Skip to main content Skip to search
26 Jan 2016
13 min 13 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Penchela, Dr. Karma Phuntsho

This story, narrated by Chimi Wangmo from Baleggang in Dagana Dzongkhag, is about men settling in the palace of demons. The family of demons left their village after one boy defeated them.

 

དར་དཀར་ན་བ་ལེགས་སྒང་ལས་ འཆི་མེད་དབང་མོ་གིས་གཏང་མི་སྲུང་འདི་ རབ་ཅུང་ཁ་ལུ་དང་ རམོ་ཆེན་དཀརམོ་ ཟེར་བྲིས་ཏེ་འདུག མ་པ་ མོ་ར་གིས་སླབ་མི་ནང་ རམ་ཆང་དཀརམོ་ཟེར་གོཝ་མས། སྲུང་འདི་ནང་ སྲིནམོ་བཏུལ་བའི་སྐོར་ལས་འཐོན་ནི་འདུག ཚར་ཅིག་ རབ་ཅུང་ཁ་ལུ་དང་རམ་ཆང་དཀརམོ་གཉིས་ སྲིནམོ་གི་གཡུས་ཁ་ལྷོད་སྦེ་ སྲིནམོ་གི་ཁྱིམ་འོག་ཐོག་ནང་ལས་ སྲིནམོ་ཚུ་གི་མཇུགམ་མར་འཐེན་ མཇུགམ་ཚུ་པགས་ཀོ་ཤུབ་སྟེ་ སྲིནམོ་ཚུ་ག་ར་གཡུས་ཐོན་ཡར་སོང་ཞིནམ་ལས་ སྲིནམོ་གི་ཁྱིམ་དལ་བཏང་སྦེ་ ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། སྲུང་གི་བཅུད་དོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྲིནམོ་བཏུལ་ཚུགས་པའི་མི་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  She answered “what would I do? I am doing my own business and making my nest. What is that it bothers you?”
  He said “I am not allowed to ask you this”
  Once there lived a female goat called changkam and male goat Kha-luk. Once khaluk went to the place of changkam and asked “what are you doing here”.
  དང་ཕུག་དིང་ཕུག་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་དང་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་ཟེར་མི་གཅིག་སྡོད་སྡོདཔ་མས་ ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་ཟེར་མི་འདི་གི་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འབད་ས་འགྱོ་འགྱོཝ་མས་ལགས། དབའི་ཨ་འོ་རམོ་ཁྱོད་ན་ག་ཅིག་འབདཝ་ཟེར་མས་ལོ་ ཏེ་ང་ན་ག་ཅིག་འབད་ནི་ཏེ་ང་རང་དགོ་པའི་གནས་ཀུ་བཀལ་ དགོ་པའི་ཚང་སྐྱོག་འབད་སྡོད་པས་ཏེ་ ཁྱོད་ག་ཅིག་འབད་ངེ་བརྩི་བདག་བཏང་དགོཔ་ཟེརཝ་མས་ལོ། དབའི་ཁྱོད་ལུ་དེ་འབད་ཡང་འདྲི་མི་བཏུབ་བོ་ཟེར་མས་ལོ།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  And he again said “we are good friends, we should be together wherever we go”
  Then later changkam said “well then where are we heading to”
  She replied “You have your own business and I have mine. Why should you ask?”
