Skip to main content Skip to search
29 Aug 2018
3 min 22 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་རྫོང་ཆེན་ཟེར་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་ལས་ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་མི་འདི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་རྫོང་ཆེན་འདི་ ཀུ་རི་ཆུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཐོང་ཚུགས་པའི་བྱག་ཅིག་གུ་ ཕུ་ཀྲེ་བཟུམ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་མས། ཏེ་རྫོང་ཆེན་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ འདི་ཁར་ལས་ ལུང་གཤོང་ཆ་མཉམ་མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ དུས་རབས་བར་སྐབས་ཅིག་ཁར་ ལྷུན་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་ཅིག་གིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ རྫོང་དཔོན་འདི་གིས་བརྩམས་ཅིག་ཟེརཝ་ ཁ་གསལ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ རྩོམ་པ་པོ་ག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས། ཏེ་ཞིབ་འཚོལ་བ་ཚུ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ལྷུན་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་ད་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཡང་ ཀྲོང་གསར་གཟིམ་དཔོན་མཛད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ལྷུན་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་སྦེ་ ཕྱག་འགན་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལྷུན་རྩེ་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཀྲོང་གསར་ལས་ འབོད་སྒརཔ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ཕྱག་ཞུ་འཁྱིད་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ བོད་སྒརཔ་འདི་ན་སྟེ་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་གྱི་ གླུ་གཞས་འདི་བརྩམས་ཡོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་དང་ འདིའི་མཐའ་འཁོར་ཚུའི་སྐོར་ལས་བསྟོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཞབས་བྲོ་འདི་ཆ་ཚང་སྦེ་མ་འཐེན་མས། 

 

Lhuendrup Tsegi Dzongchen, an old Boedra song that describes about Lhuentse Dzong was sang by Choden from Minjey geog under Lhuentse Dzongkhag. According to the lyrics of the song, it was described that the dzong was perched on a ridge overlooking Kurichu River, like a resting pigeon. Like other dzongs, it is built on a strategic location commanding the whole valley. Its architectural magnificence is captured in the song called Lhuendrup Tsei Dzongchen, attributed to one of its Dzongpon (Lord). The song Lhuendrup Tsei Dzongchen is one of the most popular folk songs from Kurtoe region (Lhuntse) that recounts the glorious fort of Lhuntse dzong. It is said that the song was composed by one of the Dzongpon of Lhuntse district in a medieval period. But which Lhuntse Dzongpon had composed the song is questionable as it is not cited anywhere in the history of Bhutan. There are number of Dzongpons served as Lhuntse dzong. According to some researcher, it claimed that, when Gongsa Jigme Namgyal was holding the post of Trongsa Zimpon, he was also given position to look after Lhuntse Zimpon responsibilities. Later he became an Lhuntse Dzongpon. During his frequent tour to Lhuntse, his assistance was taken from Trongsa from amongst Boegraps. They have to be there for month with Jigme Namgyal. The Boegrap from the west were got home sick and had composed the song called Lhuendrup Tsei Dzongchen. They started praising dzong, surroundings and etc. But in this video, Choden havent completed the song because she described only about the Dzong and the parts of the Dzong such as the door, the river flowing beside the Dzong and the cypress tree. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་རྫོང་ཆེན། །ཕུ་ཀྲུ་(ཕུ་ཀྲེ་)ཆགས་པ་འདྲ་དོ། །ཕུ་ཀྲུ་(ཕུ་ཀྲེ་)ཆགས་པ་འདྲ། ། ཕུ་ཀྲུ་(ཕུ་ཀྲེ་)ཆགས་པ་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག །
  The dzong of Lhuendrup Tse (Lhuentse) Looks like landing of pigeon. Even seeing as pigeon landing is auspicious.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་སྒོ་ནི། །གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ་འདྲ་དོ། །གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ་འདྲ། ། གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག །
  The door of Lhuendrup Tse (Lhuentse) Looks like gold and silver door. Even seeing as gold and silver door is auspicious.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་ཆུ་མོ། །ཡོན་ཆབ་བཤམ་པ་འདྲ་དོ། །ཡོན་ཆབ་བཤམ་པ་འདྲ། ། ཡོན་ཆབ་བཤམ་པ་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག །
  The water of Lhuendrup Tse (Lhuentse) Looks like confession of offering water, Even seeing as confession of offering water is auspicious.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  ལེགས་པ་བསྒང་གི་ཙན་དན། །མནྜལ་ལ་ཕུལ་བ་འདྲ་དོ། །མནྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ། ། མནྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག། །།
  The beautiful cypress of mount, Seems like offering of Mandala. Even seeing of offering mandala is auspicious.