Skip to main content Skip to search
25 Jan 2017
5 min 51 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Dorji Nima

A story of two friends one of which becomes a zombie is being told here by Chenzom from Tali village of Nangkor gewog in Zhemgang district. The story was about a two friends who were cattle hearder away from home. One of the friend dies and being far away from home,. the other friend put the dead body in a bamboo basket and leaves hanging on a tree. by evening the dead body begin to move on which the other friend realising that the dead body is becoming zombie, the living friends put all sort of protection to last through the night and when the zombie falls to a dead corpse in the morning, he runs down to home. By the evening the zombie also reaches the village chasing after his live friend. But villegers manages to protect themselves from the zombie the whole night and tomorrow morning when the zombie falls into corpse, they burns the dead body and the story ends.

ཆ་རོགས་གཉིས་ལས་ གཅིག་རོ་ལོང་འགྱོ་བའི་སྲུང་འདི་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་ རྟ་ལི་གཡུས་ཚན་ལས་ ཆོས་འཛོམས་ཀྱིས་བཏངམ་ཨིནམ་ད་ སྲུང་འདི་ གཡུས་ལས་ཐག་རིང་ས་སྡོད་མི་ ཆ་རོགས་ནོར་རྫིཔ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། ཁོང་གཉིས་ལས་ ཆ་རོགས་གཅིག་འདི་ ཤི་སྟེ་ གཡུས་ཐག་རིངམ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཁར་བཀལ་མ་ཚུགས་པར་ ཙིའུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཤིང་གུ་ལས་མར་ དཔྱང་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་པས། ཕྱི་ཁམས་ཅིག་ཁར་འབདཝ་ད་ རོ་འདི་སྤར་ནི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཆ་རོགས་གཅིགཔ་འདི་གིས་ རོ་འདི་ རོ་ལོང་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིནམ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཁོ་གིས་ དེ་ཚེ་ནུབ་གཅིག་ ཁོ་ར་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ ཅ་ལ་ཚུ་གྲ་་སྒྲིག་རྐྱབ་སྦེ་ དྲོ་པ་གནམ་ལངམ་ད་ རོ་ལོང་འདི་ རོ་ལུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ ཁོ་གཡུས་ཁ་བྱོག་ འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རོ་ལོང་འདི་ཡང་ ཁོ་རའི་ཆ་རོགས་ མ་ཤི་བར་ཡོད་མི་འདི་བདའ་སྟེ་ གཡུས་ཁར་ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིནམ་ད་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ དེ་ཚེ་ནུབ་གཅིག་ ཁོང་ར་རོ་ལོང་ལས་ སྲུང་ཐབས་འབད་དེ་ འདིའི་དྲོ་པ་ རོ་ལོང་འདི་ རོ་ལུ་གྱུརཝ་ཅིག་ རོ་འདི་མེ་བཏང་སྦེ་ སྲུང་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དང་ཕུགས་འབད་འབདཝ་མས། བུཚ་གཞོན་ཅུང་གཉིས་ནོར་རྫིཔ་འབད་དེ་སྡོད་སྡོདཔ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ གཅིགཔོ་འདི་ན་སྟེ་ ཤི་ཤིཝ་མས་ཏེ་ ཏེ་ཁོང་ལམ་ཐག་རིང་སར་ཨིན་མས་ཏེ། གཡུས་འདི་ཐག་རིང་སར་ ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ལམ་ཁར་འབདཝ་ལས་ གཅིག་ཤིཝ་ད་ རོ་ག་ཏེ་ཡང་ བཀོ་ས་མ་འཐོབ་པར་ དེ་ཡང་ རོ་ལོང་མི་གི་ བརྒྱུད་པ་ཅིག་ཨིན་པས།
  It happened a long ago, there lived a two young boy as a cowboy. One of them died due to sickness and they were at a distant. The village was at a distance of one day walk and when one friend died, didn't know where to dispose a dead body, that was also a lineage of Rolong.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ཙེའུ་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཤིང་གཅིག་གུ་དཔྱང་སྟེ་ བཞག་པར་འབག་འབགཔ་ཨིན་ལོ་མེན་ན་ ཆ་རོགས་ཀྱིས། ཁོ་ཁྱིམ་ནང་ སྐྱེལ་བར་མ་ལྷོདཔ་མས་ཏེ་ ཞག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དེ་ལས་ ཤིང་གུ་དཔྱང་བཞགཔ་ད་ལུ།