  ཏེ་དེ་ལས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་སླབ་མས་ལོ་ ཁྱོད་དེ་འབད་ང་ལུ་དྲིས་དགོཔ་མེད་ཁྱོད་རང་འཐོབ་པའི་དར་སྐྱིད་མས་ ཁྱོད་རང་ལཱ་ཁྱོད་རང་འདུག ང་རང་ལཱ་ང་རང་ཡོད་ཟེར་ནུག་ དེ་ལས་སླབ་ནུག་ཨ་དེ་འབད་མི་བཏུབ་དབའི་ང་བཅས་གཉིས་སྟོ་ཚང་འཆམ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་ ད་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས། ཏེ་ད་ལས་ལོག་ཤུལ་མ་འབདཝ་ད་རམོ་འདི་གི་སླྦབ་སླབ་མས་ལོ་ དབའི་ཏེ་དེ་འབད་རང་འབདན་ད་ང་བཅས་གཉིས་ན་པ་ག་ཏེ་ཕར་འགྱོ་ནི་ཟེར་མས་ལོ།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  She said to him “if we are going there, it would happen so that we are going to be eaten”
  “No, they won’t. I have tricks to save ourselves” he said
  He responded saying “let’s go to the place where demon lives”
  ཏེ་ན་པ་ཕར་དང་ཚུར་འགྱོ་ནི་ལོ་རྒྱུ་མེན་པ་ ཕར་ནུབ་སྲིནཔོ་གཡུས་ཁ་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་མས་ན་ཟེར་ནུག་ དབའི་ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་གི་སླབ་སླབ་མས་དབའི་ཏེ་ནུབ་སྲུནཔོའི་གཡུས་ཁ་འགྱོ་ཏ་མ་རོགས་ཀྱི་རང་བཟའ་ད་འོང་མས་ན་ཟེར། ཨ་མི་བཟའ་འདི་གི་གནས་སྐབས་འདི་ངེ་ན་ཡོད་བ་ཟེརའི་ལོ་ ཏེ་ཁོང་གཉིས་འགྱོ་འགྱོ་མས་ཕར་འགྱོ་ ཏེ་དང་ཕུག་ཕར་ནུབ་སྲིནཔོའི་གཡུས་ཁ་མས་ཏེ་ཁྱིམ་སྦོམ་སྦོམ་གཅིག་ན་ ཏེ་སྲིནཔོ་འདི་ཚུ་མཐོ་ཁ་ལས་འབད་མཇུག་མ་ཚུ་མར་འོག་མཐོ་ལས་འབད་སྡོད་སྡོདཔ་མས།
  So they went together. They reached there where demon lived in the house of two storied. Demon was in upstairs there tail stretched downwards to the ground floor.
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  When asked why she explained “we are going to have so many eyes. Therefore they cannot defeat us”
  And they entered through the door and heard demon sitting down. He said “they are coming” but she denied him saying to stay there. He said “I too want to have a glance” but she refused to let him come by saying “you will be eaten. You cannot do as I can. Stay here”
  Changkam to khaluk said “today you better cover yourself with basket”
  ཏེ་དེ་ལས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་སླབ་སླབ་མས་ ད་རེས་ཁྱོད་རང་རྩིཝ་རོང་རྩིཝ་སྦོམ་གཅིག་མགུ་ཏོ་ཁར་སྤུབ་སྡོད་མ་རེ་ཟེརའི་ལོ། ག་དེ་འབད་སྨོ་ཟེརའི་ལོ་པའ་སྲིནཔོ་མིག་ཏོ་གསུམ་རང་ཨིན་ང་བཅས་མིག་ཏོ་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ད་ཁོང་གི་ང་བཅས་གླགས་འཁེལ་མི་ཚུ་ཟེར་ནུག ཏེ་རྩིཝ་རོང་རྩི་གཅིག་མགུ་ལས་མར་སྤུབ་བཞགས་བཞགས་མས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་ རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་མགུ་ལས་མར་འདི་སྤུབ་བཞགས་འབད་སྒོའི་རྩ་བར་ ཏེ་མར་འོག་ཁ་སྒོ་འདི་ཕྱེད་ཕྱེདཔ་མས་ཏེ་ཨེ་ཟེར་ འབདཝ་ད་འབད་ཚན་སྲིནཔོ་ཡར་ལོང་མ་སྡོད་སྡོདཔ་མས་སྦ་རག་ཟེར་ དབའི་ད་འབདན་ཐོངའི་མ་རེ་ཐོངའི་མ་རེ་ཟེརའི་ལོ། ཨ་ཁྱོད་རང་སྐེད་མ་རྐྱབཔ་ རྩི་འོག་རང་སྡོད་མ་རེ་ཟེརའི་ལོ་ དབའི་ང་ཡང་ཚར་གཅིག་བལྟ་གེ་ས་ཁྱོད་ད་ཅིག་ཁར་འགྱོ་ ཨ་ད་ཏ་རང་ཁྱོད་ང་བཟུམ་ཅིག་འབད་མི་ཚུ་ཁྱོད་བཟའ་ད་འོང་ འདི་བ་འདི་ཁྱོད་རང་ང་སླབ་མི་འདི་ཉན་ཟེར་ནུག་ ཨིན་ན་ཏེ་ཁྱོད་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཟེར་ནུག་ ང་ཕར་འོག་མཐོག་ལས་ཕར་ཚར་གཅིག་བལྟ་སོང་གེ་ཟེར་ནུག་ལོ།
  “Ok then. Where are you going” he asked and she answered “I will go around looking in ground floor”
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Why are you going there? Is it to steal hen? She answered “there is so many tails” Whose tail it could be” he asked I will bring it here. And we shall have party then” said changkam Then changkam went there and saw old demon’s tail stretching downwards. The she careful caught the tail and pulled it down. While pulling tail, demons pulled her and have hit her head to ceiling. And when she pulled down, the buttock of the witch was hit on the floor. And then khaluk went to see what is happening having removed basket from his head.
