Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
8 min 20 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Chimi Wangmo

The story of Nyilam Taecha is about human pride and greed. According to the story, a poor man managed to get a wish fulfillment whip and cup that were misused by his wife out of greed and desire. The wife made a wish to take away her husband to the middle of a cliff, so that he remains stuck there. She thought she could remain rich because of the wish fulfillment whip and cup. But the poor man managed to escaped from the cliff and reacquired the wish fulfillment whip and cup. So he too became rich and fulfilled his dreams and desires, taking action against his wife. The story deals with the theme of greed and lust that led to the downfall of the wife.

༉  རྨི་ལམ་རྟས་ཐག་གི་སྲུང་འདི་ མིའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་འདོད་པ་དང་ དཔའ་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ད་ སྲུང་འདི་ནང་ སྤྱང་ཀའི་བུཚ་ལུ་ཡོད་པའི་རྟས་ལྕག་དང་ཕོརཔ་འདི་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་གི་ འདོད་པ་དང་ཆགས་པའི་སྒོ་ལས་ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ སྤྱང་ཀའི་བུཚ་འདི་ བྱག་ཅིག་གུ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ རྟས་ལྕག་དང་ཕོརཔ་འདི་ མོ་གིས་འབག་ཞིནམ་ལས་ ཕྱུགཔོ་སྦེ་སྡོད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ཏེ་ རྨགཔ་འདི་བྱག་ཅིག་གུ་བཀལ་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ རྨགཔ་འདི་གིས་ གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ བྱག་གུ་ལས་བབས་ཏེ་ རྟས་ལྕག་དང་ཕོརཔ་འདི་ལོག་ཐོབ་སྟེ་ཕྱུགཔོ་འགྱོ་བ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུའི་ངན་སེམས་དེ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ སྲུང་འདི་ནང་འདོད་པ་དང་ཆགས་པའི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ མཇུག་ལུ་སྤྱང་ཀའི་ཨམ་སྲུ་བཟུམ་སྦེ་ཐལ་འོང་ ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བུ Norbu
  ད་ མི་སྤྱང་ཀ་བུཚ་གཅིག་རྩེདམོ་རྩེད་བར་སོང་ ཕར་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ རྟས་ཐག་གཉིས་བཤེད། རྟས་ཐག་གསརཔ་བཞག་ རྙིངམ་འདི་ཕར་ཕྱོགས་ ཚུར་ཕྱོགས་འབད་དེ་ གཅིག་གིས་ཕྱོགས་ གཅིག་གིས་འཐེན་ གཅིག་གིས་འཐེན། དེ་ལས་ བསད་ནི་འབདཝ་མས་ལོ་ ཁོང་གཉིས། ཧའི་ རྟས་ཐག་གསརཔ་བཞག་སྟེ་ ཏེ་ རྙིངམ་ག་ཅི་འབད་ཕྱོགསཔ་སྨོ། ཁྱོད་གཉིས་ ཕར་ཚུར་མ་ཕྱོགས་ཟེར་ སླབ་ད་ཉན་མ་བཏུབ་པ།
  Once there lived a poor boy. He went to play. On the way, he saw two people fighting over an old stick keeping aside their new one. They were pulling the old stick towards themselves as if to kill each other. The boy went to them and asked why they were fighting over an old stick when they had a new one. “Stop fighting over a stick, said the boy.
