Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
31 min 21 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jampa at Sera Monastery introduces the significance of Saga Dawa and the life and deeds of the Buddha.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡོན་ཏན་ནི་རིན་ཆེན་མང་པོའི་ཚོགས་མངའ་ཞིང་། ཚེ་རབས་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐུ། གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཟེར། 
  yon tan ni rin chen mang po'i tshogs mnga' zhing /_tshe rabs ye shes yongs su dag pa'i sku/_gser gyi rdo rje lha dngmis mchod pa/_bcom ldan lha yi lha la phyag 'tshal lo/_zer/_
 • དཱ་འདེའི།ཨེ།སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ད་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཨ་ནི། རྣམ་ཐར་ད་མདོར་བསྡུས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་གོང་ལ། ད། ཡབ་ཟས་གཙང་སྲས། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ།འོ།འཁྲུངས་བྱས་ད་འདུག་ཟེ་བྱུང་པ་༼བ་༽རེད། 
  dA 'de'i/e/ston pa shAky thub pa da nga tsho nang pa sangs rgyas kyi ston pa shAky thub pa a ni/_rnam thar da mdor bsdus gcig zhus pa yin na/_da ston pa shAky thub pa 'di ni rgya gar rdo rje gdan du lo nyis stong lnga brgya'i gong la/_da/_yab zas gtsang sras/_yum sgyu ma lha mdzes gnyis kyi sras su/'o/'khrungs byas da 'dug ze byung pa (ba )red/_
 • ད་འདིའི་རྣམ་པར་་དག་པ་ཐུན་མོང་བ་འདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི། ད། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་འདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི། ད། ནང་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ད་འདི་འདྲས་ཞིག་འདུག་ཟེ་རོབ་བསྡུས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
  da 'di'i rnam par dag pa thun mong ba 'dul bya thun mong ba'i/_da/_mdzad pa bcu gnyis/_mdzad pa bcu gnyis 'dul bya thun mong ba'i/_da/_nang logs su yod pa da 'di 'dras zhig 'dug ze rob bsdus gcig zhus pa yin na/_
 • ཨ་ནི། དང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་ཉིད། ད།ཨན། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད།  བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཡས་འདི། དང་པོ། ཨན།ད།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད༽། ང་ནི་དངོས་འཛིན་གནོན་པར་འགྱུར་ཡས་འདི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་ལ་མཇལ་ཁ་ཞིག་བྱས་ནས། དང་པོ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད་པཱ། 
  a ni/_dang po bcom ldan 'das/_de nyid/_da/an/_byang chub mchog tu sems bskyed/__byang chub mchog tu sems bskyed yas 'di/_dang po/_an/da/ga re zer go (dgos )ras (red)/_nga ni dngos 'dzin gnon par 'gyur yas 'di/_de bzhin gshegs pa shAky thub chen la mjal kha zhig byas nas/_dang po/_byang chub mchog tu sems bskyed do zhes gsungs pa nang bzhin red pA/_
 • མཛངས་ཀྱིས་ད། མཛངས་ཀྱིའི་སྐྱེས་བུ་སྣང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ།ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། ད།མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། 
  mdzangs kyis da/_mdzangs kyi'i skyes bu snang byed du 'gyur ba'i tshe/_de bzhin gshegs pa shAky/shAky thub chen gyi drung du thugs bskyed/_bar du bskal chen grangs med gsum du tshogs bsags/_da/mngon par rdzogs par sangs rgyas/_
 • འོ།དེ་ད།མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ། ད།མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཟེར་དུས་ལ། ད།དང་པོ།སྔོན།སྔོན།འདས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་། འོད་སྲུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཨ་ནི། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ད་འདི། འདིའི་ད།བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་ཞེས། 
  'o/de da/mthar mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa/_da/mthar mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa zer dus la/_da/dang po/sngon/sngon/'das pa'i sangs rgyas 'od srungs /_'od srungs kyi skabs su/_a ni/_ston pa shAky thub pas da 'di/_'di'i da/bram ze'i khye'u/_bram ze'i khye'u bla ma'i sku bskyed zhes/_
 • དེའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱིས།ད།ཨན། མ་འོངས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་དེ་བར་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པ། སྐྱེས་བུ་འདུས་པ། མཁའ་ལོ་བསྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་དུ།ད།བྱུང་བ་ལུང་བསྟན། 
  de'i skabs su sangs rgyas 'od srungs kyis/da/an/_ma 'ongs pa na de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang zhabs su ldan pa de bar gshegs pa 'jig rten khyab pa/_skyes bu 'dus pa/_mkha' lo bsgyur ba/_bla na med pa/_lha dang mi rnams kyi ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das shAky thub pa zhes 'jig rten du/da/byung ba lung bstan/_
 • དེ་ནས་དེའི་སྐུ་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ།ཨན།དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོའི་སྐྱེ་བ་བཞེད་པ་རེད། ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། ད།དགའ་ལྡན་འདི་ང་རང་ཚོ། ད།ཟེར་རྒྱུན་ནམ་རྒྱུན་དགའ་ལྡན་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གི་དགའ་ལྡན། དེ་ལས་ཨ་ནི་གྲོགས་ལ་གོམས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ། ཨ་ནི། ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་༼པོ་༽བྱས། ད།ལྷ་ལ་ཆོས་གསུངས། 
  de nas de'i sku rgya chen mo de/an/dga' ldan du lha'i bu dam pa tog dkar po'i skye ba bzhed pa red/_lha'i bu dam pa tog dkar po/_da/dga' ldan 'di nga rang tsho/_da/zer rgyun nam rgyun dga' ldan 'dod lha rigs drug gi nang gi dga' ldan/_de las a ni grogs la goms pa'i tshul du yod pa'i dga' ldan yid dga' chos 'dzin du/_a ni/_lha'i rgyal po'i (po )byas/_da/lha la chos gsungs/_
 • ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་མཚན་གསུངས། ལྷའ་ཨིབུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་འདི་ཉིད། ད།དགའ་ལྡན་དུ་ཆོས་གསུངས། གསུངས་ནས་བཞུགས་པ་ནས། དེ་ནས།ཨན།སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་ད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུལ་བ་ལ་བསྟན་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་དུ། ད།ཨན།མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དེ་མཚོན་བྱེད་ནས། ད།འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འཕོ་བ། འོ་དེ་ལ།དེ་ནི། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དེ་ག་༼གང་༽འདྲས་ཟེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། 
  lha'i bu dam pa tog dkar po zhes mtshan gsungs/_lha' ibu dam pa tog dkar po 'di nyid/_da/dga' ldan du chos gsungs/_gsungs nas bzhugs pa nas/_de nas/an/sngon gyi smon lam dang da de bzhin gshegs pa'i skul ba la bstan nas/_'dzam bu'i gling du/_da/an/mdzad pa bcu gnyis de mtshon byed nas/_da/'dzam bu'i gling du 'pho ba/_'o de la/de ni/_mdzad pa bcu gnyis de ga (gang )'dras ze byas pa red zer na/_
 • དང་པོ་དེ་དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་ཟེ། མཛད་པ་དང་པོ་དེ་རེད་བཞག། དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ། འོ་དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དེ། ད།ཨན། ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ད།གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས། གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས། ད།དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་རེད་ དགའ་ལྡན་ནས་འཕོ་བ་དེ་རྩིས་ན། 
  dang po de dga' ldan gnas nas 'pho ba ze/_mdzad pa dang po de red bzhag/_dga' ldan gnas nas 'pho ba/_'o dga' ldan gnas nas 'pho ba de/_da/an/_ga re zer go (dgos )red/_da/gzigs pa lnga yis/_gzigs pa lnga yis/_da/dga' ldan gnas nas 'pho ba red _dga' ldan nas 'pho ba de rtsis na/_
 • ད།བདེ་གཤེགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཅོད་པན་མ་ཕམ་དབུར། བཅིངས་སྟེ་གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས་འཛམ་གླིང་འགྲོ། ཡང་དག་ལམ་ལ་དཀྲིད་༼འཁྲིད་༽ཅིང་དགའ་ལྡན་ནས། ཕུན་ཚོགས་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཟེ། 
  da/bde gshegs bskyed kyi cod pan ma pham dbur/_bcings ste gzigs pa lnga yis 'dzam gling 'gro/_yang dag lam la dkrid ('khrid )cing dga' ldan nas/_phun tshogs dam pa tog dkar phyag 'tshal lo/_ze/_
 • འོ་དེ་ཟེར་བ་སོང་ཙང། ཨན།དགའ་ལྡན་ནས་འཕོ་བ། འཕོ་བ་དེ་ཚོ། ད།དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ད།མྱ་ངན་བྱས་བྱས། ཨན།དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་མི་ཡུལ།མི་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལྷ་ལ་ཆོས་བཏོན་མཁན་མི་འདུག་ཟེ། 
  'o de zer ba song tsang/_an/dga' ldan nas 'pho ba/_'pho ba de tsho/_da/dga' ldan gyi lha rnams kyis/_da/mya ngan byas byas/_an/dam pa tog dkar po mi yul/mi yul la 'pho ba yin na/_nga tsho lha la chos bton mkhan mi 'dug ze/_
 • དེ་འདྲས་མྱ་ངན་བྱས་བ་༼པ་༽དེ་ལ། ཨ་ནི། ཨན།དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། ཁོ་རང་གིས། ད།ཨན།ཅོད་པན་དེ།ཨན།རྗེ་བཙུན།རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་དབུ་ལ་བཅིངས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཚབ་ལ་བསྐོས། ཨན།ལྷ་རྣམས་ལ། ད།ལྷ་མཁྱེན་ཚོ། ཨན།སེམས་ཕངས་བ་མ་རེད་ཟེར། ང་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཕྱིན་ན། ཁྱོད་ཚོ་ལ། ཆོས་བཏོན་མཁན་རྒྱལ་བ་རྗེ་བཙུན།བྱམས་པ། བྱམས་མགོན་གྱིས་ཆོས་བཏོན་པར་འགྱུར་ཟེར། 
  de 'dras mya ngan byas ba (pa )de la/_a ni/_an/dam pa tog dkar po/_kho rang gis/_da/an/cod pan de/an/rje btsun/rje btsun byams pa'i dbu la bcings/_rje btsun byams pa tshab la bskos/_an/lha rnams la/_da/lha mkhyen tsho/_an/sems phangs ba ma red zer/_nga 'dzam bu gling la phyin na/_khyod tsho la/_chos bton mkhan rgyal ba rje btsun/byams pa/_byams mgon gyis chos bton par 'gyur zer/_
 • དེ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཨན།ལྷ་རྣམས་ཀྱི། ད།ཡིད་ཚིམས་བྱས། ཨོའོ།རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་བ་ལ།རྒྱལ་བ། ཨན།རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ། མི་ཕམ་མགོན་པོ་ཟེར། མི་ཕམ་པ་ཟེར་ཡས་དེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་མི་ཕམ་པར་འགྱུར་བྱས། ཨོའོ།རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་པར་འདྲ། 
  de gsungs pa la brten nas/_an/lha rnams kyi/_da/yid tshims byas/_o'o/rje btsun byams mgon ba la/rgyal ba/_an/rje btsun mi pham/_mi pham mgon po zer/_mi pham pa zer yas de/_lha rnams kyi sems mi pham par 'gyur byas/_o'o/rje btsun mi pham pa zer yas de yin par 'dra/_
 • ཨན།ད།ཁོ་རང་གིས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་དབུའི་ཐོག་ལ་མཆོད་རྟེན་བཞག་ཡག་དེའི་འོ་དེ་འདྲས་ཟེ། ཨན།དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོའི། དཱ།རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། རྒྱལ་ཚབ་བཞེས་བྱས་ལྷ་ལ་ཆོས་གསུངས། དེ་ནས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ནི། ད།གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས།ཨོའོ།འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འཕོ་བ། 
  an/da/kho rang gis rje btsun byams mgon gyi dbu'i thog la mchod rten bzhag yag de'i 'o de 'dras ze/_an/dam pa tog dkar po'i/_dA/rgyal tshab tu/_rgyal tshab bzhes byas lha la chos gsungs/_de nas ston pa shAky thub pa de ni/_da/gzigs pa lnga yis/o'o/'dzam bu'i gling du 'pho ba/_
 • དང་པོ། དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དེ་མཛད་པ་དང་པོ་དེ་བྱས། ཨན།དཱ།མཛད་པ་གཉིས་པ་དེ། ཨན།ད།ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པ་དེ་རེད། ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་མཛད་པ། ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་མཛད་པ་དེ།
  dang po/_dga' ldan gnas nas 'pho ba de mdzad pa dang po de byas/_an/dA/mdzad pa gnyis pa de/_an/da/lhums su bzhugs pa de red/_lhums su bzhugs pa'i mdzad pa/_lhums su bzhugs pa'i mdzad pa de/
 • ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་ལྔའི་བཙན། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་ཚོ་ཆུང་ལ་ནས་བཏུས། གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་བྱི་བ་གྲོང་ལྡན་གྱི། རྣམ་དག་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཟེར་བ་ནང་བཞིན། ད།ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པ་དེ། 
  sa ga zla ba'i yar tshes bcu lnga'i btsan/_sgyu 'phrul lha mo tsho chung la nas btus/_glang chen thal dkar byi ba grong ldan gyi/_rnam dag lhums su bzhugs la phyag 'tshal lo/_zer ba nang bzhin/_da/lhums su bzhugs pa de/_
 • ད་དང་པོ་འཕོ་བའི། ཨན།འཕོ་བའི་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས། ཡུལ།ཡུལ་ལ་གཟིགས་པ། ཨན།དུས་ལ་གཟིགས་པ། ད།ཨན།རུས་རྒྱུད།ཡུལ་རིགས།རིགས་རྒྱུད་ལ་གཟིགས་པ། ད་ཡུམ་ལ་གཟིགས་པ། འོ་དེ་འདྲས། ད།ཨན།གཟིགས་པ་ལྔ་ཡིས།འཛམ།འཛམ་བུ་གླིང་ལ་འཕོ་བ་རེད་པཱ། 
