Skip to main content Skip to search
07 Sep 2018
5 min 17 sec
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  ཤར་ཕྱོགས་གདུང་གི་རི་བོ་དཀར་པོ་ནས་ལགས། །མེ་ཏོག་པད་མ་དྭངས་ལས་འོད་ཅིག་ཤར། །མེ་ཏོག་པད་མ་དངས་ལས་འོད་ཅིག་ཤར། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  མེ་ཏོག་འདི་རུ་མ་བཞག་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ལགས། །མེ་ཏོག་འདི་རུ་མ་བཞག་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  མེ་ཏོག་ལྷ་ལུ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་ལགས། །སྨོན་འབྲས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །སྨོན་འབྲས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞབས་དྲུང་ནས་ལགས། །རང་སེམས་ཆོས་ལ་དཀར་བའི་ཀུན་བཟང་མོ། །རང་སེམས་ཆོས་ལ་དཀར་བའི་ཀུན་བཟང་མོ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  དགུང་སྟོད་ཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་རོ་གནང་ལགས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཨིན་ཟེར་སྔོན་ལ་འགྲོ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཨིན་ཟེར་སྔོན་ལ་འགྲོ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  ཞོ་ཞལ་ཟླ་བ་ཨིན་ཟེར་ཤུལ་ཏུ་འགྲོ་ལགས། །བར་དུ་ཀརྨ་སྨིན་དྲུག་ཁྲབ་ཟེརན་ཁྲབ། །བར་དུ་ཀརྨ་སྨིན་དྲུག་ཁྲབ་ཟེརན་ཁྲབ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  ང་བཅས་མེད་ཟེར་ནས་ལ་ཕ་ཡང་མེད་ལགས། །ང་བཅས་མེད་ཟེར་ནས་ལ་མ་ཡང་མེད། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  དོ་གོང་སྔོན་ལ་ཐོབ་པའི་ཕ་མ་ནི་ལགས། །ད་ལྟ་སྔོན་སུམ་མཇལ་ན་དགའ་ཡང་དགའ། །ད་ལྟ་སྔོན་སུམ་མཇལ་ན་དགའ་ཡང་དགའ། །
 • འཆི་མེད་དབང་མོ། Chimi Wangmo
  ལགས་སོ། བཀྲ་དྲིན་ཆེ།