 • ནོར་བུ Norbu
  ཁྱོད་རྟས་ཐག་གི་སྐོར་ལས་ག་ཅི་ཤེས། གཉིད་ལམ་རྟས་ཐག་ཟེར་མི་འདི་ བསམ་ལོ་ག་ཅི་སྨོན་ལམ་ག་ཅི་བཏབ་ཅི་ ཨ་ནཱི་ ཏེ་ སྨོན་ལམ་ག་ཅི་བཏབ་ཅི་ རྟས་ཐག་ལུ་བཏབ་ད་ལུ་ ཏེ་ འཐོན་འོངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མས་ལོ། འོ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ནཱི་རྟས་ཐག་འདི་ ང་གིས་བཟུང་སྟེ་ ལོང་སྡོད་གེ ཁྱོད་ར་གཉིས་ མར་མར་སོང་ ཏེ་ ང་གིས་སླབ་མི་འདི་ཉན། མར་མར་སོང་ ཏེ་ མར་ལས་ཡར་རྒྱུག་སྟེ་ཤོག དེ་ལས་ ག་ཧེ་མ་ལྷོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་ལགཔ་ལུ་ ང་གིས་སྤྲོད་གཏང་གེ དེ་ལས་འབདན་ ཁྱོད་ར་གཉིས་ ལྷོད་མི་དེ་ ཏེ་ འབག་སོང་། རྟས་ཐག་འདི་ བཏོག་སྟེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཉན་མི་བཏུབ་ནི་མས། རྟས་ཐག་བཏོག་སྟེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཉན་མི་བཏུབ་ནི་མས།
  “What do you know about the stick,” they said to a boy. “This stick is a wish fulfilling stick,” they explained. The boy then told them that he would hold the stick for them. The boy suggested them to take a race. “Then I will hand over the stick to one who comes first,” said the boy on not agreeing to have the stick divided between them.
 • ནོར་བུ Norbu
  ཏེ་ རྟས་ཐག་རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཁྱོད་ར་གཉིས་མར་སོང་སྟེ་སྡོད། མར་ལས་ཡར་ རྒྱུག་སྟེ་ཤོག རྒྱུག་སྟེ་འོངམ་ད་ རྒྱུག་སྟེ་འོངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ དེ་ལས་ ང་གིས་ཧེ་མ་ལྷོད་མི་འདི་ལུ་བྱིན་གཏང་གེ་ཟེར་སླབ་ཅི་ལོ། དེ་ལས་ མར་འགྱོ་བ་ཅིན་ མར་སོང་ཟེར་སླབ། མར་འགྱོ་བ་ཅིན་ མར་སོང་ཟེར་སླབ། རྟས་ཐག་འདི་ ཁོ་གིས་འབག་སྟེ་ བྱོག་ཡར་སོང་ཡི་ལོ། བྱོག་སོང་སྟེ་ ཕར་ལྷོད་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཕོརཔ་གཉིས་ ད་རུང་ཕྱོགས་རེ་འབད་སྡོད་ནུག་ལོ། ཕོརཔ་རྙིངམ་འདི་ ཕྱོགས་རེ་འབད་དེ་ ཕོརཔ་གསརཔ་འདི་བཞག་ ཕྱོགས་རེ་འབད་ཡི་འབད་ཡི། ཧའི་ ཕོརཔ་རྙིངམ་ཅིག་ག་ཅི་འབད་ཕྱོགས་རེ་འབདཝ་སྨོ་སྟེ། བཏོག་སྟེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་གཉིས་ཆ་ར་ ང་གིས་ལགཔ་ལུ་བཤད་དེ་སྡོད་འོང་།
  After agreeing on what the boy said they walked down to take a race and as they walked the boy asked them to go further and further more. The boy then took the stick and ran away. After running for some distance he again saw two people fighting over an old cup. He also asked them why they were fighting. He told them that he would hold their cup for them.
 • ནོར་བུ Norbu
  ཁྱོད་ར་གཉིས་མར་ལུ་སོང་སྟེ་སྡོད། མར་ལས་ཡར་ ལོག་སྟེ་རྒྱུག་སྟེ་ཤོག དེ་ལས་ ཏེ་ ང་གིས་ རྒྱུག་སྟེ་ལྷོད་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལྷོད་མི་དེ་ལུ་བྱིན་བཏང་གེ་ བཏུབ་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ བཏུབ་ཟེར། དེ་ལས་ ཁོང་གཉིས་མར་འགྱོ་བ་ཅིན་ མར་སོང་ཟེར། ཕོརཔ་ཁོ་གིས་འབག་སྟེ་བྱོག་སོང་། དེ་ལས་ ཕར་ལྷོད། དེ་ལས་ རྒྱགས་བསྐྱལ་ ག་ཏེ་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ རྒྱགས་བསྐྱལ་ལྷང་སྟེ་ལྷོད། ཏེ་ རྒྱགས་བསྐྱལ་ལྷང་སྟེ་ལྷོད་དེ་ སྡོད་པ་ཅིན་ ཏེ་ ང་གིས་ཨ་ནཱི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན། རྨི་ལམ་ རྟས་ཐག་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན། རྟས་ཐག་འདི་ ག་ཅི་གིས་རྟས་ཐག་ཨིན་ན་ཟེར་སླབ་ད།
  And suggested to take a race while promising them that he would hand over the cup to whoever came first. They agreed and as they walked down the boy told them to go further. The boy again took the cup and ran away. Then the boy kept on wandering begging for raison. He thought as to what the stick was.
