Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
33 min 32 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་གིན་གོང་ལ་ཡ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད་། ཨ་ནི་ཨོང་། འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་ད་གིན་འདི་། ད་ཨོང་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ད་འདི་། ཨོང་འདི་གཉེན་ལྷོང་། ད་ང་ཚོར་ཡི་གེར་བྱས་ ན་མཉེན་ལྷོང་གི་ཕོ་ཉ་རེད་པཱ་ལགས། ད་འདི་མནའ་མ་སློང་མཁན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཚོ། མར་སླེབས་ནས་ད་བློ་རིག་བསྡུར་ནས་ཡུལ་གཞན་དག་གི་མནའ་མ་སློང་། ད་ཡུལ་གཞན་དག་ནས་ཨ་ནི་ཡོང་པའི་ད་ཅིག། ཨོང་། དེ་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་སློང་མཁན་གྱི། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ད་དེ་ཅིག་གི་ཨོའོ། གསོལ་རས་བཞུ་མཁན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཚོ་དང་། བློ་རིག་ད་ཐེངས་ཁ་ཤས་བསྡུར་པ་རེད་པཱ་ལགས། ཁ་ཤས་བསྡུར་ནས་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའི་བོད་ཀྱི་ཨ་ནི་བློན་པོ་ཚོས་ཡིན་ན། ད་ཅིག་ཨོང་། ཁོང་ཚོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་ཨ་ནི། ཨོང་། ག་དུས་ཡིན་ནའི་ད་བོད་ཀྱི་བློན་པོ་ཚོ་ལ་ཡ་ཐོབ་པ་རེད་ཟེར།
  da gin gong la ya zhus pa nang bzhin red /_a ni ong /_'di ga re zer dgos red /_ong da gin 'di /_da ong khong tsho yin na bod kyi da 'di /_ong 'di gnyen lhong /_da nga tshor yi ger byas _na mnyen lhong gi pho nya red pA lags/_da 'di mna' ma slongmkhn gyi pho nya tsho/_mar slebs nas da blo rig bsdur nas yul gzhan dag gi mna' ma slong /_da yul gzhan dag nas a ni yong pa'i da cig/_ong /_de /_rgya bza' kong jo slong mkhan gyi/_rgya bza' kong jo da de cig gi o'o/_gsol ras bzhu mkhan gyi pho nya tsho dang /_blo rig da thengs kha shas bsdur pa red pA lags/_kha shas bsdur nas yin na/_ga dus yin na'i bod kyi a ni blon po tshos yin na/_da cig ong /_khong tsho las rnam par rgyal nas a ni/_ong /_ga dus yin na'i da bod kyi blon po tsho la ya thob pa red zer/
 • ད་ཡིན་ནའི་ཨོང་ད་དུང་ཡིན་ན། ཨོང་། གོང་མས་ཡིན་ན་ད་དུང་ཡིན་ན་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་། ཐག་དེ་ཡག་པོ་ཅིག། ད་ཐུགས་ཐག་ཡག་པོ་ཅིག་མ་གཅད་གནང་པ་བྱས། ད་དུང་ཡིན་ན་ཐག་ཡག་པོ་མ་གཅད་། ད་འདི་ཨ་ལས་མ་གཅད་པ་བྱས། ད་ཡང་བློ་རིག་ཡང་བསྐྱར་བསྡུར་གྱི་ཡིན་ཟེར། ཨ་ནི་འདི་བྱས་པ་རེད་པཱ། ཉིན་མོ་གཅིག་ང་རང་ཚོའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལ་ཡ་འདུག་ཟེར་བྲིས་ཡོའོ་རེད་ལ། སྒྲུང་གི་ནང་ལ་འདུག་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ད་སྒྲུང་མང་པོ་ཅིག། དེའི་ནང་ལ་ཡ་གང་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད་། དེ་ཡང་དེ་འདྲས་ཅིག་བཤད་སྲོལ་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། བློན་པོ་ཚོ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཨོང་། འདི། སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན། ཁྲང་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནི་བསྡད་དུས། དགོང་དག་ཡིན་ན་གློ་བུར་དུ་ཡིན་ན་རྔ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་རྡུང་བྱས། ཨ་ནི་ཚང་མ་ལོག་གོ། འདི་ཕོ་ཉ་ཚང་མ་ཡིན་ན། ཡུལ་ཁག་ནས་ཡོང་པའི་ཕོ་ཉ་ཚང་མ་ལོག་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་ཡ་ཤོག་ཟེར།
  da yin na'i ong da dung yin na/_ong /_gong mas yin na da dung yin na da ga re zer dgos red /_ong /_thag de yag po cig/_da thugs thag yag po cig ma gcad gnang pa byas/_da dung yin na thag yag po ma gcad /_da 'di a las ma gcad pa byas/_da yang blo rig yang bskyar bsdur gyi yin zer/_a ni 'di byas pa red pA/_nyin mo gcig nga rang tsho'i dpe cha'i nang la ya 'dug zer bris yo'o red la/_sgrung gi nang la 'dug zer bshad srol yo'o red pA/_da sgrung mang po cig/_de'i nang la ya gang 'dras zer dgos red /_de yang de 'dras cig bshad srol yo'o red pA lags/_blon po tsho yin na a ni ong /_'di/_skabs de dus yin na/_khrang an grong khyer nang la ya a ni bsdad dus/_dgong dag yin na glo bur du yin na rnga chen po zhe po gcig rdung byas/_a ni tshang ma log go/_'di pho nya tshang ma yin na/_yul khag nas yong pa'i pho nya tshang ma log yin na/_a ni ong gong ma'i pho brang nang la ya shog zer/
 • ཨོང་། གློ་བུར་ཐབ་རྒྱག་ལ་ཡ་དེ་འདྲས་ཟེར་མཁར་རྔ་ཞིག་བརྡུངས་བྱས་སྐད་གཏང་པ་རེད་ཟེར། ད་སྐད་གཏང་དུས་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། མགར་སྟོང་བཙན་ཁོང་རང་ཡིན་ན། ཞེ་དྲག་གི་སྤྱང་པོ་ཡོད་ཙང་། ད་ཁོང་རང་གིས། ཨོའོ། རྔ་དེ་འདྲས་ཅིག་གློ་བུར་ཐབ་རྒྱག་ལ་མཚན་ནག་དགོང་ལ་བརྡུངས་ཡས་འདི་། ཕལ་ཆེར་འདི་ད་། འདི་དངོས་གནས་ད་འདི་ཕལ་ཆེར་ད་དེ་ཡིན་ན། ཨོའོ་གང་བྱས་དེ་ཅིག། ད་དེ་ཡིན་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་ད་དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་བྱས་སྐད་གཏང་གནང་པ་མ་རེད་ཟེར། གློ་བུར་ཐབ་རྒྱག་དེ་འདྲས། ཕལ་ཆེར་ད་དེ་ཡ་ཡིན་ན་རྐྱེན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་དེ་བསམ་བྱས། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྤྱང་པོ་ཞེ་དྲག་བྱས་བྱས། ཁོང་ཡར་ཨ་ནི། ཨོང་། ཕོ་བྲང་ནང་ལ་ཡར་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས། མགར་སྟོང་བཙན་ཁོང་རང་གི་བཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཚོ་ཡིན་ན། ཨོའོ་ཡར་ཐང་གི་རྒྱལ་པོའི། ཐང་གི་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་འགྲོ་དུས། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་སོ་སོའི་གནས་ཚང་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཁོང་ཚོ་སྡད་སའི་གནས་ཚང་ད་། ནས་ཨ་ནི་གནས་ཚང་ནས་ཡར་ཐོན་འགྲོ་དུས། ཚང་མ་ལོག་ལ་ཡ་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ལམ་ཁག་གི་ལམ་འཁེལ་ས་ཡིན་ན་དེ་ཚོར་ཡ་ཨ་ནི་ཨོང་།  ཅིག་གི། དམིགས་གསལ་གྱི་དེ་ཡ་ཡིན་ན་ཅིག་གི། དམིགས་གསལ་གྱི་ཨོའོ། དེ་འདྲས་ག་རེ་འདུག། ཡང་མིན་ན་ཁོང་ཚོས་ཡིན་ན་རྟགས་བརྒྱབ་བྱས། མཚལ་གྱིས་རྟགས་བརྒྱབ་བྱས། 
  ong /_glo bur thab rgyag la ya de 'dras zer mkhar rnga zhig brdungs byas skad gtang pa red zer/_da skad gtang dus yin na ga re red zer na/_mgar stong btsan khong rang yin na/_zhe drag gi spyang po yod tsang /_da khong rang gis/_o'o/_rnga de 'dras cig glo bur thab rgyag la mtshan nag dgong la brdungs yas 'di /_phal cher 'di da /_'di dngos gnas da 'di phal cher da de yin na/_o'o gang byas de cig/_da de yin na spyir btang gi da de 'dras zer byas byas skad gtang gnang pa ma red zer/_glo bur thab rgyag de 'dras/_phal cher da de ya yin na rkyen gcig yo'o red zer/_da de bsam byas/_ga re red zer na/_spyang po zhe drag byas byas/_khong yar a ni/_ong /_pho brang nang la yar 'gro dus tsam nas/_mgar stong btsan khong rang gi btsos pa'i bod kyi pho nya tsho yin na/_o'o yar thang gi rgyal po'i/_thang gi gong ma'i pho brang nang la 'gro dus/_ga re byas pa red zer na/_da so so'i gnas tshang yo'o red pA/_khong tsho sdad sa'i gnas tshang da /_nas a ni gnas tshang nas yar thon 'gro dus/_tshang ma log la ya da ga re zer dgos red /_lam khag gi lam 'khel sa yin na de tshor ya a ni ong /__cig gi/_dmigs gsal gyi de ya yin na cig gi/_dmigs gsal gyi o'o/_de 'dras ga re 'dug/_yang min na khong tshos yin na rtags brgyab byas/_mtshal gyis rtags brgyab byas/_
 • སྔན་ལ་ཡ་གནས་ཚང་གི་སྒོ་འདྲ་དེ་ལའི་ཁོང་ཚོས་ཡིན་ན་རྟགས་གཅིག་བརྒྱབ། ཨ་ནི་དེ་ནས་ཡར་བྱས་བྱས་ཡིན་ན། ཨོང་། རྟགས་བརྒྱབ་ཀྱིས། བརྒྱབ་ཀྱི། བརྒྱབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཡ་ཡར་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་ཡ་ཕྱིན་པོ་རེད་ཟེར། ད་མཚན་ནག་དགོང་ལ་ཡ་ཡེ་དགེའི་ཡ་སླེབས་ཚར་ནས། ཕོ་བྲང་ནང་ལ་སླེབས་ནས་གོང་མས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ཁྱེད་རང་ཚོ། ཨོང་། དོ་དགོང་། ད་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལོག་རྒྱུ་ཟེར། ཨ་ནི་ལོག་འགྲོ་དུས་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་གིན་ག་ནས་ཡོང་པ་ཡིན་ནའི་ད་འགའ་རང་སར་རྒྱུ་ཟེར།