  da dang po 'pho ba'i/_an/'pho ba'i mdzad pa'i skabs su gzigs pa lnga yis/_yul/yul la gzigs pa/_an/dus la gzigs pa/_da/an/rus rgyud/yul rigs/rigs rgyud la gzigs pa/_da yum la gzigs pa/_'o de 'dras/_da/an/gzigs pa lnga yis/'dzam/'dzam bu gling la 'pho ba red pA/_
 • འོ།ད།གཟིགས་པ་ལྔའི་ནང་ནས། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ལ་གཟིགས་པ་རེད་པཱ། ད།སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ས་ག་ཟླ་བའི་བཅོ་ལྔའི་དེ་ནི་གསོ་ཆུང་ལ་གནས་པའི་དེའི་ཚེ་ན། ཨ་ནི། ཨན།དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བྱས། 
  'o/da/gzigs pa lnga'i nang nas/_yum sgyu ma lha mdzes la gzigs pa red pA/_da/sgyu ma lha mdzes sa ga zla ba'i bco lnga'i de ni gso chung la gnas pa'i de'i tshe na/_a ni/_an/dga' ldan gnas nas 'pho byas/_
 • ད།གླང་པོ་ཆེ་ཐལ། དེ་འདྲས། ད།གླང་པོ་ཆེ་དཀར་པོ་མཆེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པའི་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས། ཨན།དེ་མཛད་པ་གཉིས་པ་དེ་བྱས། ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་མཛད་པའི་དེ། ཨན།ད།མཛད་པ་གསུམ་པ་དེ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དེ་རེད་བཞག། 
  da/glang po che thal/_de 'dras/_da/glang po che dkar po mche ba drug dang ldan pa de 'dras gcig gis rnam par glang chen thal dkar mche ba drug ldan gyi rnam pa'i yum gyi lhums su bzhugs/_an/de mdzad pa gnyis pa de byas/_lhums su bzhugs pa'i mdzad pa'i de/_an/da/mdzad pa gsum pa de sku bltams pa'i mdzad pa de red bzhag/_
 • སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉིད། ད།ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་དེ་ནི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཞུགས་པ་ནས། ཨོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལྷུམས་ཡས་ནས་བརྩམས་ཚེ། ད།དེ་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་ཟླ་བ་དགུ་ལྷག་ཙ་༼ཙམ་༽ཞིག་ད་ལྷུམས་སུ་བཞུགས། 
  sku bltams pa'i mdzad pa de bcom ldan 'das de nyid/_da/yum gyi lhums su de ni sa ga zla ba'i tshes bco lnga la bzhugs pa nas/_o zla'i tshes bcu lhums yas nas brtsams tshe/_da/de zer ba nang bzhin zla ba dgu lhag tsa (tsam )zhig da lhums su bzhugs/_
 • རྟེན། དེ་ནས། ཨན།ཨོ་ཟླ་བ། ད།ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཡིན་པའི་འདྲ། ཨོ་ཟླ་བ། ཨོ་ཟླ་བའི།ཨན།ཚེས་བཅུ་ལ། ད།བཀྲ་ཤིས་ལུམ་བིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པ་རེད། བཀྲ་ཤིས་ལུམ་བིའི་ཚལ་དེ། ད་ལྟ། ད།བལ་པོའི་ས་ཆ་ལ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ནེས་པ་ལའི་གྱི་༼ཡི་༽ས་ཆ། འོ་དེས་བཀྲ་ཤིས་ལུམ་བིའི་ཚལ་དུ་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་དེ་ཉིད་ཀྱི། 
  rten/_de nas/_an/o zla ba/_da/zla ba gnyis pa'i yin pa'i 'dra/_o zla ba/_o zla ba'i/an/tshes bcu la/_da/bkra shis lum bi'i tshal du sku bltams pa red/_bkra shis lum bi'i tshal de/_da lta/_da/bal po'i sa cha la yo'o red pA/_nes pa la'i gyi (yi )sa cha/_'o des bkra shis lum bi'i tshal du yum sgyu ma lha mdzes de nyid kyi/_
 • ཨན།བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ། ཕྱག།ཕྱག་གིས་འཇུས་བྱས། ཨ་ནི། ཨན།ད།མཆན་ཁུང་གཡས་པ་ནས། ཨ་ནི། བདེ་བར་བཙས། ང་རང་ཚོ། ད།མངལ་སྐྱེས།ད་སྔར་མངལ་སྐྱེས་འདི་འདྲས་ནང་བཞིན་མ་ཡིན་པ།མཆན་ཁུང་གཡས་ནས་བདེ་བར་བཙས། 
  an/byang chub shing gi yal ga la/_phyag/phyag gis 'jus byas/_a ni/_an/da/mchan khung g.yas pa nas/_a ni/_bde bar btsas/_nga rang tsho/_da/mngal skyes/da sngar mngal skyes 'di 'dras nang bzhin ma yin pa/mchan khung g.yas nas bde bar btsas/_
 • མར་བཙས་མ་ཐག་ཏུ།དེ་ནི། ཨན།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ད།གངས་རྩེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་དེ། ས་ཆེན་དེ་ལ་གོམ་པ་མཐོན་པོ་ནས་ཟེར་བ་རྣམས་ཀྱི། བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ད།གསུངས་བྱོན་པ་ད།༼དང་།༽ 
  mar btsas ma thag tu/de ni/_an/ga re zer go (dgos )red/_da/gangs rtse rkang gnyis gtso bo khyod bltams de/_sa chen de la gom pa mthon po nas zer ba rnams kyi/_btsas ma thag tu da/gsungs byon pa da/(dang /)_
 • ཨ་ནི། ཨན།གོམ་པ་བདུན་སྤོར་༼སྤོས་༽བྱས། གོམ་པ།གོམ་པ་བདུན་བརྒྱབ་བྱས་གོམ་པ་རེ་རེ་ལ།མེ་ཏོག། མེ་ཏོག་པདྨ་རེ་རེ་འཁྲུངས་པ། འོ་དེ་འདྲས།ཨན།བྱས་བྱས། ད།ཨན།སྐུ་འཁྲུངས། འོ། སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་དེ་ནི་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི། ད།འཁྲུས་དང། ཨ་ནི། ཨན།ད།གོས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་འཕུལ་བྱས། བཀུར་སྟི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱས། 
  a ni/_an/gom pa bdun spor (spos )byas/_gom pa/gom pa bdun brgyab byas gom pa re re la/me tog/_me tog pad+ma re re 'khrungs pa/_'o de 'dras/an/byas byas/_da/an/sku 'khrungs/_'o/_sku 'khrungs te de ni tshangs pa dang brgya sbyin la sogs pa'i/_da/'khrus dang/_a ni/_an/da/gos la sogs pa de 'dras 'phul byas/_bkur sti phun sum tshogs pa byas/_
 • འོ་དེ། ད།དེ་རེད་བཞག། མཛད་པ་གསུམ་པ་དེ། ཨན།སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དེ། ཨན།སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ། འོ་དེ་སྐུ་བལྟམས་ནས། དེ་ནི་མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་པས་། མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་དྲང་སྲོང་དེ་ཚོས། ད།འདི། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེད་ཟེར། 
  'o de/_da/de red bzhag/_mdzad pa gsum pa de/_an/sku bltams pa'i mdzad pa de/_an/sku bltams pa'i mdzad pa/_'o de sku bltams nas/_de ni mtshan mkhan la bstan pas /_mtshan mkhan rnams kyi de ni drang srong de tshos/_da/'di/_khyim nas khyim med par rab tu byung na/_mngon par rdzogs par sangs rgyas kyi red zer/_
 • ཨན།ད།རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་བྱས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། འཁོར་ལས་འགྱུར་པའི་རྒྱལ་པོའི། ད།ཡོང་ཡས་ཀྱི། ཨན།ད།འདི་འདྲས་བསོད་ནམས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། འོ་འདི་འདྲས་བྱས། ཨ་ནི། མཚན་ལ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཟེར། རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཟེར་མཚན་གསོལ། ཨོའོ།ད།བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་གསོལ།
  an/da/rgyal srid bskyangs byas bzhugs pa yin na/_'khor las 'gyur pa'i rgyal po'i/_da/yong yas kyi/_an/da/'di 'dras bsod nams gcig yo'o red zer/_'o 'di 'dras byas/_a ni/_mtshan la gzhon nu don grub zer/_rgyal bu gzhon nu don grub zer mtshan gsol/_o'o/da/byang chub sems pa rgyal bu gzhon nu don grub kyi mtshan gsol/
 • ཨོའོ།དེའི།ད།སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དེ་བྱས། སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ། མཛད་པ་གསུམ་པ་དེ་བྱས། ད།དེ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་བཞུགས་ནས། ད།བཟོ་བའི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཟེ།མཛད་པ་བཞི་པ་དེ་རེད་བཞག། 
  o'o/de'i/da/sku bltams pa'i mdzad pa de byas/_sku bltams pa'i mdzad pa/_mdzad pa gsum pa de byas/_da/de nas rgyal srid la bzhugs nas/_da/bzo ba'i gnas la mkhas pa ze/mdzad pa bzhi pa de red bzhag/_
 • ཨན།ད།བཟོ་གནས་ལ་མཁས་པ་ཟེར་ཡག་༼ཡས་༽འདི། ད།དཔེར་ན། གཅིག་གིས། རིག་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དང་། ད།གཅིག་གི། ཨན།རྩིས།ཡི་གེ།ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ད་གཅིག་གི། ད།མཆོངས་མཆོངས་རྒྱག་ཡག་༼ཡས་༽སོགས་ད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ད་གང་ལྟར། 
  an/da/bzo gnas la mkhas pa zer yag (yas )'di/_da/dper na/_gcig gis/_rig byed la sogs pa dang /_da/gcig gi/_an/rtsis/yi ge/yi ge la sogs pa de ma yin pa'i da gcig gi/_da/mchongs mchongs rgyag yag (yas )sogs da 'jig rten gyi da gang ltar/_
 • ད་འགྲན་རྩོད་བྱེད་ཡས། གཅིག། ད།བཟོ་བོའོ་གནས། ཚང་མ་ལོགས་ལ་མཁས་པ། འོ་དེ་ད། སྐྱེ་བོ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ། བསྟན་པ་ཙམ་གྱི་ལམ་སང་༼སེང་༽ཐུགས་སུ་ཆུད་མཁན། 
  da 'gran rtsod byed yas/_gcig/_da/bzo bo'o gnas/_tshang ma logs la mkhas pa/_'o de da/_skye bo gzhan dang mi 'dra ba/_bstan pa tsam gyi lam sang (seng )thugs su chud mkhan/_
 • ལམ་སང་༼སེང་༽ཤེས་པ། འོ་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱས་བྱས། ད།རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་བྱས། ཨན།ད།བཟོ་བོའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ། མཛད་པ་བཞི་པ་དེ་རེད། ད།མཛད་པ་ལྔ་པ་དེ་རྩོམ་༼བཙུན་༽འཁོར་གྱི་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་རེད། 
  lam sang (seng )shes pa/_'o de 'dras gcig byas byas/_da/rgyal srid bskyangs byas/_an/da/bzo bo'i gnas la mkhas pa'i mdzad pa/_mdzad pa bzhi pa de red/_da/mdzad pa lnga pa de rtsom (btsun )'khor gyi bskor ba'i mdzad pa de red/_
 • འོ།དེ་ད།རང་ལོ་ཉེར་དགུའི་བར་དུ་བཞུགས་པ་རེད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩར་དགུ་མ་སླེབས་བར་དུ་ལ་ཡ། རྒྱལ་པོའི་སྲིད་བསྐྱངས། བཙུན་མོ་ད་གསང་གཙོ་དང་སྦྲང་རྩིའི་མ་ལ་སོགས་པའི། ཨ་ནི། བཙུན་མོ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས། ད་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས། ཨོའོ།རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ནས། དེ་ལ།བཙུན་མོ་འཁོར་གྱི་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་ཟེར། 
  'o/de da/rang lo nyer dgu'i bar du bzhugs pa red/_dgung lo nyi shu rtsar dgu ma slebs bar du la ya/_rgyal po'i srid bskyangs/_btsun mo da gsang grtso dang sbrang rtsi'i ma la sogs pa'i/_a ni/_btsun mo 'khor gyis bskor nas/_da rgyal srid bskyangs/_o'o/rgyal srid bskyangs nas/_de la/btsun mo 'khor gyi bskor ba'i mdzad pa zer/_
 • ད།ཨན།མཛད་པ་ལྔ་པོ་དེ། ཁྱིམ་ལ་གནས་པའི་མཛད་པ། ཁྱིལ་ལ་གནས་པའི་མཛད་པ་ཟེར་གྱི། ཕོ་ལུང་བསྐོར་ཐང་བཟོ་གནས་གཙོ་༼བཙུན་༽འཁོར་ལྔ་ཟེ། འོ་དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་བྱས། བཙུན་མོ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་བྱས། 
  da/an/mdzad pa lnga po de/_khyim la gnas pa'i mdzad pa/_khyil la gnas pa'i mdzad pa zer gyi/_pho lung bskor thang bzo gnas gtso (btsun )'khor lnga ze/_'o de 'dras ze byas byas/_btsun mo 'khor gyis bskor ba'i mdzad pa de byas/_
 • ད།དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ནས།ཉི་བཤུ།ཉེར་དགུ་ལ།སླེབས།ཕེབས་དུས། ད།རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་བྱས། ད།ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ། ཁྱིམ་ནས།
  da/de nas dgung lo nyer dgu nas/nyi bshu/nyer dgu la/slebs/phebs dus/_da/rgyal srid spangs byas/_da/nges par 'byung ba'i mdzad pa de mdzad pa/_khyim nas/
 • ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་དེ། དང་པོ། ད།གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ད།སྒོ་བཞི་ནས་སྒོ་བཞི་ལ་ཕེབས་དུས། སྒོ་བཞི་ནས། དེ་ནི།རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་དགེ་སློང། འོ་དེ་འདྲས་གཟིགས་པའི་རྐྱེན་བྱས། རྟེན། དེ་ནི།བྱང་ཆུབ་མཆོག་ད་ག་རེ་ཟེ་གོ་༼དགོས་༽རེད། 
  nges par 'byung ba'i mdzad pa de/_dang po/_da/grong khyer gyi da/sgo bzhi nas sgo bzhi la phebs dus/_sgo bzhi nas/_de ni/rga ba dang na ba dang 'chi ba dngdge slong/_'o de 'dras gzigs pa'i rkyen byas/_rten/_de ni/byang chub mchog da ga re ze go (dgos )red/_
 • ཨན།ངེས་པར་འབྱུང་བ། ངེས་འབྱུང། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ད།ཨན།ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་ཟེ། ད།རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ད།ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་བྱས། ད།ངེས་འབྱུང་ཟེར་ཡས་དེ། ང་རང་ཚོ་འཁོར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམས་ནས།
  an/nges par 'byung ba/_nges 'byung/_nges par 'byung ba da/an/nges par 'byung ba'i mdzad pa ze/_da/rab tu byung ba/_da/nges 'byung skyes byas/_da/nges 'byung zer yas de/_nga rang tsho 'khor ba spyi dang bye brag gi nyes dmigs la bsams nas/
 •  ཨ་ནི། དེ་ལས་ལྡོག་པར་བ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་བསམ་བློ་དེ་ངེས་འབྱུང་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ།
  _a ni/_de las ldog par ba/_thar pa dang thams cad mkhyen pa'i go 'phang thob pa'i bsam blo de nges 'byung zer gyi red pA/
 • འོ། ངེས་འབྱུང། ངེས་འབྱུང་གི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་ནས། ད།ཨན།ཁྱིམ་ནས། ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་།མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ། ཨོའོ།ད།ཁོ་རང་གི་དབུ་སྐྲ་ཁོ་རང་གིས་བྲེགས། ད།ཨན།དེ་ནི་གོས་རིན་ཐང་ཅན་དེ་༼འདི་༽གས་ཕར་ག་རེ་རེད།མངོན་པར་རེ་གཅིག་ལ་ཕར་སྤྲད། ཨོའོ།ད།ཕྱག་བདར་སྒྲོལ་གྱི་གོས་བཞེས།
  'o/_nges 'byung/_nges 'byung gi sems kyis kun nas blangs nas/_da/an/khyim nas/_khyim med par rab tu byung /mchod rten rnam dag gi drung du/_o'o/da/kho rang gi dbu skra kho rang gis bregs/_da/an/de ni gos rin thang can de ('di )gas phar ga re red/mngon par re gcig la phar sprad/_o'o/da/phyag bdar sgrol gyi gos bzhes/
 • ཨན།ད། ངུར་སྨྲིག། གོས་ངུར་སྨྲིག་བཞེས། གོས་ངུར་སྨྲིག་བཞེས་བྱས། ཨན།རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་མཛད། འོ།དེའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ། ད།ཨན།མཁན་སློབ་ལ་སོགས་པའི་སྙན་པར་རྫོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་མ་ཡིན་པ།
