Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
4 min 52 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  ཧེ་མ་མི་སྤྱང་ཀ་གཅིག་ཡོདཔ་མས། ཁོ་ལུ་ཟ་ནི་ཡང་མེད་ འཐུང་ནི་ཡང་མེད་ ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་མེན་རུང་ཨ་རིང་ལེབ་གཅིག་འབད་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། ཨ་རིང་ལེབ་གཅིགཔོ་ནང་ ཁོ་གིས་ཀར་བཏབ་ཆི་ནུག་ དེ་ལས་ ཀར་བསྡུ་བཞིནམ་ལས་ ཁོ་ཟ་ནི་མེད་པར་ནང་དོགཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ཟ་ནི་སྦེ་བཞག་ནུག་ ཁོ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ཕྱུགཔོ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཁོ་ཉལ་སྡོདཔ་ད་ སྲིན་པོ་འོང་སྟེ་ ཁོ་གི་ཀར་འདི་ འབག་ཡར་སོང་ནུག
  once upon a time there live a poor boy. He had only lane of paddy field in this he sowed barly. He colled it and preserved it for future but one day a demon came and took away.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  ང་ཟ་ནི་མེད་འཐུང་ནི་མེད་པར་དཀའཝ་སྤྱོད་དེ་བཞག་མི་འདི་ཡང་ ཨརཝ་བརྐུ་འབག་མི་འདི་ མི་ག་བཟུམ་ཅིག་གིས་ འབག་ཡར་སོངམ་ཨིན་ན་ཟེར་ ཀར་འབག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ འགྱོཝ་ད་ ཀར་ རེ་གཉིས་ འབོ་སྟེ་རང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་རང་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ནམ་སྲོ་ཁམས་ལུ་ བྱག་དོང་ཡོད་སར་ལྷོད་ནུག་ ཀར་འདི་སྲིན་པོ་གིས་ འབག་འབགཔ་ཨིན་པས། འདི་ནང་འགྱོ་བལྟཝ་ད་ལུ་ མི་གི་རོ་ ཕར་ཧོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཅིག་དང་ ཚུར་ཧོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟོ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་མས།
  "i had preserved it with out taking it, what type of men took away my barly" thought poor boy. He followed the grain of barly left on the way. Finally when dark was fallen he reached in the cave of demon, were a bundle of death body was kept every where.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  དནི་སྲིན་པོའི་ཁྱིམ་ནང་ཨིན་པས། ལོག་སྟེ་འགྱོ་བ་ལུནི་མི་ལྷོད་ནི་ཨིན་པས། འདི་ན་རང་ཉལ་ སྡོད་ད་ནི་ཟེར་ མིའི་རོ་གི་འོག་ལུ་ འཛུལ་ཏེ་ཉལ་སྡོད་ནུག། ཉལ་སྡོདཔ་ད་ལུ་ སྲིན་པོ་འདི་འོངམ་ཅིག་ གཅིག་ཕར་བཀོ་ གཅིག་ཚུར་གྱི་སྡེ་ནང་བཀོ་བཏང་ད་ནུག་ དེ་ལས་ཁོ་གིས་ སྲིན་པོ་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན་ བལྟ་སྡོདཔ་ད་ ཐབ་ནང་ རག་ ཟེར་བཏངམ་ཅིག་ མེ་ བག་བཏང་སྟེ་འབརཝ་མས་ལོ།
  He thought it demon's home, if i returm i will not reach, lets sleep here, so he slept bewteen death bodies. Demon came with bodies he threw one there and other here. He was piping what was demon doing. Demon lit the fire.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  དེ་ལས་ ག་ཅི་འབདཝ་མས་ག་བལྟ་སྡོདཔ་ད་ ལྟོ་དང་ཚོདམ་གང་འདོད་བྱུང་བའི་བང་ཅུང་ འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ག་ཅི་འབདཝ་མས་ག་བལྟ་འདི་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཧེ་མ་རང་ ཁ་སྐོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་བྱུང་བྱུང་ ཟེརཝ་ད་ ཆུ་འཐོན་མས་ལོ། ཆུ་འཐུང་ཚརཝ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ལྟོ་བྱུང་བྱུང་ཟེརཝ་ད་ ལྟོ་འཐོན་མས་ལོ། ཚོདམ་བྱུང་བྱུང་ཟེརཝ་ད་ ཚོདམ་འཐོནམ་ཨིན་པས། སྡོད་མ་རེད། འ་ནཱི་འདི་ངེའི་ཧོངས་ལུ་ ཚུད་འོང་ སྲིན་པོ་འདི་ནམ་འགྱོ་འོང་ག་ཟེར་བལྟ་སྡོད་ནུག་ དེ་ལས་ སྲིན་པོ་འདི་ ད་རུང་སྲིན་པོ་འདི་མི་ཐོབ་དོ་འོང་ ཟེར་ཡི་རང་ཡར་སོང་ནུག