  sngan la ya gnas tshang gi sgo 'dra de la'i khong tshos yin na rtags gcig brgyab/_a ni de nas yar byas byas yin na/_ong /_rtags brgyab kyis/_brgyab kyi/_brgyab kyi nang la ya yar pho brang nang la ya phyin po red zer/_da mtshan nag dgong la ya ye dge'i ya slebs tshar nas/_pho brang nang la slebs nas gong mas ga re gsungs pa red zer na/_da khyed rang tsho/_ong /_do dgong /_da da lta lam sang khyed rang tsho log rgyu zer/_a ni log 'gro dus yin na khyed rang tsho da gin ga nas yong pa yin na'i da 'ga' rang sar rgyu zer/
 • ཚང་མ་ལོག་ལམ་ཁ་མ་ནོར་བྱས་རྒྱུ་ཟེར། འདུག་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་བྱེད་དུས་ཙམ་ནས། ད་གཞན་དག་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཟ་རི་བི་རི་བྱས་ཡར་ཡོང་པ་རེད་པཱ་ལགས། དགོང་དག་མཚན་ནག་དགོང་ལ་གློ་བུར་ཐོབ་རྒྱག་ལ་གཉིད་སད་ལ་མ་སད་བྱས་ཡོང་ཙང། ཕོ་ཉ་ཚོ་ཡིན་ན་ད་སོ་སོའོ་ཨོང་། ག་རེ་ཟེར་དགོ་རེད་། གནས་ཚང་ག་པར་ཡོའོ་རེད་ཅི་ཡས་བརྙེད་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི།
  tshang ma log lam kha ma nor byas rgyu zer/_'dug zer gsungs pa red zer/_a ni 'dug zer byed dus tsam nas/_da gzhan dag de tsho yin na ga re red zer na/_za ri bi ri byas yar yong pa red pA lags/_dgong dag mtshan nag dgong la glo bur thob rgyag la gnyid sad la ma sad byas yong tsang/_pho nya tsho yin na da so so'o ong /_ga re zer dgo red /_gnas tshang ga par yo'o red ci yas brnyed kyi yo'o ma red zer/_a ni/
 • མགར་སྟོང་བཙན་ཡིན་ན་ཡར་ཡོང་དུས་ནས། ད་ཁོང་རང་ཡིན་ན། ཨོང་། ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། སྔན་ནས་ཁོང་རང་གི་བསམ་བློ་ཡག་པོ་བྱས་གཏང་བྱས། ཁོང་རང་གི་ད་འདི་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་རྟགས་བརྒྱབ་པ་བཞིར་བཟུང་བྱས་བྱས་ཁོང་རང་གི་ཕོ་བྲང་། ད་ཁོང་རང་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། གནས་ཚང་ཡིན་ན་བརྙེད་པ་རེད་ཟེར། ད་གནས་ཚང་བརྙེད་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་ནས་ཡིན་ན་མཐའ་མ་མཐའ་མ་འདི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ཐང་རྒྱལ་རབས། ད་ཨོའོ་ད་གོང་མ་ཡིན་ན་། དངོས་གནས་ཨོའོ། ད་ཁོང་རང་གི་བློ་རིག་བསྡུར་ཡས་ཡིན་ན་མཐའ་མ་འདི་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  mgar stong btsan yin na yar yong dus nas/_da khong rang yin na/_ong /_cig ga re zer dgos red /_sngan nas khong rang gi bsam blo yag po byas gtang byas/_khong rang gi da 'di rtags brgyab yo'o red pA lags/_a ni khong rang gi rtags brgyab pa bzhir bzung byas byas khong rang gi pho brang /_da khong rang gi ga re zer dgos red /_gnas tshang yin na brnyed pa red zer/_da gnas tshang brnyed pa red zer/_da de nas yin na mtha' ma mtha' ma 'di ga re byas pa red zer na/_da thang rgyal rabs/_da o'o da gong ma yin na /_dngos gnas o'o/_da khong rang gi blo rig bsdur yas yin na mtha' ma 'di byas pa red zer/
 • ད་མཐའ་མ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་འདི་འདི་། བློ་རིག་བསྡུར་ཡས་མཐའ་མ་འདི་ད་། ཨོའོ་གཏན་འཁེལ་གནང་པ། ད་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་རྦད་དེ་། བུ་མོ་ཡིན་ན་ཨོའོ། ཐང་རྒྱལ་རབ་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་མང་པོའི་འཕྲོད་ནས། ད་ཡིན་ན་བུ་མོ་ཡིན་ན་འདི་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཞེ་དྲག་གི་ད་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཕྲོད་ནས། ཨ་ནི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་ཁ་ཤས་ལ་ཡ་དེ་ཟེར་གྱི་རེད་། བུ་མོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འཕྲོད་། ཁ་ཤས་གང་བྱས་བུ་མོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འཕྲོད་ནས། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ངོ་ཤེས་པ་གྱིས་ཟེར
  da mtha' ma de ga re red zer na/_ong 'di 'di /_blo rig bsdur yas mtha' ma 'di da /_o'o gtan 'khel gnang pa/_da 'di ga re red zer na/_da rbad de /_bu mo yin na o'o/_thang rgyal rab kyi bu mo yin na zhe drag gi mang po'i 'phrod nas/_da yin na bu mo yin na 'di /_ga re zer dgos red /_zhe drag gi da mang po de 'dras kyi 'phrod nas/_a ni ga re red zer na/_nga rang tsho kha shas la ya de zer gyi red /_bu mo sum brgya lhag tsam 'phrod /_kha shas gang byas bu mo brgya lhag tsam 'phrod nas/_rgya bza' kong jo ngo shes pa gyis zer
 • དེ་འགས་དེའི་འཕྲོད་ནས། ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་གསུངས་དུས་ཙམ་ནས། ད་ཨོང་། འདུག་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་གསུངས་དུས་ཙམ་ནས་ཡིན་ན། ད་ཨོང་། མི་གཞན་དག་དེ་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཚོས་ད་དུག་ལོག་༼གོས༽ག་རེ་ཡག་ག། བུ་མོ་ཅིག་གི་ག་རེ་ད་། ཅིག་ཁོང་ཚོའི་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ད་དུག་ལོག་ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ད་གྱོན་ཆས་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་སྤུས་དག་པོ་གྱོན་པ་འདི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རེད་བསམ། ཡང་ཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར། ད་གང་བྱས་ཁོང་ཚོའི་ཡིན་ན་སོ་སོ་སོས་སོ་སོའི་ཚོད་དཔག་བྱས་བྱས། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རེད་བསམ་བྱས། འདུག་ཟེར་འཁྲིད་པ་རེད་ཟེར།
  de 'gas de'i 'phrod nas/_a ni 'dug zer gsungs dus tsam nas/_da ong /_'dug zer gsungs pa red pA/_a ni gsungs dus tsam nas yin na/_da ong /_mi gzhan dag de tshos ga re byed kyi yo'o red zer na/_pho nya gzhan dag tshos da dug log (gos)ga re yag ga/_bu mo cig gi ga re da /_cig khong tsho'i yin na/_kho rang tsho'i da dug log cig ga re zer dgos red /_da gyon chas yin na zhe drag gi spus dag po gyon pa 'di rgya bza' kong jo red bsam/_yang cig gi ga re zer/_da gang byas khong tsho'i yin na so so sos so so'i tshod dpag byas byas/_rgya bza' kong jo red bsam byas/_'dug zer 'khrid pa red zer/
 • འཁྲིད་པ་ཚང་མ་ནོར་ཀྱོག་ཀྱང་རེད་ཟེར། མགར་སྟོང་བཙན་གྱི་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་འབྲེལ་བ་གཅིག་ཡས་མ་བྱས་པ་བྱས། ཁོང་ཚོར་ཚང་ཀའི་མ་བརྒྱབ་པ་བྱས། ཨ་ནི་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡ་ཕྱིན་བྱས་ཡིན་ན། མི་གཞན་དག་དེ་དགས་དེས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རེད་བསམ་བྱས་ཡིན་ན་ད་ཅིག་ཞེ་དྲག་གི། ཁ་ཤས་ཡིན་ན་སྤོབས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཡིན་ན་འདོད་བློ་ཚིམས་བྱས་སྡད་དུས། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ། མགར་སྟོང་བཙན་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡར་ཐད་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་འདི་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ད་། ཨོང་མི་འདི་འགས་འདི་། བུ་མོ་འདི་འགས་འདིའི་དཀྱིལ་ནས་ཡིན་ན་བུ་མོ་གཅིག། ད་ནམ་བཟའ་དང་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་བུ་མོ་སྤྱིར་བཏང་གི་ད་བུ་མོ། སྤྱིར་བཏང་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆས་གཅིག་འཆོས་བྱས་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ག་ལེར་ག་ལེར་འཁྲིད་ཡོང་བྱས། ད་འདི་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རེད་ཟེར།
