Skip to main content Skip to search
29 Aug 2018
3 min 6 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་ ཞམ་གཡུས་ཚན་ལས་ རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ་གིས་འཐེན་མི་ བྱ་མོ་སེར་མི་མགུ་ཏོ་ཟེར་མི་འདི་ བཀྲ་ཤིས་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ བྱ་མོ་སེར་མིའི་བྱ་ཅིག་ལུ་དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ཡོདཔ་ད་ དོན་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་བླམ་ཅིག་གི་བསྟོད་གླུ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས། བྱ་འདི་མགུ་གཏད་གནམ་ལུ་གཏད་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག་ བྱ་མོ་སེར་མིའི་རྐང་པ་ས་ལུ་གཏད་ ས་ཕྱོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག་ བྱ་མོའི་སྒོང་རྡོག་འབྲུ་ལུ་གཏད་ འབྲུ་ལ་གང་སྟོང་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག་ཟེར་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་ལུ་བཀྲ་ཤིས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་དེ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྦེ་རྐྱབ་བཏུབ་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས།

Namgay Dema from Zham village sings an auspicious bodra song called "Jamo Sermi Gutok". It glorifies a golden bird as a sacred saint granting blessings to the ground, air and sky. The lyrics say that when the head of the golden bird touches the sky, the human population increases. And when the bird's leg touches the ground, it becomes blessed with grains. The sacred bird has the ability to convert raw elements into human prosperity.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ བྱ་མོ་སེར་མི་མགུ་གཏད་ཡ་གནམ་ལུ་གཏད། །གནམ་ཁ་དང་མཉམ་པའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །
  The head of yellow bird rise to sky, Let there be auspicious as equivalent to the sky.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ བྱ་མོ་སེར་མི་རྐང་པ་ཡ་ས་ལུ་གཏད། །ས་ཆུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །
  The leg of yellow bird steps on earth, Let there be auspicious as earth blessed.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། སྭོ་ བྱ་མོ་སེར་མི་སྒོང་རྡོག་ཡ་འབྲུ་ལ་གཏད། །འབྲུ་ལ་གང་སྟོང་མེད་པའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །
  Namgay Dema:, The egg of yellow bird hatch on grains, Let there be auspicious as stable grains.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ བྱ་མོ་སེར་མི་གཤོག་པ་ཡ་འབྲུ་ལ་གཏད། །འབྲུ་ལ་ཁང་སྟོང་མེད་་་་་་་ འབྲུ་འདི་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག ། འབྲུ་ལ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཡ་གཡང་ཆགས་ཤོག །
  The feather of yellow bird rest on grains, Empty grain…[singer makes error] Let there be auspicious as grain equivalent to sky.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ བྱ་མོ་སེར་མི་གཤོག་པ་ཡ་ཆུ་ལུ་གཏད། །ཆུ་ལ་འབབ་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །ཆུ་ལ་འབབ་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཡ་གཡང་ཆགས་ཤོག །
  The feather of yellow bird touches water, Let there be auspicious as fall and rise of water.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ ཐོག་མི་ཡི་གང་བའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །བར་འབྲུ་ཡིས་གང་བའི་ཡ་གཡང་ཆགས་ཤོག །
  Let there be auspicious as top full of people, Let there be flourished of grains in mid.
 • རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། Namgay Dema
  སྭོ་ སྒོ་ནོར་ཡི་(ནོར་གྱིས་)གང་བའི་ཡ་བཀྲིས་ཤོག །སྒོ་ནོར་ཡི་(ནོར་གྱིས་)གང་བའི་ཡ་གཡང་ཆགས་ཤོག། ལགས་སོ།། །།
  Let there be auspicious as house full of animals, Let there be flourished of house full of animals.