  There was a plate which give food, water, etc. First of all demon was thirsty, he said fatch water, so water appeared. Then said fatch me food, food came and curry. The poor boy was eagrly waitin g for chance. The demon went for hunting again.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  སྲིན་པོ་འདི་ཡར་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་བང་ཅུང་འདི་ ཧེམ་ཅུ་ནང་བཙུག་འབག་སྟེ་ བྱོག་ཡར་སོང་ནུག་ ཁོ་གིས་ངེའི་ཀར་འབག་ཡོད་པའི་ ཚབ་མ་ཨིན་ཟེར་ཡར་སོང་ནུག་ དེ་ལས་ཁོ་ཁྱིམ་ནང་སོངམ་ཞིནམ་ལས་ ལྟོ་བྱུང་བྱུང་། ཚོདམ་བྱུང་བྱུང་ཟེར་ཡི་རང་བཟའ་སྡོད་ནུག་ དེ་ལས་ མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ཡར་མར་འགྱོཝ་ད་ ཁོ་མཐོང་ནི་མེདཔ་ལས་ དབའི་ ཨ་ནཱི་ཨ་ལོ་སྤྱང་ཀ་འདི་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ནི་རང་མིན་འདུག་ གཞན་ང་བཅས་འབད་སར་དྲོ་པ་ཕྱི་རུ་མེད་པར་ ཟ་བར་འོང་ནི་ཡོད་ཟེར་མནོ་ནུག
  So finally poor boy took away plate with him. The boy never came out so the neighbour became suspicious. Because before he came to us for food.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  དེ་ལས་ཁོ་གི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ ཙང་ཙ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ ཁོནི་ལྟོ་བྱུང་བྱུང་། ཚོདམ་བྱུང་བྱུང་ཟེར་ཡི་རང་ཟ་སྡོད་ནུག་ལོ། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་སྤྱང་ཀ་འདི་ལུ་ འདྲི་དགོ་པས་ཟེར་ སེར་སྣ་བསྐྱེད་དེ་ ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་ནུག་ སེར་སྣ་འབད་དེ་ དབའི་ཨ་ལོ་སྤྱང་ཀ་ འ་ནཱི་བང་ཅུང་འདི་ ག་ཏེ་ལས་འབག་འོང་ཡི་ ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁྱོད་ཚུ་ལུ་ ཀར་རྒྱགས་ཚད་འདུག་མེན་ན། ང་ལུ་ཨ་ཙི་ལས་མེད་རུང་ཨརཝ་ཤོར་སོང་ཡི། དེ་ལས་ རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་རང་འགྱོཝ་ད་མཐོང་ཡི་ཟེར་སླབ་ནུག
  One day a rich man was spying on him. He saw all the merical of food giver plate. The rich man asked "hey poor boy where did you got it?" "One day my little barly got stollen, i followed the footstep and got it, you got lot of barly rite"said poor boy.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  ད་རུང་འདུག་ག་ ཟེར་དྲིས་ནུག། སྦོམ་འདུག་ ཁྱོད་ཕྱུགཔོ་ཚུ་འདི་ སྦོམ་ཧིང་དང་ ལེགས་ཧིང་བལྟ་སྟེ་འབག་འོང་ནི་མས། ངནི་སྤྱང་ཀ་ཨིན་ཟེར་ ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་འབག་མ་འོང་ ང་རང་གཅིག་ལུ་བཏུབ་མནོ་སྟེ་ ཟེར་སླབ་ནུག་ ཀར་འདི་ག་ཏེ་བཞག་ནི་སྨོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ གྱལ་སྒྲིག་བཞག་ནི་མས། དོང་ཆུང་ཀུ་རེ་ཡང་སྤེད་དེ་བཞག་མས་ཟེར་ སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ དོང་སྤེད་དེ་བཞག་ནུག