  'khrid pa tshang ma nor kyog kyang red zer/_mgar stong btsan gyi yin na a ni/_khong rang gi yin na 'brel ba gcig yas ma byas pa byas/_khong tshor tshang ka'i ma brgyab pa byas/_a ni ga ler ga ler ya phyin byas yin na/_mi gzhan dag de dgas des rgya bza' kong jo red bsam byas yin na da cig zhe drag gi/_kha shas yin na spobs pa dang /_khoshs yin na 'dod blo tshims byas sdad dus/_a ni rgya bza'/_mgar stong btsan yin na khong rang ga ler ga ler yar thad nas ga re byas pa red zer na/_a ni 'di byas pa red zer da /_ong mi 'di 'gas 'di /_bu mo 'di 'gas 'di'i dkyil nas yin na bu mo gcig/_da nam bza' dang de tsho yin na bu mo spyir btang gi da bu mo/_spyir btang gi de 'dras kyi chas gcig 'chos byas yin na khong rang ga ler ga ler 'khrid yong byas/_da 'di yin na rgya bza' kong jo red zer/
 • ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་ཟེར་དུས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། འདིར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ཧང་སང་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། མགར་སྟོང་བཙན་ཁོང་རང་གི་ག་རེ། གང་འདྲས་ཟེར་ཤེས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རང་གི་བློ་རིག་ལ་བརྟེན་པ་རེད་ཟེར། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རང་ཁྲང་ཨན་ལ་སྡད་། སྡད་པའི་སྐབས་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ཁྲང་ཨན་གྱི་ནང་ལོག་གི་ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ངོ་ཤེས། ཨོང་། རྒྱ་མོ་གཅིག་ལ་ད་ཁོང་རང་གི་གསེར་གྱི་རྔན་པ་དང་དེ་འདྲས་བསྟེར་ནས། ཨ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཅིག་གི་སྐབས་དེ་དུས་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོའོ། དེ་རེད་པཱ་ལགས་ཨོའོ། ག་རེ་རེད་རྒྱ་ཨན། ཁྲང་ཨན་དང་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁྲང་ཨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་རེད་། ད་དེ་ཅིག། རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཡིན་ན་ཆ་ཆ་བཞག་ན། རྩིས་བརྒྱབ་ཡས་གང་ལ་ཞེ་དྲག་མཁས་པོ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་རྩིས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ནང་ལ་ཡ་མ་ཚུད་པ་བྱས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་སྐད་ཆ་འདྲིས་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་ད་བློ་རིག་སྤྱད་ནས། ཨ་ནི་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན། འདུག་ཟེར་ཨོའོ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་འདུག་ཟེར། ད་འདི་ངོ་རྟགས་ཆོས་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར།
  a ni 'dug zer zer dus yin na a ni/_'dir yod pa'i mi tshang ma hang sang pa red zer/_da 'di ga re red zer na/_ong /_mgar stong btsan khong rang gi ga re/_gang 'dras zer shes pa red zer na/_khong rang gi blo rig la brten pa red zer/_de ga re red zer na/_khong rang khrang an la sdad /_sdad pa'i skabs la ya/_a ni khrang an gyi nang log gi a ni khong rang gi de 'dras kyi ngo shes/_ong /_rgya mo gcig la da khong rang gi gser gyi rngan pa dang de 'dras bster nas/_a ni ga re byas pa red zer na/_cig gi skabs de dus da ga re zer dgos red/_o'o/_de red pA lags o'o/_ga re red rgya an/_khrang an dang de tsho yin na ga re red zer na/_khrang an gyi grong khyer nang la yin na'i red /_da de cig/_rgya rigs kyi yin na cha cha bzhag na/_rtsis brgyab yas gang la zhe drag mkhas po yo'o red pA/_a ni rtsis kyi de 'dras nang la ya ma tshud pa byas/_a ni khong rang gi skad cha 'dris nas/_a ni ong da blo rig spyad nas/_a ni mtha' ma de la ya a ni rgya bza' kong jo yin na/_'dug zer o'o/_rgya bza' kong jo yin na khong rang gi yin na 'dug zer/_da 'di ngo rtags chos thub pa red zer/
 • ཨ་ནི་ངོ་རྟགས་ཆོས་ཐུབ་ཙང་། ཁོང་རང་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་དགའ་པོ་བྱུང་ནས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གིས། ཨོའོ་གཙོ་བོ་བྱས། ཨ་ནི་ཐུན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་འབྲི་སེ་རུ་གོང་སྟོན་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རོགས་པ་བྱས་བྱས། ཨ་ནི་རོགས་པ་གནང་ནས་ཨ་ནི་གཞས་ད་ཁོང་རང་གི་འདི་ཅིག། ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། མགུར་ཞིག་བླངས་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་སྙན་པོ་འདུག་གང་། འདི་ངས་དེ་ནས་མར་ཅིག་ཀློག་གི་ཡིན་ཟེར།
  a ni ngo rtags chos thub tsang /_khong rang yin na zhe drag gi dga' po byung nas/_a ni khong rang gis/_o'o gtso bo byas/_a ni thun mi sam b+ho Ta dang 'bri se ru gong ston khong gnyis kyis rogs pa byas byas/_a ni rogs pa gnang nas a ni gzhas da khong rang gi 'di cig/_khong rang gi yin na cig ga re zer dgos red /_mgur zhig blangs pa red zer/_da 'di snyan po 'dug gang /_'di ngas de nas mar cig klog gi yin zer/
 • ད་ཁོང་རང་ག་རེ་གང་འདྲས་ཟེར་འདི་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཀློག་ན་འདུག་ཟེར་རེད་ཟེར། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། ལྷ་གཅིག་ཀོང་ཇོ་ཁྱེད་། བདག་གི་ཚིག་ལ་གསོན། བཀྲ་ཤིས་ཉམས་སུ་དགའ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ནི། རིན་ཆེན་ལྔ་ལས་གྲུབ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་། མི་རྗེ་ལྷ་ཡིས་མཛད་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དེ་། རིགས་གཟུགས་དཔལ་གྱི་འཇིགས། མཐོང་ན་སེམས་ཡིད་འཕྲོག། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལགས། རྒྱལ་སྲིད་། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱོངས། འབངས་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉན། རྒྱལ་བློན་འཁོར་འབངས་རྣམས། དགའ་སྐྱིད་གླུ་རུ་ལེན། ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར། དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་བཏེག། རི་ལ་ཤིང་སྣ་ཚང་། ས་གཞི་ཡངས་པ་ལ། འབྲུ་སྣ་ལྔ་ཡི་ཚོགས། གོ་མཚམས་མེད་པོར་སྐྱེས། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སོགས། རིན་ཆེན་དུ་མ་ཡོད་། གནག་རྟ་ལུག་གསུམ་རྒྱས། དགའ་སྐྱིད་དེ་ལྟར་ཡོད་། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། ལྷ་གཅིག་ཀོང་ཇོ་གསོན།
  da khong rang ga re gang 'dras zer 'di byas pa red zer na/_klog na 'dug zer red zer/_e ma ngo mtshar che/_lha gcig kong jo khyed /_bdag gi tshig la gson/_bkra shis nyams su dga'/_bod kyi rgyal khams ni/_rin chen lnga las grub/_rgyal po'i pho brang nang /_mi rje lha yis mdzad /_srong btsan sgam po de /_rigs gzugs dpal gyi 'jigs/_mthong na sems yid 'phrog/_thugs rje chen po lags/_rgyal srid /_rgyal srid chos bzhin bskyongs/_'bangs rnams bka' la nyan/_rgyal blon 'khor 'bangs rnams/_dga' skyid glu ru len/_chos kyi nyi ma shar/_dpal gyi sgron me bteg/_ri la shing sna tshang /_sa gzhi yangs pa la/_'bru sna lnga yi tshogs/_go mtshams med por skyes/_gser dngul zangs lcags sogs/_rin chen du ma yod /_gnag rta lug gsum rgyas/_dga' skyid de ltar yod /_e ma ngo mtshar che/_lha gcig kong jo gson/
 • ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་རྦད་དེ་དེ་མགུར་འདི་ཡིན་ན་ཞེ་པོ་ཅིག། ཕར་སྙན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག་ཟེར་གཏང་གནང་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་ཁོང་ཚོས། མགར་སྟོང་བཙན་ལ་ཡ་ཨ་ནི་འདིར་གསོན། ག་རེད་། ཨོའོ་ཐུན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་འབྲི་སེ། འབྲི་སེ་རུ་གོང་སྟོན་གྱི་རོགས་པ་གནང་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་འདུག་ཟེར། ཨོའོ་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་གླུ་དེ་འདྲས་གཅིག་ལེན་པ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་ཨོང་མཐའ། མཐའ་མ་འདྲ་འདི་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། གོང་མས་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོར། ཨ་ནི་ཨོང་། གཏང་ཡས་ ཡིན་ན་འདུག་ཟེར་མཁས་ལེན་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་མཁས་ལེན་ནས། ད་ཨོང་། འདི་ཁོང་རང་གི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན། ཁོང་རང་ལ་ཡ་རྦད་དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ད་འདི་སྐལ་ལ་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས།
