Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
8 min 47 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Penchela

Tashi from Dungkhar in Lhuntse district narrates the story of an old man who made tools. Long ago, there lived a man called Thakcha Gadpu and he lived his life in poverty. Thakcha Gadpo was believed to be an excellent weaving tool craftsman. He got married to a mermaid, they lived together and became very rich. Then the king of the village became envious of his success and asked to call the toolmaker tp his palace. The king asked him, “I heard there is a beautiful mermaid at your home, from where did you have her” and he answered that he got her due to it being his destiny. The king told him, “I want her as my wife, soon I will be bringing her here as my bride”. He then ordered Thakcha Gadpo to dig 20 acres of land in a day. If he could finish this task in day, he will be allowed to stay with the mermaid. She then helped Thakcha Gadpo to dig out 20 acres of land in one day. The King was not satisfied. Then he ordered to sow millet. The mermaid helped him same as before. Now the king ordered them to dip into hot water. He asked the mermaid to provide him with 105 varieties of medicine to save his life. The mermaid did so and the man was saved. The king then agreed got inside the hot water himself.  He died within five minutes. The moral of this story is that we should not be envious egoistic, taking pride of one’s own status and possession.

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ དུང་དཀར་ལས་ བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ ཨ་རྒས་གཅིག་གི་ ལག་ཆས་བཟོ་བའི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག ཧེ་མ་གི་དུས་ལུ་ ཐག་ཆ་རྒད་པོ་ཟེར་ ག་ཅི་མེད་པའི་ཨ་རྒས་སྤྱང་ཀ་གཅིག་སྡོད་ནུག ཐག་ཆ་རྒད་པོ་འདི་ ཐགས་ཐག་ནིའི་ལག་ཆ་བཟོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཐག་ཆ་རྒད་པོ་འདི་ མཚོ་སྨན་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ཕྱུགཔོ་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་རྒྱལཔོ་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གེ་ར་ཧ་གོ་སྟེ་ ཁོ་གི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་སེམས་ཤོར་ཏེ་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་འབོ་ནུག རྒྱལཔོ་གི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམོ་གཅིག་འདུག་ཟེར་གོ་ཡི་ ཁྱོད་ཀྱི་ག་ཏེ་ལས་འཐོབ་ཅིག་ཟེར་དྲིཝ་ད་ རྒྱལ་པོའི་ལན་ལུ་ སྔོན་མའི་ལས་འཕྲོ་ལས་བརྟེན་འཐོབ་ཅིག་ཟེར་སླབ་ནུག ད་རུང་རྒྱལཔོ་གི་ མོ་འདི་ང་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ མནའམ་འབད་འཁྱིད་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག རྒྱལཔོ་གི་ཁོ་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ ས་ཨེ་ཀར་༢༠བརྐོ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ནུག གལ་སྲིད་ ལཱ་འདི་དུས་ཚོད་ཁར་རྫོགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ མཚོ་སྨན་འདི་ཁོ་ར་ལུ་བྱིན་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག མཚོ་སྨན་གི་ ཐག་ཆ་རྒད་པོ་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་རྫོགས་སོང་རུང་ རྒྱལཔོ་འདི་ བསམ་པ་མ་རྫོགས་པར་ ཀོང་པོ་བཏབ་དགོཔ་འབད་སླབ་ནུག ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ མཚོ་སྨན་གྱི་ཆ་རོགས་འབད་བྱིན་ནུག ད་རུང་ རྒྱལཔོ་གི་ ཆུ་ཚ་ཏོམ་ནང་ལུ་འཛུལ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནུག ཐག་ཆ་རྒད་པོ་གི་ མཚོ་སྨན་ལུ་ ཁོ་མི་ཤི་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨན་ལྷམ་པ༡༠༥གནང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མོ་གི་ཡང་སྨན་འདི་བྱིན་ཏེ་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལཔོ་གི་ཁ་བཟེད་དེ་ ཆུ་ཚ་ཏོམ་ནང་ འཛུལཝ་ད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥གི་ནང་འཁོད་ནང་་རྒྱལཔོ་འདི་བཤགས་སོང་ནུག སྲུང་འདི་གི་བརྗོད་དོན་འདི་ རང་གི་རྒྱུ་ནོར་དང་ གོ་གནས་ལུ་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དེ་ གཞན་ལུ་ཆགས་པ་དང་ གཞན་པ་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལསཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀྲིས་ Tashi