 • ནོར་བུ Norbu
  ང་གིས་ཨ་ནཱི་ གཉིད་ལམ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཚུགསཔ། ང་བཅས་ ཨ་ནཱ་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ རྟས་ཐག་བླུགས་ནི་འདི་གིས་ རྟས་ཐག་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཕྱུགཔ་འཐོན་འོང་ཟེར། ཁོ་རང་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་དེ་ ཨ་མ་ལུ་ བློ་གཏད་འབད་དེ་ ད་ ང་བཅས་གཉིས་ཐོག་ག་ར་ནོར་གྱི་གང་། མེན་པས་ འོག་ག་ར་ནོར་གྱི་གང་གངམ། ཐོག་ག་ར་ང་བཅས་མི་གི་གང་གངམ། བར་ག་ར་འབྲུ་གི་གང་ནི་གིས་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཉལ་སྡོད་དེ། རྟས་ཐག་ཚར་གསུམ་བརྡུང་སྟེ་ཉལ་སྡོདཔ་ད་། ཕྱུགཔོ་ཕྱུགཔོ་ཅིག་འཐོན་འགྱོ།
  The boy then told his wife about the stick. He informed that the stick would make them rich and lend them whatever they wished. After informing he wished “let our floor get filled with wealth, middle part of house with cereals,” hitting the stick on the ground for three times. They then got rich in real.
 • ནོར་བུ Norbu
  ཕྱུགཔོ་འགྱོཝ་ཅིག་ ཁྱོད་ཡང་སྨོན་ལམ་བཏབ་བཏབ་ཡོད་ག་ཟེརཝ་ད་ ཡོད་ཟེར་སླབ། ཡོད་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ རྨགཔ་འདི་མི་དགའ་བས་ཟེར་སླབ། ད་རེས་ངེའི་གི་རྨགཔ་དང་ཨ་ལོ་ཕ་སྤད་ ༣ ཆ་ར་ ཕར་བྱག་ བྱག་སྦོམ། མར་ལུ་ཆུ་ཡོདཔ། ཏེ་ བྱག་ལས་འཐོན་ནི་མེདཔ་ཅིག བྱག་འོག་ཅིག་ནང་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཟེར། ཨ་ནཱ་སྐྱེས་ཏེ་ ག་ཅི་ལོ་ སེམས་ཅན་གྱིས་ཟ་བར་ཤོག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ རྟས་ཐག་བརྡུང་བཞགཔ་ད་ ཏེ་ དྲོ་པ་ལོངམ་ད་ལུ་ རྨགཔ་དང་ཨ་ལོ་གསུམ་སྦེ་ ཨ་ནཱ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ལུས།
  As soon as they got rich the wife told him that she did not liked him. The wife then wished his husband and two children to get trap in a cliff with water below. A cliff from which her husband and two children cannot escape and to let them be eaten by animals. After making this wish the wife hit the stick. In the morning her husband and two children landed in a kind of cliff that she wished.