  ཏེ་འོག་མཐོག་ལས་ཕར་འཇུལ་ཁྱོད་ག་ཅི་འབད་ནི་ཕར་ བྱ་ཨརཝ་རྐུ་འབག་ནི་འབད་ཡ་ཟེརའི་ལོ་མེན་མེན་ཏེ་ད་བྱ་ཨརཝ་རྐུ་བའི་ལོ་རྒྱུ་མེན་ ཁྱོད་རང་ཕར་ལས་མར་པའ་སེམས་ཅན་མཇུག་མ་གཅིག་བ་གཅིག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཡོད་ཟེརའི་ལོ། ཏེ་ག་ཅ་གི་མཇུག་མ་ཨིན་ན་སྨོ་ཟེལ་སླབ་སླབ་མས་ ཏ་མ་ང་ཤུབ་འབག་འོང་བ་ འ་ནི་གང་ང་བཅས་རང་གཉིས་སྦུག་བཙུགས་མཛར་ཅུམ་བཏང་ནི་མམ་ཟེ་ནུག ཏེ་དེ་ལས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་ཕར་འགྱོ་འབད་ཚད་ པ་སྲིནཔོ་རྒྱལཔོ་འདི་གི་མཇུག་མ་མར་མཐོན་སྡོད་ནུག་ཟེརའི་ལོ་མ་རེ། ཏེ་ཁོ་མཇུགམ་འདི་གུ་གོ་ལས་འབད་བཤེད་མར་འའཐེན་འའཐེནམ་མས་ མར་འའཐེནམ་ད་འབད་ཚད་སྲུནཔོ་ཡར་ལོངམ་ད་ཁོ་མགུ་ཏོ་ཡར་རྩེའི་བར་ན་རྡུག་ཟེའི་ལོ་ ད་རུང་ཁོ་ཤུག་ཅེ་བའི་སྐབས་སུ་སྲིནཔོ་ཨུབ་མར་བ་རག་བ་རག་ཟེར་དགོ་དགོཔ་མས་ ཏེ་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་ཡི། དབའི་ད་རེ་ག་་དེ་སྦེ་འབད་ད་ཨིན་སྨོ་ང་ན་རྩིཝ་མགུ་ལས་སྤུག་བཞགས་འབད་ཁོ་ཕར་པ་རག་དང་བརྡུ་ཀུ་ཟེར་ལེ་ཤཱ་འབད་དོ་ཟེར་ཏེ་ཁོ་རྩིཝ་མགུ་ཏོ་ཁ་ལས་འཕུད་བཞགས་འབད་བལྟ་བ་འགྱོ་འགྱོཝ་མས།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Khaluk said “it is not fine to stay here. Let’s go back”. Changkam replied “No! You are of short hand. There is longer hand, bring it and join with yours”. And he did as she said and he held his hand high and reach to the buttock f the demon. And he said “I got, I got” she asked him to pull it down if he did. And suddenly the demon appeared before them. Hey! What are you all doing here, said the demon and they said “we are here to look for an audience of elder demon. Why asked the demon and they said they have reason to do.