  an/da/_ngur smrig/_gos ngur smrig bzhes/_gos ngur smrig bzhes byas/_an/rab tu byung ba'i mdzad pa mdzad/_'o/de'i rab tu byung ba de/_da/an/mkhan slob la sogs pa'i snyan par rdzogs pa rab tu byung ba de 'dras ma yin pa/
 • རང་བྱུང་གི་སྒོ་ནས་སྙན་པར་རྫོགས་པ་ཟེར། རང་བྱུང་གི་སྒོ་ནས་སྙན་པར་རྫོགས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་དེ་བྱས།
  rang byung gi sgo nas snyan par rdzogs pa zer/_rang byung gi sgo nas snyan par rdzogs pa zer gyi yo'o red/_de rab tu byung ba'i mdzad pa/_mchod rten rnam dag drung du/_rab tu byung ba'i mdzad pa de byas/
 • ད།ཨན། ཨན།ངེས་འབྱུང། ད།ངེས་འབྱུང་དེ་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཚར་ནི། ད།ཨན།ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ། ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ་དེ། མཛད་པ་རེད། ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ། མཛད་པ་དེ།  
  da/an/_an/nges 'byung/_da/nges 'byung de byas nas rab tu byung tshar ni/_da/an/lo drug dka' ba spyad pa'i mdzad pa/_lo drug dka' ba spyad pa'i mdzad pa de/_mdzad pa red/_lo drug dka' ba spyad pa'i mdzad pa/_mdzad pa de/__
 • དེ་ནི། ཨན། ད་གཅིག་གི་རྡོར་རྗེ་གདན་གྱི་ད། ཞོག་ཤར་ངོས་ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ཆུ་ནེ་རེན་ཛཱ་ནཱའི་འགྲམ་དུ་དེ་ནི།ཨན།ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད། ལོ་དྲུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས། ད།ཟས་མ་བཟོས་པ། མ་བཟོས་པ་བྱས། ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
  de ni/_an/_da gcig gi rdor rje gdan gyi da/_zhog shar ngos ga re zer go (dgos )red/_chu ne ren dzA nA'i 'gram du de ni/an/lo drug dka' ba spyad/_lo drug ting nge 'dzin la snyoms par bzhugs/_da/zas ma bzos pa/_ma bzos pa byas/_lo drug dka' ba spyad/
 • ཨེའི། ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འོ་དེ། དེ་ནི་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ་དེ་བྱས། ངེས་འབྱུང་དཀའ་སྤྱད།ད། ཤིང། ད།དེ་ནས།ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས། ལོ་དྲུག་ཕྱིན་ཚར་པ་༼བ་༽ནས།
  e'i/_lo drug dka' ba spyad pa'i mdzad pa zer gyi yo'o red/_'o de/_de ni lo drug dka' ba spyad pa'i mdzad pa de byas/_nges 'byung dka' spyad/da/_shing/_da/de nas/lo drug dka' ba spyad nas/_lo drug phyin tshar pa (ba )nas/
 • ད་དེ་ནས། མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ད་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལ། ད། ཟས་རགས་པ་ལ་བརྟེན་བྱས། ཨེའི།ད། ཟས་རགས་པ་ལ་བརྟེན་བྱས། སྔན་༼སྔོན་༽ལ་ད། ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་བྱས། སྐུ་གཟུགས་སྐམ་པོ་ཆགས་བསྡད་པ་དེ། ད།ཚུར་གསོས་བྱས། 
  da de nas/_mngon par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang da mngon du byas pa la/_da/_zas rags pa la brten byas/_e'i/da/_zas rags pa la brten byas/_sngan (sngon )la da/_lo drug dka' ba spyad byas/_sku gzugs skam po chags bsdad pa de/_da/tshur gsos byas/_
 • ཨ་ནི། མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བྱས།བྱས་པར་ལ་ཐུགས་ལ་དགོངས་དུས། དེ་ནི་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མ་ལ་སོགས་པས། ད།བ་སྟོང་གི་འོ་མ་དང། འོ་དེ་འདྲས་འཕུལ་བྱས། འོ།ད།ཁ་བཟས་རགས་པ་བཞེས། ད།སྐུ་ལུས་སྔར་ལྟར་གསོས། སྐུ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན། 
  a ni/_mngon par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang byas/byas par la thugs la dgongs dus/_de ni zhing pa'i bu mo legs skyes ma la sogs pas/_da/ba stong gi 'o ma dang/_'o de 'dras 'phul byas/_'o/da/kha bzas rags pa bzhes/_da/sku lus sngar ltar gsos/_sku gser gyi mdog can/_
 • ད།འོད་དང་བཅས་པ། འོ་དེ་འདྲས་གཅིག། སྔར་ལྟར་གསོས།གསོས་ནི། ད།བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཟེ། ད།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ། རྡོར་རྗེ་གདན།བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ། ད།སྔར་གྱི་ད། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་རྣམ་མཁྱེན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་སོང་ཙང།
  da/'od dang bcas pa/_'o de 'dras gcig/_sngar ltar gsos/gsos ni/_da/byang chub shing drung du gshegs pa'i mdzad pa ze/_da/mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa la/_rdor rje gdan/byang chub shing gi drung du/_da/sngar gyi da/_bskal bzang sangs rgyas rnam mkhyen byang chub shing gi drung du mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa song tsang/
 • འོ་དེའི་གྱི་ད། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་ཕེབས་བྱས། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཟེར་གྱི་རེད། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པར་༼པོར་༽གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཡང་ཟེར་གྱི་རེད། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཡང་ཟེར་གྱི་རེད། ཨན། ངེས་འབྱུང་དཀའ་སྤྱད་ཤིང་དྲུང་། ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པ། ད། དེ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་ནས། གཤེགས་པ་དེ་མཛད་པ།
  'o de'i gyi da/_byang chub shing drung du phebs byas/_byang chub shing drung du gshegs pa'i mdzad pa zer gyi red/_byang chub snying par (por )gshegs pa'i mdzad pa yang zer gyi red/_byang chub shing drung du gshegs pa'i mdzad pa yang zer gyi red/_an/_nges 'byung dka' spyad shing drung /_shing drung du gshegs pa/_da/_de nas/_byang chub shing drung du gshegs nas/_gshegs pa de mdzad pa/
 • ད། བརྒྱད་པ་དེ་བྱས།ཨེའི། ད།དེའི་སྒང་ལ། ངེས་འབྱུང་དཀའ་སྤྱད་ཤིང་དྲུང་། ད་དེ་ནས། བདུད་བཅོམ་པའི་མཛད་པ་དེ་རེད་པཱ། བདུད།བདུད་བཅོམ་པའི་མཛད་པ། འོ། བདུད་བཅོམ་མཛད་པ་དེ། 
  da/_brgyad pa de byas/e'i/_da/de'i sgang la/_nges 'byung dka' spyad shing drung /_da de nas/_bdud bcom pa'i mdzad pa de red pA/_bdud/bdud bcom pa'i mdzad pa/_'o/_bdud bcom mdzad pa de/_
 • ད། ཨན། དང་པོ། དེ་ནས་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་། ག་རེ་ཟེ་གོ་༼དགོས་༽རེད། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་ཕེབས། དེ་ནས། ཨེའི། ད།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས།རྒྱས་པ་ལ།
  da/_an/_dang po/_de nas phebs dus tsam pa /_ga re ze go (dgos )red/_byang chub shing drung du phebs/_de nas/_e'i/_da/mngon par rdzogs pa sangs rgyas/_sangs rgyas/rgyas pa la/
 • དཱ།རྡོར་རྗེ་གདན་དུ་རྩ་ཚོང་གི་ཁྱིའུ་བཀྲ་ཤིས་འཛུལ་ནས། རྩ། རྩ་དུར་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། རྩ་སྔོན་པོ། འོ་དེ་དུར་བ་དེ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། བཞེས་བྱས། རྩ་དེའི་གདན་ལ།གདན་ལ་སྟིངས། རྩ་དེའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བཞུགས་བྱས།
  dA/rdor rje gdan du rtsa tshong gi khyi'u bkra shis 'dzul nas/_rtsa/_rtsa dur ba phyag tu bsnams/_rtsa sngon po/_'o de dur ba de phyag tu bsnams/_bzhes byas/_rtsa de'i gdan la/gdan la stings/_rtsa de'i gdan gyi steng du bzhugs byas/
 • འོ། ད།སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས།༼བྱས།༽ སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྡད་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དེ་ལས་ལྡངས་༼ལང་༽གི་མེད་ཟེ། ད།ཇི་སྲིད།ད།རུལ།ད།ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དེ་ཚོ་གང་ག་༼ཚང་མ་༽དོར་ན་ཡང་དོར། ག་རེ་བྱས་ནའི།
  'o/_da/skyil krung bcas/(byas/)_skyil krung bsdad nas mngon par rdzogs pa sangs ma rgyas bar du skyil krung de las ldangs (lang )gi med ze/_da/ji srid/da/rul/da/lus kyi sha khrag de tsho gang ga (tshang ma )dor na yang dor/_ga re byas na'i/
 • ད། ཨེའི།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ། ཨེའི།སྐྱིལ་ཀྲུང་དེ་ལས། མེད་ཅན། མི་ཐོན་བའི་མི་གཡོ་དམ་བཅའ་བརྟན། མི་གཡོ་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། མི་གཡོ་དམ་བཅའ་བརྟན།
  da/_e'i/mngon par rdzogs pa sangs ma rgyas bar du/_e'i/skyil krung de las/_med can/_mi thon ba'i mi g.yo dam bca' brtan/_mi g.yo dam bca' brtan pa zer gyi yo'o red pA/_mi g.yo dam bca' brtan/
 • དེ་བཞུགས།བཞུགས་དུས། ད།བདུད་བཅོམ། བདུད་བཅོམ་པའི་མཛད་པ་དེ། ད།དེ་དུས་མཛད་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། བདུད་བཅོམ་པའི་མཛད་པ་དེ། ད།ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའི་གྱི་སྲོད་ལ། སྲོད་ལ།བདུད་བཏུལ་པའི་མཛད་པ་དེ། མཛད་པ་ཡིན་པ། 
  de bzhugs/bzhugs dus/_da/bdud bcom/_bdud bcom pa'i mdzad pa de/_da/de dus mdzad dgos kyi yo'o red/_bdud bcom pa'i mdzad pa de/_da/sa ga zla ba'i tshes pa bco lnga'i gyi srod la/_srod la/bdud btul pa'i mdzad pa de/_mdzad pa yin pa/_
 • སྲོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བའི་མཛད་པ་དེ། ད།དང་པོ་འདུག་ཟེ་བཞུགས། བཞུགས་བྱས། དེ་ནི་སྐུའི།སྐུ་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བྱས། བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་ལ་ད། ལྟས་དང་མཚན་མ་འདི་འདྲས་མང་པོ་བྱུང། ཨེའི།བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཕམ་པའི་ལྟས་བྱུང། དེ་འདྲས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས།
  srod la bdud btul ba'i mdzad pa de/_da/dang po 'dug ze bzhugs/_bzhugs byas/_de ni sku'i/sku la 'od zer 'phros byas/_bdud kyi sde rnams la da/_ltas dang mtshan ma 'di 'dras mang po byung/_e'i/bdud kyi sde pham pa'i ltas byung/_de 'dras byung ba la brten nas/
 • ད།བདུད། འོ།གཡོ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་བདུད། ད།བདུད་མང་པོ་གཅིག་གི། དེ་ནི།ཨེའི། ད།སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་བྱས། འོ། མགོ་གཅིག་པ་དང། མགོ་བརྒྱད་པ་དང་ལག་ལ་སོགས་པ་དང རྐང་པ་གཅིག་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ། རྐང་པ་བརྒྱད་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ། དེ་འདྲས། ད།མང་པོ་ལ། མང་པོའི་སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བསྟེན་བྱས་དམག་བརྒྱབ། 
  da/bdud/_'o/g.yo can la sogs pa'i bdud/_da/bdud mang po gcig gi/_de ni/e'i/_da/sprul pa sna tshogs bton byas/_'o/_mgo gcig pa dang/_mgo brgyad pa dang lag la sogs pa dang_rkang pa gcig zer yas 'dra po/_rkang pa brgyad zer yas 'dra po/_de 'dras/_da/mang po la/_mang po'i sprul pa mang po bsten byas dmag brgyab/_
 • བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ད། སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་༼བྱས་༽ནས་བཞུགས། བཞུགས། བཞུགས་སྐྱོག་༼པ་༽དེ་ལ། འོ།དེ་འདྲས་ཟེ་དམག་བརྒྱབ། དམག་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད། དེ་བརྒྱབ་དུས་ཙང་འོ།༼ཙམ་པ།༽
  bde bzhin gshegs pa/_da/_skyil krung bcas (byas )nas bzhugs/_bzhugs/_bzhugs skyog (pa )de la/_'o/de 'dras ze dmag brgyab/_dmag mang po brgyab pa red/_da/_de brgyab dus tsang 'o/(tsam pa/)
 • ཨོའོ།དེ་ནི་མཚོན་ཆདང་། ད།རྡོ་དང་རལ་གྲི་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ཆ་མང་པོ་འཕངས་པ་འདི་གས།༼དག།༽ ཨ་ནི།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁྲིས་ལ་ཚུར་སླེབས་དུས། ཚང་མ་ལོགས་མེ་ཏོག། མེ་ཏོག་ལ་འགྱུར་བྱས། མེ་ཏོག་གི་ཆར་པ་ལ་འགྱུར། མེ་ཏོག་གི་ཆར་པར་འགྱུར་བྱས། 
  o'o/de ni mtshon chadanga /_da/rdo dang ral gri la sogs pa mtshon cha mang po 'phangs pa 'di gas/(dag/)_a ni/de bzhin gshegs pa'i 'khris la tshur slebs dus/_tshang ma logs me tog/_me tog la 'gyur byas/_me tog gi char pa la 'gyur/_me tog gi char par 'gyur byas/_
 • བདུད་ཀྱི། ད། འང།སྡེ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱས། དམག། དམག་དེ་གས་བརྒྱབ་བྱས་མ་ཐུབ་པ་རེད། བདུད་ཀྱི་མ་ཐུབ། དེ་མ་ཐུབ་དུས། ཡང་གཡོ་ཅན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་དེ་དེ་བདུད་དེ་གས་ཀྱི་དཱ། 
  bdud kyi/_da/_'ang/sde rnams pham par byas/_dmag/_dmag de gas brgyab byas ma thub pa red/_bdud kyi ma thub/_de ma thub dus/_yang g.yo can la sogs pa gzhan dag de de bdud de gas kyi dA/_
 • ད།ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞིག་བཏོན་བྱས། ད།ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ཕར་ལྡངས་༼ལང་༽བའི། ད།དཀྲོག་ཡས།དཀྲོག་ཡས་ཆེད་དུ། ཡང་།ཅིག་གི། ད།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ཡང་།བུད་མེད་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ད།གཅིག།གཅིག།གཅིག། 
  da/thabs shes gzhan zhig bton byas/_da/ting nge 'dzin de las phar ldangs (lang )ba'i/_da/dkrog yas/dkrog yas ched du/_yang /cig gi/_da/ga re zer go (dgos )red/_yang /bud med 'dra po de 'dras da/gcig/gcig/gcig/_
 • སྒྱུར།གཡོ་དང་གཡོ་འདྲ་པོ་འདི་འདྲས་དང་། འོ་འདི་འདྲས། བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་བྱད་མང་པོར་སྤྲུལ་བྱས། ད།འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་འདྲ་པོ་འདི་འདྲས་མང་པོ་བསྟན་བྱས། ཡང་དེའི། དེ་འདྲས་ནས། དེ།འོ།འདྲས་མང་པོ་བསྟན་ན་ཡང་། བདེ་བཞིན་གཤེགས་པས། ད། 
  sgyur/g.yo dang g.yo 'dra po 'di 'dras dang /_'o 'di 'dras/_bud med kyi cha byad mang por sprul byas/_da/'dod pa'i sgyu rtsal 'dra po 'di 'dras mang po bstan byas/_yang de'i/_de 'dras nas/_de/'o/'dras mang po bstan na yang /_bde bzhin gshegs pas/_da/_