 • ནོར་བུ Norbu
  བླ་མ་མཁྱེན། ད་ ང་ ད་འབདན་ ང་བཅས་ཕ་སྤད་གསུམ་འཐོན་ཚུགས་སའི་ལམ་མིན་འདུག་ཟེར། དེ་ལས་ ཏེ་ ང་བཅས་ བྱ་ཁྱུང་གིས་ རྒོང་རྡོ་འབུད་དེ་ ཏེ་ དེ་ལས་ བྱ་གིས་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་ ཚང་བཟུམ་སྦེ་ རྒོང་རྡོག་ཅིག་འབུད་ བྱ་གིས་ཚང རྒོང་རྡོག་ཅིག་འབུདཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཆུ་ནང་ལས་ཡར་ སྦུལ་གཅིག་འཐོན་འོང་སྟེ་ ཏེ་ ཨ་ལོ་འཐུ་ཟ་བར་འོངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ད་ ཨ་ནཱ་ ཨ་ལོ་འདི་ ཨ་ནཱ་ གཤོག་སྒྲོ་བཏགས་སྟེ་ འཕུར་འགྱོ་བཅུག་ཟེར། ཨ་ལོ་འདི་ གཤོག་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་ འགྱོ་བ་ཅིན་ ཏེ་ ང་གིས་ཨ་ལོ་གཅིག་ འ་རུང་བཏུབ་པས། ང་བཅས་གསུམ་ ཨ་ནཱ་ལས་ འཐོན་ནི་འདི་མི་ཚུགས་ནི་མས། བུ་གཅིག་འདི་བྱིན།
  “Oh my god, now we three family have no way to escape the cliff,” said the father. Then the garuda laid one egg and vulture laid one egg. After some time one huge snake appeared from the water and came towards egg to eat it. The father thought that there was no way out from the cliff and wished his children to fly away with the wings. He thought they are surely going to die and saved the eggs and gave his son instead and asked the snake to take and leave.
 • ནོར་བུ Norbu
  ཨ་ནཱི་ཟ་སྟེ་འགྱོ། དེ་ལས་ ད་རུང་ མར་སོང་སྟེ་ སྦུལ་ཅིག་ཆུ་ནང་ཉལ། ད་རུང་ ནང་པ་ནངས་ཚེ་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ཤུལ་ལས་་ ད་རུང་ ཨ་ནཱི་སྦུལ་འདི་འཐོནམ་ད་ལུ་ ད་ སྲིངམོ་འདི་ཟ་བཅུག་ཟེར། ད་ སྲིངམོ་འདི་ཟ་སྟེ་ ཟླཝ་གཅིག་དེ་ཅིག་སོངམ་ད་ ད་ ད་རུང་ལོག་སྟེ་འཐོན་སྟེ། ད་ ང་ཟ་བཅུག་ཟེར་ ཁོ་རང་ རྡོ་བླུགསཔ་ད་ རྡོ་གིས་ནང་ན་སྦུལ་འདི་ཤི་སྟེ། དེ་ལས་ ཏེ་ ང་བཅས་ བྱ་རྒོད་ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་བློ་སླབ་མས་ལོ། ད་ ཨ་ནཱི་ཨ་ལོ་ བྱ་ཨ་ལོ་གསུམ་འདི་ལུ་ ཁྱོད་གསུམ་ ཨ་ནཱི་མི་འདི་ལུ་ དྲིན་ལན་ག་ཅི་མཇལ་ཚུགསཔ་ཅིག་་མཇལ་སྨ་རེད་ཟེར།
  Then the snake went back into the water and slept, again after a week the snake came back and this time he gave his daughter to the snake. After one month the snake came again and the father to save the baby vultures picked one stone and hit it on the snake killing him. Than father vulture and the mother vulture conversed with their children to thank the man for saving their life.
 • ནོར་བུ Norbu
  དྲིན་ལན་ག་ཅི་མཇལ་ཚུགསཔ་ཅིག་མཇལ་ཟེར། མཇལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ ཨ་ནཱི་ལས་ ཏེ་ དྲིན་ལན་མཇལ་དགོཔ་ ག་ཅི་འབད་ཨ་པ་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ཧེ་མ་ཁྱོད་ར་གཉིས་ ཟ་ནི་གིས་འོང་ཡི་བདུད་ཀྱིས། སྦུལ་གྱིས་ཟ་བར་འོངམ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་བུམོ་བྱིན་ཡི། ལོག་སྟེ་ཟ་བར་འོངམ་ད་ལུ་བུ་བྱིན་ཡི་ཟེར། ལོག་སྟེ་ཟ་བར་འོངམ་ད་ལུ་ ཁོ་ར་ཟ་བཅུག་ཟེར་ རྡོ་བླུགཔ་ད་ལུ་ རྡོ་གིས་ཕོག་སྟེ་ཤི་ཡི་ཟེར། དེ་འབད་བ་ཅིན་ གཤོག་རྩེ་བཟུམ་སྦེ་ གཤོག་སྒྲོ་འཐོནམ་ཞིནམ་ལས་ ད་ གཤོག་སྒྲོ་རིངམོ་འཐོན་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ ད་ ཁོ་ཡར་བྱག་ལུ་མ་ཐལ་ མར་ཆུ་ལུ་མ་ཐར་བར་འདུག་བ། ང་བཅས་གཤོག་སྒྲོ་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་ མི་ཡི་ཡུལ་ལུ་འབག་སྟེ་ བསྐྱལ་གེ་མས་ཟེར་སླབ་ད། ཨིན་པས་ཟེར།
  But the baby vultures asked why they had to thank to the man. Their parents then responded that the man had sacrificed his own son and daughter to save the life of both from being eaten by snake and even his own to save your life’s. The baby vultures pledged to carry the man on their wings and take the man back to his village when they grew strong wings.