  It is said that a dead body was put in a bamboo basket and carried to hang on a tree by a friend. He didn't reached home to reach within one night and when a dead body was being hanged on a tree,
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ཕྱི་རུ་གནམ་སྲོཔ་ད་ ཁོ་(ཤི་མི་)གིས་ ཏོ་ལོང་ཏོ་ལོང་བཏང་ སྤར་སྤརཝ་མས་ཏེ་ ཨ་ནཱི་ལྟོ་ཚང་ ང་ག་དེ་སྦེ་ ཤིང་གུ་ དཔྱང་བཞག་པར་འབག་ཡི་དགོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟེར་ འ་ནཱི་ལྟོ་ཚང་ར་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས།
  At evening when it was getting dark, a dead body moved as Tolong tolong and said how did you brought me here to hang on a tree? You friend.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ ཨེ་ཁུག་གི་རྩ་བ་ར་ བ་མེན་བཏགས་ དེ་ལས་ ནོར་ཁྲ་བན་འདི་ཚུ་ ཕྱི་བསྐོར་ཏེ་བཏགས་ རྒྱ་ཚ་རྒྱ་ཚམོ་ཚུ་ བ་མེན་གྱི་རྩ་བ་ལས་ཕར་བཏགས་ཏེ།
  Any way his friend tied mithun next to ladder, a cow Thraban were tied outside and hybrid bull and hybrid cows were tied near mithun.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ཁོ་ར་ བོའུ་ཅུང་ཅིག་བསད་ཞིནམ་ལས་ བོའུ་ཅུང་གི་ པགས་ཀོ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ བོའུ་ཅུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཉལ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་ལོ།
  Then he killed one calf and slep inside a skin of a calf togather with a calf.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ཨེ་ཁུག་གི་གདོང་ཁར་ར་ ཙེའུ་ཅིག་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྟེ་ བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ལོ། དེ་ལས་ དེ་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཕར་ཐབ་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ དྲོན་གོང་བསྣད་ནིའི་ཆུ་ ཕ་ལཱག་ཕ་ལཱག་བཏང་བསྐོལ་ཏེ་ བཞག་བཞགཔ་མས།
  There was one bamboo basket left upside down infront of a ladder and there on the oven water was boiled for kneading a flour batter.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་ ཁོ་དེ་སྦེ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ རོ་འདི་ ཤིང་གུ་ལས་བུད་འོང་སྟེ་ དེ་ལས་ འོང་དོཝ་མས་ཏེ་ དེ་འབདཝ་ད་ ནོར་འདི་ཚུ་ག་ར་གིས་ རྡུངས་བྱིན་བྱིན་མས་ཏེ་ ཁོ་དངོས་མེད་ལུ་ བསྒྱུར་ཚར་ནི་དེ་གིས།
  At evening after he had finished doing all this work, a dead body fell down from a tree and came towards hom. As he turned to invisible, he was all hit by cows.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དངོས་ཅན་མེན་ནི་དེ་གིས་ དེ་ལས་ ཧོ་ཧོ་་་་ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་་་ ཧོ་ཧོ་་་ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ ཧོ་ཧོ་་་ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས་ཏེ་ ཁོ་གིས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཨཱ་་་ཁྲ་པ་ཚུ་གིས་ མདའ་རྒྱང་གང་གི་ས་ཁར་ གཡུག་བཀོཝ་མས་ཟེར་མས་ལོ་ཁོ།
  Then a dead friend said 'Ho ho...I am owner Rogro, Ho ho...I am owner Rogro, Ho ho...I am owner Rogro' but he was thrown away at a distance of an arrow-shot(about 85m) by a Thrapa.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ད་རུང་ འོང་འོངམ་མས་ཏེ་ཁོ་གིས་ དེ་ལས་ ཡང་ཀུམ་ཚུ་གིས་ གཡུག་བཀོ་བཀོཝ་མས་ཏེ་ ཡང་ཀུམ་ཚུ་གིས་ མདའ་རྒྱང་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར་གཡུག་བཀོ་བཀོཝ་མས།
  Again he came but this time he was thrown away at a double distance of an arrow-shot by a Yangkum (a breed of cow).