 • ཨེན། ད།བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་རེད་པཱ། དེ་དུས་སྐབས་དེ་དུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི། དེ་ནི་ཐུགས། ད།ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པ། འོ།དབྱེ་བ་མེད་པ་བྱས་བྱས། འདུག་ཟེ་བཞུགས་བྱས། 
  en/_da/byang chub sems pa'i red pA/_de dus skabs de dus byang chub sems pa/byang chub chen po gzhon nu don grub kyi/_de ni thugs/_da/ting nge 'dzin la dbye ba med pa/_'o/dbye ba med pa byas byas/_'dug ze bzhugs byas/_
 • དེ་ནི་བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱས། བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་ཕམ་པས། ད།དེ་ནི་བདུད་རྣམས་ཀྱིས། ད།ཁྱེད་རང་གི་དེ་འདྲས། ཨན།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད་ད། བྱང་།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེ་ལབ་པ་ལ། 
  de ni bdud kyi sde rnams pham par byas/_bdud kyi sde rnams pham pas/_da/de ni bdud rnams kyis/_da/khyed rang gi de 'dras/_an/ga re zer go (dgos )red da/_byang /mngon par rdzogs pa sangs rgyas thub kyi ma red ze lab pa la/_
 • བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཐུབ་པའི་ང་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་དཔང་པོ་ལ། དེ་ནི། ད།ས་འདིས་ས་འདིས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེ། ཕྱག་དེ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་འདུག་ཟེ་ས་ལ་ཐུག་དུས། སའི་ལྷ་མོ་བསྟན་མ། ས་ནས་ཡར་གདོན་བྱས། ཨ་ནི། སའི་ས་ལས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདོད་ལྷ་ཡིས་དྭངས་བའི་ཆེད་དུ་ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཟེ། 
  bcom ldan 'das kyi/_de ni de 'dras thub pa'i nga bskal chen grangs med gsum du tshogs bsags pa'i dpang po la/_de ni/_da/sa 'dis sa 'dis byed kyi red ze/_phyag de gser gyi ka ba lta bu 'dug ze sa la thug dus/_sa'i lha mo bstan ma/_sa nas yar gdon byas/_a ni/_sa'i sa las thal mo sbyar te 'dod lha yis dwangs ba'i ched du nga la gsol ba 'debs ze/_
 • འོ་འདུག་ཟེ་ཟེར་བ་ནང་བཞིན། སའི་ལྷ་མོ་བསྟན་མས། འོ་ད་དེ་འདྲས་ཟེ་དཔང་པོ་མཛད་པ་དང། ད། དཔང་པོ་ག་རེ་མཛད་པ་རེད་ཟེར་ན། བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་དེ་ཚོ། འོ།དེ་གས་དཔང་པོ། འོ། ད།བདུད་ཀྱིས་ད་གནོད་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེ། 
  'o 'dug ze zer ba nang bzhin/_sa'i lha mo bstan mas/_'o da de 'dras ze dpang po mdzad pa dang/_da/_dpang po ga re mdzad pa red zer na/_bskal chen grangs med gsum du tshogs bsags pa de tsho/_'o/de gas dpang po/_'o/_da/bdud kyis da gnod pa byed thub kyi ma red ze/_
 • འོ་དེ་བྱས་བྱས། བདུད་བཏུལ། བདུད།བདུད་བཏུལ་ཡས་མཛད་པ་དེ་སྲོད་ལ། བདུད་བཏུལ་བའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ་རེད། ད། འོ་དེ་མཛད་པ་གཅིག་རེད། ངེས་འབྱུང་དཀའ་སྤྱད་ཤིང་དྲུང་བདུད་འཇོམས་བཞི་ཟེ།
  'o de byas byas/_bdud btul/_bdud/bdud btul yas mdzad pa de srod la/_bdud btul ba'i mdzad pa de mdzad pa red/_da/_'o de mdzad pa gcig red/_nges 'byung dka' spyad shing drung bdud 'joms bzhi ze/
 • འོ། དེ་བྱས་བྱས། ད།མཛད་པ་དགུ། དགུ་བྱུང་སོང། དགུ་པོ་དེ་གད། ད།ཨན། དེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་མཛད་པ་འང་ཟེར་གྱི་རེད།
  'o/_de byas byas/_da/mdzad pa dgu/_dgu byung song/_dgu po de gad/_da/an/_de zer gyi yo'o red pa/_byang chub sems pa'i mdzad pa 'ang zer gyi red/
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་མཛད་པ་ཡང་ཟེར་གྱི་རེད། ཁྱིམ་ལ་གནས་པའི་མཛད་པ་གསུམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་བཞི། འོ་དེ་གས་ཀྱི། དེའི་མཛད་པ་དགུ་པོ་དེ་ལ། ཨེ།ད་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་མཛད་པ་བྱས།
  byang chub sems pa'i mdzad pa yang zer gyi red/_khyim la gnas pa'i mdzad pa gsum/_rab tu byung ba'i mdzad pa bzhi/_'o de gas kyi/_de'i mdzad pa dgu po de la/_e/da byang chub sems pa'i mdzad pa byas/
 • ད། སྲོད་ལ་བདུད་བཏུལ་ཚར་བ་ནས། དགུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག། ད། མཐོ་རེངས། དེ་ནི་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའི་གོ་འཕང་དེ་མཛད་པ་རེད། འོ། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གོ་འཕང་དེ། ད།མཛད་པ་བཅུ་པ་དེ་རེད། 
  da/_srod la bdud btul tshar ba nas/_dgung la mnyam par bzhag/_da/_mtho rengs/_de ni mngon par rdzogs pa sangs rgyas kyis sangs rgyas pa'i go 'phang de mdzad pa red/_'o/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa'i go 'phang de/_da/mdzad pa bcu pa de red/_
 • མཛད་པ་བཅུ་པ་དེ་བྱས། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གོ་འཕང་དེ། ད།སྲོད་ཀྱི་སྲོད་ལ། དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཅིག་ལ་རེད་པཱ།ད། 
  mdzad pa bcu pa de byas/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa'i go 'phang de/_da/srod kyi srod la/_de ni skad cig cig la red pA/da/_
 •  དང་པོ་འོ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས། ད། ལུང་གཞི་ལུང་རྟོགས་གི་དེ་གས་མཉམ་པར་བཞག་ཚར་བ་ནས་། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་ཅིག་ལ། དེ་ནི། ཨན།ཟད་པ་དང་མི་བརྒྱལ་བ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད།
  _dang po 'o/_bsam gtan bzhi pa nas/_da/_lung gzhi lung rtogs gi de gas mnyam par bzhag tshar ba nas /_de nas skad cig cig la/_de ni/_an/zad pa dang mi brgyal ba shes pa'i ye shes mngon du byed/
 • ད། ནམ་མཁའ་ལ་འཕག། དེ་ནི།མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། སངས་ཡག་༼རྒྱས་༽སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ་རེད། འོ། དེ།མཛད་པ་བཅུ་པ་དེ་བྱས། ད།དེ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས། རྒྱས་པ་ནས། ཨེའི། 
  da/_nam mkha' la 'phag/_de ni/mngon par rdzogs par sangs rgyas/_sangs yag (rgyas )sangs rgyas pa'i mdzad pa de mdzad pa red/_'o/_de/mdzad pa bcu pa de byas/_da/de nas mngon par rdzogs pa sangs rgyas/_rgyas pa nas/_e'i/_
 • ད། མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་པ་དེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་རེད། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ། སྟོན་པ་ལགས། ད།དང་པོ། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས། ཨན། ད།ཨན། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་རེད་པཱ།དགུང་ལོ།ཨོ།ཉི་ཤུ་རྩར་དགུ་ལ། 
  da/_mdzad pa bcu gcig pa de/_chos kyi 'khor lo bskor ba'i mdzad pa de red/_chos kyi 'khor lo bskor ba'i mdzad pa de/_ston pa lags/_da/dang po/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas nas/_an/_da/an/_bcom ldan 'das/_de red pA/dgung lo/o/nyi shu rtsar dgu la/_
 • འན། ད།ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང། སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི། སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་ཕེབས་དུས། ད། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས། 
  'an/_da/khyim nas khyim med par rab tu byung/_sum cu rtsa lnga'i/_sum cu rtsa lnga/_dgung lo sum cu rtsa lnga la phebs dus/_da/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas/_
 • ཨོའོ། ད།ས་ག་ཟླ་བའི་བཅོ་ལྔའི། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི། ཨ་ནི།ཐུན་མཐའ་མ་ལ་། ཐུན། ཐུན་དྲུག་བཞག་པའི་ཐུན་མཐའ་མ་དེ་ལ། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པ་མཛད་པ་རེད།
  o'o/_da/sa ga zla ba'i bco lnga'i/_tshes bco lnga'i yar ngo'i tshes bco lnga'i/_a ni/thun mtha' ma la /_thun/_thun drug bzhag pa'i thun mtha' ma de la/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas/_sangs rgyas kyis mdzad pa mdzad pa red/
 • མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནས། ཨན། ད།བཅུ་གཅིག་པ་དེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་རེད་པཱ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ། མཛད་ད།དེ་ནས་ཞག་བཞི་ཅུ་ཞེ་དགུའི་བར་དུ། འདུལ་བྱ་མཐུན་མོང་བའི་ནང་ལོགས་ལ། ད།ཆོས་མ་གསུངས་བ་བྱས། 
  mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa nas/_an/_da/bcu gcig pa de/_chos kyi 'khor lo bskor ba'i mdzad pa de red pA/_chos kyi 'khor lo/_'khor lo bskor ba'i mdzad pa de/_mdzad da/de nas zhag bzhi cu zhe dgu'i bar du/_'dul bya mthun mong ba'i nang logs la/_da/chos ma gsungs ba byas/_
 • ད།ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་ཟེར་ན། ཟླ་བའི་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ། ད།ལྦཱ་རཱ་ཎར་སཱི་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་རེད། ཨན།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནས། ད།འདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི་ནང་ལོགས་ལ། ཨན།ཞག་བཞི་ཅུ་ཞེ་དགུའི་བར་དུ་ལ། ཨན།ཆོས་མ་གསུངས་བ་བྱས།
  da/chu stod zla ba'i tshes bzhi zer na/_zla ba'i drug pa'i tshes bzhi la/_da/lbA rA Nar sI la chos kyi 'khor lo bskor ba'i mdzad pa de red/_an/mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa nas/_da/'dul bya thun mong ba'i nang logs la/_an/zhag bzhi cu zhe dgu'i bar du la/_an/chos ma gsungs ba byas/
 • བདུན་ཕྲག་བདུན་ལྟར་བཀྲ་ཤི་༼ཤིས་༽ཚིགས་བཅད་གསུམ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཚེ་དབང་དཀྱིལ་གྱི་ལྦཱ་རཱ་ཎར་སཱི་ཡ་རུ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་བདེན་པ་བཞི། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཟེ།  
  bdun phrag bdun ltar bkra shi (shis )tshigs bcad gsum zer yas gcig yo'o red pA/_tshe dbang dkyil gyi lbA rA Nar sI ya ru chu stod zla ba'i tshes bzhi bden pa bzhi/_chos kyi 'khor lo bskor la phyag 'tshal lo ze/__
 • འོ། ད།དེ་འདྲས་ཟེ། བཀྲ་ཤི་༼ཤིས་༽ཚིགས་བཅད། ད།དེ་འདྲས་གསུངས་བ་དང། ཡང།ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་ཟེར་འདུས་མ་བྱས། བདུད་བརྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྙེད། སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་པས། མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ཚུད་དུ་འབད་པར་བྱ་ཟེ། 
  'o/_da/de 'dras ze/_bkra shi (shis )tshigs bcad/_da/de 'dras gsungs ba dang/_yang/zab zhi spros bral 'od zer 'dus ma byas/_bdud brtsi lta bu'i chos shig kho bos rnyed/_su la bstan kyang go bar mi nus pas/_mi smra nags kyi tshud du 'bad par bya ze/_
 •  ད། ཆོས་ལ་སྐོམ་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཆེད་དུ། འོ། ད།ཆོས་མ་གསུངས་བ་བྱས། བཞི་ཅུ་ཞེ་དགུའི་བར་དུ། དེ་ནས་བཞི་ཅུ་ཞེ་དགུ་ནས། རྟེན།ཆོས་གསུངས་བའི་དུས་ལ་བབས།
  _da/_chos la skom pa'i 'du shes skye ba'i ched du/_'o/_da/chos ma gsungs ba byas/_bzhi cu zhe dgu'i bar du/_de nas bzhi cu zhe dgu nas/_rten/chos gsungs ba'i dus la babs/
 • ཨ་ནི། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་གས་ཀྱིས།ཨན།ད།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ། གསོལ་བ་བཏབ། གསོལ་བ་ལན་མང་བཏབ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་རྟེན་ནས། ད།ཆོས།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་མངོན།
  a ni/_tshangs pa dang brgya byin la sogs pa dang de gas kyis/an/da/chos kyi 'khor lo bskor ba/_gsol ba btab/_gsol ba lan mang btab/_gsol ba btab pa la rten nas/_da/chos/chos kyi 'khor lo bskor ba de mngon/
 • ད། དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་རྫས་ཟེ། ད།ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་རུ། ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱི་རུ་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས། འོ། ད།གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས། ཆོས་གསུངས་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན།
  da/_drang srong lhung ba ri dwags kyi rdzas ze/_da/lbA rA Na sIr ru/_lbA rA Na sI ru bskal bzang sangs rgyas/_'o/_da/gzhan rnams kyis chos/_chos gsungs sa'i gnas khyad par can/
 • འོ།དེ་ལ་ཕེབས། དེ་ལ་ཕེབས་བྱས་ཆོས། ད།ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱི་རུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི། བསྐོར་བ་ཕེབས་དུས། དེ་ནི།ཨན། ད།བཅོམ་ལྡན་འདས།ཨན།རང་གིས།ད།དང་པོ་ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ཆོས་གསུངས་ས་སྟེ། ད། 
  'o/de la phebs/_de la phebs byas chos/_da/lbA rA Na sI ru chos kyi 'khor lo bskor ba'i/_bskor ba phebs dus/_de ni/an/_da/bcom ldan 'das/an/rang gis/da/dang po ga re zer go (dgos )red/_chos gsungs sa ste/_da/_
 • མི་ག་༼གང་༽འདྲས་གཅིག་ལ་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེ། དེ་ནི། ཨན།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ལྷག་བཅོས་རིང་འཕུར་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས། དེ་འདྲས་ལ་གསུངས་ཡག་༼ཡས་༽དགོངས་པ་ཡོད་པ་འདྲ། 
  mi ga (gang )'dras gcig la gsungs dgos kyi 'dug ze/_de ni/_an/ga re zer go (dgos )red/_lhag bcos ring 'phur zer yas 'dra po de 'dras/_de 'dras la gsungs yag (yas )dgongs pa yod pa 'dra/_
 • འོ། དེ་ཚོ་གང་ག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་ཞིང་ཡིན་གང། ཁོང་ཚོ་འོ་ནི་གང་ག། ད།མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚར་པ་༼བ་༽ཡིན་པ་འདྲ། ད།དེ་ནས་ཆོས་གསུངས་ས་འདི་སུ་ལ། མིའི་ནང་ལ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གས་ཟེར་དུས་ཙམ་པ།