  ངེའི་མིང་བཀྲིས་ཨིན་ ང་ཀུར་སྟོད་དུང་དཀར་གྱི་ ཉེ་འདེབས་ཀྱི་ས་གནས་ན་རི་ཟེར་ས་ལས་ཨིན། ད་ནང་འོང་སྟེ་ ལོ་ ༦ དེ་ཅིག་ཡར་སོང་ཡི་ གཞིས་གསར་ལུ་འོང་ཡི་ང་བཅས་རྩི་རང་ལུ་ ཏེ་ ད་རེས་ང་གིས་སྲུང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཨཔ་ཐགས་ཆས་རྒད་པོའི་སྐོར་ལས་གཏང་ནི་ཨིན་ལགས། ཏེ་ དང་ཕུ་དང་ཕུ་ ཨཔ་ཐགས་ཆས་རྒད་པོ་ཟེར་ ཨ་པ་གཅིག་ཡོད་དོ་མས་ ཏེ་ཁོ་ར་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ སྤྱང་ཀ་ཅིག་ཨིན་པས་བ་ལགས། ཏེ་ ཁོ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་རང་ མཚོ་སྦོམ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ལགས་ འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སོང་སྟེ་ ཏེ་ ཁོ་རྟག་བུ་རང་ཐགས་ཆས་བཟོ་སྡོད་དོ་མས་ལགས། བཏགམ་འདི་ཚུ་ ཨ་ནཱི་ཐགས་འཐག་ནི་གི་བཏགམ་ཚུ་ བཞོག་ཅི་བཞོག་ཅི་རང་ ཁོ་གི་མིང་ར་ཨཔ་ཐགས་ཆས་རྒད་པོ་ཟེར་ ཨིན་པས་བ་ལགས་ ཏེ་དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཁོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཚོ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཐགས་ཆས་བཞོག་ཅི་བཞོག་ཅི་སྡོདཔ་ད་ ཏེ་ ཨམ་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་གིས་ཡང་ ཁོ་དང་ཨའེ་མི་སྤྱང་ཀ་གཅིག་ཨིན་པས་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཏེ་ ཁོ་ཟ་ནིའི་ལྟོ་ཡང་མེད་ ཁྱིམ་ཡང་སྦ་སྒོར་གཡོ་འགྱོ་འགྱོཝ་གཅིག་ནང་སྡོད་དོ་མས་ལགས།
  My name is tashi and I am from kurtoe Nyare little away from Kurtoe Dungkar. It has been six years coming here for resettlement. And today I am going to narrate the story of Old man who made tools. Long ago, there lived a man called Ap Thakcha Gadpu and he lived his life as a poor without any possession. And daily, he goes near the lake and makes weaving tools. Therefore, he was known as ap Thakcha Gadpo, the man who makes weaving tools. As he spends his time nearby lake making weaving tools, mermaid felt pity of him since he was humble and poor man. Even he did live a humble life, no food to eat and even his hut was bended.
 • བཀྲིས་ Tashi
  ཉིནམ་ལེ་ཤ་ཅིག་མཚོ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཐགས་ཆས་བཟོ་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁོ་ཚར་གཅིག་ཁྱིམ་ནང་ལོག་འགྱོཝ་ད་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་ནང་མེ་ཅིག་འཕུ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས་ དེ་ལས་ ཁོ་བཟུམ་ཅིག་མི་ལུ་ ག་གིས་མེ་འཕུ་བཞག་ཡི་ག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལྟོ་བཟོ་ནུག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ དེ་ལས་ ཉིནམ་གསུམ་པ་ལས་ བགོ་ལ་ཡང་ཆུ་འཁྱུ་བཞག་པ་ལས་ ཁོ་དོག་པ་ཟ་སྟེ་ ལཱ་སར་མ་འགྱོ་བར་ཤིང་ཁར་འཛེགས་སྡོད་ནུག། དེ་ལས་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་གཅིག་འོང་སྟེ་ ལཱ་འབད་སར་མཐོངམ་ལས་ ཁོ་འོང་ཞིནམ་ལས་བཟུངམ་ད་ རོ་ཁྱི་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག་ དེ་ལས་ ཁོ་གིས་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་མི་འདི་ཁྱོད་ཨིན་མས་ ཚར་གཅིག་ད་རུང་མི་ལུ་འགྱུར་གནང་ཟེརཝ་ད།
  After spending so many days nearby lake making tools, one day when he went home, he found fire was made in his oven. He wondered, who could have came here to make fire in the home of poor man like me and he prepared food for himself. And next he went to lake for his usual work. again when he went home, he saw someone have prepared food for him. He though, who could be here, yesterday someone made fire and today food is being prepared. And after three days when he returned from his work, he found someone have cleaned his house, washed his cloths and has arranged the things. And he thought no would come to the place where old man lives and suspected something. Then he didn’t go for his usual work but climbed on tree to notice what is happening. After sometime, came one beautiful girl and entered inside. Then he went there and caught her. After she was caught, she turned herself to Dog and he said “Please do turn to human form again, you might be someone who would bring good things to me. Please, show me the sign of your presence”