  a ni khong rang gi rbad de de mgur 'di yin na zhe po cig/_phar snyan po zhe po cig 'dug zer gtang gnang pa red zer/_da 'di khong tshos/_mgar stong btsan la ya a ni 'dir gson/_ga red /_o'o thun mi sam b+ho Ta dang 'bri se/_'bri se ru gong ston gyi rogs pa gnang nas yin na/_a ni 'dug zer/_o'o khong rang gi yin na de 'dras glu de 'dras gcig len pa red pA/_a ni ong mtha'/_mtha' ma 'dra 'di yin na/_a ni ga re red zer na/_ong /_gong mas yin na rgya bza' kong jo yin na/_a ni ong /_bod kyi btsan po srong btsan sgam po'i btsun mor/_a ni ong /_gtang yas _yin na 'dug zer mkhas len pa red zer/_a ni mkhas len nas/_da ong /_'di khong rang gi rgya bza' kong jo yin na/_khong rang la ya rbad de ga re zer dgos red /_da 'di skal la yo'o red pA lags/
 • སྐལ་ལ་བསྐུར་གནང་ཡས་ཡིན་ན། སྐལ་ལ་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཁོང་རང་གིས།  ཁོང་རང་ལ་ཡ་བསྐུར་རོགས་གནང་ཟེར་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་གང་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ད་དུང་ཡིན་ན་ཅིག་གི།  ཨོའོ། རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ན་ད་ཅིག་ཨོའོ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ད་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཡ་ད་རྦད་དེ་། ད་མེད་པའི་རྩ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཨ་ནི་དེ་ནས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་ཅིག་གི། དེབ་ཐེར་དང་ཅིག། ད་ཁོང་རང་ལ་ཡ་གང་བྱས་ཡིན་ན། ཨོང་དེ་གཅིག། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་བོད་ནས། བོད་ལ་ཡར་ཨོའོ་བཙུན་མོར་ཕེབས་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་། ཁོང་རང་གི་ད་ལྟ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཁོང་རང་གིས་གོང་མ་ལ་ཡ། ཁོང་རང་གི་ཡབ། ཁོང་རང་གི་ཡབ་ལ་ཡ། ཡབ་རྒྱལ་པོར་ལ་ཡ་ངར་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་ཡས་གིས་༼ཀྱིས༽། ཨོང་། འདི་། ག་རེ་ཟེར། སྐལ་བ་དེ་འགས་འདི་ད་། སྐལ་ལ་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་ཡས་ནང་ལ་འདི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས།
  skal la bskur gnang yas yin na/_skal la yin na rgya bza' kong jo khong rang gis/__khong rang la ya bskur rogs gnang zer gsungs pa de dag gi gang la ya/_a ni da dung yin na cig gi/__o'o/_rin po che yin na da cig o'o ga re zer dgos red /_da 'dzam bu gling la ya da rbad de /_da med pa'i rtsa chen rin po che dang /_a ni de nas yin na rbad de ga re zer dgos red /_ong cig gi/_deb ther dang cig/_da khong rang la ya gang byas yin na/_ong de gcig/_rgya bza' kong jo yin na bod nas/_bod la yar o'o btsun mor phebs dus tsam nas/_a ni ong /_khong rang gi da lta rgya bza' kong jo khong rang gis gong ma la ya/_khong rang gi yab/_khong rang gi yab la ya/_yab rgyal por la ya ngar gnang rogs gnang gsungs yas gis (kyis)/_ong /_'di /_ga re zer/_skal ba de 'gas 'di da /_skal la gnang rogs gnang gsungs yas nang la 'di yo'o red pA lags/
 • སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་ན། དགུང་ལོ་ཡིན་ན་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པའི། ཨ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི། ཨོའོ་ཕེབས་པའི་འདི་། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚད་། ཨོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚད་ཡིན་ན་ཡིན་པའི། འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། སྐུ་དང་ཨ་ནི་འདི་མིན་པའི་ཡིན་ན་སྐུ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་མང་པོ་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་དེ་འགས་དང་། ཨ་ནི་ད་དུང་ཡིན་ན་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་ཆེན་པོ་ད་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཡ་འགྲན་ཟླ་འབྲལ་བ། དེ་འདྲས་ཞེ་དྲག་གི་མང་པོ་བསྐུར་གནང་ཡས་དང་། ཨ་ནི་ད་དུང་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། ཅིག། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་དེ་འདྲས་རིག་གནས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་སྨན་གཞུང་ལ་སོགས་པ། ད་ཞེ་དྲག་ཡིན་ན་ད་ཅིག་མང་པོ་ཁོང་རང་ལ་ཡིན་ན་སྐལ་བ་མང་པོ་བསྐུར་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཁོང་རང་འདུག་ཟེར་བོད་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  sangs rgyas bcom ldan 'das yin na/_dgung lo yin na bcu gnyis la phebs pa'i/_a ni bcu gnyis kyi/_o'o phebs pa'i 'di /_dgung lo bcu gnyis la phebs pa'i sku tshad /_ong dgung lo bcu gnyis kyi sku tshad yin na yin pa'i/_'di ga re zer dgos red /_sku dang a ni 'di min pa'i yin na sku de 'dras yin na mang po cig gnang rogs gnang gsungs pa de 'gas dang /_a ni da dung yin na rin po che rtsa chen po da 'dzam bu gling la ya 'gran zla 'bral ba/_de 'dras zhe drag gi mang po bskur gnang yas dang /_a ni da dung yin na ga re red zer na/_ong /_cig/_ga re zer dgos red /_ong de 'dras rig gnas kyi deb ther sman gzhung la sogs pa/_da zhe drag yin na da cig mang po khong rang la yin na skal ba mang po bskur nas yin na/_a ni khong rang 'dug zer bod la yar phebs pa red zer/
 • བོད་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་ཕེབས་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་དེབ་ཐེར་ནང་ལའི་ཡོའོ་རེད་། ཨོའོ། སྒྲུང་གི་ནང་ལའི་འདུག་ཟེར་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་། མགར་སྟོང་བཙན་ཡིན་ ན་ཁོང་ཚོ་ལྷན་དུ་ལམ་སང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། མགར་སྟོང་བཙན་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ལ་ཡིན་ན། ད་ཡང་ཏིག་ཙེ་༼ཙམ༽ཁོང་རང་ཡིན་ན། ཨོང་། རྙོག་དྲ་ཏིག་ཙམ་བྱུང་ནས། ཨ་ནི་མཐའ་མ་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།
  bod la yar phebs pa red zer/_a ni phebs nas yin na ga re red zer na/_nga tsho'i deb ther nang la'i yo'o red /_o'o/_sgrung gi nang la'i 'dug zer bshad kyi yo'o red /_mgar stong btsan yin _na khong tsho lhan du lam sang phebs thub yo'o ma red zer/_mgar stong btsan yin na khong rang la yin na/_da yang tig tse (tsam)khong rang yin na/_ong /_rnyog dra tig tsam byung nas/_a ni mtha' ma yin na ga re red zer na/