  'o/_de tsho gang ga bcom ldan 'das lo drug dka' ba spyad zhing yin gang/_khong tsho 'o ni gang ga/_da/mya ngan las 'das tshar pa (ba )yin pa 'dra/_da/de nas chos gsungs sa 'di su la/_mi'i nang la ga re dgos kyi 'dug gas zer dus tsam pa/
 • དེ་ནི།འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ། འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་ཆོས་གསུངས་བའི་དུས་ལ་བབས་བྱས། ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལ་ཕེབས། ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་དེ་༼འདི་༽གས། ཨན།ད།ཁོ་རང་ཚོས་ཡང་དམ་བཅའ་མཛད་བྱས།
  de ni/'khor lnga sde bzang po/_'khor lnga sde bzang po la chos gsungs ba'i dus la babs byas/_lbA rA Na sI la phebs/_lbA rA Na sIr lnga sde bzang po de ('di )gas/_an/da/kho rang tshos yang dam bca' mdzad byas/
 • ད།དང་པོ་དགེ་སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ་བརྟེན། ཨན།གའུ། ད།དང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སློབ་མ་རེད། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཨན།ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་ཚར་ནི། ད།ཁ་གསལ་རགས་པ་ཆགས་དུས།
  da/dang po dge sbyong go'u ta ma brten/_an/ga'u/_da/dang po bcom ldan 'das kyi slob ma red/_de nas bcom ldan 'das/_an/lo drug dka' ba spyad tshar ni/_da/kha gsal rags pa chags dus/
 • དེ་ནི་ཁོང་ཚོས། ད།ལོག་ལྟ་ར་བུ་༼འདི་འདྲས་༽སྐྱེས། ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཕར་ཕྱིན་བྱས། ད།དགེ་སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཉམས་པ་རེད་ཟེ། ཟས་རགས་པ་བཟོས་བ་༼པ་༽རེད་ཟེ། ཨ་ནི།ང་ཚོ་དེའི་༼འདི་གས་༽དགེ་སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ་འདིའི་༼འདི་ལ་༽སླེབས་སོང་ན།
  de ni khong tshos/_da/log lta ra bu ('di 'dras )skyes/_lbA rA Na sIr phar phyin byas/_da/dge sbyong go'u ta ma brtul zhugs la nyams pa red ze/_zas rags pa bzos ba (pa )red ze/_a ni/nga tsho de'i ('di gas )dge sbyong go'u ta ma 'di'i ('di la )slebs song na/
 • ཨ་ནི། སུའི་༼སུ་༽གཅིག་གི་ཕྱག་མི་འཚལ་བ་དང། ཨོའོ།དེ་འདྲས། ད།ཞབས་བསིལ་མི་ཕུལ་བ་དང། ཨོའོ།གོས་མི་ཕུལ་བ་དང། དེ་འདྲས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་རེད། ཨ་ནི།དེ་འདྲས་མཛད་དུས། བཅོམ་ལྡན་འདས། འདིའི་༼འདི་ལ་༽ཕེབས་དུས་འདུག་ཟེ་ཕེབས་པ་ད་ག།༼དང་།༽ ཨ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། ད།མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་།
  a ni/_su'i (su )gcig gi phyag mi 'tshal ba dang/_o'o/de 'dras/_da/zhabs bsil mi phul ba dang/_o'o/gos mi phul ba dang/_de 'dras dam bca' mdzad pa red/_a ni/de 'dras mdzad dus/_bcom ldan 'das/_'di'i ('di la )phebs dus 'dug ze phebs pa da ga/(dang /)_a ni/_bcom ldan 'das/_da/mngon par rdzogs par sangs rgyas zin pa song tsang /
 •  དེའི་སྐུའི་གཟི་བརྗིད་ར་བུ་དེ་༼དེ་ཡང་༽མ་ཁྱོག་པ་བྱས་བྱས། ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་དེ་གས་གང་ག་ལོགས།༼ཚང་མ།༽ ཨ་ནི།ཁ་བཤད་ཡར་ལངས། བཞུགས་ཁྲི་གདན་ཕུལ། ཁ་བཤད།དེ་ནི།ཞབས་བསིལ་དེ་ཚོ་ཕུལ།
  _de'i sku'i gzi brjid ra bu de (de yang )ma khyog pa byas byas/_lnga sde bzang po de gas gang ga logs/(tshang ma/)_a ni/kha bshad yar langs/_bzhugs khri gdan phul/_kha bshad/de ni/zhabs bsil de tsho phul/
 • འོ།དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་བྱས། ད། ཨན།ལྔ་སྡེ།འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོས་ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། ད།འོ།གོའུ། ད།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། ཚེ་དང་ལྡན་པའི་གོའུ་ཏ་མ། ཨ་ནི། རང་དེ་འདྲས་པའི་༼ཀྱི་༽སྐུ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ།འོ།དེ་འདྲས་འདུག།ཟེར་དུས།
  'o/de 'dras ze byas byas/_da/_an/lnga sde/'khor lnga sde bzang pos thog mar bcom ldan 'das la/_da/'o/go'u/_da/ga re zer go (dgos )red/_tshe dang ldan pa'i go'u ta ma/_a ni/_rang de 'dras pa'i (kyi )sku gzi brjid dang ldan pa/'o/de 'dras 'dug/zer dus/
 • ཨ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི། ཨ་ནི། བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཟེར་ཡག་༼ཡས་༽ཡོའོ་མ་རེད་ཟེ། ང་ཟེར་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེ། ཨན།ང་ནི་ད་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཟེ། ཨན།ད།བདུད་བརྩི། བདུད་བརྩི་ཐོབ་བྱུང་ཟེ། བདུད་བརྩི་ཐོབ་བྱུང་ཟེ། འོ།དེ་འདྲས་ཟེ།
  a ni/_bcom ldan 'das kyi/_a ni/_bde bzhin gshegs pa la tshe dang ldan pa zer yag (yas )yo'o ma red ze/_nga zer rgyu yo'o ma red ze/_an/nga ni da mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa yin ze/_an/da/bdud brtsi/_bdud brtsi thob byung ze/_bdud brtsi thob byung ze/_'o/de 'dras ze/
 • ད། ཨན།གཏམ་མང་པོ་གསུངས།ཕན་ཚུན། འོ་དེ་གས། ཨ་ནི། ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ། དེ་ཚང་མ་ལོགས་དད་པ་སྐྱེས་བྱས། ཨན།མུ་ཏིག་པའི་ཆས་དེ་གས། རང་བཞིན་གྱི་སྦས་༼ཕར་༽མེད་པ་བྱས། མེད་པར་འགྱུར་བྱས། ད། སྙན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟ་བུའི།དེ་ནི།དགེ་སློང། འོ།དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆ་བྱད་དུ་༼སུ་༽འགྱུར།
  da/_an/gtam mang po gsungs/phan tshun/_'o de gas/_a ni/_lnga sde bzang po/_de tshang ma logs dad pa skyes byas/_an/mu tig pa'i chas de gas/_rang bzhin gyi sbas (phar )med pa byas/_med par 'gyur byas/_da/_snyan par rdzogs nas lo brgya lon pa lta bu'i/de ni/dge slong/_'o/de 'dras kyi cha byad du (su )'gyur/
 • འོ།དེ་ནས། ད།ཡང་དེའི་སྲོད་བླངས།༼ལངས།༽ ད།དེ་འདྲས་ཟེ། ཨན། གཏམ་སྣ་ཚོགས་པར་གསུངས། ད།ཁོང་རང་སྙན་པར་བཤད་ན། ཐོ་རངས། ད།དྲུག་པ།ཚེས། དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཞིའི་གྱི་ཐོ་རངས། 
  'o/de nas/_da/yang de'i srod blangs/(langs/)_da/de 'dras ze/_an/_gtam sna tshogs par gsungs/_da/khong rang snyan par bshad na/_tho rangs/_da/drug pa/tshes/_drug pa'i tshes pa bzhi'i gyi tho rangs/_
 • ད། བདེན་པ་བཞི་ལས་བརྩམས་དུ། ཆོས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མ་དེ་བསྐོར། འོ་དེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མ་དེ་བསྐོར་དུས། ད།བསྐོར་བ་བསྐོར་བ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱིན་༼འདེབས་མཁན་༽འདི།༼དེ་འམ་ནི།༽ ད།སྐྱེས་ཚངས་པ་དངབརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་མི་དངོས་ནང་ནས་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ།
  da/_bden pa bzhi las brtsams du/_chos/_chos kyi 'khor lo thog ma de bskor/_'o de/_chos kyi 'khor lo thog ma de bskor dus/_da/bskor ba bskor ba gsol ba btab kyin ('debs mkhan )'di/(de 'am ni/)_da/skyes tshangs pa dangabargya byin la sogs pa dang mi dngos nang nas 'khor lnga sde bzang po la sogs pa/
 • འོ་དེ་གས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་གསོལ་བ་སྟོན་༼བཏབ་༽པ་ནང་བཞིན། བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གསུངས། འོ། བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དེ། ད།ལན་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ།
  'o de gas la chos kyi 'khor lo bskor ba gsol ba ston (btab )pa nang bzhin/_bden bzhi'i chos 'khor gsungs/_'o/_bden bzhi'i chos 'khor de/_da/lan gsum du bstan pa rnam pa bcu gnyis zer gyi red pA/
 • འོ།དང་པོ། ད།འདི།འདི་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའོ་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ། སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པ། འོ།འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཟེ།
  'o/dang po/_da/'di/'di ni 'phags pa'i bden pa bzhi'o zer gyi red pA/_sdug bsngal/_sdug bsngal 'phags pa'i bden pa/_kun 'byung 'phags pa'i bden pa/_'o/'gog pa 'phags pa'i bden pa/_lam 'phags pa'i bden pa ze/
 • འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། འདི་ནི་འགོག་པ། འགོག་པའི་བདེན་པ། འདི་ནི་ལམ། ལམ་གྱི་བདེན་འོ་ཟེ། ད།དང་པོ། གསུངས་དུས། ཨན། བདེན་པ་བཞིའི་གྱི་༼ཡིས་༽། ད།ངོ་བོ་ཙམ་བསྟན། 
  'di ni sdug bsngal/_sdug bsngal bden pa/_'di ni kun 'byung bden pa/_'di ni 'gog pa/_'gog pa'i bden pa/_'di ni lam/_lam gyi bden 'o ze/_da/dang po/_gsungs dus/_an/_bden pa bzhi'i gyi (yis )/_da/ngo bo tsam bstan/_
 • དེ་ནས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། ཨོའོ།སྡུག་བསྔལ་སྤངས་བར་བྱ་ཟེར། སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་བཤད་པར་བྱ་ཟེར། འོ།སྡུག་བསྔལ་བཤད་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་སྤངས་བར་བྱ། འོ།སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་བསྟན་པར་བྱ་ཟེར།
  de nas gnyis pa'i skabs su/_o'o/sdug bsngal spangs bar bya zer/_sdug bsngal/_sdug bsngal bshad par bya zer/_'o/sdug bsngal bshad par bya/_sdug bsngal kun 'byung ba spangs bar bya/_'o/sdug bsngal 'gog pa mngon du bya/_sdug bsngal 'gog par 'gyur ba'i lam bstan par bya zer/
 • ཨོའོ།བདེན་པ་བཞིའི་གྱི།༼ཡི།༽ ད།བྱེད་ལས་བྱ་བ་ཟེར་བ་ནམ། ད།དེ་འདྲས་གཅིག་གསུངས། བྱ་བ་གསུངས། ད།གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ནི།ཨན།སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་བཤད་པ། སྡུག་བསྔལ་བཤད་སོ་ཟེ།
  o'o/bden pa bzhi'i gyi/(yi/)_da/byed las bya ba zer ba nam/_da/de 'dras gcig gsungs/_bya ba gsungs/_da/gsum pa'i skabs su de ni/an/sdug bsngal/_sdug bsngal bshad pa/_sdug bsngal bshad so ze/
 • ད།ཀུན་འབྱུང། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་སྤངས་བ་ཟེ། ཨོའོ།སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་མངོན་ཏུ་བྱས་འདུག་ཟེ། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་བསྟན་ནོ་ཟེ། འོ། ད།བདེན་པ་བཞིའི་གྱི།༼ཡི།༽ ད། འོ།དེ་འདྲས་མཐར་ཐུག་ར་བུ་༼འདི་ཚོ་འམ་འདི་གས་༽འདི་གསུངས་བྱས། ཨན།བདེན་པ་བཞི་ལན་གསུམ་དུ་བསྟན་པ།
  da/kun 'byung/_sdug bsngal kun 'byung ba spangs ba ze/_o'o/sdug bsngal 'gog pa mngon tu byas 'dug ze/_sdug bsngal 'gog par 'gyur ba'i lam bstan no ze/_'o/_da/bden pa bzhi'i gyi/(yi/)_da/_'o/de 'dras mthar thug ra bu ('di tsho 'am 'di gas )'di gsungs byas/_an/bden pa bzhi lan gsum du bstan pa/
 • ཆོས་ཀྱི་ད་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བཀའ་དང་པོ་དེ། བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཟེར་གྱི་རེད། འོ། དེ།དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ད།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས། འདུལ་བྱ་ལ་གསུངས་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
  chos kyi da bden bzhi'i chos 'khor bka' dang po de/_bden bzhi'i chos 'khor zer gyi red/_'o/_de/de bcom ldan 'das kyi da/mngon par rdzogs pa sangs rgyas nas/_'dul bya la gsungs ba'i chos kyi thog ma de de yin pa red/
 • ད། ཐུན་མོང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གསུངས་བའི། ཨན།བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གསུངས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན། དེ་ནི། ད།ཆོས་གསུངས་པ། ད།ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང།
  da/_thun mong gdul bya rnams la gsungs ba'i/_an/bden bzhi'i chos 'khor gsungs/_de nas rim bzhin/_de ni/_da/chos gsungs pa/_da/chos phung brgyad khri bzhi stong/
 • འོ། ད།དཔེར་ན་ཡང་འཁོར་ལོ་གསུམ། བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ཟེར་ཡས་ར་བུ།༼འདི་འདྲས་འམ་འདྲ་པོ།༽། འོ། འདི་འདྲས་ཀྱི། ད།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བྱས།
  'o/_da/dper na yang 'khor lo gsum/_bka' dang po bden bzhi'i chos 'khor bar pa mtshan nyid med pa'i chos 'khor tha ma legs par rnam par phye ba'i chos 'khor zer yas ra bu/('di 'dras 'am 'dra po/)/_'o/'di'adrs kyi/_da/chos kyi 'khor lo bskor byas/
 • ད།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། དེ་ནི།གནས། ད།རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག། ག་པར་ཡིན་ས་ལ། ད།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། འོ། ད།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང། ཚུར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། ལུང་གི་ཆོས། སྡེ་སྣོད་གསུམ་རེད་པཱ། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད། 
  da/chos kyi 'khor lo/_de ni/gnas/_da/rgya gar gyi gnas chen khag/_ga par yin sa la/_da/chos kyi 'khor lo bskor/_'o/_da/chos kyi 'khor lo bskor ba de yang/_tshur bsdus pa yin na/_lung gi chos/_sde snod gsum red pA/_'dul ba'i sde snod/_mdo sde'i sde snod/_mngon pa'i sde snod/_
 • འོ།སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། འོ། ད།སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དེ་གས། དེ། ད།དོན་ར་བུ་༼འདི་གས་འམ་འདི་ཚོ་༽གཅིག་ཚུར། འོ།ཚུར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། ད།སྡེ་སྣོད་གསུམ། སྡེ་སྣོད།སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་རེད་པའ། ད།ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དེ་ཚང་མ་ལོགས།སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསྡུས།
  'o/sde snod gsum gyi chos 'khor bskor/_'o/_da/sde snod gsum gyi chos 'khor bskor ba de gas/_de/_da/don ra bu ('di gas 'am 'di tsho )gcig tshur/_'o/tshur bsdus pa yin na/_da/sde snod gsum/_sde snod/sde snod gsum du bsdus pa red pa'/_da/chos phung brgyad khri bzhi stong de tshang ma logs/sde snod gsum du bsdus/
