Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
4 min 11 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

ལྷུན་རྩེ་རྫོ་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ལས་ ཨམ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གིས་འཐེན་མི་འདི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ ཚེ་རིངམ་སྦེ་སྡོད་ཐབས་ལུ་  སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་ཨིན་མས། ཏེ་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཆ་མཉམ་ནང་ སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ ཚིགས་བཅད་ཤུལ་མམ་ནང་ མོ་ར་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མོ་རའི་པར་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས། 

 

This is an old Boedra song sang by Tshewang Lhamo from Kurtoe Dzongkhag under Lhuntse district. The song seems to suplicate and impress to the goddess of long life (Buddha Amitayus) for long life. According to the verses of the song, it makes an offering to the goddess of long life to seek blessings,and later she introduces herself and describes how she was posed in her portray. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་ཧྲཱི་ཡ་ཁོ་རེད། །ཡ་གླུ་བ་ལ་གླུ་ཡི་ལན་གླུ་ཡིན་ཁོ་རེད། །གླུ་ཐ་ལ་གླུ་ཡི་མགུར་གླུ་རེད། །གླུ་ཐ་ལ་གླུ་ཡི་མགུར་གླུ་རེད། །
  Om mani padmai hung, The song is the answer of song. The song is in sky.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  སྐྱབས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་རེད། །ཡ་གསོལ་བ་འདེབས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཁོ་རེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
  The only refuge is tutelary deity and triple gem, We pray for you so you blessed us.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མི་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན་ཁོ་རེད། །[ཡ་གུར་དཀར་པོའི་ནང་དུ་ཡིན་ཁོ་རེད། །སྦྱིན་གསུངས་འབྲུ་མོ་ཡིན། །དོན་འབྲུ་འདྲེ་གི་གོང་དུ་ཡིན། །རྗེ་བཙུན་ཚེ་གི་ལྷ་མོ་ཡིན། །?]
  If you don’t recognize person who I am? I dwell in white tent, Am Jinsung Drumo, seats above devils.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ཕྱག་གཡས་པ་ཚེ་དར་གཡང་དར་བསྣམས་ཡ། །ཡ་ཕྱག་གཡོན་པ་སེང་གེ་འོ་མ་བསྣམས་ཡོད་གོ །འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །
  Goddess of worldly life, Right hand holds Tsedar and Yangdar. Left hand holds milk of lion, Circumambulating right brings good auspicious in world.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  སྟག་གཟིག་འོད་ཀྱི་ནོར་གཡང་འདི་ཡ། །ཡ་ནོར་གཡང་ཕྱི་རུ་མར་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་སྒོར་རོ་རོ། །ཉི་མ་ལྟ་བུ་སྒྱིར་རི་རི། །
  The rays of Tiger and leopard wealth glory, The wealth glory looks like evening butter and moon in circle shape. Like sun in round shape, Like moon in round shape.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ཟླ་བ་ལྟ་བུ་སྒོར་རོ་རོ་ཡ། །ཡ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་སྤུངས་སེ་སྤུངས་ཡ། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །
  Like stars gathered, There is good auspicious in world.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ང་མི་ཤི་ལྟུམ་ལྟུམ་རིལ་རི་ཡིན་ཡ། །ཡ་ང་ཤི་ན་རྗེས་མེད་ཕུང་མེད་ཡིན་ཡོད་གོ །ང་མ་ཤི་རྗེས་མེད་ཕུང་མེད་ཡིན། །
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ལགས་སོ།། །།
  I won’t die am stable, Am body less circumambulates rights. Is body less naked? Thank you.