 • ཨོང་། མགར་སྟོང་བཙན་གྱི་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི། རྗེས་ལ་ཡ་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་རྗེས་ཟིན་ནས། ཨ་ནི་བོད་ལ་ཡ་ལྷ་སར་ཕེབས་དུས་ཡིན་ན་ཚང་མ་ཡིན་ན། ལྷན་རྒྱས་དུ་འདུག་ཟེར་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་དེ་ནས་ཡིན་ན། ད་ག་རེད། ཨོང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་བོད་ལ་ཡར་ཕེབས་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཡིན་ན་ད་ཅིག། ཨ་ནི་ཨོང་།  རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཁོང་རང་ཡིན་ན། ད་ཁོང་རང་གི་ཨོའོ། ཁོང་རང་གི་ཡབ། ཨོའོ་ཁོང་རང་གི་ཡབ་ཡིན་ན། ཨོའོ་ཁོང་རང་གི་ཡབ་ཡིན་ན་ཐང་ཐའི་ཙུང་ཡིན་ན། ཁོང་རང་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཁོང་རང་ལ་ཞེ་དྲག་གི་བརྩེ་པོ་དང་དེ་འདྲས་ཡོད་གནང་ ཙང་། ཨ་ནི་ཨོང་། ཡབ་ཡིན་ན། ཁོང་རང་གི་ཡབ་དང་ཡུམ་ཡིན་ན། ཞེ་དྲག་བརྩེ་པོ་ཡོད་ཙང་། ཁོང་ཚོ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་བྲལ་མ་ཕོད་པ་དེ་འདྲས་ཞེ་དྲག་གི་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  ong /_mgar stong btsan gyi yin na rgya bza' kong jo la sogs pa yin na a ni/_rjes la ya khong rang gi yin na rjes zin nas/_a ni bod la ya lha sar phebs dus yin na tshang ma yin na/_lhan rgyas du 'dug zer phebs thub pa byung pa red zer/_a ni de nas yin na/_da ga red/_ong /_rgya bza' kong jo yin na/_a ni bod la yar phebs nas yin na/_a ni ong /_srong btsan sgam pos yin na da cig/_a ni ong /__rgya bza' kong jo khong rang yin na/_da khong rang gi o'o/_khong rang gi yab/_o'o khong rang gi yab yin na/_o'o khong rang gi yab yin na thang tha'i tsung yin na/_khong rang la ya zhe drag gi ga re zer dgos red /_khong rang la zhe drag gi brtse po dang de 'dras yod gnang _tsang /_a ni ong /_yab yin na/_khong rang gi yab dang yum yin na/_zhe drag brtse po yod tsang /_khong tsho yin na dngos gnas bral ma phod pa de 'dras zhe drag gi byung pa red zer/
 • ད་ཡིན་ནའི་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཨོང་ཅིག། ག་རེ་ཟེར། ད་འདི་ཁོང་རྣམས་ཚོ་ཡིན་ནའི་འདི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ། ད་འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། མཐའ་མ་ཡིན་ན་བོད་ལ་མནའ་མར་བསྟེར་ཡས་ཞལ་བཞེས་པ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་ཞལ་བཞེས་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཁོང་རང་ལ་ཡིན་ན་སྐལ་ལ་ཡིན་ན་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ད་ཞེ་དྲག་ཨོའོ། སྐལ་ལ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་ད་། བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་བསྐུར་གནང་ནས། ཨ་ནི་བོད་ལ་ཡ་འདུག་ཟེར། ཨོའོ་ཕེབས་པ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་ཕེབས་ནས་ཡིན་ན། ཨོའོ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡར་ཕེབས་ནས། ལྷ་སར་ལ་ཡར་ཕེབས་ཚར་ནས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་ཕེབས་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཨོའོ་ཅིག་གི། མི་ལ་ཡིན་ནའི་ཅིག་གི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཡང་ཅིག་གི་མཐོང་སྣང་ཡིན་ན། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྱི། ཨོའོ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཅིག། ཅིག་ཨོའོ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  da yin na'i yin na a ni/_ong cig/_ga re zer/_da 'di khong rnams tsho yin na'i 'di rgya bza' kong jo/_da 'di ga re zer dgos red /_mtha' ma yin na bod la mna' mar bster yas zhal bzhes pa red pA/_a ni zhal bzhes byas yin na a ni/_khong rang la yin na skal la yin na da gin zhus pa nang bzhin gyi da zhe drag o'o/_skal la yin na zhe drag gi da /_bsam gyi mi khyab pa bskur gnang nas/_a ni bod la ya 'dug zer/_o'o phebs pa red pA lags/_a ni phebs nas yin na/_o'o/_rgya bza' kong jo yar phebs nas/_lha sar la yar phebs tshar nas/_a ni khong rang phebs dus tsam nas/_a ni o'o cig gi/_mi la yin na'i cig gi/_ga re zer dgos red /_yang cig gi mthong snang yin na/_da gin gong la zhus pa nang bzhin gyi/_o'o 'dra mi 'dra mang po cig/_cig o'o byung pa red zer/
 • མཐོང་སྣང་མི་འདྲ་བ་ཁག་ཁག་ཅིག་མང་པོ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། དོན་དུ་ག་རེད་རེད་ཟེར་ན། ཨོའོ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཁོང་རང་ཡིན་ན་ཅིག་གི། འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྦད་དེ་རྩིས་ཡོའོ་རེད་པཱ། གཙུག་ལག་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི་མཁས་པོ་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་མཁས་པོ་ཡོད་ཙང་། ཁོང་རང་གི་འདུག་ཟེར་ཡར་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱི། ག་རེ་གཟིགས་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་འདི་ཡིན་ན་སྲིན་བུ། སྲིང་མོ་ཡིན་ན་གན་རྐྱལ་ལོག་བྱས་སྡད་པ། ད་སྲིན་མོ་ཡིན་ན་གན་རྐྱལ་ལ་ལོག་དེ་འདྲས་སྡད་པའི་དབྱིབས་གཟིགས་བྱས། ད་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་དངོས་གནས། ཨོའོ་འདི་ཡིན་ན་སྲིང་མོ་གན་རྒྱལ་ལོག་པ་ གཅིག་ད་ལོག་པ་གཅིག། བོད་ཀྱི་ས་དབྱིབས་འདི་གཟིགས་ནས་ཡིན་ན་ད་། འདིའི། ད་ཨོང་། དེའི་གང་ལ་ཡ་ད་ཨོང་། ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཞིན་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་ཡིན་ན། འདིའི་གང་ལ་ཡ་ཨོང་། ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཞེ་དྲག་གི་ཅིག་གི། དེའི་གང་ལ་ཡ་བཞུག་ཐུབ། ཨོང་ཐུབ་པ་དང་། ཨ་ནི་ད་དུང་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་ད་ཅིག་གི།
  mthong snang mi 'dra ba khag khag cig mang po byung pa red zer/_don du ga red red zer na/_o'o/_rgya bza' kong jo khong rang yin na cig gi/_'di ga re red zer na/_rbad de rtsis yo'o red pA/_gtsug lag la ya zhe drag gi mkhas po yo'o red pA lags/_a ni mkhas po yod tsang /_khong rang gi 'dug zer yar phebs pa tsam gyi/_ga re gzigs pa red zer na/_bod 'di yin na srin bu/_sring mo yin na gan rkyal log byas sdad pa/_da srin mo yin na gan rkyal la log de 'dras sdad pa'i dbyibs gzigs byas/_da khong rang gi yin na dngos gnas/_o'o 'di yin na sring mo gan rgyal log pa _gcig da log pa gcig/_bod kyi sa dbyibs 'di gzigs nas yin na da /_'di'i/_da ong /_de'i gang la ya da ong /_klu'i pho brang nang bzhin gcig brgyab nas yin na/_'di'i gang la ya ong /_jo bo rin po che bzhug thub pa yin na/_a ni zhe drag gi cig gi/_de'i gang la ya bzhug thub/_ong thub pa dang /_a ni da dung yin na ga re red zer na/_ong da cig gi/
 • གང་བྱས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་། དེའི་སྐུའི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཡ་ཨ་ནི་ཀ་བཙུགས་བྱས་ཡིན་ན། ཨོང་། དེ་འདྲས་ཟེར། དར་གྱི་ཡོལ་བས་མཐའ་བསྐོར་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ཨོང་དེ་འདྲས་ཟེར། མཆོད་པ་ད་ཅི་དག་འཕུལ་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡོང་པ་དགོངས་ནས་ཡིན་ན། ཁོང་རང་གི་དེ་ལྟར་གནང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་ཁོང་རང་ཨི་དེ་འདྲས་ཟེར་གནང་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཨོའོ། འདིས་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱིས་ཁོང་རང་གི་གཟིགས་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་གཟིགས་ནས་ཡིན་ན། ད་ཏིག་ཙེ་༼ཙམ༽དེ་ཨོང་། ཕྲག་དོག་ཏིག་ཙེ༼ཙམ༽སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། ད་ང་རང་ཚོའི་སྒྲུང་དང་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡ་དེ་འདྲས་ཟེར་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  gang byas ga re zer dgos red /_ong /_de'i sku'i phyogs bzhi la ya a ni ka btsugs byas yin na/_ong /_de 'dras zer/_dar gyi yol bas mtha' bskor byas yin na/_a ni shAky mu ne la ya/_a ni ong de 'dras zer/_mchod pa da ci dag 'phul pa yin na/_de 'dras kyi zhe drag yag po yong pa dgongs nas yin na/_khong rang gi de ltar gnang pa red zer/_a ni khong rang i de 'dras zer gnang dus tsam nas/_a ni o'o/_'dis bal bza' khri btsun gyis khong rang gi gzigs nas/_a ni ong /_bal bza' khri btsun gyi gzigs nas yin na/_da tig tse (tsam)de ong /_phrag dog tig tse(tsam)skyes pa red zer/_da nga rang tsho'i sgrung dang de tsho'i nang la ya de 'dras zer bshad kyi yo'o red pA/
 • ཕྲག་དོག་སྐྱེས་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། སྔན་ལ་ཡ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཇལ་ཡས་ལ་དགེ་དབང་བར་ཆད་ད་ཏིག་ཙེ་༼ཙམ༽། ད་ཏིག་ཙེ་བར་ཆད་ཏིག་ཙེ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་ཡིན་ནའི་ ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བློན་པོ་མགར་གྱི་ཡིན་ན། ཨོང་། བློན་པོ་མགར་གྱི་ཡིན་ན་ཁྲི་བཙུན་ལ་ཞུས་བྱས་ཡིན་ན་ཨོའོ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་པོར་ཐང་གི་རྩིས་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི་མཁས་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་ང་ཚོས་བཞངས་པ་ཡིན་ན། ས་བཅད་ད་དེ་འདྲས་གང་ལ་ཡ་རྒྱ་བཟའ་ཀོ་ཇོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞེ་དྲག་གི་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་ཨ་ནི་བྱས་ཙང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་ཨ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཇལ་ཡས་དེ་ལ་ཡ་ཨ་ནི། ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ད་ང་ཚོ་མགྱོགས་རྐྱེན་མ་བཞིན་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། འདུག་ཟེར་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  phrag dog skyes byas yin na a ni/_sngan la ya rgya bza' kong jo dang a ni srong btsan sgam po mjal yas la dge dbang bar chad da tig tse (tsam)/_da tig tse bar chad tig tse byung pa red zer/_a ni yin na'i _ga re red zer na/_blon po mgar gyi yin na/_ong /_blon po mgar gyi yin na khri btsun la zhus byas yin na o'o rgya bza' kong jo yin na por thang gi rtsis la ya zhe drag gi mkhas po yo'o red zer/_byas tsang gtsug lag khang gcig nga tshos bzhangs pa yin na/_sa bcad da de 'dras gang la ya rgya bza' ko jor bka' 'dri zhus pa yin na/_zhe drag gi yag po yo'o red a ni byas tsang /_rgya bza' kong jo dang a ni/_srong btsan sgam po mjal yas de la ya a ni/_da ga re zer dgos red /_da nga tsho mgyogs rkyen ma bzhin 'gog rkyen bzos gnang na yag po yo'o ma red zer/_'dug zer zhus pa red zer/
 • ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཞུས་ནས་ཡིན་ན་མཐའ་མ་ཡིན་ན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཨོང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་། ཨོའོ་འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཇལ་གནང་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཅིག་གི། ཨོང་། བག་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཞེ་དྲག་གི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་གནང་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཨོང་། མི་ཚང་མ་ལོག་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། བོད་མི་དམངས་ཚང་མ་ལོག་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཡ་རོལ་བྱས། ཨ་ནི་ཨོང་། འདུག་ཟེར། ཨོང་། རྦད་དེ་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཡ་རོལ་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཨོང་དངོས་གནས་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་། ཉི་མ་འདི་། ད་ཉི་མ་ད་ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཉི་མ་དུས་དང་། ཨོའོ་ནམ་ད་གང་འདྲས་ཟེར་འདས་པ་ཡིན་མིན། ད་ཧ་མ་དགོ་ཡས་ཅིག་གི་འདུག་ཟེར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  a ni de 'dras zhus nas yin na mtha' ma yin na/_ga re red zer na ong /_rgya bza' kong jo dang /_o'o 'di ga re zer dgos red /_rgya bza' kong jo dang srong btsan sgam po mjal gnang nas yin na/_a ni cig gi/_ong /_bag ston gyi rten 'brel yin na a ni zhe drag gi rgya chen po dang /_a ni de 'dras gnang nas yin na a ni/_ong /_mi tshang ma log yin na a ni cig gi ga re zer dgos red /_bod mi dmangs tshang ma log dga' skyid kyi dpal la ya rol byas/_a ni ong /_'dug zer/_ong /_rbad de da ga re zer dgos red /_dga' skyid kyi dpal la ya rol byas yin na a ni/_ong dngos gnas da ga re zer dgos red /_ong /_nyi ma 'di /_da nyi ma da cig ga re zer dgos red /_nyi ma dus dang /_o'o nam da gang 'dras zer 'das pa yin min/_da ha ma dgo yas cig gi 'dug zer byung pa red zer/
 • ད་ཞེ་དྲག་གི་ད་ཅིག་སྐྱིད་པོ་དང་། དེ་འདྲས་འདུག་ཟེར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ད་ཨོང་ཅིག། བཙུན་མོ་ཡིན་ན་གཉིས་ཀྱི་ཡིན་ན་ད་ལྷ་ཁང་བརྩིག་ཡས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲིག་ད་མ་སོང་ནས་འདུག་ཟེར་གནང་བྱས། ཨ་ནི་དང་པོ་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོའོ་ཁྲི་བཙུན་གྱིས། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ལྷ་ཁང་གཅིག། ཨོའོ། ལྷ་ཁང་གཅིག་ཁོང་རང་བརྩིག་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་བྱས། ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི། ཨོང་བྱས་ཙང་རྒྱ་བཟའ། ལྷ་ཁང་གཅིག་བརྩིག་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་། ཨ་ནི་ཡིན་ནའི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་འདི་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ད་འདི་ཨོང་། ག་རེ་ཟེར། ད་གིན་དགོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད་།
  da zhe drag gi da cig skyid po dang /_de 'dras 'dug zer byung pa red zer/_da de nas yin na ga re red zer na/_a ni da ong cig/_btsun mo yin na gnyis kyi yin na da lha khang brtsig yas kyi sgra sgrig da ma song nas 'dug zer gnang byas/_a ni dang po yin na ga re red zer na/_o'o khri btsun gyis/_bal bza' khri btsun khong rang gi yin na lha khang gcig/_o'o/_lha khang gcig khong rang brtsig yas kyi dgongs pa yod pa byas/_yo'o red zer/_a ni/_ong byas tsang rgya bza'/_lha khang gcig brtsig dgos kyi yo'o red /_a ni yin na'i ga re red zer na/_da 'di khong rang gi yin na da 'di ong /_ga re zer/_da gin dgong du zhus pa ltar red /
 • རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་རྩིས་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི་མཁས་པོ་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་མཁས་པོ་ཡོད་ཙང་། ཨ་ནི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་འདི་། བལ་བཟའ་ཁོང་རང་གི་ད་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་དགོས་ཡོད་ན། ད་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དེ་ཡ་ཡིན་ན་རྩིས་ཡག་པོ་གཅིག་བརྒྱབ་ཉན་༼མཁན༽དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། བྱས་ཙང་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཨོང་། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་ཁོང་རང་གི། ཨ་ནི་ཨོང་། ཁོང་རང་གི་ཞལ་ཏ་མ་ལ། ཞལ་ཏ་མ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་གསེར་གྱི། དེ་འདྲས་ཀྱི་བྲེ་གང་བསྐུར་བྱས། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་ད་རྩིས་སྐྱོན་རོགས་གནང་ཟེར། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་རྩིས་སྐོར་རོགས་གནང་ཟེར་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  rgya bza' kong jo yin na rtsis la ya zhe drag gi mkhas po yo'o red pA lags/_a ni mkhas po yod tsang /_a ni ga re red zer na/_ong 'di /_bal bza' khong rang gi da lha khang gcig bzhengs dgos yod na/_da yin gcig min gcig de ya yin na rtsis yag po gcig brgyab nyan (mkhan)dgos kyi yo'o red pA lags/_byas tsang khong rang gi yin na a ni ong /_bal bza' khri btsun khong rang gi/_a ni ong /_khong rang gi zhal ta ma la/_zhal ta ma la ya a ni gser gyi/_de 'dras kyi bre gang bskur byas/_a ni rgya bza' kong jo la ya da rtsis skyon rogs gnang zer/_a ni rgya bza' kong jo la ya rtsis skor rogs gnang zer zhus pa red zer/
