Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 32 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "The Three Omens." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དུས་མི་འདྲ་བ་རེ་ལ་མཆོད་རེ་འཕངས་ཏེ་སྲིད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ནངས་སྔ་མོ་སྐྱ་རེངས་ཤར་དུས་འོ་མའི་མཆོད་གསུམ་འཕངས་ཏེ་སྲིད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་པོ་འགྲིག་པ་དང་།  གསེར་གྱི་ལེར་ཉི་མ་ཤར་དུས་ཇ་འོ་མའི་མཆོད་གསུམ་འཕངས་ཏེ་སྲིད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་པ་འགྲིག་པ།  སྨག་འཁྱིལ་ལེ་མུན་པ་རུབ་དུས་ཆང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་གསུམ་འཕངས་ཏེ་སྲོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གསུམ་པ་འགྲིག་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0