Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min 46 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "A Rainbow Appears above the Pass." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ཁ་གཡང་འབོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  ཕ་ཨ་ཁུ་རྣམས་ཚེ་ཐག་རིང་བར་སྨོན་པའི་གླུ་ཞིག་རེད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་འཇའ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་ཤར་བ་འདི་ཚེ་འདི་ཕྱི་མཁྱེན་པའི་བླ་མ་འཁྲུངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། རི་མགོ་ནས་བསང་ཕུད་པ་དང་རྫ་མགོ་སྨུག་གིས་ཁེབས་པ་འདི་དབང་སྡུད་ཆེ་བའི་དཔོན་པོ་འཁྲུངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ།  བྲག་དམར་པོའི་ཐེམ་ལ་རྒོད་པོ་བབས་པ་འདི་ཕ་ཨ་ཁུ་སྐྱེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་དགུང་ནམ་འཕང་བསྟད་ནས་འཕུར་བ་ཚེ་ཐག་རིང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0