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ད་རུང་ ཁོ་གིས་ འོང་འོངམ་མས་ཏེ། དེ་ལས་ རྒྱ་ཚམོ་ཚུ་གིས་ གཡུག་བཀོ་བཀོཝ་མས། རྒྱ་ཚམོ་ཚུ་གིས་ མདའ་རྒྱང་གསུམ་གྱི་རྩིས་གཡུག་བཀོ་བཀོཝ་མས། དེ་ལས་ ད་རུང་ འོང་འོངམ་མས་ ཁོ་གིས།
  Then again he came and was thrown away by hybrid cows at a distance of thrice a distance of an arrow-shot. Again he came back.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ རྒྱ་ཚ་ཚུ་གིས་ གཡུག་བཀོ་བཀོཝ་མས། རྒྱ་ཚ་ཚུ་གིས་ བཀོ་བཀོཝ་མས་ཏེ་ མདའ་རྒྱང་ལྔ་ལྔ་དེ་རེ་གི་རྩིས་གཡུག་སྟེ་ དེ་ལས་ ད་རུང་ འོང་འོངམ་མས་ ཁོ་གིས་ཏེ།
  And this time he was thrown away by hybrid bulls about a distance of five times a diatance of an arrow shot but again he came.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ ཧོ་ཧོ་་་་ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ ཧོ་ཧོ་་་་ང་ཡོན་བདག་རོག་རོ་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས་ཏེ་ཁོ་གིས་ ང་ཡོན་བདག་ར་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས་ཏེ།
  I am owner Rogro, I am owner Rogro, Ho ho...I am owner Rogro, Ho ho...I am owner Rogro and said I am the owner Rogro.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་སྦེ་འོང་ཡི་ར་ དེ་ལས་ བ་མེན་འབད་སར་ལྷོད་ལྷོདཔ་མས། དེ་ལས་ བ་མེན་འབད་སར་ལྷོདཔ་ད་ བ་མེན་གྱིས་ ཞིང་གསུམ་གསུམ་བཞི་བཞི་གི་ས་ཁར་བཀོ་བཏང་བཏང་མས། དེ་འབད་རུང་ ལོག་ལྷོད་ལྷོདཔ་མས་ ཚར་གསུམ་གཡུག་བཀོ་ནུག་ དེ་ལས་ བ་མེན་ཡང་ འུ་སྡུག་ནུག་ཏེ།
  After coming like this for several times then he reached to mithun. While reaching towards mithun, he has been thrown at a place of distance of three to four field away, even though he returned back after being thrown for three times and now a Mithun was exhausted.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ཐང་ཆད་དེ་ དེ་ལས་ བཀོ་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ ཁོ་ཨེ་ཁུག་གུ་འཛེགས་ཞིནམ་ན་ འེང་་་འིང་་་འབད་དེ་ར་ འོང་དོ་ལོ་དེ་ལས་ ཙེའུ་ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ཡོད་མི་དེ་གི་ དོང་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་མས་ལོ་ ཁོ་གིས་ གཅིག་ གཉིས་་་་བདུན་ཟེར་ ཡ་ང་ར་ཡང་བདུན་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས། (དྲན་གསོ་: ཁེངས་ཁའི་ནང་ འདྲེ་ལུ་བདུན་ཟེར་ སླབ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།)
  Mithun couldn't throw him as he was fully exhausted and then he climbed a ladder, went making noise 'Yeng yeng' and counted a hole of a upside down bamboo basket. When he counted one, two........seven and thought that he is also seven ( Reminder: in kheng dialect seven is refers a demon).
