Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
1 min 48 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo

The song recounts the story of Ashi (Queen) Nangsa Woebum, a Tibetan girl shown great kindness towards the lama. The songs expresses Nangsa Woebum’s longing to offer her hat to the lama. She joins the land of Dharma under the special guidance of her root Lama. This song may be heard throughout Bhutan. 

 

གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བོད་ཀྱི་བུ་མོ་སྣང་ས་འོད་བུམ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ མོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་ལུ་ ཕང་སེམས་མེད་པར་ མོ་རའི་དབུ་ཞྭ་འདི་ ཕྱག་མཇལ་སྦེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལས་ རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དང་ འདི་ལས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མོ་ར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་ དམ་པའི་ཉམས་སུ་བླང་བའི་སྐོར་ལས་མས། ཏེ་གླུ་གཞས་འདི་ གནམ་ས་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁྱབ་སྟེ་ མི་ག་ར་གིས་གོ་གོཝ་ཡོདཔ་འོང་། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཕྱག་རྡོར་ Chado
  • ཕྱག་རྡོར་ Chado
    ཡ་ཏེ་ ལེ་་་ཨོམ་ཆུ་ས་ལ་མ་ཎི་སུ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ལ་ནི་པདྨེ་ཧཱུཾ། ལེ་་་བུམོ་ལ་ནགས་སྟོད་འོག་གི་སྣང་སྲིད་མ་ལ་ནི་སྣང་སྲིད་མ་ལ། ལེ་་་བུམོ་ལ་སྐྱེས་བའི་ནགས་སྟོད་སུ་འོག་ཁར་སྐྱེས་ལ་ནི་འོག་ཁར་སྐྱེས། །(??)
  • ཕྱག་རྡོར་ Chado
    བཏུབ་པས། འ་ནེམ་ཅིག་སྦེ་བཞག་ད་གེ།