Skip to main content Skip to search
29 Aug 2018
5 min 49 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ཤོག་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་རུང་ ཚར་ཅིག་གཅིག་ཁར་འཛོམས་པའི་མཐའ་མ་ སོ་སོར་ཁ་བྱལ་འགྱོ་བའི་སྐབས་འཐེན་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གླུ་གཞས་འདི་ དུས་སྟོན་ག་ཅི་བཟུམ་ན་ཡང་འཐེནམ་ཨིནརུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་འདི་ཚུ་དང་ ཁ་བྱལ་བའི་སྐབས་སུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོར་མི་འདི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་འདི་ནང་ མི་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཕྱད་ཚུགས་རུང་ རང་གི་ཕམ་དང་ཕྱད་ནི་འདི་ ལ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་པ་ལ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ སོ་སོར་ཁ་མ་བྲལ་བ་སྡོད་གེ་ཟེར་མས། འདི་ནང་གནམ་དང་ཉིམ་ གང་དང་སེངྒེ་ སྤང་དང་ཤ་བ་འདི་ཚུ་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ དཔེ་སྦེ་བཀོདཔ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་རྒེད་འདི་ནང་ལས་ར་ ཨམ་ཚེ་རིང་བཟང་མོ་གིས་འཐེན་མི་ དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཟེར་མི་དང་ཅོག་ར་འཐད་རུང་ གདངས་ཨ་རྩི་རེ་མི་འདྲ་བས།   

 

The song Gungtey Jayang Dzomsho (may hundred skies meet) is a popular Boedra song ususally performed during times of departures. Though the song can sing in any occasions and at any events but by looking at the lyrics it should be sang during the time of meeting and departure because the verses says that any ordinary people can meet eachother at any time and period but the meeting of parents are very rare, thus the author prayers not to depart since meeting is rare is in a life. It used several examples like the sky and the sun, mountains and lions, and reindeers and meadows to exaggerate the song. Though the current lyrics of the song is similar to Guntey Jayang Dzomsa sang by Tshering Zangmo from same geog but the tone of the song was different. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཁྲི་གདུགས་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Sky assembles hundreds and thousands times, But congregation of sun is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གངས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Mountain assembles hundreds and thousands times, But congregation of white lion is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  སྤང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Meadow assembles hundreds and thousands times, But congregation of stag is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  མཚོ་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཉའུ་ཅུང་སེར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཉའུ་ཅུང་སེར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Oceans assembles hundreds and thousands times, But congregation of golden fish is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གཡུས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །དྲིན་ཅན་ཕ་མ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Village assembles hundreds and thousands times, But congregation of parents is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མེ་པའི་ཡོ་སྨོན་ལམ་ཞུ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མེད་པའི་ཡོ་སྨོན་ལམ་ཞུ།། །།
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.