Skip to main content Skip to search
16 Feb 2017
2 min 51 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

བཟའ་ཚང་བཞིའི་སྐོར་ལས་འབད་མི་སྲུང་འདི་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ སྔ་ཚན་རྒེད་འོག་ལས་ ཀུན་བཟང་གི་བཏངམ་ཨིནམ་ད་ སྲུང་འདི་ ང་རྒྱལ་དང་ཕྲ་དོག་གི་སྐོར་ལས་འབད་མི་ བཅོས་སྲུང་ཅིག་ཨིན་པས། བཟང་ཚང་ཆ་མཉམ་ནང་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲུང་འདི་ནང་ཡང་ ཨ་པ་དང་ བུ་ བུམོ་འདི་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད་པར་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གོ་ར་ཆ་མཉས་ ཤི་དགོཔ་གུ་ཐུག་ཆེ་ནུག། ཏེ་དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ སྲུང་ཉན་མི་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་དེ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་སྤང་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས། 

 

In this video, Kinzang narrates “The Story of Four Family Members,” a fictional story that talks about pride. Four family members are the characters of this story —the father flour batter, the mother oil, the son ant and the daughter cotton. Because there was no electricity in the old days, people produced light from either a fire torch, or a corn cob. One day the son ant decided to go out to collect wood to serve as a torch. However, his parents were worried that he could get stuck in the sap, and advised him not to gather wood that contains sap. He reassured his parents that he would obey their instructions. Unfortunately, he got stuck in the sap and died. When he did not return home, sister cotton decided to look for her brother. However, she got blown away by the strong wind on the hills, having ignored her parents’ advice to travel through the valleys. Seeing that both of their children were not returning home, father flour batter decided to search for them. Unluckily, he rolled off down the cliff and died. The mother butter was in great despair and got melted while sitting next to a traditional mud oven. Thus, all of them died from unfortunate events, mostly when individual disregarded each other’s advice. Thus, the pride of father, son and daughter cost their lives. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  དང་ཕུག་ ཨ་པ་༼བོག་པི་ལོམ་ནང་༽ ཨའི་ ༼ཤིང་སི༽ བུ་གྱོག་མོ་དང་བུམོ་ཀ་བལ་འབད་དེ་ ཁོང་བཟའ་ཚང་བཞི་སྡོད་ཡོདཔ་མས། ཧེ་མ་ ད་རེས་ནང་པ་བཟུམ་འབད་གློག་མེ་མེདཔ་ལས་
  མེ་ཆག་འབག་འོང་དགོ་དོ་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ བུ་གྱོག་མོ་འདི་གི་ ང་བཅས་གནག་མདོག་ནང་སྡོད་མི་བཏུབ་པས་ ང་གི་མེ་ཆག་འབག་འོང་པ་འགྱོ་གེ་སླབ་དོ་མས་བུ་གི་
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  ཏེ་ མེ་ཆག་འབག་པ་འགྱོ་མིང་དགོ་བུ་ ཏ་མ་ཁྱོད་ཐང་ཆུ་གི་སྦྱར་ཁྱིམ་ནང་ལོག་མི་ལྷོད་སླབ་ད་ སྲུང་འདི་སྲུང་རང་མས་ མེ་ཆག་ཐང་ཆུ་མེད་པ་མེ་འབར་མི་བཏུབ་ ང་འགྱོ་ཐང་ཆུ་མེདཔ་འབག་གེ་སླབ་ ཡར་སོངམ་མས།
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  དེ་ལས་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གི་སླབ་བྱ་བྱིན་དོ་མས་ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐང་ཆུ་ལུ་སྦྱར་ལོག་ཁྱིམ་ནང་མི་ལྷོད་མས་ཟེར་སླབ་སླབ་མས་ དེ་ལས་ ཁོ་མར་ལྷོདཔ་ཅི་ སྟོང་ཕུག་ཤིང་ཐང་ཆུ་ཡོད་མི་ཅིག་སྤོག་གེ་ཟེར་འགྱོ་ད་ ཐང་ཆུ་གི་སྦྱར་གྱོང་ཡོདཔ་མས།
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  ཨ་པ་དང་ཨའི་ཚ་གྱང་ལང་ ལོག་མི་ལྷོད་པའི་ཟེར་ ཞག་གཅིག་ཡར་སོངམ་མས་ དེ་ལས་ དྲོ་པོ་བུམོ་གྱི་ཕོ་རྒནམ་མི་འོང་འབད་ ང་ལམ་ཁར་བལྟ་བ་འགྱོ་དགོ་པས་སླབ་སླབ་མས། དེ་ལས་ ཨ་པ་གི་ ཁྱོད་མེན་པ་ང་གི་འགྱོ་གེ་སླབ་མས་ལོ། དེ་ལས་ བུམོ་གྱི་ཨ་པ་ང་འགྱོ་གེ་ཁྱོད་ལས་ ང་མགྱོགས་སླབ་ བུམོ་ཀ་བལ་སོང་ཡོདཔ་མས།
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  ཁྱོད་གཤོང་བདའ་འགྱོ་མ་རེད་ སྤོ་ཏོ་བདའ་འགྱོ་བ་ཅིན་རླུང་མ་གྱི་འཕྱག་བདའ་སྟེ་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་མི་ལྷོད་མས་སླབ་སླབ་མས་ དེ་ལས་ འ་ག་ཅི་འབད་རླུང་གི་འཕྱག་བདའ་ནི་ང་གཤོང་བདའ་འགྱོ་ནི། དེ་ལས་ གཤོང་བདའ་མེན་པར་སྤོ་ཏོ་བདའ་འགྱོ་འབད་དེ་ རླུང་མ་གི་འཕྱག་བདའ་སྟེ་གྱོང་ཡོདཔ་མས།
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  འ་ ད་ཕོ་རྒནམ་གྱོང་ཡི་ས་ བུམོ་ཡང་འོང་ནི་མིན་འདུག་ ཨ་པ་ ༼བོག་པི་ལོམ་ནང་༽ ད་ཨ་ལོ་གཉིས་འོང་ནི་མིན་འདུག་ ང་འགྱོ་བལྟ་གེ་སླབ་སླབ་མས་ དེ་ལས་ ཨམ་གྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ལོག་ལྷོད་ཚུགས་མེད་མ་རེད་ གཤོང་བདའ་མིན་པར་སྤོ་ཏོ་བདའ་འགྱོ་རྦོབ་རིལ་འགྱོ་འོང་མེད་སླབ་ད་ འ་རྦོབ་མི་རིལ་གཤོང་བདའ་འགྱོ་འོང་བ་སྟེ་སླབ་འགྱོ་ སྤོ་ཏོ་ལས་སོང་རྦོབ་རིལ་ཤི་སོངམ་མས།
 • ཀུན་བཟང་།/Kinzang
  ཨ་པ་ཡང་ལྷོད་ནི་མེད་ བུ་ཡང་ལྷོད་ནི་མེད་ བུམོ་ཡང་ལྷོད་ནི་མེད་ ཨའི་འདི་༼ཤིང་སི༽ ཐབ་ཀྱི་རྩ་བ་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ མེ་གི་ཞུ་ཤི་ཡི་ལོ་ མཇུག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ཁོང་བཟའ་ཚང་བཞིཔ་ཆ་རང་གྱོང་སོང་ཡི་ལོ། བཀྲིན་ཆེ།