Skip to main content Skip to search
29 Aug 2018
5 min 49 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

༉  དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ ང་བཅས་ར་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ལྟ་ལྟོ་ཚང་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འཛོམས་སྡོད་པའི་སྐབས་འཐེན་ནི་གི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དཔེར་ན་ དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས་ཏེ་འདུག ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འཛོམས་ནི་འདི་ གསེར་ལས་ཡང་དཀོནམ་མས་ གསེར་ལས་དཀོན་ཏེ་འབད་རུང་ ད་རེས་འཛོམས་ཆི་ཡི་ ད་རེས་འཛོམས་མི་འདི་ འབྲལ་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་གིས་གླུ་གཞས་འདི་ དུས་སྟོན་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་འཐེནམ་ཨིནརུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་འདི་ཚུ་དང་ ཁ་འབྱལ་བའི་སྐབས་སུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོར་མི་འདི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་འདི་ནང་ མི་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཕྱད་ཚུགས་རུང་ རང་གི་ཕམ་དང་འཕྱད་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་གཅིག་ཁར་འཛོམས་འདི་སོ་སོར་ཁ་མ་འབྲལ་བ་སྡོད་གེ་ ཟེར་བའི་ཚུལ་ཅིག་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ གནམ་དང་ཉིམ་ གངས་དང་སེངྒེ་ སྤང་དང་ཤ་བ་ཚུ་ལུ་དཔེ་སྦྱར་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ རྒེད་འོག་དེ་ནང་ལས་ར་ ཨམ་ཚེ་རིང་བཟང་མོ་གིས་འཐེན་མི་ དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཟེར་མི་དང་ཅོག་ར་འཐད་རུང་ གདངས་དབྱངས་ཨ་ཙི་མ་འདྲཝ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་འདུག

The song "Gungtey Jayang Dzomsho" (May One Hundred Skies Meet) is a popular Boedra song usually performed during leisure times. Though the song can be used during any occasion or event, when looking at the lyrics one can see it should be sung during a meeting or departure. The verses say that ordinary people can meet each other at any time, but the meeting of parents is a rare occasion. It uses metaphors in pairs to express this: the sky and the sun, mountains and lions, reindeer and meadows. The lyrics of this song are similar to "Gungtey Jayang Dzomsha" sang by Tshering Zangmo from the same Gewog (county), but the tone is markedly different.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཁྲི་གདུགས་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Sky assembles hundreds and thousands times, But congregation of sun is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གངས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Mountain assembles hundreds and thousands times, But congregation of white lion is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  སྤང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Meadow assembles hundreds and thousands times, But congregation of stag is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  མཚོ་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཉའུ་ཅུང་སེར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །ཉའུ་ཅུང་སེར་མོ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Oceans assembles hundreds and thousands times, But congregation of golden fish is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཡོ་ངེའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གཡུས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་ཡོ་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །དྲིན་ཅན་ཕ་མ་འཛོམས་པ་ཡོ་གསེར་ལས་དཀོན། །
  Village assembles hundreds and thousands times, But congregation of parents is rare as gold.
 • ཆོས་སྒྲོན། Choden
  གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རེས་ཡོ་འདི་རུ་འཛོམས། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མེ་པའི་ཡོ་སྨོན་ལམ་ཞུ། །འཛོམས་ཀྱང་འབྲལ་བ་མེད་པའི་ཡོ་སྨོན་ལམ་ཞུ།། །།
  Even its rare as gold today they had met, Lets there be no exodus god.