Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
4 min 32 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་ བུ་དུར་ལས་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཤར་བ་ཅིན་ རང་ཡང་དགའ་ནི་མས་ཟེར་དང་ ལོག་གེ་ལོག་གེ་ཟེརཝ་ད་ ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལུ་ལོག་ནི་ དེ་འབདཝ་ད་ ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིངམ་ལས་ སེམས་པ་འཁྲུལཝ་མས་ཟེར་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་མེད་ས་ཅིག་ཁར་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་སེམས་སྐྱོ་བའིའ་ངང་ལས་ འཐེན་འཐེནམ་གི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས། དགོན་པ་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་རུང་ མཚན་ལྡན་བླམ་འདི་བཞུགས་པ་ཅིན་དགའ་ནི་མས་ མ་བཞུགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སེམས་མ་དགའ་བར་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལུ་ལོག་འགྱོ་གེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་ནི་དེ་གིས་ སེམས་འཁྲུལ་བས་ཟེར་ སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ལས་འཐེན་འཐེནམ་ཅིག་ཨིན་པས།

The composer of this song is away from home and wishes to return and greet his/her parents again. The lyrics use metaphors, stating that he/she will be happy if the eastern sun shines over them. And he/she will be happy if the high officials reside at the dzong and the spiritual masters at their monasteries. The composer misses his/her parents and wishes to stay at home with them.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །ཤར་ནས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of Valley, If the sun rises from the east (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །དགོན་གྱི་མཚན་ལྡན་བླ་མ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of the valley, If old perfect teachers dwell (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །རྫོང་གི་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of valley, If the mighty king of castle dwells (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། གཡུས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of the valley, If the father and mother of village dwells (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ལགས་སོ།། །།