 • ནོར་བུ Norbu
  དེ་ལས་ ཏེ་ རྡོ་སྦོམ་ཅིག་ གཤོག་སྒྲོ་བར་ན་ གཤོག་སྒྲོ་བསྐྱལ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཤོར་སོང་ནུག ད་ལྟོ་ཨ་ཙི་ཙི་ ང་བཅས་གསུམ་ཁེ་ཀོ་བཏགས་བཏགསཔ་མིན་འདུག་ཟེར། དེ་ལས་ལོག་སྟེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ནང་ལུ་ཁེ་ཀོ་བཏགས། དེ་ལས་ རྡོ་བསྐྱལཝ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་ལྗིད་རྡོ་ཅིག་བསྐྱལཝ་ད་ལུ་ འབག་ཚུགས་ཏེ། ད་ འཐུ་ཚུགསཔ་ད་ལུ་ ད་ ཁྱོད་ར་ ནཱ་ཤོག་ཟེར། ད་ རྒོད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་གཤོག་སྒྲོ་བར་ན་ཞོན་ཏེ། ཡར་འཐུ་སྟེ་ མི་ཡི་ལུམ་པ་ལུ་འབག་སྟེ་འཐོན། ལྷང་སྟེ་ ལྷང་སྟེ་ཟ་
  As the baby vultures grew they tried to carry a stone of the same weight of the man on their wings but to no avail. They thought that they were not ready yet. After two to three weeks they gained enough strength to carry the man. The vultures then carried the man on their wings back to his village.
 • ནོར་བུ Norbu
  ནགས་ཚལ་ནང་ན་འགྱོ་སྟེ་ ལྷང་ཟ་སྟེ་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཕུག་སྟོད་ཅིག་ནང་བླ་མ་གཅིག་མ་པ་ལས་ར་ཆུ་མེད་པར། ཉིནམ་མ་འདི་ བླ་མ་སྤྱ་ལུ་སྤྲུལ། ཁོ་གིས་གཡིབ་སྟེ་བལྟ་སྡོདཔ་ད་ སྤྱ་ལུ་སྤྲུལ་ལྷོད། ཏེ་ ནུབ་མོ་མཐུན་གཏང་ སྨོན་ལམ་བཏང་། ནངས་པ་བཟུམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ལུ་ ཚོན་དམརཔོ་ཅིག་དང་ དཀརཔོ་ཅིག ཚོན་ནགཔོ་ཅིག་དང་དཀརཔོ་ཅིག་འདུག་ལོ། ཚོན་དཀརཔོ་དབུར་གཏངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག ཚོན་གནགཔོ་དབུར་ད་ལུ་ ཏེ་ མི་ལུ་འགྱུར་འགྱོ་སྟེ་ ཆོས་འབད་དེ། དེ་ལས་ ཏེ་ བླ་མ་ཚོན་དཀརཔོ་དབུར་ཏེ་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་འགྱོ་ད་ལུ་ ཏེ་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་འགྱོ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཚོན་ སྤྱ་འཐོན་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཚོན་གནགཔོ་དབུར་ཏེ་ ལོག་སྟེ་ནུབ་མོ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁོ་ཁ་གུ་ཚོན་གནགཔོ་འདི་དབུར་ད་ལུ་ མི་འཐོན་སྟེ་ ཁ་མཐུན་འབད་དེ་སྡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་གཡིབ་སྟེ་བལྟ་སྡོད་ནུག
  Then in the forest the man lived begging one day he encountered with one spiritual master who was struggling for water. But the man saw the spiritual master turn himself into monkey during day and pray during night time. There was a back and a white paint. The man saw spiritual man turn into monkey as he painted white color on his mouth and back into human form as he painted black color. The spiritual man continued the process every day and night.
