Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
4 min 32 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

གླུ་གཞས་འདི་ནང་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཅིག་སླབ་ནི་མེད་རུང་ ཁོ/ མོ་རའི་གཡུས་དང་ཕམ་ འདི་ལས་སྤུན་ཆ་ལས་ཚུ་ ས་ཐག་རིང་ས་ཨིནམ་ལས་ ལོག་གཡུས་ཁ་འོང་སྟེ་ ཕམ་ཚུ་དང་ཕྱད་དགོ་མནོ་རུང་ ས་ཐག་རིང་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁ་ལོག་ལྷོད་མ་ཚུགས་ཟེར་མས། རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་  ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཉིམ་འདི་ མོའི་མགུ་ལས་ཤར་རུང་བཏུབ་པས་ཟེར་དང་ དཔོན་ཁག་འདི་ཚུ་ དུས་གཏན་རྐྱང་ རྫོང་ནང་བཞུགས་རུང་དགའ་ནི་མས་ཟེར་དང་ འདི་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་ཚུ་ཡང་ དུས་གཏན་རྐྱང་ གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བཞུགས་རུང་བཏུབ་པས་ཟེར་ དཔེ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁོ/མོ་རའི་སྐྱོང་སྣང་ཚུ་སླབ་མས། འདི་གིས་སྦེ་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཕྱད་དེ་ གཡུས་ཁ་སྡོད་དགོ་མནོ་བའི་ཟེར་བའི་དོན་མས། 

 

The composer of this song is away from home and wishes to return and greet his/her parents again. The lyrics use metaphors, stating that he/she will be happy if the eastern sun shines over them. And he/she will be happy if the high officials reside at the dzong and the spiritual masters at their monasteries. The composer misses his/her parents and wishes to stay at home with them.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །ཤར་ནས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of Valley, If the sun rises from the east (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །དགོན་གྱི་མཚན་ལྡན་བླ་མ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of the valley, If old perfect teachers dwell (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །རྫོང་གི་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of valley, If the mighty king of castle dwells (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། གཡུས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ། །
  Keeps on reminding of the valley, If the father and mother of village dwells (we) are happy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of coming back to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ལགས་སོ།། །།