  The man asked is there any more? Yes big one, you can choose and bring big one i bought only small one. Then the men asked where shell he keep the barly? The boy said keep it out side with small hole at bottom.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  ནངས་པ་བཟུམ་འབདཝ་དནི་ ག་ར་འབག་ཡར་སོང་ནུག་ལོ། དེ་ལས་ ཁོང་ཕྱུགཔོ་གཉིས་འགྱོ་ནུག་ རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་རང་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ཕྱི་རུ་ཕར་ཀྲིག་ཀྲི་ལྷོད་ནུག། ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ གཅིག་ཕར་ཧོང་ལས་ གཅིག་ཚུར་ཧོང་ལས་རོ་གི་འོག་ལས་འཛུལ་ ཨ་ལོ་སྤྱང་ཀ་བཟུམ་ཉལ་སྡོད་ནུག་ དེ་ལས་ སྲིན་པོ་འདི་ནམ་ཕྱི་རུ་ལྷོདཔ་མས་ལོ། དེ་ལས་ ད་རིས་ཤ་གསརཔ་གི་ དྲིམ་མནམ་དོ་མས། ད་ལྟོ་འབག་འོང་མི་ ཤ་འདི་ལས་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། མི་འདི་ཚུ་གིས་ ངེའི་བང་ཅུང་འདི་ཡང་བརྐུ་ཆི་ཡི་ ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག། ཧེ་མ་རང་ ཤ་མེན་པར་ རྣམ་ཅོག་དང་ལྷ་པ་བཏོག་ཟ་དགོ་པས་ཟེརཝ་མས་ལོ།
  The next day same happend. Rich man followed and reach the demon dan. The demon arrived, 'today i smell differnt saint, it most be from the fresh one. This people took away my plate, got no thing to drink and eats. Frist of all i want to take ear and nose', said demon.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  བང་ཅུང་འདི་ག་ལས་འོང་ནི་ གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་མས་བ་ཏེ་ ཁོ་གི་ཤོབ་རྐྱབ་ནུག་ དེ་ལས་ སྲིན་པོ་འདི་གིས་རྣམ་ཅོ་བཏོག་ཟཝ་ད་ ཨ་ཙ་ ཟེར་ཡང་མ་སླབ་པར་རྩ་འགེངས་ནུག་ ཁོང་ ༢ སེར་སྣ་བསྐྱེདཝ་ལས་ རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ་བཏོག་ཟ་ད་ནུག
  There is no more plate but [poor boy lied. The demon took the ear but he was so afried and cant anything. So therefore due to his greed his nose and ear was eatten by demon.
 • རྡོ་རྗེ་ Dorji
  དབའི་ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་སྦེ་ཤོབ་སླབ་སྨོ? སྦོམ་འ་ནེམ་རེ་ཡོད་ཟེརཝ་མས་ རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ་གཉིས་ཆ་རང་བཏོག་ཟ་ད་ཡི་ཟེར་ སླབ་ནུག་ འ་ནཱི་སྦེ་ཟ་འོང་ ང་སྤྱང་ཀ་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་སེར་སྣ་འབདཝ་སྨོ? ཁྱོད་ཚུ་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ཟ་མ་ཚར་ འཐུང་མ་ཚར་ སྦྱིན་པ་བཏང་མ་ནུམ་ག་ཅི་འབད་ནི་ ཁྱོད་རང་ཡང་ ཟ་མ་ཚར་བར་ མེདཔ་བཏང་ ང་སྤྱང་ཀ་ལུ་ དངོས་གྲུབ་གནང་གནངམ་ཨིན། ཁྱོད་སེར་སྣ་མ་འབད་ཟེར་སླབ་ནུག་ ང་བཅས་ར་སེར་སྣ་འབད་ནི་མི་འོང་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།
  The man was so angry and said hey, you said there was big one but i lost my ear and nose too. The biy said "they will eat like this, you have anything but your so greedy, the plate was a gitf of god to me, do't be greedy" Its morle is do't be greddy.