 • ཨན།བཅོམ་ལྡན་འདས། ད།ཆོས་གསུངས་ཡས་དེ། ཨན། དེ་ནི།ཨན།དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནས། དགུང་ལོ་བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུ། བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུ་ལ་མྱ་ངན་འདས་པ་༼མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་༽རེད་པཱ། བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུར་མྱ་ངན་འདས་པ།མྱ་ངན་འདས་པའི་མཛད་པ་རེད་པཱ། 
  an/bcom ldan 'das/_da/chos gsungs yas de/_an/_de ni/an/dgung lo sum cu so lnga la mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa nas/_dgung lo brgya (brgyad )bcu/_brgya (brgyad )bcu la mya ngan 'das pa (mya ngan las 'das pa )red pA/_brgya (brgyad )bcur mya ngan 'das pa/mya ngan 'das pa'i mdzad pa red pA/_
 • འོ།དེ་བར་དུ་ལ་ཡ། ད།ཆོས་གསུངས་བ་རེད། འོ།དེ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་ཟེ།༼ཟེར།༽ ད།མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་བྱས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ། ཨོ།ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཡག་༼ཡས་༽དེ། ད།ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཡག་༼ཡས་༽རྒྱུན་རིང་པོ་དེ།
  'o/de bar du la ya/_da/chos gsungs ba red/_'o/de la chos 'khor bskor ba'i mdzad pa ze/(zer/)_da/mdzad pa bcu gcig pa de byas/_chos 'khor bskor ba'i mdzad pa de/_o/chos 'khor bskor yag (yas )de/_da/chos 'khor bskor yag (yas )rgyun ring po de/
 • ཨན། ད།དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་ཙ་༼ཙམ་༽རེད་འདུག་གཱའ། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དེ། ད།ཨང།དང་པོ་ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། བསྐོར་བའི་དགོས་པ་དེ། ད།ལྷས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནང་བཞིན་རེད་པཱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པ།
  an/_da/dus tshod rgyun ring tsa (tsam )red 'dug gA'/_chos 'khor bskor ba de/_da/ang/dang po ga re zer go (dgos )red/_bskor ba'i dgos pa de/_da/lhas gsol ba btab pa nang bzhin red pA/_bcom ldan 'das mngon par rdzogs pa/
 • དང་པོ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས། ད། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས། ཨན།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཡག་༼ཡས་༽དེ། ཨན།ད།ག་རེའི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ན། 
  dang po/_byang chub mchog tu thugs bskyed/_bar du bskal chen grangs med gsum du tshogs bsags nas/_da/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas nas/_an/chos kyi 'khor lo bskor yag (yas )de/_an/da/ga re'i ched du red zer na/_
 • དང་པོ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཡས། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ།བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ཡག་༼ཡས་༽དེ། ག་རེའི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ན། འདུལ་བྱ་སྨོན་འགྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་རེད། འདུལ་བྱ་སྨོན་འགྲོལ་ལམ་དུ་འགོད་པ་ལ།
  dang po/_byang chub mchog tu sems bskyed yas/_bar du bskal chen grangs med gsum du/bskal pa grangs med gsum bar du tshogs bsags yag (yas )de/_ga re'i ched du red zer na/_'dul bya smon 'grol gyi lam la 'god pa'i ched du red/_'dul bya smon 'grol lam du 'god pa la/
 • ད།ང་རང་ཚོ། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་བཞིན། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མེད་༼མིན་༽དེ། ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་སྟོན་པའི་གྲོལ་བར་འགྱུར།ཟེ། འོ།དེ་གསུངས་བ་ནང་བཞིན།
  da/nga rang tsho/_thub rnams sdig pa chu yis mi 'khru bzhin/_'gro ba'i sdug bsngal phyag gis mi sel la/_nyid kyi rtogs pa gzhan la spo med (min )de/_chos nyid bden pa ston pa'i grol bar 'gyur/ze/_'o/de gsungs ba nang bzhin/
 • ད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཡས་དེ། ཨན། ད། གཅིག།དུག་སློག་འདི་འདྲས་དྲག་པོ་༼དྲེག་པ་༽དྲག་ཁུ་འདི་འདྲས་ཆུས་བཀྲུས་པ་ནང་བཞིན། འཁྲུ་ཡས་མེད་པ། 
  da/_bcom ldan 'das kyis 'gro ba'i don mdzad yas de/_an/_da/_gcig/dug slog 'di 'dras drag po (dreg pa )drag khu 'di 'dras chus bkrus pa nang bzhin/_'khru yas med pa/_
 • ཨ་ནི། འགྲོ་བ་ནད་༼ན་༽ཚ་ལུས་ཀྱི་ནད་༼ན་༽ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ། སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚོ་ཕྱག་གིས་ཕར་སེལ་ཡག་འང་མེད་པ། སྲིད་ཀྱི་རེད།སྲིད་ཀྱི་རེད་པས་ཟེར་ན། དེ་ཡང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེ། ཨན། སྡིག་པ་རྣམས་ཆུས་འཁྲུ་གྱི་རེད་པས་ཟེར་ན་ཆུསའི་༼ཆུས་ཡང་༽འཁྲུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེ། ཕྱག།འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཕྱག་གིས་ཡང་སེལ་གྱི་མ་རེད་ཟེ། 
  a ni/_'gro ba nad (na )tsha lus kyi nad (na )tsha sems kyi sdug bsngal la sogs pa/_sdug bsngal de tsho phyag gis phar sel yag 'ang med pa/_srid kyi red/srid kyi red pas zer na/_de yang srid kyi ma red ze/_an/_sdig pa rnams chus 'khru gyi red pas zer na chusa'i (chus yang )'khru thub kyi ma red ze/_phyag/'gro ba'i sdug bsngal rnams phyag gis yang sel gyi ma red ze/_
 • འོ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི།ད། རྟོགས་པ། ད།རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། ང་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བའི།ཨན།རྟོགས་པ། རྟོགས་པ་མཐོ་བོ་༼པོ་༽ཡོད་པ་ཡིན། ད། རྟོགས་པ་དེ་གཞན་དག་ལ་ཕར་སྟེར་ཡས་ཡོའོ་རེད་ཟེ། 
  'o na/_bcom ldan 'das kyi/da/_rtogs pa/_da/rtogs pa khyad par can/_nga tsho dang mi 'dra ba'i/an/rtogs pa/_rtogs pa mtho bo (po )yod pa yin/_da/_rtogs pa de gzhan dag la phar ster yas yo'o red ze/_
 • བགོ་བཤའ་རྒྱག་ཡག་༼ཡས་༽ཡོད་པ་སོགས་སྟེར་ཡས་ཡོའོ་རེད་པས་ཟེར་ན། དེ་ཡང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེ། ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མེད་༼མིན་༽དེ་ཟེ། ད་འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་བྱའི་དོན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་སྟོན་པའི་གྲོལ་བར་གྱུར། 
  bgo bsha' rgyag yag (yas )yod pa sogs ster yas yo'o red pas zer na/_de yang yo'o ma red ze/_nyid kyi rtogs pa gzhan la spo med (min )de ze/_da 'o na bcom ldan 'das kyis 'dul bya'i don ga re byed kyi yo'o red zer na/_chos nyid bden pa ston pa'i grol bar gyur/_
 • ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་འགྲོ་བའི་ལམ་བསྟན། ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་ནས། གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་པ་རྣམས་ལྡོག་ནས། ཨན།ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས།
  chos kyi gnas lugs bstan/_thar pa dang thams cad mkhyen pa'i 'gro ba'i lam bstan/_chos kyi gnas lugs bstan nas/_gnas lugs la rmongs pa rnams ldog nas/_an/chos kyi gnas lugs de bstan pa la brten nas/
 • ད།ཨན། དེ་ནི་འདུལ་བྱ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་དཀྲི་བར་༼འཁྲིད་པར་༽བྱེད་པ་ཡིན་པ་རེད། རེད་པཱ།དཀྲི་བར་༼འཁྲིད་པར་༽བྱེད་པ། འོ་འདི།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས། ཨན།གསུངས།གསུངས།གསུངས་བའི་ད།གསུངས་དགོས་པར་འདོད་པ། གསུངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ར་བུ་༼འདྲ་པོ་༽འདི།འོ་འདིའི་ད། 
  da/an/_de ni 'dul bya rnams thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam la dkri bar ('khrid par )byed pa yin pa red/_red pA/dkri bar ('khrid par )byed pa/_'o 'di/bcom ldan 'das kyi chos gsungs/_an/gsungs/gsungs/gsungs ba'i da/gsungs dgos par 'dod pa/_gsungs ba'i rgyu mtshan ra bu ('dra po )'di/'o 'di'i da/_
 • འདུལ་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཡས་ཆེད་དུ་ཆོས་གསུངས་པ། འོ། འོ་འདི་ད།ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་ནས་ཆོས་གསུངས་བ། ད།ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ། དེ་ནི་ག་༼གང་༽འདྲས་གཅིག་༼ཞིག་༽ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས། 
  'dul bya thar pa dang thams cad mkhyen pa'i go 'phang thob yas ched du chos gsungs pa/_'o/_'o 'di da/chos nyid kyi gnas lugs bstan nas chos gsungs ba/_da/chos kyi ngo bo de/_de ni ga (gang )'dras gcig (zhig )yo'o red zer na/_nang pa sangs rgyas chos/_
 • ད། ལུང་གི་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ། རྟོགས་པའི་ཆོས། ཨན།ད།ཨན།བསླབ་པ་གསུམ། ཨན།ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ། བསླབ་པ་གསུམ།
  da/_lung gi chos sde snod gsum/_rtogs pa'i chos/_an/da/an/bslab pa gsum/_an/lhag pa tshul khrims kyi bslab pa/_lhag pa shes rab kyi bslab pa/_lhag pa ting nge 'dzin gyi bslab pa zer gyi red pA/_bslab pa gsum/
 • ཨོའོ།སྡེ་སྣོད་གསུམ། ལུང་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ། རྟོགས་པའི་ཆོས། བསླབ་པ་གསུམ་རྟོགས་པའི་བདེན་པ་བསླབ་པ་གསུམ། ཨོའོ།དེ་ཚོ་ཚུར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་པ། ལྟ་བ་དེ་ཡང། དེ་ནི་ལྟ་བ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ།
  o'o/sde snod gsum/_lung chos sde snod gsum/_rtogs pa'i chos/_bslab pa gsum rtogs pa'i bden pa bslab pa gsum/_o'o/de tsho tshur bsdus pa yin na/_de ni lta ba dang spyod pa gnyis su bsdus pa yin pa/_lta ba de yang/_de ni lta ba brten nas byung ba yin pa/
 • འོ། དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན་པ་ལ། ལྟ་བ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ། ལྟ་བ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཟེར་ཡས་དེ། ཨན། ད།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་དུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། འ་ནི།༼ཡང་ན།༽ མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འགྱེས་པ། དེ་ཡང་མ་ཡིན་པ། 
  'o/_de 'dras cig yin pa la/_lta ba brten nas byung ba yin pa/_lta ba brten nas byung ba zer yas de/_an/_da/ga re zer go (dgos )red/_rgyu med rkyen med du byung ba ma yin pa/_'a ni/(yang na/)_mi mthun pa'i rgyu las 'gyes pa/_de yang ma yin pa/_
 • ལྟ་བ་ནང་བརྟེན་་ནས་བྱུང་བ། འདུས་བྱས། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་བ་༼པ་༽ཡིན་པ། འོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ལྟ་བ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཟེར། དཔེར།དཔེར་ཆ་ར་བུ་༼འདྲ་པོ་༽བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲན་མ་ལྟ་བུ་རིལ་རིལ་ཡིན་པ། ཚེར་མ་ལྟ་བུ་རྩེ་རྣོ་པོ་ཡོད་པ། 
  lta ba nang brten nas byung ba/_'dus byas/_'dus byas kyi chos rnams rang gi rigs mthun pa'i rgyu las skyes ba (pa )yin pa/_'o de 'dras gcig lta ba brten nas byung ba zer/_dper/dper cha ra bu ('dra po )bzhag pa yin na/_sran ma lta bu ril ril yin pa/_tsher ma lta bu rtse rno po yod pa/_
 • འོ། དེ།ཁོ་རང་གཅིག་རིལ་རིལ།ཀྲན་མ་༼སྲན་མ་༽རིལ་རིལ་བཟོ་མཁན་གཅིག་༼ཞིག་༽ཡོའོ་རེད་པས་ཟེར་ན། དེ་ཡང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེ། ཚེར་མ་དེ་རྩེ་རྣོ་པོ་བཟོ་མཁན་གཅིག་༼ཞིག་༽ཡོའོ་རེད་པས་ཟེར་ན། དེ་ཡང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེ།
  'o/_de/kho rang gcig ril ril/kran ma (sran ma )ril ril bzo mkhan gcig (zhig )yo'o red pas zer na/_de yang yo'o ma red ze/_tsher ma de rtse rno po bzo mkhan gcig (zhig )yo'o red pas zer na/_de yang yo'o ma red ze/
 • འོ་ན། གང་ག་༼ཚང་མ་༽ལོགས་རིལ་རིལ་འའི་༼ཡང་༽སྐྱེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ག་༼ཚང་མ་༽ལོགས་རྩེ་རྣོ་པོའི་༼རྩེ་རྣོ་པོ་ཡང་༽སྐྱེས་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད། ཨ་ནི། དེ།གཅིག་རིལ་རིལ་སྐྱེས་ཡག་༼ཡས་༽དང་གཅིག་རྩེ་རྣོ་པོསྐྱེས་ཡག་༼ཡས་༽དེ་ག་རེད་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་དེ་སྐྱེས་ཡག་༼ཡས་༽ཀྱི་རྒྱུ་དེ་ཆ་ཚང་ཚང་ཙང་། འོ།དེས་སྐྱེས་བ་༼པ་༽ཡིན་པ། 
  'o na/_gang ga (tshang ma )logs ril ril 'a'i (yang )skyes kyi ma red/_gang ga (tshang ma )logs rtse rno po'i (rtse rno po yang )skyes kyi yo'o ma red/_a ni/_de/gcig ril ril skyes yag (yas )dang gcig rtse rno poskyes yag (yas )de ga red byung ba red/_kho rang de skyes yag (yas )kyi rgyu de cha tshang tshang tsang /_'o/des skyes ba (pa )yin pa/_
 • ཨ་ནི། ང་རང་ཚོ་མིའི།མིའི། ད།ལུས་ཀླན་༼ལེན་འམ་བླངས་༽པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་༼པ་༽ཡིན་ན། ཁ་བཤད་དབང་པོ་ཚང་བ་དང་ཁ་བཤད་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་རིག་པ་དང། ད།སྣ་ཚོགས། རིག་པ་ཡག་ཉེས་སྣ་ཚོགས། ཨན།འདུལ་བྱ་ཁམས་དང། ད། ཁ་བཤད་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་འདི་འདྲས། ཁ་བཤད་སེམས་བཟང་པོ་འདི་འདྲས། འོ།འདྲ་མི་འདྲ་༼སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་༽ཡོང་གི་ཡོད་པ།
  a ni/_nga rang tsho mi'i/mi'i/_da/lus klan (len 'am blangs )pa la cha bzhag na (pa )yin na/_kha bshad dbang po tshang ba dang kha bshad dbang po ma tshang ba dang rig pa dang/_da/sna tshogs/_rig pa yag nyes sna tshogs/_an/'dul bya khams dang/_da/_kha bshad khong khro chen po 'di 'dras/_kha bshad sems bzang po 'di 'dras/_'o/'dra mi 'dra (sna min sna tshogs )yong gi yod pa/
