Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 46 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo performing "Sing a Song of Harmony." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་དང་ཚང་མ་མཐུན་ཞིང་འགྲིག་པའི་སྒོ་ནས་གནས་དགོས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་དང་ཆུང་བས་རྒན་པར་སྲི་ཞུ་དང་རྒན་པས་ཆུང་བར་གཉོར་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0