Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
2 min 40 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

Changamo is from Thuenpay village. This song recounts the author's desire to walk on the left side of the river bank and his/her lover to walk on the right side of the river bank. The author does not want to part from the lover, whatever other work might beckon, and he wants his lover to do the same. The lyrics say he'll hoist a prayer flag on the pass so that his lover will come and accompany his work. Therefore, the song reveals the true love of togetherness. 

 

ཁྱོད་ར་རྣམ་གསུམ་ལ་མོའི་གཡས་ལས་བྱོན་ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ལས་ བཅོ་ལྔ་མོ་གིས་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ ཆུའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་དང་ ཁོ་རའི་བརྩེ་གྲོགས་འདི་ ཆུའི་གཡས་ཕྱོགས་ལས་སྦེ་ དགའ་བའི་ཧིང་གཏམ་བཤད་འདི་ འགྱོ་དགོ་མནོ་བའི་ཟེར་མས། ཏེ་རྩོམ་པ་པོ་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཐོན་རུང་ ཁོ་རའི་བརྩེ་གྲོགས་ལས་ སོ་སོར་སྦེ་མ་འགྱོ་བར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་མཉམ་ཅིག་སྡོད་ནི་ཟེར་ དཔེར་ན་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ དར་ཤིང་འཕྱར་བའི་སྐབས་ ཆ་རོགས་འབད་བ་ ཁོ་རའི་བརྩེ་གྲོགས་འདི་ མཉམ་ཅིག་འོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ དགའ་མཐུན་གཉིས་ཀྱིས་བར་ནའི་ བརྩེ་བའི་སེམས་དམ་དྲགས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་སླབ་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། ཁྱོད་རང་རྣམ་གསུམ་ལ་མོའི་གཡས་ལས་བྱོན། །ང་རང་རྣམ་གསུམ་ལ་མོའི་གཡོན་ལས་འགྲོ། །
  Hey, you all can come from right of the hill, We will go from left of the hill.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། ལ་ལ་ལབ་རྩ་འཕྱར་ན་མཉམ་དུ་འཕྱར། །ལ་ལ་ལྷབ་བསང་བཏང་ན་མཉམ་དུ་བཏང་། །
  Hey, let’s hoist flag together on the hill, Let’s do smoke offering together.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། ཁྱོད་རང་རྣམ་གསུམ་ཆུ་མོའི་གཡས་ལས་བྱོན། །ང་རང་རྣམ་གསུམ་ཆུ་མོའི་གཡོན་ལས་བྱོན། །
  Hey, you all can come from right of the river, We will go from left of the river.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། ཆུ་ལ་ཆུ་དར་འཕྱར་ན་མཉམ་དུ་འཕྱར། །ཆུ་ལ་ལྷ་བསང་བཏང་ན་མཉམ་དུ་འཕྱར(བཏང་)། །
  Hey, lets hoist the water flag together, Lets do smoke offering together.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། ཁྱོད་རང་རྣམ་གསུམ་སྤང་སྟོད་གཡས་ལས་བྱོན། །ང་རང་རྣམ་གསུམ་སྤང་སྟོད་གཡོན་ལས་འགྲོ། །
  Hey, you all can come from right of the meadow, We will go from left of the meadow.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ཨོཾ་ལས་(རི་)སངས་རི་ལ། སྤང་ལ་མེ་ཏོག་འཕྱར་ན་མཉམ་དུ་འཕྱར། །སྤང་ལ་ལྷ་བསང་བཏང་ན་མཉམ་དུ་བཏང་། །
  Hey, lets hoist flower together, Lets do smoke offering together.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Thank you,