 • ནོར་བུ Norbu
  ནངས་པ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བླ་མ་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཚོན་གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་གཉིས་ཆ་ར་ ཁོ་གིས་འབག་ཡར་སོང་ནུག འབག་ཡར་སོང་སྟེ་ ཁོ་གིས་ཁྱིམ་ནང་བསོད་སྙོམས་ལུ་འགྱོ། བསོད་སྙོམས་ལུ་འགྱོ་ཡི་འགྱོ་ཡི་ ཁོ་གིས་ཨམ་སྲུ་འདི་བསོད་སྙོམས་ལྷང་། བསོད་སྙོམས་བྱིན་ནི་ འབག་འོངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ལག་པར་ཚོན་གནགཔོ། ཚོན་དཀརཔོ་འདི་བཞག་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་གིས་ཁ་གུར་ ཚོན་དཀརཔོ་ བསོད་སྙོམས་བྱིན་ནི་འོངམ་ད་ལུ་ ཚོན་དཀརཔོ་དབུར་བཏངམ་ད་ལུ་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་འགྱོ་སྟེ་ བྱོག་སྟེ་རྒྱུག་ཡར་སོང་ཡི་ལོ།
  The next day when the spiritual man left, he took the black and white paint. The man then wandered around begging for food and one day he reached his wife’s house begging. Then as his wife came with the alms the man and her husband painted white paint on her mouth and the wife turned into monkey. The man then ran away.
 • ནོར་བུ Norbu
  རྒྱུག་འགྱོ་ད་ལུ་ བླ་མ་མཁྱེན་མཁྱེན་ ད་རེས་ངེའི་གི་ཨམ་སྲུ་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་སོང་ཡི་ད། ད་ ཨ་ནཱ་ ད་ ཕྱུགཔོ་ཕྱུག་ཆེན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་མས། ད་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་སོང་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ཏེ་ སྒོམ་ཆེན་ཁྱོད་ མོ་བཏབ་ཅིག་འབད་མི་ཤེས་ག་ཟེརཝ་ད་ལུ་ མོ་བཏབ་ཤེས་ཤེས་ཟེར། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ནཱ་ ཏེ་ རྟས་ཐག་རྙིངམ་ཅིག་དང་ཕོརཔོ་ཅིག་འདུག ཨ་ནཱི་གཉིས་བཏོན་ཏེ་བྱིན་པ་ཅིན་ ཏེ ་ཨ་ནཱ་ལས་ ཁྱོད་ར་ལོག་སྟེ་ར་ མི་འགྱུར་ནི་ལས་ཟེར་སླབ། འ་ ཨ་ནི་ཱའདི་ ཏེ ཨ་ནཱི་འདི་ ཏེ་ ང་གིས་ཨམ་སྲུ་སྤྱ་ལུ་འགྱུར་མི་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ མི་ལུ་འགྱུར་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་འདི་ ད་ ང་གིས་བྱིན་གེ་བྱིན་གེ་ཟེར་ ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་ མི་འདི་གིས་ རྟས་ཐག་འདི་བཏོན་ རྟས་ཐག་འདི་བཏོན་ ཕོརཔོ་བཏོན་བྱིནམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁོ་གིས་འོག་ལུ་སྤྱ་འཐོན་འདི་འབག་འོངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཚོན་གནགཔོ་དབུར་བཏངམ་ད་ལུ་ མི་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འགྱོ།
  After seeing the rich lady turn into monkey someone shouted “Oh god the rich women has turned into monkey,” as they said this, a lay monk passed by and they ask whether he knew how to for-tell. The lay monk than responded that he knew. The lay-monk told them of the rich women having an old stick and cup. “If you give away this stick and cup, you will turn back in human form,” said the lay monk. “If giving away the stick and cup turns her back in her original form then we shall give it,” said another man in the house and came with stick and a cup pulling the monkey. The lay monk after having received the stick and a cup painted black paint on the monkey’s mouth and ran away.