 • ཨ་ནི་རྩིས་སྐོར་རོགས་གནང་ཞུ་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་རིག་གནས་དང་རྩིས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པོ་ཡོད་ཙང་། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་པོར་ཐང་གི། ཨོའོ་ད་འདི་། རྩིས་འདི་སྐོར་གནང་ནས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་སྔན་མ། ཨོའོ། ཁོང་རང་གི་ད་རྩིས་སྐོར་གནང་བྱས། ཁོང་རང་སྔན་མ་གཟིགས་པ་ལྟར། ད་གང་བྱས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྷག་པར་དུ་། ང་རང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཟེར། ང་རང་ཚོ་ལྷ་ས་འདི་ཡིན་ན། ད་ཅིག། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། སྲིང་མོ་གན་རྐྱལ་ལ་ཡ་འདུག་ཟེར། སྲིང་མོ་ཡིན་ན་གན་རྐྱལ་ལོག་བྱས་འདི་འདི་ཉལ་སྡད་པ་ནང་བཞིན་གཅིག། ད་དེ་འདྲས་གཅིག་འདུག་ཟེར།
  a ni rtsis skor rogs gnang zhu dus tsam nas a ni/_rgya bza' kong jo yin na rig gnas dang rtsis la ha cang mkhas po yod tsang /_a ni khong rang gi por thang gi/_o'o da 'di /_rtsis 'di skor gnang nas/_a ni khong rang gi yin na sngan ma/_o'o/_khong rang gi da rtsis skor gnang byas/_khong rang sngan ma gzigs pa ltar/_da gang byas ga re red zer na/_bod kyi yul lhag par du /_nga rang /_bod kyi yul zer/_nga rang tsho lha sa 'di yin na/_da cig/_kha ba can gyi yul 'di ga re zer dgos red /_sring mo gan rkyal la ya 'dug zer/_sring mo yin na gan rkyal log byas 'di 'di nyal sdad pa nang bzhin gcig/_da de 'dras gcig 'dug zer/
 • ད་ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདི་འོ་ཐང་གི་མཚོ་འདི་ཡིན་ན། སྲིང་མོའི་ཨོང་སྙིང་ཁྲག་བྱས། ད་དེ་འདྲས་དམར། ཨོང་། དེ་ཅིག་བོད་ཀྱི་དེ་། ལྷ་སའི་ཡིན་ན་རི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་། དམར་པོ་འདི་ཡིན་ན་ལྕགས་ནང་བཞིན་འདི་ཡིན་ན། ད་འདི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་འདི་རེད་ཟེར། ཨོང་། ད་འདི་སྲིང་བུའི།  སྲིང་མོའི་སྙིང་གི་ད་རུས་པའི། ད་ཅིག་རུས་ཀོག་ནང་བཞིན་ད་དེ་འདྲས་གཅིག་འདུག་ཟེར། བྱས་ཙང་མཚོ་དེའི་གང་ལ་ཡ། ཅིག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་བཞུག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བཞུག་ཐུབ་ལྷག་པར་དུ་རིའི་རྩེ་ལ་ཡ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་། དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་ཞེ་དྲག་གི་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། ད་ཡིན་ནའི་འདི་ཡ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་། ལུང་པའི་ད་ལྷ་སའི་ལུང་པའི་ཅིག་གི་ཆགས་སྟངས་ལ་ཨ་ནི་ཅིག་གི་ཨོའོ། དགེ་སྐྱོན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་འགས་འདི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཨོང་ཅིག་གི། ཨོང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་པ་རེད་ཟེར།
  da nga tsho da lta 'di 'o thang gi mtsho 'di yin na/_sring mo'i ong snying khrag byas/_da de 'dras dmar/_ong /_de cig bod kyi de /_lha sa'i yin na ri yin na rbad de /_dmar po 'di yin na lcags nang bzhin 'di yin na/_da 'di yin na a ni 'di red zer/_ong /_da 'di sring bu'i/__sring mo'i snying gi da rus pa'i/_da cig rus kog nang bzhin da de 'dras gcig 'dug zer/_byas tsang mtsho de'i gang la ya/_cig gi sangs rgyas kyi sku gcig bzhug thub pa yin na/_bzhug thub lhag par du ri'i rtse la ya rgyal po'i pho brang /_de 'dras gcig yod pa yin na/_a ni ong zhe drag gi yag po yong gi red zer/_da yin na'i 'di ya ga re zer dgos red /_ong /_lung pa'i da lha sa'i lung pa'i cig gi chags stangs la a ni cig gi o'o/_dge skyon ga re yod pa de 'gas 'di yin na a ni ong cig gi/_ong /_rgya bza' kong jos yin na gsal po zhe drag gsungs pa red zer/
 • ད་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་པ་རེད་། ཨོང་གསལ་པོ་བྱས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ད་གསུངས་བྱས་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད་། དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ལྷག་པར་དུ་ ཁོང་རང་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ང་རང་། འོ་ཐང་གི་མཚོ་འདི་སྲུབ་པའི་གང་ལ་ཡ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། བརྒྱབ་བྱས་ཨ་ནི་མཇུག་མ་རྒྱ་ནག་དང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཚང་མ་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་གཅིག་ནས་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཡས་དང་། གཉིས་ནས་ཡིན་ན་རྗེས་ལ་ཡ་ད་ཨོང་། བཙན་པོའི་དབོན་སྲས་རྣམས་ལ་ཡིན་ནའི། ཨ་ནི་ཅིག་གི་དབོན་སྲས་ རྣམས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཡ་ཨོའོ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཨ་ནི་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡས་ལ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར།
  da gsal po zhe drag gsungs pa red /_ong gsal po byas gsungs pa red zer/_da gsungs byas gang 'dras gang 'dras byed dgos red /_de tsho yin na zhe drag gsungs pa red zer/_lhag par du _khong rang ga re gsungs pa red zer na/_a ni nga rang /_'o thang gi mtsho 'di srub pa'i gang la ya gtsug lag khang brgyab pa yin na/_brgyab byas a ni mjug ma rgya nag dang /_bal yul gyi lha tshang ma bzhugs pa yin na/_a ni gcig nas yin na/_sangs rgyas kyi bstan pa dar yas dang /_gnyis nas yin na rjes la ya da ong /_btsan po'i dbon sras rnams la yin na'i/_a ni cig gi dbon sras _rnams kyi rigs la ya o'o dge 'dun gyi sde dang /_mdo rgyud kyi a ni bshad sgrub 'phel rgyas 'gro yas la yin na zhe drag gi phan pa chen po 'dug zer/
 • ཁོང་རང་གི་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་དེའི་བསྐོར་ལ་ཡ་ཞིབ་ཕྲ་ཞེ་དྲག་གསུངས་པ་རེད་དེ་ལའི། ཨ་ནི་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་ཞལ་ཏ་མས། ཨོང་། དེ་འགས་འདི་། འདི་བྱས་བྱས། ཚུར་གསུངས་པ་དེ་འགས་འདི་ཨ་ནི། ཨོང་། ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཁོང་རང་། ཨམ་ཆོག་ཡག་པོ་མ་ཉན་པ་ཟེར་ནའི་རེད་། ད་ཁོང་རང་གི་གང་བྱས། ཨོང་། ཕྱི་ཚུལ་ལ་ཡ་ཞུ་དུས་ཙམ་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། གབ་ཕྱི་གོ་ལོག་བྱས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། གབ་ཕྱི་གོ་ལོག་གཅིག་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་ ཞུས་ཙང་། གབ་ཕྱི་གོ་ལོག་ཅིག་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། གབ་ཕྱི་གོ་ལོག་ཅིག་ཕར་ཡག་གོ་ཅིག། ཕར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མ་ཞུས་པ་རེད་པཱ། མ་ཞུས་ཙང་། ཨོའོ་ཨ་ནི། ཁྲི་བཙུན་གྱི་ཡིན་ན་སྔན་ལ་ཡ་ཡིན་ན། ར་ལ་ཡ་ས་བཀལ་བྱས། འོ་ཐང་གི་མཚོ་ལ་ཡ་ཅིག་སྲུབ་རྩིས་གནང་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཁྱོན་ནས་ཁོ། ཨོའོ་གང་བྱས་ལམ་ལ་ཡག་པོ་ཅིག་མ་རྒྱུག་པ་རེད་ཟེར།
  khong rang gi da ga re zer dgos red /_rgya bza' kong jo yin na de'i bskor la ya zhib phra zhe drag gsungs pa red de la'i/_a ni bal bza' khri btsun gyi zhal ta mas/_ong /_de 'gas 'di /_'di byas byas/_tshur gsungs pa de 'gas 'di a ni/_ong /_da ga re zer dgos red /_khong rang /_am chog yag po ma nyan pa zer na'i red /_da khong rang gi gang byas/_ong /_phyi tshul la ya zhu dus tsam nas ga re byas pa red zer na/_gab phyi go log byas zhus pa red zer/_gab phyi go log gcig zhus pa red zer/_a ni _zhus tsang /_gab phyi go log cig zhus pa red zer/_gab phyi go log cig phar yag go cig/_phar ga re zer dgos red /_rgya bza' kong jos gsungs pa nang bzhin ma zhus pa red pA/_ma zhus tsang /_o'o a ni/_khri btsun gyi yin na sngan la ya yin na/_ra la ya sa bkal byas/_'o thang gi mtsho la ya cig srub rtsis gnang dus tsam nas/_a ni khyon nas kho/_o'o gang byas lam la yag po cig ma rgyug pa red zer/
