Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
2 min 56 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

The song "Tekter Tekter" seems like a Boedra song, since its tone flows in a slow motion but still faster than a Zhungdra song. The song may have been composed by a blind person because it expresses a sad life through the lens of blindness. Though he cannot see, the composer says he can sing and that way earn food. And so the composer reveals his sadness for being blind. The song may have a deeper meaning but it is difficult to understand as the later part of the lyrics are sung rather unclear.

 

བཀའ་འགྱུར་གྱིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་ ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ཟེར་མི་འདི་ གདངས་ལྷོད་སུ་ཅིག་སྦེ་ གཞུང་སྒྲ་ལས་ ཨ་ཙི་མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་འཐེནམ་ཨིནམ་ལས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ མིག་གིས་མ་མཐོང་པར་ སེམས་སྐྱོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ལས་ ནཱེ་སྦེ་ལྟ་བའི་སྐབས་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ མིག་ཏོ་མ་མཐོང་མི་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་འདུག ཁོ་གི་རེ་བ་ལས་ འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་བཞེས་སྒོ་ཐོབ་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིནམ་ལས་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ ཁོ་མུན་པའི་གླིང་ལས་བཏོན་མི་མིག་ཤེལ་ལུ་བཀྲིན་བསམ་ཨིན་མས། མ་གཞི་གླུ་གཞས་འདི་ལུ་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ སྐད་འཐེན་མི་འདི་གིས་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་མ་འཐེནམ་ལས་བརྟེན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་མི་ཚུགས་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ང་ཡི་མིག་ཤེལ་ནི་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, Tekter Tekter my eye is, [Tekter refers to grasshopper]
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་བལྟ་བའི་ཐམས་ཅད་མིག་ཤེལ་ཡིན་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, Tekter Tekter everything is seen throw eye.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[བཟའ་བའི་ས་་་་་་སྐར་མོ་ཡིན་?]ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, Tekter Tekter i take white soil as food,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་སྤང་ཐང་སྟོང་པའི་སེམས་སྐྱོ་དོ་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, tekter tekter feels sad, when meadow is empty.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[ལྟོ་བ་ཐམས་ཅད་རྣའུ་རླུང་་་་་་་་་་རླུང་རྩི་འོ་?]ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, tekter tekter food are....[singer makes error] wind
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[བཟའ་བ་ཁ་གི་གནམ་ལས་?]ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, tekter tekter eats from above mouth,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[བཟའ་བ་སྐར་མོ་?]འཐུང་རྒྱུ་ཡོ་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, tekter tekter eats, will drink white liquid.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་སྤང་ཐང་སྟོང་པའི་སེམས་སྐྱོ་དོ་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter, tekter tekter when meadow is vacant feels sad.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ལུས་ལས་འཇམ་པའི་སྒ་ཆ་ཡོ་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter tekter there is softer saddle from body,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་སྐེ་ལ་བཏགས་པའི་དྲིལ་བུ་ཡོ་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter tekter there is bell hang to neck.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་རྒྱ་མཚོ་ཕ་རོལ་ང་མི་འགྲོ་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter tekter i don't want to go far crossing ocean.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་ང་རང་གཤོག་སྒྲོ་ཐུང་ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter tekter tekter because my wings are short.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[ལིའུ་གཅིག་ཏོག་པའི་ཁ་ནོན་སོང་?]ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར། །
  Tekter tekter is the infusion of stanza,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར་[དང་པོ་ཁ་ནོན་རི་རང་ཡིན་?]ཏེག་ཏེར་ཏེག་ཏེར།། ལེགས་སོ།། །།
  Tekter tekter is the first infusion. Thank you