Skip to main content Skip to search
18 Feb 2017
5 min 52 sec
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo, Kencho Wangmo

བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གཟིམས་ཅུང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཟེར་མི་འདི་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་འདྲ་བའི་གཟིམས་ཅུང་ནང་ བཞུགས་ཡོད་མི་ ལྷ་ཐབས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ སངས་རྒྱས་ལུ་བསྟོད་པ་སྦེ་ ཕུལ་ཕུལཝ་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་ནང་ སངས་རྒྱས་འདི་ སེངྒེ་དང་ སྟག་ལྤགས་ཀྱིས་རྒྱན་པའི་ གསེར་གྱི་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱག་ལུ་གོས་ཆེན་གྱིས་ སྤུར་སྤུར་བའི་གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ནང་ བདུད་རྩི་དང་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ བཀང་ཡོདཔ་སྦེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ བདུད་རྩི་འདི་ ཞིང་ཁམས་ནང་བཞུགས་པའི་ ཆོས་གྲོགས་ཆ་མཉམ་ལུ་ གནངམ་ཨིན་ཟེར་མས།