 • བཀྲིས་ Tashi
  ང་ཁྱོད་ལུ་སྡི་ཆེ་བས་ ངེའི་མཚོ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འོང་སྟེ་ལཱ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་ཁྱོད་ཀྱི་མནའམ་འབད་འོང་ཡི། དེ་ལས་ཏེ་ ཁོ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ ཕྱུགཔོ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ཏེ་ མཚོ་སྨན་རྒྱལམོ་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ དེ་ལས་ ཁོ་ཕྱུགཔོ་སོང་སྟེ་ གཡུས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ངལ་མ་རངས་པར་ དེ་ལས་ཏེ་ ཨཔ་ཐགས་ཆས་རྒད་པོ་ང་འབད་སར་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཤིག་ཟེར་གསུངས་གསུངསམ་མས་ དེ་ལས་ ཁོ་དབུགས་བགམས་ཏེ་ དེ་ལས་ བུམོ་ལུ་སླབ་སླབ་མས་ ད་ང་ནངས་པ་གཡུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གིས་ཤོག་ཟེར་གསུངས་དེས་ ང་འགྱོ་དགོ་པས་ཟེར་ དེ་ལས་ འགྱོཝ་ད་ དབའི་ཨཔ་ཐགས་ཆས་རྒད་པོ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་བུམོ་འཇའ་རིསམོ་གཅིག་ཡོད་ལོ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཏེ་ལས་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ གསུངས་གསུངསམ་མས་མེན་ན་ཏེ་ ཁོ་གིས་ང་རའི་ལུང་བསྟན་ལས་བརྟེན་ཐོབ་ཐོབ་ཨིན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ད་འ་ནཱི་བུམོ་འདི་ ཁྱོད་གཅིག་ཁར་མེན་ ངེའི་བཙུནམོ་འབད་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག་རྒྱལ་པོ་གིས།
  “I felt pity of you, when you came to my surrounding and worked. I am here to be your wife” said the mermaid. Then they lived together and he became rich due to blessing of mermaid. Then, the king of village envied of his success and asked to call the tool maker before him. And then the tool maker was worried and to mermaid he said “I am being called by king” and when he went there king said “I heard there is a beautiful at your home, from where did you have her” and he answered he got her due to it is being destined. Again, to him king said “I want her as my wife, soon I will be bringing her here as my bride.”
 • བཀྲིས་ Tashi
  དེ་ལས་ ཁོ་ལོག་ཁྱིམ་ནང་སོང་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་སླབ་ནུག་ ད་ང་བཅས་གཉིས་གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་མིན་འདུག་ རྒྱལ་པོ་གི་ཁྱོད་ཁོ་གི་བཙུནམོ་འབད་དགོ་ནི་ལོ་ཟེར་སླབ་ད་ དེ་ལས་ མཚོ་སྨན་གྱིས་ ད་སྦེ་འབདན་རྒྱལ་སྤུང་གེ་ཟེར་སླབ་ཟེར་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་འབད་སར་སོངམ་ད་ ཁོ་ལུ་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༢༠ ཉིནམ་ ༡ ལུ་སྤང་བརྐོ་ཟེར་གསུངས་ནུག། ཁོ་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་སྟེ་སླབ་ད་ མོ་གིས་མཚོ་མཐའ་མར་སོང་སྟེ་ མཚོ་སྨན་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ མིག་ཏོ་བཙུམ་ཟེར་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ ཁོ་མིག་ཏོ་བརྒྱངམ་ད་ ལཱ་ག་རང་འབད་ཚར་ནུག།
  Going back to home, he said “now you won’t have a time to spend life with me, a king wants you to be his bride” She said “you don’t have to worry. You tell king to bet and contest for me” When he went there and agreed to bet, king asked him to dig 20 acres of land in a day. It was agreed if he can finish this task in day he will be allowed to be with mermaid. He went and discussed the matter and he was suggested to go nearby by lake, make sang offering then asked mermaid to give him hundreds and five man to work. She even asked him to close his eyes and pray to her. And he did as instructed and when he opened his eyes, he found work has been done.