  ཏེ་འགྱོ་བའི་གང་ལས་ཏེ་དབའི་ཁོ་རེ་ཁྱོད་ལཱ་འདི་ཏེ་ག་དེ་འབད་རང་འབདའི་ཟེརཝ་ ན་མེ་ས་མེད་སྐེད་ཅིག་རྐྱབ་དོ་ཏེ་ད་དེ་འབད་སྡོད་པ་མི་ཚམ་མས་མེན་ན་ལོག་འགྱོ་གེ་ཟེརའི་ལོ། ཨ་འ་ཁྱོད་ལགཔ་མཐུང་སོཝ་ཅིག་མས་ ཨ་ཕར་ངེ་གི་འོག་ཁ་སྒོ་འདི་ཕར་ཕྱེད་ཞི་ན་ལགཔ་རིངམོ་གཅིག་ཡོད་འ་ནི་ལགཔ་འདི་ཁྱོད་གུ་མཐུད་མ་རེ་ཟེརའི་ལོ། ཡ་ཡ་ཟེར་ཏེ་ཁོ་ལགཔ་འདི་ཚབ་མ་བཙུགས་བཙུགསཔ་མས་ ཏེ་ལགཔ་རིང་རིངམོ་འབད་ཡར་བཏང་བཏངམ་མས་སྲིནཔོ་རྒྱལཔོ་འདི་གི་ཨ་བུ་གཙོ་བ་ལས་ ཡར་བཏངམ་ད་འབད་ཚད་སྲིནཔོ་ཨ་བུ་གཙོ་བ་ལགཔ་བདའ་ཟུན་ཟུནམ་མས། ཁོ་རེ་ད་འབདན་བདའ་ཟུན་ཅི་བདའ་ཟུན་ཟེརའི་ལོ་ བདའ་ཟུན་པ་ཅིན་མར་འཐེན་མར་འཐེན་ཟེརའི་ལོ་ ཏེ་དེ་ལས་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པའི་ཨ་བུ་ཁ་མེན་པ་སྲིནམོ་ཨའི་འདི་གི་ཨ་བུ་ཁར་ཚུད་རྐྱབ་ ཏེ་ཡར་ལས་མར་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པོ་འདི་མཐོན་འོང་འོངམ་མས་ཏེ། མཐོང་འོངམ་ད་དབུ་ཡེ་ཁྱོད་ན་ག་ཅིག་འབདཝ་ཟེརའི་ལོ་ ཏེ་ང་བཅས་ན་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པོ་འབད་སར་ལྕག་བར་འོང་འོངམ་ཨིན་ཟེརའི་ལོ་ ཁྱོད་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པོ་འབད་སར་ག་ཅིག་འབད་ལྕག་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ནུག ལྕག་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡོད་ལྕགའི་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་ཡི།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Few days later we went to the house of demon putting basket bearing so many holes over them and one of them making the hand longer. And demon told to other demon “today someone who is more frightful is coming” and all other saw them coming.
  And all demons ran away from this place. So two goats talked to each other saying that they planned so that they could drive away all demon from this place otherwise they would have eaten him. And they discussed to stay in that house of demon.
  Khaluk said “let’s go back. We can’t challenge them” but changkam was stubborn not to go. But khaluk insisted her to go and come back after few days.
  ཏེ་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་༼རབ་ཅུང༽འདི་གི་སླབ་སླབ་མས་དབའི་དེ་འབད་སྡོད་པ་འདི་མི་བཏུབ་པས་ ད་ཏ་རང་རོགས་མི་ལེ་ཤཱ་འདུག་ང་བཅས་བཟའ་ད་འོང་འགྱོ་གེ་འགྱོ་གེ་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་རོགས་གླག་མཁེལ་མི་ཚུ་ནི་མས་ཟེརའི་ལོ། ཨ་ག་ཅི་ཁེ་ཡོད་ཟེར་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་ཁ་རང་བཟེད་མ་བཏུབ་འབད་ ཨ་དེ་འབད་མི་བཏུབ་ས་ད་རེས་འདི་ལོག་ཡར་སོང་གེ་ དེ་ལས་ལོག་ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་གཅིག་རྒྱབ་ལས་འོང་གེ་ཟེར་ཟེརཝ་མས། རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་ལས་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་བཞགས་མ་བཐུབ་འབད་ཏེ་ ཨ་ད་རེས་དེ་ཅི་འབད་བཞགས་ད་ ད་རེས་ཤ་མི་འཐོབ་ནི་མས་ཟེར་ ཏེ་དེ་ལས་ཁོང་གཉིས་ལོག་ཡར་སོང་ནུག ལོག་འགྱོཝ་ད་འབད་ཚན་འདི་གང་ལས་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པོ་འདི་ཡར་འཛེག་ཚད་ནུག་་ལོ་མཐོ་ཁ། ཏེ་མར་སྲིནཔོ་ཨའི་དང་ཕྱུག་ཀུ་ཚུ་མར་ཁྱིམའི་བར་ན་སྐོར་ལས་ཕར་སྡོད་སྡོད་མས་ ཏེ་ཁོང་གཉིས་རྩིཝ་རོང་བརྩེམ་གཅིག་མགུ་ལས་མར་སྤུབ་ གཅིག་གི་ལགཔ་རིངམོ་འབད་བཟོ་སྦེ་འབད་འགྱོ་འགྱོཝ་མས། ད་རེས་འབདན་སྲིནཔོ་རྒྱལ་པོ་འདི་གི་སྲུང་སྲུམ་མས་རང་འཛིབ་ཟེརན་རང་བ་རོགས་འཛུབ་གཅིག་མཐོན་དོ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཚར་གཅིག་བལྟ་གེ་མནོ་ཟེརའི་ལོ། ཏེ་བལྟཝ་ད་ཁོ་འཛིབ་སི་སི་མིག་ཏོ་ སྐྱ་རང་རྐངམ་པའི་རྟིངམ་ལས་མས་ལོ་ མིག་ཏོ་ང་བཅས་བ་རོགས་མང་མས་ཟེརའི་ལོ་ ད་འབདན་ང་བཅས་ན་ལས་སྡོད་ས་སྤོ་དགོ་འབད་ཟེར་ ད་འབད་མི་བཏུབ་འབད་ཟེར་ ཏེ་ཡར་ལས་མར་ཨ་པ་འདི་མར་འབབ་ཏེ་ཨ་འི་འདི་ལུ་ཡང་སླབ་ ཏེ་དེ་ལས་སྲིནཔོ་འ་ན་ལས་མཐོན་འགྱོག་འགྱོཝ་མས། ཏེ་སྲིནམོ་འ་ན་ལས་དེ་ཚད་ཕྱི་རུ་རང་ཁྱིམ་སྤོ་འགྱོ་ ཏེ་དེ་ལས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་དང་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་སླབ་ནུག་ ཏེ་འ་ནི་རམ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་ལུ་སླབ་ནུག་ལོ་ ཏེ་འ་ནི་འདི་ཚེ་ང་སླབ་མི་བྱུས་ཀོ་འདི་མ་བརྩམ་པ་ཅིན་ང་བཅས་རོགས་གི་ལགཔ་ཚུད་ནི་མས་ཟེརའི་ལོ། ཏེ་ང་བྱུས་ཀོ་འ་ནི་ཅིན་བརྩམ་འདི་འབད་གི་རོགས་ན་ལས་གཡུས་སྤོ་བཏང་ཚུགས་མི་འདི་ང་བཅས་ཨིན། ཏེ་ང་བཅས་རང་འདི་ན་ལུ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྐྱིད་ཏོག་ཏོ་ ང་བཅས་ལུ་ག་ཅི་གི་ཡང་སྣོདཔ་བཀལ་མི་ཚུ་ ཏེ་ད་ང་བཅས་གཉིས་འ་ནི་ཁྱིམ་འདི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་འབད་སྡོད་གེ་ཟེར་ཏེ་ཁྱིམ་རྐྱབ་ འདི་ཚེ་ནུབ་གཅིག་ན།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Khaluk said to changkam “you stay here. I will go and get tools for working. We must start working from tomorrow”
  She said “fine” and he left to get the tools. He came back with tools and dismantled the home of demon and made their own.
  Rabchu Khaluk was an emanation of enlightened one and changkam accompanied him.
  ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་སངས་རྒྱས་སྤུལ་པ་ཨིན་མས་ ཏེ་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་ཁོ་གི་ཆ་རོགས་འབད་སྡོད་སྡོདཔ་མས། ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་སླབ་ནུག་ཁྱོད་རང་་འ་ན་སྡོད་མ་རེ་ ང་ཕར་ཁྱིམ་ན་འགྱོ་གེན་ཏི་གཅིག་ཧེམ་གཅིག་ལྟོག་རྩེ་གཅིག་ལྕག་ང་གཅིག་མཐུ་འབག་འོང་གེ་ ན་པ་ལས་ང་བཅས་གཉིས་ལཱ་གོ་བཙུགས་དགོ་འབད་ཟེར་ནུག་ ཨིན་འདི་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་མ་བཏུབ་མེད་འདུག ཏེ་ང་མཐུ་སོང་གེ་ཟེར་མོ་ན་སྒུག་བཞགས་འབད་ཁོ་འགྱོ་འགྱོཝ་མས་ མཐུ་བ་འགྱོ་ད་ཏེ་མཐུ་འབག་འོང་དེ་ལོ། འདི་ཚེ་ཁོང་གཉིས་ནུབ་གཅིག་རྡོ་སྤོག་ ཏེ་དེ་སྲིནཔོའི་ཁྱིམ་འདི་བདེལ་དེ་ལས་ཁོང་རང་གཉིས་ཁྱིམ་རྐྱབ་ སྡོདཔ་ད་ཨ་རྒས་མགུ་ཏོ་དཀར་དཀརཔ་གཅིག་བྱོན་དེ་ལོ། ཁྱོད་གཉིས་འདི་ན་ག་ཅི་འབདཝ་ཨ་ལོ་བལྟ་མ་སྲིནཔོ་གི་བཟའ་འོང་ ད་ན་རོགས་སྲིནཔོ་གི་ལྡན་ས་མས་དང་ཕུག་དིང་ཕུག་ལས་རང་སྲིནཔོ་གི་ཁྱིམ་མས། ཏེ་ཧེ་མ་འ་ན་ལུ་ཨ་རྒས་གཅིག་དང་ཨང་རྒས་གཅིག་ཡོདཔ་མས་ ཏེ་འ་ནི་ཚུ་མི་བརྒྱུད་མ་དར་བ་ཨ་ལོ་སྐྱེ་ཚད་ཅིག་ཤི་ ཏེ་འ་ནི་འབད་འདི་གཡུབ་ཅིག་ལས་ཁོང་རང་ཡང་སྲིནཔོའི་རྟེན་པ་དར་ ཏེ་འ་ནི་འབད་སྡོད་སྡོད་པའི་ཁྱིམ་གཅིག་ཨིན་ ད་ཁྱོད་གཉིས་འདི་ན་སྡོད་རང་མ་སྡོད་མ་རེ་ཨ་རྒས་ཧེ་མ་ལས་ཤེས་ཟེར་ནུག
  Eventually arrived white haired old man and said “what are you doing here. This is the place where demon stays. Once there lived a couple but all their children died because of deman. I know this very well and two of you shouldn’t be staying here”
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  A man came and said “it’s so unusual. All the skins of demon has been removed” and they invited to stay with them if he is willing. But he refused saying “I have parents and children to look after”
  They said “old man you don’t have to worry. We chased away them out of village” and asked “how” and they lead him to show him what happened and saw the leftover skin they removed of the demon. And with help of old haired man they took out the skin of demon.
  ཨ་་་ཨ་རྒས་ཁྱོད་རང་ན་རང་རྡོག་མི་དགོ་སྲིནཔོ་ང་བཅས་གི་གཡུས་བཏོན་བཏང་དའི་བ་ཟེར་ལོ་ ག་དེ་འབད་གཡུས་བཏོནའི་ཟེརན་ཁྱོད་རང་ན་འོག་ཁ་ན་བླྟ་ཤོས་ཟེར་སླབ་ནུག ཏེ་འདི་གང་ལས་སྲིནམོ་མཇུག་མ་མར་ལས་མ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་རང་སྤག་ཀོ་ཤུབ་མར་བཞགས་བཞགསཔ་མས་ སྲིནཔོ་མཇུག་མ་འདི་ཁྲག་ཁོག་ཁོ་འབད་བཏོན་བཏང་བཏངམ་མས་ཏེ། པ་ཏེ་ཨ་རྒས་འདི་བལྟ་བ་འགྱོ་བའི་གང་ལས་དྲོག་སིལ་སི་མས་ལོ་སྲིནཔོ་ཏེ་ཨིབ་ཀྱི་མཇུག་མ་ག་རང་མར་བཞགས་ནུག་ལོ་ཏེ་ འདི་ཚེ་ཉི་མ་གཅིག་ཨ་རྒས་དང་ཁོ་རང་གཉིས་རུབ་རྐྱབ་སརིནཔོའི་སྤག་ཀོ་འདི་ཚུར་སྒོ་ཁ་བཏོན་ འབཐ་བཞགས་བཞགསཔ་མས། ཏེ་བཞགསཔ་ད་མི་གཅིག་འོང་དེ་ལོ་དབའི་རོ་ཨ་རྟག་འ་ན་སྲིནཔོ་སྡོད་ས་ཨིན་ སྲིནཔོ་གི་སྤག་ཀོ་ཡང་ན་སྤྱིག་བཏང་ད་ནུག་ག་དེ་འབད་ཨིན་ན་སྨོ་དབའི་མ་འདྲཝ་ཅིག་རང་མེད་ས་ཟེར་སླབ་མས་ལོ། མ་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་འབད་འབདཝ་མེད་ཁྱོད་རང་ང་བཅས་དང་མཉམ་སྡོད་པ་ོིན་ཤོག་ཟེར་སླབ་མས་ལོ་ དེ་འབད་འདི་མི་ཚམ་ད་ང་རང་སྡོད་ས་རང་འགྱོཝ་དྲག་ང་ཁྱོད་བཟུམ་མེན་ང་ཨམ་སྲུ་ཨ་ལོ་གསོ་ནི་ལེ་ཤཱ་ཡོད་ཨའི་དང་ཨ་པ་གསོ་ནི་ལེ་ཤཱ་ཡོད་ཟེལའི་ལོ།
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Old man said “can’t we repair home to stay here”
  And changkam said “we must not leave even a trace of the house. And we must have new one here”
  They said “even we have so many to look after but we always work together” and four of them got together and had celebration.
