Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
5 min 25 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

སྤྱིར་བཏང་གླུ་གཞས་འདིའི་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཅིག་སླབ་ནི་མེད་རུང་ ཁོ/ མོ་རའི་གཡུས་དང་ཕམ་ འདི་ལས་སྤུན་ཆ་ལས་ཚུ་ ས་ཐག་རིང་ས་ཨིནམ་ལས་ ལོག་གཡུས་ཁ་འོང་སྟེ་ ཕམ་ཚུ་དང་ཕྱད་དགོ་མནོ་རུང་ ས་ཐག་རིང་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁ་ལོག་ལྷོད་མ་ཚུགས་ཟེར་མས། རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་  ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཉིམ་འདི་ མོའི་མགུ་ལས་ཤར་རུང་བཏུབ་པས་ཟེར་དང་ དཔོན་ཁག་འདི་ཚུ་ དུས་གཏན་རྐྱང་ རྫོང་ནང་བཞུགས་རུང་དགའ་ནི་མས་ཟེར་དང་ འདི་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་ཚུ་ཡང་ དུས་གཏན་རྐྱང་ གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བཞུགས་རུང་བཏུབ་པས་ཟེར་ དཔེ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁོ/མོ་རའི་སྐྱོང་སྣང་ཚུ་སླབ་མས། འདི་གིས་སྦེ་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཕྱད་དེ་ གཡུས་ཁ་སྡོད་དགོ་མནོ་བའི་ཟེར་བའི་དོན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ རྒེད་འོག་འདིའི་བུ་དུར་གཡུས་ཚན་ལས་ ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གིས་ཡང་འཐེན་ཡོད་རུང་ གདངས་ཨ་ཙི་རེ་མི་འདྲ་མས།  

 

Though the author of the song never reveals where she or he might be but it seems that the author is away from his/her parents and home. The verses says that the author is in thrust of returning back to home to meet the parents but the problem is he/she is far away to return back at home town. The author expressed his/her emotions through the use of examples stating that he/she will be happy, if the eastern sun shines over her. In another example, the author expressed that he/she will be glad if the high officials resides at Dzong and the spiritual masters resides at the monastery. Therefore, the verses expresses that the author is missing his/her parents at home and she would be glad if she could meet the parents and stay at home. The same song was sang by Tshewang Lhamo from Budhur kupinyelsa under same geog but we can see slight difference in tone but the lyrics is same.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །ཤར་ནས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །
  Keeps on reminding of Valley, If the sun risen from east, If it keeps on rising we will be happy.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of returning to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །ལུང་པའི་གསེར་ཤོག་མེ་ཏོག །ཤར་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །ཤར་ན་རང་ཡང་སྐྱིད་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །
  Keeps on reminding of Valley, The marigold flower of valley; If it keeps on blooming will be happy. If it keeps on blooming will be peaceful.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of returning to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །དགོན་གྱི་མཚན་ལྡན་བླ་མ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་སྐྱིད་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །
  Keeps on reminding of valley, The perfect teacher of hermit, If he keeps on residing will be happy, If he keeps on residing will be peaceful.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of returning to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །རྫོང་གི་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་སྐྱིད་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །
  Reminding of the valley, The mighty king of fortress, If he keeps on residing will be happy, If he keeps on residing will be peaceful.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །
  Thought of returning to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ས་ལ་ཆགས་པ་དྲན་ཤོག་ལ། །གཡུས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་དགའ་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །བཞུགས་ན་རང་ཡང་སྐྱིད་སོང་ལ་ཏ་སྭོ་ཡ། །
  Reminding of the valley, The great parents in village; If they keeps on residing will be happy, If they keeps on residing will be peaceful.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ལོག་འགྲོ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྒྱང་ནས་རིང་སོང་། །མ་ཡུལ་སེམས་པ་འཁྲུལ་སོང་། །ལགས་སོ།། །།
  Thought of returning to the fatherland, Fatherland being far away motherland gets unhappy