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ད་རུང་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་མས། གཅིག་ གཉིས་ བདུན། གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ ཡ་ང་ར་ཡང་བདུན་ཨིན་ཟེར་ དེ་སྦེ་ར་སྡོད་སྡོདཔ་མས་ཏེ་ཁོ་ དེ་ཁར་ར་ ཧ་ལམ་དུས་ཚོད་རྫོགས་སོང་ནུག་མེན་ན།
  He counted again one, two, seven; one, two, three, four, five, six, seven and said to himself that he is too seven. He stayed like that and a time almost passed.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ཙེའུ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ ཕར་ཁྱིམ་ནང་འཛུལཝ་ད་ལུ་ དྲོན་གོང་ཐབ་ཁར་ ཕ་ལཱག་ཕ་ལཱག་བཏང་འཁོལ་ཏེ་ཡོད་དོ་མས་ཏེ་ དབའེ་ཕ་ལཱག་ཕ་ལཱག་ཕ་ལཱག་ ནོར་རྫིཔ་ག་ཏེ་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ འདྲི་འདྲིཝ་མས། དེ་ལས་ དྲོན་གོང་གིས་ ཕ་ལཱག་ཕ་ལཱག་བཏང་འཁོལ་ཏེ་ར་སྡོད་སྡོདཔ་མས།
  Then he crossed a bamboo basket, entered inside a house and inside a water was boiling Phalag phalag on the oven. He asked 'Oy! phalag phalag, where did a cowboy went?' but a battered flour keep on boiling.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དབའེ་ཕ་ལཱག་ཕེ་ལེག་ཕེ་ལེག་ ནོར་རྫིཔ་ག་ཏེ་སོང་ཡི་དགོ་ཟེརཝ་ད་ དེ་ལས་ དྲོན་གོང་གིས་ ཁུ་སིམ་སི་ར་སྡོད་དེ་ ཨཱ་་་་ལགཔ་གིས་སྦེ་ དྲོན་གོང་གུ་བཏང་བྱིན་བྱིན་མས་ལོ་ཏེ་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་ར་འཚིགས་བཏང་བཏངམ་མས།
  Again he asked to phalag phalag where did a cowboy went? but a phalag phalag didn't responsed and stayed quit. Then he hit on a flour batter and burnt himself.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ འ་ནཱེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ གནམ་ནངས་ནངསམ་མས་ཏེ་ དེ་ལས ་གནམ་ནངས་ཏེ་ དེ་ལས་ ཁོ་ནཱ་ར་ ཤི་ཤིཝ་མས་ཏེ་ ཤི་སྟེ་ དེ་ལས་ ཁོ་དྲོ་པ་ཤར་དཀརཝ་ཅིག་ ཁྱིམ་ནང་རྒྱུག་ནུག་ཏེ།
  In between that time it was break of dawn and he died there itself. Then other friend ran towards his home immediately when sun rose.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  ཕྱི་རུ་འདི་ ལྷོད་མ་ཚུགསཔ་མས་ཏེ་ དེ་ལས་ རྒྱུག་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ གནམ་སྲོ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཐང་ཆད་ནི་འབདཝ་ད་ལྷོདཔ་ད་ ཁོ་(རོ་ལངས་)ཡང་ རྟིང་བདའ་སྟེ་ ཀྲིག་ཀྲི་ལྷོདཔ་མས་ཟེརཝ་མས་ལོ་ ཁོ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ།
  He couldn't reach home during evening and when sun was setting and while he was exhausted, a dead cowboy also came following him.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  དེ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཞག་གཅིག་ དུས་སྐྱིད་པ་ར་མེད་པར་བཞག་བཞགཔ་མས་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་ནི་སྦེ་ ཞག་གཅིག་དུས་སྐྱིད་པ་མེད་པར་བཞག་སྟེ་ གནམ་ནངས་ནི་སྦེ་ ཤར་དཀརཝ་ད་ བྱ་པོད་འབོ་སྟེ་ བྱ་པོད་འཔོཔ་ཅིག་ ལོག་ཤི་སོང་ཡི་ལོ་ཤི་སྟེ་ དེ་ལས།
  Then a dead man kept them in unsettled environment for whole night and as soon as run rose from the east and when rooster roosted, he died again.
 • ཆོས་འཛོམས་ Chozom
  རོགས་ཀྱིས་ མེ་བཏང་ད་ནུག་མེན་ན་ཏེ་ མེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཡལ་སོང་ནུག་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱེམ་ཅིག་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་གཏམ་ ད་ལྟོ་འབད་བ་ཅིན་སྲུང་།
  Others burnt him and henceforth it dissapeared. It is upto this much only so called story today and before as a Tam....tale.