 • འོ། དེ་ཚོ་ཡང་ག་རེའི་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན། ཕ་མའི།ཕ་མ་བཟང་ངན་གྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་། ཁོ་རང་སྐྱེས་བ་སྔ་མ་ནས། རང་གི་རིག་འདྲ་བའི་བློ་སྔ་མ།རིག་འདྲ་སྔ་མའི་རིག་པ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ། འོ། བལྟ་བ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཟེར་ན། 
  'o/_de tsho yang ga re'i brten nas byung ba yin nam zer na/_pha ma'i/pha ma bzang ngan gyi lta bu byung ba tsam ma yin pa /_kho rang skyes ba snga ma nas/_rang gi rig 'dra ba'i blo snga ma/rig 'dra snga ma'i rig pa snga ma'i bag chags la brten nas byung ba yin pa/_'o/_blta ba brten nas byung ba zer na/_
 • འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས། རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་བ་༼པ་༽ཡིན་པ། མདོར་ན། འོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ད་དེ་འདྲས་ཟེ། བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ། གང་ཟག་ལྟ་བུ་རྟག་པ་བ་དང་གཅིག་བུ་བ་རང་དབང་བ་དང་འོ་ཟེ།འདི་འདྲས་མ་ཡིན་པ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ། འོ།དེ་ཡིན་པར་འདྲ།
  'dus byas kyi chos rnams/_rigs mthun pa'i rgyud las skyes ba (pa )yin pa/_mdor na/_'o/_chos thams cad da de 'dras ze/_brten nas byung ba yin pa/_gang zag lta bu rtag pa ba dnggcer bu ba rang dbang ba dang 'o ze/'di 'dras ma yin pa brten nas byung ba yin pa/_'o/de yin par 'dra/
 • སྤྱོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཟེར་ཡས་དེ། ད།མདོར་བསྡུས་ར་བུ་༼ཟོ་འདྲ་གཅིག་༽ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཅིག་དེ་འདྲས་ད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་མ་བྱས་ཡས་དེ། སྤྱོད་པ། སྤྱོད་པ།སྤྱོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པཱ། 
  spyod pa 'tshe ba med pa zer yas de/_da/mdor bsdus ra bu (zo 'dra gcig )cig zhus pa yin na/_cig de 'dras da/_byang chub kyi sems bskyed gzhan la gnod 'tshe ma byas yas de/_spyod pa/_spyod pa/spyod pa 'tshe ba med pa zer yas de red pA/_
 • བདག། བདག་ནི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན། ལམ་བཞུགས་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན་ནོ། འགལ་འདུ་རྣམས་ཀྱི་གྲོས་དང་ནི། གཟེང་དུ་བཟང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར།ཟེ། ད།བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྨོན་ལམ་འདི་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  bdag/_bdag ni mgon med rnams kyi mgon/_lam bzhugs rnams kyi ded dpon no/_'gal 'du rnams kyi gros dang ni/_gzeng du bzang po nyid du 'gyur/ze/_da/byang chub sems pa'i smon lam 'di 'dras yo'o red pA/
 • འོ།འདི་འདྲས་སོགས་བྱས་བྱས། དོན།ད།སྤྱོད་པ་ཚོར་བ་མེད་པ་གཞན་ལ། གནོད་ཚེ་མ་བྱས་པ་གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་བྱེད་དགོས། འོ།དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་བའི་ད། ཨན།ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རབ་འདི་༼འདི་རྣམས་༽ཚུར་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན།
  'o/'di 'dras sogs byas byas/_don/da/spyod pa tshor ba med pa gzhan la/_gnod tshe ma byas pa gzhan la phan pa 'ba' zhig byed dgos/_'o/de bcom ldan 'das kyi gsungs ba'i da/_an/chos kyi snying po rab 'di ('di rnams )tshur mdor bsdus pa yin na/
 • ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས། འོ་འདི་འདྲས། མདོར་བསྡུས་འདི་འདྲས་གཅིག་བྱས། ད་འདི། ཨན། དེའི་གསུངས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་། དེ། ད།འདུས་བྱས་རང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིན་ན། ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་པོ་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིན་ན། འོ།ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ།
  lta spyod gnyis kyi nang nas/_'o 'di 'dras/_mdor bsdus 'di 'dras gcig byas/_da 'di/_an/de'igsungs pa'i 'bras bu de ga re red zer na /_de/_da/'dus byas rang nyams su blangs pa yin na/_lta spyod gnyis po de nyams su blangs pa yin na/_'o/thar pa dang thams cad mkhyed pa'i go 'phang thob rgyu yod pa/
 •  འོ། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཡང། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནང་བཞིན་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ཡང། ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས། ད།ལྟ་བ་ལ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་མ་ཡིན་པ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ང་ཚོ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པ།
  _'o/_so so rang nyid yang/_bcom ldan 'das nang bzhin mngon par rdzogs pa sangs rgyas rgyu yod pa/_bcom ldan 'das 'di yang/_nga rang tsho nang pa sangs rgyas/_da/lta ba la ga re red zer na/_thog ma med pa nas sangs rgyas pa de 'dras gcig ma yin pa/_thog ma med pa nas nga tsho dang gcig pa yin pa/
 • ཨ་ནི། ཕྱིས་སུ་ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པ། ཁོ་རང་གིས། ཨན།སྒྲིབ།སྒྲིབ་པ་གཉིས་སྦྱངས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས། སངས་རྒྱས་པ་རེད་འདུག་རེད་པཱ། འོ་དེ་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་ཏེ། ད། ཨན།ཐར་པ་དངཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་ཡས་ལམ་འདི་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་འདུལ་བྱ་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། 
  a ni/_phyis su tshad mar 'khrungs pa yin pa/_kho rang gis/_an/sgrib/sgrib pa gnyis sbyangs tshogs gnyis rdzogs nas/_sangs rgyas pa red 'dug red pA/_'o de nang bzhin/_nga tsho yang kho rang gis gsungs te/_da/_an/thar pa dangathamasa cad mkhyen pa'i go 'phang bsgrub yas lam 'di nyams su blangs pa yin na/_de ni 'dul bya yang thar pa dang thams cad mkhyen pa'i go 'phang thob rgyu yod pa/_
 • བཅོམ་ལྡན་འདས་ནང་བཞིན་གྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡོད་པ། འོ།དེ་འདྲས་གཅིག། ད།ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་དོན་མདོར་བསྡུས་ར་བུ་༼འདྲ་པོ་༽གཅིག། འོ།དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། ད།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཨན།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་གས་བསྐོར་ནས། ད།བསྐོར་བ་འདི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དེ་བྱས།
  bcom ldan 'das nang bzhin gyi mngon par rdzogs pa sangs rgyas rgyu yod pa/_'o/de 'dras gcig/_da/nang pa sangs rgyas kyi chos kyi snying don mdor bsdus ra bu ('dra po )gcig/_'o/de 'dras gcig yin pa 'dra/_da/de nas bcom ldan 'das/_an/chos kyi 'khor lo 'di gas bskor nas/_da/bskor ba 'di chos 'khor bskor ba'i mdzad pa de byas/
 • ད། དེ་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་་མཛད་པ་དེ་རེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་དེ། ད།ཆོས་འཁོར་དེ་གས་གསུམ་ཚར་བ་ནས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽ཅུ་ཐམ་པ་ལ་སླེབས་དུས། དཔྱིད་ཟླ། ཨན།དཔྱིད་ཟླ་བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽ཅུའི་ལོ་ལ་སླེབས་པའི་དཔྱིད་ཟླ་ཡིས་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། དཔྱིད་ཟླ།ཨན།དཔྱིད་ཟླ། དཔྱིད།དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང།
  da/_de nas mdzad pa bcu gnyis pa de mya ngan las 'das pa'i mdzad pa de red/_mya ngan las 'das pa'i mdzad pa de/_da/chos 'khor de gas gsum tshar ba nas/_de nas dgung lo brgya (brgyad )cu tham pa la slebs dus/_dpyid zla/_an/dpyid zla brgya (brgyad )cu'i lo la slebs pa'i dpyid zla yis zer yas gcig yo'o red pA/_dpyid zla/an/dpyid zla/_dpyid/dpyid zla tha chung/
 • འོ།དེའི་ད།ཚེས། ད།དེ་རེད་དའི་༼འདི་འདྲས་༽རེད་པཱ། བཅོ་ལྔའི་ཚེས་ཀྱི་ནམ་མཁར་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཟེ། ད།ཨན། ཡང་དེའི།ཨན།ད།ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གིས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ། ཨན་ད།ཨན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ་རེད།
  'o/de'i da/tshes/_da/de red da'i ('di 'dras )red pA/_bco lnga'i tshes kyi nam mkhar de bzhin gshegs ze/_da/an/_yang de'i/an/da/sa ga zla ba'i tshes bco lnga/_dpyid zla tha chung gis tshes bco lnga la/_an da/an/_mya ngan las 'das pa'i mdzad pa de mdzad pa red/
 • རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ། རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་ཟས་ཀྱི་གཙང་མ་རུ་བཟས་བྱས། རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ། འོ་སྟེ།མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། འདས་ཁར།༼སྐབས།༽ འདས་ཁར།༼སྐབས།༽ དེ་ནི་འདུ་བ་མདོར་བསྡུས་དང།ཨོའོ།མདོར་བསྡུས་ལ་སོགས་པ།
  rtswa mchog grong du/_rtswa mchog grong du zas kyi gtsang ma ru bzas byas/_rtswa mchog grong du/_'o ste/mya ngan las 'das pa/_'das khar/(skabs/)_'das khar/(skabs/)_de ni 'du ba mdor bsdus dang/o'o/mdor bsdus la sogs pa/
 • འོ་ད། དེ་འདྲས་ཆོས་གསུངས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། ཨན།མྱ་ངན་ལས་འདས་ཁར་༼སྐབས་༽དེ་ནི།ཨན།མི་མ་ཡིན་གྱི་ནང་ནས། དེ་ནི།ཨན།ག་རེ་ཟེར་གོ་༼དགོས་༽རེད། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་དང་། ཨང།མིའི་ནང་ནས་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་བ་རབ་བཟང་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་ཐར་པ་དང་།ཐམས།ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད།
  'o da/_de 'dras chos gsungs mya ngan las 'das pa/_an/mya ngan las 'das khar (skabs )de ni/an/mi ma yin gyi nang nas/_de ni/an/ga re zer go (dgos )red/_dri za'i rgyal po rab dga' dang /_ang/mi'i nang nas kun tu 'gyur ba rab bzang la sogs pa/_de ni thar pa dang /thams/thar pa'i lam la bkod/
 • ཨོའོ།དེ་བཀོད་བསྒྲུབས་པ་ནས་དེ་ནི། ཨན།ད།རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དེ་ནི་ཞལ་བྱང་ཕྱོགས་དུ་༼སུ་༽ཞལ་གཟིགས་ཞིང་།གཟིགས་བྱས། སེང་གེའི་སྟབས་ཀྱིས། ད།འདུག་ཟེ། ཨན།མར་གཟིམས་བྱས་གློ་གཡས་པ་ས་ལ་ཕབ། ཞབས་འདུག་ཟེ།ད།གཡས་པའི་སྒང་༼སྟེང་༽ལ་གཡོན་པ་༼མ་༽བཞག། འདུག་ཟེ་མར་གཟིམས་བྱས།
  o'o/de bkod bsgrubs pa nas de ni/_an/da/rtswa mchog grong du de ni zhal byang phyogs du (su )zhal gzigs zhing /gzigs byas/_seng ge'i stabs kyis/_da/'dug ze/_an/mar gzims byas glo g.yas pa sa la phab/_zhabs 'dug ze/da/g.yas pa'i sgang (steng )la g.yon pa (ma )bzhag/_'dug ze mar gzims byas/
 • དེ་ནི།དགེ།དགེ་སློང་རྣམས་ལ། ལུས་སྟོད་འདི་གས་བསྟན་བྱས། ད།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཇལ་བ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ་ཟེར། བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཇོལ་༼མཇལ་༽ཞིག་ཟེར། བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཇལ་བ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ་ཟེར། དེ་ནི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཟེར།
  de ni/dge/dge slong rnams la/_lus stod 'di gas bstan byas/_da/de bzhin gshegs pa mjal ba ni dka' ba yin no zer/_bde bzhin gshegs pa mjol (mjal )zhig zer/_bde bzhin gshegs pa mjal ba ni dka' ba yin no zer/_de ni 'dus byas thams cad ni 'jigs pa'i chos can yin no zer/
 • འོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ད། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཟེར། འོ་དེ་གསུང་གི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ། གསུང་གི་མཐའ་དེ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཟེར། 
  'o/_bcom ldan 'das kyis da/_'dus byas thams cad ni 'jigs pa'i chos can yin no zer/_'o de gsung gi mtha' ma de yin pa 'dra/_gsung gi mtha' de 'dus byas thams cad ni 'jigs pa'i chos can yin no zer/_
 • འོ།དེ་གསུངས་བྱས།ཨན།མྱ་ངན་ལས་འདས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། འདས་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པ་དེ་ཡང། ད།འདུལ་བྱ་རྟགས་འཛིན་ཅན་རྣམས་ ད།ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ། འོ་དེ་འདྲས་ཀྱི། ད།མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་མཛད། 
  'o/de gsungs byas/an/mya ngan las 'das/_mya ngan las 'das pa/_'das pa'i mdzad pa bstan pa de yang/_da/'dul bya rtags 'dzin can rnams _da/chos la bskul ba/_'o de 'dras kyi/_da/mya ngan las 'das pa'i mya ngan las 'das pa'i mdzad pa mdzad/_
 • འོ།མཛད་ནས། དེ་བར་དུ་ལ།ད།མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།ཁྱིམ་ལ་གནས་པའི།ཨན།མཛད་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ། འོ་དེ་གས། ད།མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་དེ། ད།སངས་རྒྱས།
  'o/mdzad nas/_de bar du la/da/mdzad pa bcu gnyis/khyim la gnas pa'i/an/mdzad pa/_rab tu byung ba'i mdzad pa/_mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa'i mdzad pa/_'o de gas/_da/mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa'i mdzad pa de/_da/sangs rgyas/
 • སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་བྱས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་བྱས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བྱས། དེ་གས་གསུམ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཡིན་པ་རེད། འོ།སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་གསུམ། འོ་དེ་བྱས་བྱས། ཨན།ད།མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་འདུག་ཟེ་བསྟན། 
