཏོག་ཤར (ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས་ན)། །ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་གོར་གོ་མེ་ཏོག་ཤར (ས་ཡ་གི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས་ན)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་བསངས་ཅིག་བཏང་ (བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་བསང་ཅིག་བཏང་)། །ཨ་རོགས་ཚོ། །བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་མེ་ཏོག་ཕུལ (བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལུ་བསང་ཅིག་བཏང་)། །
 • ཚེ་དབང་བསོདཾས་དང་འཆི་མེད་རིན་འཛིན་ Tshewang Sonam & Chime Rinzin
  ལགས་སོ།། །།