  པའ་ཁྱོད་ཨའི་དང་ཨཔ་གསོ་ནི་ཨ་ལོ་ཅིག་མས་ང་བཅས་འདི་ཏེ་ཁྱོད་བ་ཡང་མངམ་ཅིག་ང་བཅས་གསོ་ནི་ཡོད་ཟེརའི་ལོ་ ང་བཅས་ན་དོག་ནི་མེད་ཏེ་ང་བཅས་རྟ་བུ་རང་ང་བཅས་གཉིས་ཁ་བསྡོམ་འ་ནི་འབད་རྐྱབ་ཕའི་ཟེརའི་ལོ་ ཨིན་ཟེར་ཏེ་ཁོང་མར་འབོད་སྦེ་ཏེ་ཁྱིམ་འདི་བདེ་ཨ་རྒས་འདི་གི་ལྟོ་འབད་དགུ་ཏོ་དཀརཔོ་འདི་གི་ ཏེ་ཁོང་བཞི་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཚད་ནུག་ཏེ་ དེ་ལས་འདི་ནང་ལུ། ཁོང་བཞི་འདི་ན་ཆ་རོགས་འབད་བསྡོམས་ཏེ་དེ་ལས་མཛར་ཅུ་གཅིག་ཡང་འབད་བཟའ་ དེ་ལས་ཨཔ་འདི་ལུ་སླབ་སླབ་མས་དབའི་ ད་འ་ནི་ཁྱིམ་འདི་རཱ་ཁ་ལས་རང་སྤོག་རྐྱབ་པ་ཅིན་ལོག་མི་འོང་ག་སྨོ་ཟེརའི་ལོ། འདི་བ་འདི་རང་སྡོདཔ་བར་ན་ལྕོག་ཁ་ཅིག་རྐྱབ་འབད་སྡོད་པ་ཅིན་མི་དྲག་ག་ཟེརའི་ལོ་ དེ་ལས་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་གི་སླབ་པའི་ཟེརའི་ལོ་པའ་དེ་འབད་ག་ཏེ་བཞགས་ནི་ཡོད་པ་ཨ་རྒས་ འདི་ཤ་བ་མེདཔ་ཤུལ་ཡང་མེདཔ་བཟོ་དགོ་ཟེརའི་ལོ།
  Then old man and young one started building home. Then when house was about to be completed goat khaluk said “I want to look for the sign of dream to stay in this house” but changkam denied him saying that she won’t leave this house.
 • འཆི་མེད་དབངམོ Chimi Om
  Old man too said “I am having bad and frightful dreams here. It will be better if we leave the place” and khaluk insisted “why should we leave. Our work will be in vain otherwise. If you want to leave, please proceed.”
  And khaluk and changkam settled there with their relatives.