 • ནོར་བུ Norbu
  མི་ལུ་འགྱུར་སོངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁྱོད་ང་ལུ་སྨོན་ལམ་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་བཏབ་བཏབ། ང་ ང་བཅས་ཕ་སྤད་གསུམ་འདི་ རྒྱ་མཚོ་མཐའ་མ་སོང་སྟེ་ཤི་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་ཨ་ནཱི་བཟུམ་འབྱུང་ཡི། ཨ་ལོ་སྤུན་གཉིས་ཤི་ཡི། ང་རང་འོང་འོངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ། དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ སྨོན་ལམ་རྟས་ཐག་བཟུང་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ནཱི་བཟུམ་སྦེ་ བྱག་སྦོམ་སྦུག་ན་ ང་སྐྱེས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བར་ཤོག་ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་རྟས་ཐག་བླུག་བཞག་སྟེ་ ཁོ་ཁ་ཡར་ལུ་ ཕུག་ལུ་འགྱོ།
  As the wife turned into her original form her husband said, “because of your wish we three have landed on a cliff and our son and a daughter is death now. I survived and came back alone, said her husband. Then the husband wished for his wife to land her in similar cliff as he did and hit the wish fulfilling stick. The man then returned back in the forest
 • ནོར་བུ Norbu
  ཕུག་ལུ་འགྱོ་ད་ལུ་ ཏེ་ སྤྱ་ བླ་མ་འདི་ ཁ་གུར་ཚོན་གནགཔོ་དབུར་ནི་མེད་པར་ སྤྱ་ལུ་འགྱུར་འདི་ར་ ཏེ་ དབུགས་འགམ་སྔུ་སྡོདཔ་ད་ ཁྱོད་ང་ལུ་ ག་ཅི་འབད་སྡུག་སྤྱོད་འབད་ཡི་ཟེར། ང་གི་ཚོན་ ག་ཅི་འབད་ཨརཝ་བརྐུ་འབག་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ཏེ་ ང་གི་གཡུས་ཁར་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་སྡོད་ཡི། ཨམ་སྲུ་ཅིག་གིས་ ང་ལུ་ཨ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡི་ཟེར་སླབ། དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ཁ་གུར་ལོག་སྟེ་ར་ ཚོན་གནགཔོ་དབུར་ད་ལུ་ མི་ལུ་འགྱུར། ཏེ་ བླ་མ་ཁྱོད་ལུ་ག་ཅི་དགོཔ་ཡོད། དྲིན་ལན་ག་ཅི་མཇལ་དགོཔ་ཡོད་གོ་ཟེརཝ་ད་ ད་ ང་ལུ་ག་ཅི་དགོ་ནི་ ཆུ་ཅིག་བཏོན་བྱིན་པ་ཅིན་ བཏུབ་ནི་མས་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ རྟས་ཐག་བླུགསཔ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཆུ་འཐོན།
  He saw the spiritual man still in monkey form frustrated, not having black paint to turn him back in human form. The spiritual master then asked him why he stole his paints. The man then narrated all the stories about his village, wife, stick and a cup. Being apologetic the man asked how he could repay him back and what he would want. Then the spiritual master asked him to take out water for him. The man wished for water and hit with the wish fulfilling stick and as wished the water came out from the ground.
 • ནོར་བུ Norbu
  དེ་ལས་ བླ་མ་འདི་དཔོན་འབད། ཁོང་གཉིས་དཔོན་འབད་དེ་ སྡོད་ཡི་ཟེར། ཨ་ནཱ་ལས་ བློ་གཉིད་ལམ་རྟས་ཐག་སྐོར་ལས་ བློ་ཨ་ནཱ་ལས་ རྫོགས་ཡི་ལགས། ཧ་་་ཧ་་ཧ།
  After that both spiritual man and the man became king. This is the end of the story.