 • བཀྲིས་ Tashi
  དེ་ལས་ ཁོ་རྒྱལ་པོ་འབད་སར་སོང་སྟེ་ཞུཝ་ད་ ད་མོན་བྱཱ་ཚར་གཅིག་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་བསྡུ་འབག་འབག་ཤོག་ཟེར་བཀའ་གནང་ནུག། ད་རུང་ཁོ་ལུ་ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་སླབ་ནུག་ཨམ་སྲུ་གིས་ དེ་ལས་ བྱ་ ༥༠༠ གིས་བསྡུ་སྟེ་ རྒྱལ་པོའི་མཛོད་ཁང་ནང་བླུགས་ད་ནུག།
  Going to king he said, I finished work but he wasn’t not satisfied and said “it’s not done, now you should sow millet here” and again girl asked to do same as before. Then and then he closing his eyes prayed and when he opened his eyes work was done. And again he was asked to harvest it. Again he went to girl and she gave him idea to go and pray to mermaid to give him hundred and five birds. And when he closed his eyes praying to mermaid the work imposed over him was done and the millets were put inside the treasury of the king.
 • བཀྲིས་ Tashi
  འདི་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་པོ་ཧེང་སྐལ་ར་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ ད་ང་བཅས་གཉིས་ཆུ་ཚན་ནང་མཛུལ་ཏེ་ ག་ཆུ་ཚན་གྱིས་མ་འཚིགས་མི་གིས་ བུམོ་འདི་དང་གཉེན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ རྒྱལ་པོ་གིས་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ ད་རུང་ཁོ་ནང་དོག་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ལུ་སླབ་ད་ ད་རུང་མཚོ་མཐའ་མར་སོང་སྟེ་ མཚོ་སྨན་ལུ་མིག་ཏོ་བཙུམ་ཏེ་ སྨན་ ༡༠༥ གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁོ་མིག་ཏོ་བརྒྱང་ལྟཝ་ད་མཚོ་སྨན་གྱིས་ སྨན་ ༡༠༥ མཐོང་ནུག།
  This angered the king even more and king said, “Now we will dip ourselves inside hot water and if any one of us is not killed being burnt by hot water, we shall marry that girl.” King told him there will be hot water boiled in big pot for them to contest. This made him worry and thought this would kill him for sure. He even thought king might be having medicine to save himself from dying. Again going to the girl he told the matter and again girl told him to ask mermaid to provide him with 105 varieties of medicine to save him. And again he prayed and saw medicine 105 kinds while he opened his eyes.
 • བཀྲིས་ Tashi
  དེ་ལས་ སྨན་འདི་འབག་སྟེ་ བུམོ་འདི་འབད་སར་སོངམ་ད་ བུམོ་གིས་ སྨན་འདི་ཚུ་གཟུགས་ཁར་དབུར་བྱིན་ནུག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཧེ་མ་རང་ཁོ་ཆུ་ཚན་ནང་བཙུགས་ནུག་ ཁོ་ལོག་ཆུ་ཚན་ནང་ལས་ཐོན་འོངམ་ད་ སྨན་གྱིས་སྦེ་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་འབད་སྡོད་དེ་ཁོ་མ་ཤི་པས་ དེ་ལས་ རྒྱལཔོ་བཙུགསཔ་ད་ རྒྱལཔོ་འདི་ སྐར་མ་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ན་ར་ཤི་སོང་ནུག། དེ་ལས་ ཐགས་ཆས་བཟོ་མི་དང་ བུམོ་དེ་གཉིས་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནུག། སྲུང་འདི་གི་རྗོད་དོན་འདི་ རང་གི་དབང་ཚད་དང་ གོ་གནས་ལུ་བཀལ་ཏེ་ གཞན་ལུ་ང་རྒྱལ་དང་ ཕྲག་དོག་མ་བསྐྱེད་ཟེར་ཨིན་པས།
  Taking this medicine he went to girl and she then applied medicine all over his body. Then king made him to get inside hot water and when he came outside after his time was over, he felt cold due to medicine he applied. He didn’t die. As they agreed king was dipped in the hot water and died within five minutes. Then tool maker and the girl married and lived happily. The moral of this story is we should not envy and be egoistic taking the pride of one’s own status and possession.