  sangs rgyas pa'i mdzad pa byas/_chos 'khor bskor ba'i mdzad pa byas/_mya ngan las 'das pa'i mdzad pa byas/_de gas gsum de sangs rgyas kyi mdzad pa yin pa red/_'o/sangs rgyas kyi mdzad pa gsum/_'o de byas byas/_an/da/mdzad pa bcu gnyis kyi tshul 'dug ze bstan/_
 • མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་འདུས་༼འདུག་ཟེ་༽མཛད་ནས། མཛད་ནས། ད།ཁོང་།མཐར་དགུང་ལོ་བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུ་བྱེད། བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུ། བརྒྱ་༼བརྒྱད་༽བཅུ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས། ད།མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ། 
  mdzad pa bcu gnyis 'dus ('dug ze )mdzad nas/_mdzad nas/_da/khong /mthar dgung lo brgya (brgyad )bcu byed/_brgya (brgyad )bcu/_brgya (brgyad )bcu la mya ngan las 'das/_da/mya ngan las 'das pa nas bcom ldan 'das mya ngan las 'das pa'i rjes su/_
 • དེ་ནི། ཨན།ད།སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་བྱུང་བ་རེད། སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ། མྱ་ངན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་དུས་བསྟན་པ་དེ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་སྤྲད་པ་རེད།
  de ni/_an/da/ston pa'i gtad rabs bdun byung ba red/_ston pa'i gtad rabs bdun/_bcom ldan 'das kyi bstan pa de/_mya ngan/_bcom ldan 'das mya ngan las 'das dus bstan pa de 'od srung chen po la sprad pa red/
 • དགྲ་བཅོམ་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ། འོད་སྲུང། ད་འོད་སྲུང་ནས།འོད་སྲུང་། ཤ་ནའི་གོས་ཅན། ཨན།ཉེར་༼ཉེ་༽སྦས། འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་བོ། འོད་སྲུང་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་རེད་པཱ། འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་བོ། ཤ་ནའི་གོས་ཅན། ཉེར་༼ཉེ་༽སྦས། དྷཱི་ཏི།༼དྷཱི་ཏི་ཀ།༽ ནག་པོ་ཆེན་པོ།༼ནག་པོ།༽ ལེགས་མཐོང།༼ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ།༽ འོ་འདི། འདི་གས་བར་དུ་ལ་ཡ། སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ཟེ་ཡིན་པ་རེད། 
  dgra bcom pa 'od srung chen po la/_'od srung/_da 'od srung nas/'od srung /_sha na'i gos can/_an/nyer (nye )sbas/_'od srung kun dga' bo/_'od srung nas kun dga' bo red pA/_'od srung kun dga' bo/_sha na'i gos can/_nyer (nye )sbas/_d+hI ti/(d+hI ti ka/)_nag po chen po/(nag po/)_legs mthong/(legs mthong chen po/)_'o 'di/_'di gas bar du la ya/_ston pa'i gtad rabs bdun ze yin pa red/_
 • འོ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གིས་ད། ཨན།མར་ད།བཀོད་སྒྲིགས་ར་བུ་༼འདྲ་པོ་འམ་འདི་འདྲས་༽གནང་བྱས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་འདས་པའི་བསྟན་པ་དེ་འོད་སྲུང་ལ་བསྟེན། འོད་སྲུང་གིས་དེ་ནི་ཀུན་དགའ་བོར་སྤྲོད་ཟེར། ཀུན་དགའ་བོས་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་ལ་སྤྲོད་ཟེར། འོ་འདུག་ཟེ། ད།མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། 
  'o de bcom ldan 'das rang gis da/_an/mar da/bkod sgrigs ra bu ('dra po 'am 'di 'dras )gnang byas/_bcom ldan 'das mya ngan 'das pa'i bstan pa de 'od srung la bsten/_'od srung gis de ni kun dga' bor sprod zer/_kun dga' bos sha na'i gos can la sprod zer/_'o 'dug ze/_da/mar rim pa bzhin du byas nas/_
 • སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་འདུག་ཟེ་བྱུང་བ་རེད། ད།བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕྱི་ལོ། དེ་ནི།ཨན།དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་རེད། དཀའ་སྡུག་མཛད། ད།ད་ལྟ།ཨན།ང་རང་ཚོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་དེ། ཨན།དཀའ་སྡུག་དེ་གས་མཛད།མཛད་པ་ལ་རྟེན་བྱུང་བ་རེད།
  ston pa'i gtad rabs bdun 'dug ze byung ba red/_da/bcom ldan 'das mya ngan las 'das pa'i phyi lo/_de ni/an/dka' sdug mdzad pa red/_dka' sdug mdzad/_da/da lta/an/nga rang tsho mjal rgyu yod pa'i gyi bcom ldan 'das kyi gsungs de/_an/dka' sdug de gas mdzad/mdzad pa la rten byung ba red/
 • ད།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ། ད།ཡུལ།དེ་ཨང་ད།༼ད་དུང་ཨན།༽མང་པོ།འཁོར་མང་པོ་དང་ཡུལ་མང་པོ་ག་པར་ཡིན་ས་ལ་གསུངས། དེ་གས་གང་ག་༼ཚང་མ་༽འཐོར་བསྡད་པ་སོང་ཙང་དེ་ནི་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས། 
  da/bcom ldan 'das kyis gsungs pa de/_da/yul/de ang da/(da dung an/)mang po/'khor mang po dang yul mang po ga par yin sa la gsungs/_de gas gang ga (tshang ma )'thor bsdad pa song tsang de ni 'od srung chen pos/_
 • ད།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་དེ་གས་ཚུར་ཡི་གེའི་ཐོག་ལ་ཚུར་བཀོད་ཡས་དང་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོ་ཡས། འོ་དེའི་ཆེད་དུ། དེ་ནི།ཨན།བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན། དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕྱི་ལོ། ཨན།དེ་མཛད།ཨན།དཀའ་སྡུག་མཛད། 
  da/bcom ldan 'das kyi gsung de gas tshur yi ge'i thog la tshur bkod yas dang tshur rub rub bzo yas/_'o de'i ched du/_de ni/an/bcom ldan 'das mya ngan/_dgongs pa mya ngan las 'das pa'i phyi lo/_an/de mdzad/an/dka' sdug mdzad/_
 • དཀའ་སྡུག་དེ། ད།དང་པོ། ཀུན་དགའ་བོ་ལ། ཨན།སྤྱོ་་བ་བདུན་མཛད་བྱས་ཀུན་དགའ་བོ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་ཚར་པ་༼བ་༽ནས། ཨ་ནི། 
  dka' sdug de/_da/dang po/_kun dga' bo la/_an/spyo ba bdun mdzad byas kun dga' bo dgra bcom pa'i go 'phang la bkod/_de nas kun dga' bo dgra bcom pa'i go 'phang la bkod tshar pa (ba )nas/_a ni/_
 • དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས། ཨན།ཡངས་པ་ཅན་བཀའ་བསྡུས་ཕུག་ཟེར་ཡས་དེ་ལ། ཨ་ནི། ཨན།གསོ་ཆུང་མཛད། དེ་ནི་དཀའ།དཀའ་སྡུག་མཛད། དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་གས་གང་ག།༼ཚང་མ།༽ ག་པར་འཐོར་བསྡད་པ་འདི་གས་གང་ག་༼ཚང་མ་༽ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོས་བྱས། 
  dgra bcom pa lnga brgyas/_an/yangs pa can bka' bsdus phug zer yas de la/_a ni/_an/gso chung mdzad/_de ni dka'/dka' sdug mdzad/_dka' sdug mdzad pa de ga re red zer na/_da/bcom ldan 'das kyis gsungs pa de gas gang ga/(tshang ma/)_ga par 'thor bsdad pa 'di gas gang ga (tshang ma )tshur rub rub bzos byas/_
 • ཨ་ནི། ཨན།དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་དེ་རེད། དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་དེ་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་རེད། ཨན།ཐོག།ཐོག་མ་དེ་ཀུན་དགའ་བོ། ད།ཀུན་དགའ་བོ། ཨན།དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཆོས་སྐུའི་གྱི་༼ཡིས་༽ཁྲི་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ།དེ་ནི།བཞུགས་བྱས། ཨན།ད།དེ་བཏུས་༼བསྡུས་༽པ་རེད། 
  a ni/_an/dka' sdug mdzad pa de red/_dka' sdug mdzad pa de la sde snod gsum/_sde snod gsum gyi dka' sdug mdzad pa red/_an/thog/thog ma de kun dga' bo/_da/kun dga' bo/_an/dgra bcom pa lnga brgya chos sku'i gyi (yis )khri brtsegs pa'i steng du/de ni/bzhugs byas/_an/da/de btus (bsdus )pa red/_
 • ཨན།མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། དེ་ནས་འོད་སྲུང་གིས། ད།ཨན།མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་བཏུས་༼བསྡུས་༽པ་རེད། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉེ་བ་འཁོར་གྱིས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་བཏུས་༼བསྡུས་༽པ་རེད། འོ་དེ་གས། ད།བསྡུས་པ་ཟེར་ན་ངག་ལས་བསྐྱོར་བ་རེད། ཨན་ད།མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་དེ། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ། ད།སྡེ་སྣོད་གསུམ་ནང་ནས་རྒྱ་ཆེ་བ་སོང་ཙང།
  an/mdo sde'i sde snod/_de nas 'od srung gis/_da/an/mngon pa'i sde snod btus (bsdus )pa red/_dgra bcom pa nye ba 'khor gyis 'dul ba'i sde snod btus (bsdus )pa red/_'o de gas/_da/bsdus pa zer na ngag las bskyor ba red/_an da/mdo sde'i sde snod de/_shin tu rgya che ba/_da/sde snod gsum nang nas rgya che ba song tsang/
 • ཨ་ནི། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྔན་༼སྔོན་༽ནས་བྱས། ད།རྟག་པར་རེ་ཞི།༼བཞིན།༽ བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་དོའོ་༼དུ་༽ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཀུན་དགའ་བོ་གྱིས་ད།མ་གཏོགས་བསྐྱོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། 
  a ni/_kun dga' bo de bcom ldan 'das/_sngan (sngon )nas byas/_da/rtag par re zhi/(bzhin/)_bcom ldan 'das mnyam do'o (du )yod pa song tsang kun dga' bo gyis da/ma gtogs bskyor thub kyi med pa 'dra/_
 • ཨ་ནི། ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་གིས། དེ་ནི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་ཚང་མ་ལོགས།ཨན།ངག་ལས་༼ནས་༽བསྐྱོར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་འདི་འདྲས་གཅིག་ལ། མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་འདི་འདྲས་འདུག།འདུག་ཟེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། འདི་གས་ད་ག་ཐོབ་པ་དུས་གཅིག་ནང།ཟེར་ཡས་བྱས་བྱས། འོ།འདུག་ཟེ་བྱས་བྱས། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དཀའ་ཐུབ་མཛད། 
  a ni/_kun dga' bo rigs gis/_de ni mdo sde'i sde snod tshang ma logs/an/ngag las (nas )bskyor/_bcom ldan 'das yul 'di 'dras gcig la/_mdo sde'i sde snod 'di 'dras 'dug/'dug ze gsungs pa red zer/_'di gas da ga thob pa dus gcig nang/zer yas byas byas/_'o/'dug ze byas byas/_sde snod gsum dka' thub mdzad/_
 • ད།དེ་ནས་དཀའ་སྡུག་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་བ་རེད། ཨན།དེ་ལ་དཀའ་སྡུག་དང་པོ་ཟེར་གྱི་རེད། ད།དཀའ་སྡུག་གཉིས་པ་དེ། ཨན། ལོ་ད། ཨན།ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཙ་༼ཙམ་༽འདས་པ་ནས་དཀའ་སྡུག་གཉིས་པ་མཛད་པ་ཡིན་པ་འདྲ། ཨན།དེ་ནས་དཀའ་སྡུག་གསུམ་པ་དེ། ད།ཡང་དེའི་མཇུག་ལ།༼རྗེས་ལ།༽ 
  da/de nas dka' sdug rim pa gsum byung ba red/_an/de la dka' sdug dang po zer gyi red/_da/dka' sdug gnyis pa de/_an/_lo da/_an/lo brgya dang bcu tsa (tsam )'das pa nas dka' sdug gnyis pa mdzad pa yin pa 'dra/_an/de nas dka' sdug gsum pa de/_da/yang de'i mjug la/(rjes la/)_
 • ད།ཨན། ད།དེ་ལ་ལོ་ཚད་འདྲ་མིན་འདྲ་ར་གཅིག་༼འདྲ་གཅིག་༽ཡོད་པ་འདྲ། ད།གང་ལྟར་སུམ་བརྒྱའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡིན་པ་འདྲ། ཨོའོ།དེ་འདྲས་གཅིག་ལ། དེ་ནི།ཨན།བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་འགྱེས་པ་འདི་གས་ལ། 
  da/an/_da/de la lo tshad 'dra min 'dra ra gcig ('dra gcig )yod pa 'dra/_da/gang ltar sum brgya'i g.yas g.yon la yin pa 'dra/_o'o/de 'dras gcig la/_de ni/an/bye brag smra ba sde pa bco brgyad 'gyes pa 'di gas la/_
 • ད།རང་རང་གིས། ཨན།གཞལ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཆ་ཚང་ཡོད་པ། འོ་དེ་གས། རྒྱལ་པོ་ཀྲྀ་ཀྲྀའི་སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་པ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་བྱས། ཨན།ད།དཀའ་སྡུག་གསུམ་པ་དེ་མཛད་པ་རེད། 
  da/rang rang gis/_an/gzhal lam 'bras bu gsum gyi rnam bzhag cha tshang yod pa/_'o de gas/_rgyal po kr-i kr-i'i smon lam lung bstan pa la khungs gtugs byas/_an/da/dka' sdug gsum pa de mdzad pa red/_
 • དཀའ་སྡུག་གསུམ་པ། འོ་དེའི། དཀའ་སྡུག་གསུམ་མཛད། མཛད་པའི་དེའི་བར་གྱི། ད།ཨན།དེ་འདས་༼འདྲས་༽དཀའ་སྡུག་མཛད་པ། དགྲ་བཅོམ་པ་གཅིག་གིས་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་མཛད་པ་དེ་གས། ཨན། 
  dka' sdug gsum pa/_'o de'i/_dka' sdug gsum mdzad/_mdzad pa'i de'i bar gyi/_da/an/de 'das ('dras )dka' sdug mdzad pa/_dgra bcom pa gcig gis dgra bcom pa rnams kyi dka' sdug mdzad pa de gas/_an/_
 • ད།ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི། ད།གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ། ལོ་ཙཱ་བ།ལོ་ཙཱ་བའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསྟེན་ནས། ལོ་ཙྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི།བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས། 
  da/phyis su bod kyi/_da/gangs can bod kyi yul la/_lo tsA ba/lo tsA ba'i bka' drin la bsten nas/_lo tswa ba rnams kyis bod kyi/bod skad du bsgyur nas/_
 • ཨ་ནི། ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཐམ་པ། ད།ཆོས་དཔར་མ་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོའོ་རེད་པཱ། འོ་འདི་ཚང་མ་ལོགས། འོ་དེ་འདྲས་ཟེ་ཚུར་བསྒྱུར་བ། འོ་འདི་འདྲས་གཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། 
  a ni/_da lta mjal rgyu yod pa'i bcom ldan 'das kyi bka' 'gyur/_bcom ldan 'das kyi gsung bka' 'gyur po ti brgya tham pa/_da/chos dpar ma po ti brgya tham pa yo'o red pA/_'o 'di tshang ma logs/_'o de 'dras ze tshur bsgyur ba/_'o 'di 'dras gcig yin pa 'dra/_
 • ད། ཨན།དེའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། ད།གཅིག་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི། ཨོའོ།ད།རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དེ་འདྲས་ཞིག་བཤད་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཟེ། 
  da/_an/de'i nang pa sangs rgyas kyi/_da/gcig ston pa shAky thub pa'i/_o'o/da/rnam thar mdor bsdus de 'dras zhig bshad bsgrub pa yin ze/_