  He said “if they come back would we be in a position to challenge them. It is their home and they may come” but she answered “we left no trace of their belonging. I am not going”
  ད་ཁོང་འ་ནི་ཏེ་ན་བལྟ་བ་འོང་པ་ཅིན་ཁོང་གི་འདི་མ་པ་ལས་རང་ ཁོང་གི་རྐྱབ་མི་གི་ཤིང་དང་རྡོ་ཟེར་མི་འདི་མིག་གི་མཐོང་དགོནཔ་མེད་སྣཝ་དགོ་ས་ཡང་མེད་བཀལ་དགོ ཏེ་རང་གི་འདི་རང་གསརཔ་སྒྲུབ་འབད་རང་རྐྱབ་དགོ་ཟེརའི་ལོ་ ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་ག་ཉན་ཏེ་རམ་ཆེང་དཀརམོ་ ཏེ་ཡར་ལས་འགྱོ་མི་བུ་འདི་མར་འབོད་འབད་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ད་རུང་ཁ་སླབ་མི་འབད་ ཨ་རྒས་དང་བུཚ་འདི་ཏེ་འདི་ན་ཁྱིམ་མགོ་བཙུགས་ད་ནུག་ཏེ་ ཁྱིམ་མགོ་བཙུགས་སྦེ་འབད་ཏེ། ཁྱིམ་འདི་གི་ན་པ་ན་ཚེ་སྒྲུབ་ནི་ཟེར་བའི་ཚད་ སྡོདས་ག་ཅིག་རང་འབད་རུང་ང་ཉལ་ལམ་གཅིག་སྒུག་བལྟ་གེ་མ་རེ་ཟེརའི་ལོ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་ དབའི་ཁྱོད་ད་ཁྱིམ་སྒྲུབ་ཉི་མ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ལཱ་གུ་སྷོདཔ་ད་ཉལ་ལམ་གཅིག་སྒུག་བལྟ་གེ་ཟེར་ ཁྱོད་ལཱ་འདི་ཕྱི་འགྱུར་རང་མས་པའ་ངབཅས་དེ་ཚུན་ཚོད་བཀའཝ་བཅད་ཚརཝ་ད་འདི་ང་བཅས་ན་ལས་འགྱོ་དགོཔ་མེད་ཁྱོད་རང་འགྱོ་རུང་སོང་ཟེར་ནུག་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་ཡི། དབའི་ཨིན་ནི་འདི་ཨིན་སྨོ་ཁྱོད་ཀྱི་སླབ་མི་འདི་ཟེརའི་ལོ་ ཏེ་ད་ག་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་ཏེ་ད་རོགས་ཕ་སྡོད་ས་བུ་སྡོད་དགོ་འབད་ ཏ་མ་་ག་ཡང་མེད་པ་འདི་ཚུ་ལོག་འོག་པ་ཅིན་ཁྱོད་བྱང་ཕྱད་ལང་ག་ཟེརའི་ལོ། དབའི་ཏེ་བྱང་ཕྱད་ལང་མ་ལངམ་ཁོང་ཤ་བ་ཡི་མེདཔ་ཤུལ་ཡང་མེད་བཟོ་དའི་ ཏེ་ག་ཅིག་འབད་བྱག་ཕྱད་མ་ལངམ་ཟེར་ཏེ། ཏེ་དེ་ལས་ཨ་རྒས་མགུ་དཀརཔོ་འདི་གི་སླབ་སླབ་མས་ཨ་ལོ་མ་པ་ཁྱོད་སླབ་མི་འདི་ཡང་གདན་མས་ ཏེ་ད་ཁྱོད་སླབ་མི་འདི་གུ་བཞགས་པ་ཅིན་ཕྱི་རུ་ཉལཝ་ད་ཁོ་འདི་མིག་མ་པ་ལས་རང་ལོག་མི་བཏུབ་འབད་ཟེརའི་ལོ་ཨཔ་འདི་ཡི། ཨ་རྒས་ཁྱོད་ག་ཅིག་འབད་མིག་ལོག་མ་བཏུབ་ཟེར་ཟེརཝ་མས་ པ་ཕྱི་རུ་ཁོ་ཉལ་ལམ་ན་གནའ་མེད་ས་མེད་དྲོག་སིལ་སི་འབད་འོང་ནི་འདུག་ཟེརའི་ལོ། ད་ཏ་རང་ང་བཅས་ན་སྡོདཔ་པ་ཅིན་རོགས་གི་བཟའ་ནི་མས་འདི་བ་འདི་ཁྱིམ་ཡང་རྐྱབ་འཕྲོག་འབད་བཞགས་ང་བཅས་རང་ཡར་སོང་གེ་མས་ན་ཟེར་ཡི་ལོ། ཏེ་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་འདི་གི་ཉན་མ་བཏུབ་འབད་དབའི་དེ་ཅིག་ལཱ་འབད་དེ་ཅིག་བཀའཝ་བཅད་ཚརཝ་ད་ཁྱོད་ག་ཏེ་ཟེར་མི་འདི་ཁ་འགྱོ་ནི་ ཁྱོད་རང་འགྱོ་བ་ཅིན་སོང་ང་འདི་འདི་ན་རང་སྡོད་ནི་ཟེས་རབ་ཅུང་ཁ་ལུག་དང་རམོ་ཆེང་དཀརམོ་འདི་སྒར་འ་ན་རྐྱབ་ཚདའི་ལོ། ཏེ་སྒར་འདི་ན་རྐྱབ་ཕར་གཡུས་ཁ་འགྱོ་ཁོང་རང་གི་ཨལོ་དང་མི་ཉེཝ་ཚུ་ཡང་འབོད་འོང་འབད་ཏེ་འ་ན་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་ལོ།