Skip to main content Skip to search
20 Jun 2018
5 min 53 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Penchela, Ugyen Phuntsho

Tenzin Namgyel, the Abbot of Daga Dzong in Dagana District, shares about the festival called Tendra Tshechu. Tendra Tshechu was started after the construction of the dzong in the year 1651. The dzong was built by one of the Donyors of Dagana, and later it was unified by the great Tibetan Saint Zhabdrung Ngawang Namyal. After the unification, Zhabdrung introduced religious practices, including Tendra Tshechu. This Tshechu falls on the 10th day of the 2nd month of the Bhutanese calendar; the 2nd month of the calendar is considered the month of Guru Rinpoche. Varieties of masked dances are performed by monks and dzongkhag dancers during the Tshechu. Tendra Tshechu is called “Turechee” in the locality.

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ དར་དཀར་བླམ་གནས་བརྟན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གནངམ་ཨིནམ་ད་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ བཀའི་སྣང་བ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ལུ་ ཤབཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཏེ་འདིའི་ཤུལ་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འབད་ནི་དང་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ཡང་ དེ་བསྒང་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ད་ དར་དཀར་ནའི་ མི་ཚུ་གིས་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ འབྲུག་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་སུ་ འཆམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་དགེ་སློང་དང་ གླུ་གཞས་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས། མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཁ་ནང་ལས་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལུ་ སྤྲེའུ་མཆོད་ཟེར་ སླབ་ཨིན་པས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ད་རེས་ཀྱི་སྲུང་མཆོད་འདི་མ་པ་ང་བཅས་བླ་མ་སྒོམ་པ་སྡུད་པའི་དེ་ལས་ལས་བྱང་མེ་ཏོག་ཕྲེན་འཛན་གྱི་སྲུང་མཚོད་འདི་ཨིན། འདི་ང་བཅས་རང་ད་དགོངས་འདུས་ག་ཅིག་རང་འབད་རུང་ང་བཅས་རང་ཚེས་བཅུ་མཆོ་གུ་འདི་ད་དགོངས་འདུས་འབད་ནི་འདི་གི་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྲུང་མཇོད་གནང་ཞི་ན་སྐུན་འཆམ་འདི་ཚུ་ཡང་འདི་གི་གོ་ལས་འབད་འདི་གི་བཀའ་སྲུང་འདི་ཚུ་བྱོན་འབད་འནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ད་སྤྲུལ་མཆོད་ཟེར་མི་འདི་མ་པ་ད་མཁུང་དང་དགོས་པ་འདི་ང་བཅས་རང་སྤྲེ་མཆོད་ཟེར་མི་འདི་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ཟེར་འདུག་སྨོ་ལགས། སྤྲུལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ཚུར་སྡུས་འདི་གི་འབད་སྤྲུལ་མཆོད་ཟེར་ཏེ་འནི་འབད་ཞུ་བཞག་བཞག་མས། ཏེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ང་བཅས་རའི་ད་དང་པ་སྟག་གཉིསཔ་སྤྲེལ་ཟེར་འབདཝ་ད་ཏེ་ཟླ་ཝ་གཉིསཔ་འདི་ཏེ་སྤྲེལ་ཟླ་འབད་ནི་འདི་གི་ཏེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ཟེར།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ཏེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ནང་ལུ་ང་བཅས་རའི་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་དཀར་དུས་ཆེན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཏེ་རྩིད་སྲུང་ཞུ་འདི་གི་འབད་ཏེ་ད་ང་བཅས་རང་དར་དཀར་ན་ཙམ་ཅིག་གི་ཡང་མི་དོ། ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་ཏེ་ད་༢༥་དེ་ལེན་ད་ཚེས་བཅུ་ཐམ་འདི་གུ་རུའི་དུས་ཆེན་ཨིནམ་ཁ་ལས་ ཏེ་ད་རེས་ཟླ་གཉིསཔ་འདི་སྤྲུལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་རང་ད་གུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུང་དཀར་དུས་ཆེ་འདི་ཏེ་ད་སྤྲེལ་ཟླ་གི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་འབད་ནི་འདི་གི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ན་དུས་འདི་གི་འབད་སྤྲེལ་ཆེ་ཟེར་ང་བཅས་རང་དང་ཕུག་ལས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ད་ནང་གནམ་ལོ་ག་ཅི་ལས་གོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེརན་ ནང་རྫོང་བཞེངས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ལས་ཏེ་ དེ་ལན་ད་སྒྲ་ཚང་གསརཔ་ཏེ་ཞིང་བཙུགས་འབད་འདི་གི་འབད་ཏེ་ད་མ་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ཞལ་བཞུགས་པའི་ནང་ལས་ཏེ་གནམ་ལོ་༡༩༤༧་ད་༤༨་ལས་རང་རྫོང་འདི་གོ་བཙུགས་འདི་འབད་དེ་ལེན་༥༡་དེ་ཅིག་ལས་རྫོང་འདི་ཚུ་ཕྱི་ནང་ག་རང་སྒྲུབ་འདི་འབད་དེ་ལས་སྔོན་གསན་ཕབས་དེ་ལས་ན་ལས་ཕར་འབད་སྒྲ་ཚང་འདི་ཚུ་བཙུགས་ཚེས་བཅུ་འདི་ཚུ་བཙུགས།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ཏེ་འ་ནང་ལས་གོ་བཙུགས་འདི་གི་འབད་ཏེ་དེ་ལས་ང་བཅས་རང་ནང་དར་དཀར་ནལུ་ཟླ༡༡པའི་ནང་ཚེས་བཅུ་ཉི་མ་༥་ཏེ་དེ་ལན་ཏེ་སྐུ་འཆམ་དང་བཅསཔ་འབད་ཡོད་པའི་ཏེ་འནི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེ་༡༠་ལུ་ཡང་སྤྲུལ་ཆེ་ཟེར་ཏེ་གོ་བཙུགས་འདི་གི་འབད་ཏེ་ད་གཡུབ་ཅིག་ང་བཅས་རང་གི་དྲང་ཕྲོལ་ཕྲོལ་འབད་ཡིག་ཆ་མེད་རུང་ནང་བླམ་འདི་ཚུ་གི་ཏེ་དེ་ལན་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ལོ་༣༦༠་དེ་ཅིག་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ད་སྤྲུལ་ཆེ་གི་བྱིན་བདག་འདི་དང་ཕུག་བཟུམ་ཅི་འབད་བ་ཅིག་ང་བཅས་རང་ནང་དར་དཀར་ན་ཏེ་ནང་མ་པ་ང་བཅས་རང་ནང་དར་དཀར་ན་ཙམ་ཅིག་ཡང་མི་དོ་བས་གཞན་ཁ་ལུ་འབད་རུང་དེ་འབད་རང་མས། ཚེ་བཅུ་ལོ་སྒྲུབ་ཆེ་ལོ་དེ་ལེན་སྐུ་མཆོན་སྦུམ་བདེ་འདི་ཚུ་ག་རང་ཏེ་རོ་ དད་བ་ཅན་གི་མི་གསེར་དེ་ལེན་ཏེ་ད་སྐུ་ཆེན་གྱི་དཔེན་དེ་ལེན་ཏེ་བླམ་འདི་ཚུ་གི་ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ ཉོན་ཆབ་བཞེས་འནི་བཟུམ་འབད་བྱ་འདི་གི་འབད་འདུག་བ་ལགས།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ཏེ་ང་བཅས་རང་དར་དཀར་ན་ཡང་ཏེ་དང་ཕུག་བཟུམ་ཅིག་འབདན་ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ནང་ཕྱི་ཁ་ལས་ཞིང་ཕུལ་ཏེ་དེ་ལས་འནི་ཚུ་གི་འབད་ཏེ་ཞིང་འདི་ཚུ་ལས་ཐོག་བྱོར་གཟལ་ ཏེ་འནི་ཚུ་གི་འབད་ཏེ་དེ་ལེན་ཆོས་རྫེ་འདི་ཚུ་གི་འབད་མཛདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལེན་ཏེ་འདི་གང་འབད་བ་ཅིག་ད་རྫོང་གོམའི་དཔོན་གྱི་ཁ་མཐུགས་ལས་འབད་ཏེ་བྱིད་བདག་འདི་ཚུ་འབད་ཏེ་དེ་ལེན་མི་གསེར་ལུ་ཡང་ཕུལ་ཁ་ཕུལ་སྦེ་འབད་འནི་འབད་མཛདཔ་ཨིན་མས།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ད་ད་རེས་ནང་པ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ཏེ་ང་བཅས་རང་ནང་ད་སྤྲུལ་ཆེ་མ་ཚད་ཚེས་བཅུ་ག་ཅི་རང་འབད་ཚད་ཅི་རུང་ཏེ་ང་བཅས་རང་ད་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཏེ་ད་སྐུ་འོག་ལུ་ཏེ་ང་བཅས་རངའི་ནང་འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་མཐུགས་ལས་ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ནང་མཆོད་པའི་འགྲོ་མཆོག་ཏེ་ད་ག་ཅི་ལས་རང་འབད་ས་ཅིག་རུང་གཞུང་གི་ཆར་དངུལ་མཆོད་པའི་འགྲོ་ཆོག་འདི་ཚུ་ཏེ་ནང་བཙུགས་འདི་གི་ཡོད་ནི་འདི་གི་ ཏེ་འནི་གི་མཐོག་ལུ་འབད་ཏེ་ད་ང་བཅས་རང་གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ལས་འབད་འདི་གི་ཏེ་དྲོཔ་གི་གསོལ་ཇ་ ཏེ་ཉི་མ་གི་གསུལཝ་ ཕྱི་རུ་གི་ཆོག་ཏེ་འདི་དང་བཏུན་འབད་གི
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ད་ཕྱི་ཁ་ལས་གི་འཆམ་རྐྱབ་མི་གི་ ཏྲི་ཡ་ཌྲི་ཡ་འདི་ཚུ་ག་རང་ང་བཅས་རང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་མཛད་པའི་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་སྤྲེན་ཟླ་ཚེ་བཅུ་གང་གི་སྐུ་འཆམ་འདི་ཏེ་ད་མ་པ་ད་གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱལ་ཤིང་རྒྱལཔ་འབད་ཏེ་ཚེ་བཅུ་གང་བཟུམ་འབད་འདི་མེད། ཏེ་ད་ང་བཅས་རང་གི་སྒྲ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ད་ཤིན་བྱེད་ དེ་ལེན་ཏེ་ད་གུ་རུ་མཚན་་བརྒྱད་དེ་ལེན་ཏེ་གཞའ་ནག་ཅིག་ དེ་ལེན་ད་བོད་འཆམ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན།
 • བླ་མ་རྟེན་འཛིན Lama Tenzin Namgyel
  འདི་དང་བཏུན་མེདའི་ཤ་ཟམ་ དེ་ལེན་ཏེ་སྒྲ་མི་རྩེ་རྔ་འཆམ་ འནི་བཟུམ་འབད་ཏེ་དེ་ལེན་ ཉིནམ་ཅིག་ལས་གེ་མེད་ནི་འདི་གི་ འདི་ནང་འཆམ་ལེ་ཤཱ་མེད། ཏེ་དེ་ལེན་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཅིག་གནང་ནི་ཡོད་ ཏེ་དེ་ལེན་ཏེ་ཕྱི་རུ་གསུང་མཆོད་གི་སྟེན་དབང་ཅིག་ཡོད། ཏེ་ད་རེས་གི་ལས་རིམ་འདི་ཏེ་ བོད་འཆམ་ཅིག་དང་ཏེ་ང་བཅས་དགེ་ལོང་གི་འཆམ་ཅིག་སྦེ་འབད་ ད་རེས་ཉིནམ་ཅིག་པ་འདི་འནི་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།