Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  གཡུས་རྒྱ་ནག་གཡུ་གི་ཕ་རི་འདུག །གཡུས་བལ་པོ་གཡུས་ཀྱི་ལ་མཚམས་ལ། །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  ཡུམ་འདི་བྲམ་ཟེ་རྒྱལ་མོ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས། །སྲས་ལ་ཆེ་བའི་ཞལ་ལ་[གསུངས་གཡོ་མེད། །?]
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  སྲས་ལ་ཆེ་བའི་ཞལ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར། །སྲས་ལ་བར་པའི་ཞལ་ལ་ཆོས་སྐུ་ཟེར། །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  སྲས་ལ་ཆུང་བའི་ཞལ་ལ་ལོངས་སྐུ་ཟེར། །ང་བཅས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་གསུམ། །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  ཡར་གྱི་དགུང་སྔོན་མཐོན་མོ་མཐོ་རྒྱུ་མེད། །དེ་བ་ང་རའི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་མཐོ། །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས།། །།