 • ལམ་ལ་ཡག་པོ་མ་རྒྱུག་གོ་དུས། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་བསམ་བློར་ཡ་ད་ཁོང་རང་གི། ཁོང་རང་ཅིག། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་མ་རེད་། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཡ་ད་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ང་ཡ། ཡག་པོ་གཅིག་སློབ། ང་ཡ་ཡག་པོ་གཅིག་གསུངས་མི་འདུག་གོངས་བྱས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ཨོང་། ཅིག་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་གཙོ་བོ་འདི་། སྐྱོན་དེ་སུའི་སྐྱོན་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རང་གི་ཞལ་ཏ་མས་ཨམ་ཆོག་ཡག་པོ་མ་ཉན་པ་བྱས། ཕར་ཡག་པོ་གཅིག་མ་ཞུས་པ་རེད་པཱ་ཁོ། གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱས་ནས་འོ་ད་འདིའི་ཐོག་ནས་ཨ་ནི་ཨོའོ་ཁྲོ་བཙུན་གྱི། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོར་ཡ་ཏིག་ཙེ་༼ཙམ༽མ་དགའ་པ་ད་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་བྱུང་ནས་ཡིན་ན། ཁོང་རང་གི་ད་ཨོང་། དེ་འདྲས་ཟེར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་།
  lam la yag po ma rgyug go dus/_a ni rgya bza' kong jo/_bal bza' khri btsun gyi bsam blor ya da khong rang gi/_khong rang cig/_ga re zer dgos red /_ong rgya bza' kong jo'i ma red /_bal bza' khri btsun gyi dgongs pa la ya da rgya bza' kong jos nga ya/_yag po gcig slob/_nga ya yag po gcig gsungs mi 'dug gongs byas ga re byas pa red zer na/_a ni ong /_cig go ba log sgrub byung pa red zer/_da 'di gtso bo 'di /_skyon de su'i skyon red zer na/_khong rang gi zhal ta mas am chog yag po ma nyan pa byas/_phar yag po gcig ma zhus pa red pA kho/_go ba log sgrub byas nas 'o da 'di'i thog nas a ni o'o khro btsun gyi/_rgya bza' kong jor ya tig tse (tsam)ma dga' pa da de 'dras byung pa red zer/_da 'di go ba log sgrub byung pa red zer/_a ni byung nas yin na/_khong rang gi da ong /_de 'dras zer ga re zer dgos red /
 • སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་ཡ་འདུག་ཟེར། ད་ཨོང་། གང་བྱས་འདུག་ཟེར་ད་། ཨོང་ར་ལ་ཡ་ས་བཀལ་ནས་འོ་ཐང་གི་མཚོ་སྲུབ་པ་ཡིན་ན།  ད་འདི་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཟེར། ད་འདི་ལམ་འདི་ཡག་པོ་འགྲོ་གི་མི་འདུག་ཟེར་བྱས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། ད་ཨོའོ་འདི་ག་པར་དགའ་ཡོད་ན་འདུག་ཟེར་ཞུ་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི། འདི་ཕོ་བྲང་བརྒྱབ་ས་འདི་ག་རེ་ཟགས། ཕོ་བྲང་མ་རེད་དང་གཟུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་སའི་ས་འདི་ཡིན་ན་ག་པར་ད་ཡག་པ་ཡོད་ན་ཟེར། ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨོའོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཡིན་ན། ད་ཅིག། ཁྲི་བཙུན་དང་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས། ཕེབས་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་འོ་ཐང་གི་མཚོའི་འགྲམ་ལ་ཡ་ཕེབས་བྱས། ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ད་ཁོང་རང་གི་སྨོན་ལམ་སྐྱོན་ནས། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱུད་། ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་ཡར་གཡུག་གནང་བྱས།
  srong btsan sgam po la ya 'dug zer/_da ong /_gang byas 'dug zer da /_ong ra la ya sa bkal nas 'o thang gi mtsho srub pa yin na/__da 'di yag po yong gi mi 'dug zer/_da 'di lam 'di yag po 'gro gi mi 'dug zer byas zhus pa red zer/_da o'o 'di ga par dga' yod na 'dug zer zhu dus tsam nas a ni/_'di pho brang brgyab sa 'di ga re zags/_pho brang ma red dang gzug lag khang brgyab sa'i sa 'di yin na ga par da yag pa yod na zer/_a ni 'dug zer zhu dus tsam nas/_a ni ong /_ga re byas pa red zer na/_o'o srong btsan sgam pos yin na/_da cig/_khri btsun dang lhan rgyas phebs/_phebs byas yin na a ni 'o thang gi mtsho'i 'gram la ya phebs byas/_a ni srong btsan sgam po da khong rang gi smon lam skyon nas/_a ni khong rang gi phyag rgyud /_a ni khong rang gi phyag rgyud 'di yin na a ni 'dug zer yar g.yug gnang byas/
 • ད་འདི་ཡར་ཅིག་ནམ་ལ་ཡ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡ། ཡར་གཡུག་བྱས་ཡིན་ན་འདི་ག་པར་ད་འདི་གཟགས་པ་ཡིན་ནའི། ཨ་ནི་དེ་ཡ་ཡིན་ན་བརྒྱབ་ན། ད་འདིའི་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནི་ག་པར་གཟགས་པ་ཡིན་ནའི་ཨ་ནི། འདི་ཡ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ལྷ་ཁང་གི་རྩིག་རྨང་འདི་བཏིང་ན། ལྷ་ཁང་གི་རྩིག་རྨང་འདི་བཏིང་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། འདུག་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་གསུངས་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། མཚོའི་ནང་ལ་ཡ། འོ་འོ་འདི་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཕྱག་རྒྱུད་འདི་མཚོའི་ནང་ལ་གཟགས་ནས། ཨ་ནི་ཨོའོ། འོད་ཅི་དག་ཞེ་པོ་གཅིག་བརྒྱབ་བྱས། ཨ་ནི་འོད་ཅི་དག་ཞེ་པོ་གཅིག་བརྒྱབ་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ད་ག་ཡིན་ན་ཨོང་། གཟགས་ས་འདིར་རྩིག་རྨང་ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་བྲུས་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་གཏན་འཁེལ་པ་རེད་ཟེར།
  da 'di yar cig nam la ya nam mkha' la ya/_yar g.yug byas yin na 'di ga par da 'di gzags pa yin na'i/_a ni de ya yin na brgyab na/_da 'di'i nang la ya a ni ga par gzags pa yin na'i a ni/_'di ya ga re zer dgos red /_lha khang gi rtsig rmang 'di bting na/_lha khang gi rtsig rmang 'di bting na yag po yo'o red zer/_'dug zer gsungs pa red zer/_a ni 'dug zer gsungs dus tsam nas/_a ni cig gi ga re zer dgos red /_mtsho'i nang la ya/_o'o'di /_srong btsan sgam po'i phyag rgyud 'di mtsho'i nang la gzags nas/_a ni o'o/_'od ci dag zhe po gcig brgyab byas/_a ni 'od ci dag zhe po gcig brgyab byas yin na a ni/_da ga yin na ong /_gzags sa 'dir rtsig rmang a ni 'dug zer brus rgyu 'dug zer gtan 'khel pa red zer/
 • ཨ་ནི་ཨོང་། འདི་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི། འདི་། ཕྱག་རྒྱུད་ཨ་ནི་གཟགས་ས་འདི་ཅིག་གི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཕྱག་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྨོན་ལམ་བསྐྱོན་ནས་ཡིན་ན། ཨོང་། མཚོའི་ནང་ལ་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ནམ་མཁར་ཡར་ཨོའོ་ཡར་གཡུག་གནང་། ཨ་ནི་དེ་ནས་མར་མཚོའི་ནང་ལ་གཟགས། གཟགས་པ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཁོང་རང་གི་འདུག་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་པཱ། ད་ངའི་ཨོའོ་ཚིགས་ཁབས། ངའི་ཚིགས་ཁབས་འདི་གཟགས་ས་འདི་ལ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་ཡས། འདི་། འདི་། འདི་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་ཡས། འདི་འདི་རྨང་བཏིང་ཡས་འདི་། ཨ་ནི་འདིར་གཏན་འཁེལ། གཏན་འཁེལ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་པཱ་ལགས།
  a ni ong /_'di /_srong btsan sgam po'i/_'di /_phyag rgyud a ni gzags sa 'di cig gi/_srong btsan sgam po'i phyag rgyud 'di yin na/_srong btsan sgam pos smon lam bskyon nas yin na/_ong /_mtsho'i nang la da ga re zer dgos red /_nam mkhar yar o'o yar g.yug gnang /_a ni de nas mar mtsho'i nang la gzags/_gzags pa red pA lags/_a ni srong btsan sgam po khong rang gi 'dug zer gsungs pa red pA/_da nga'i o'o tshigs khabs/_nga'i tshigs khabs 'di gzags sa 'di la yin na gtsug lag khang brgyab yas/_'di /_'di /_'di gcig yo'o red pA lags/_gtsug lag khang gi rmang bting yas/_'di 'di rmang bting yas 'di /_a ni 'dir gtan 'khel/_gtan 'khel pa byed kyi yin zer gsungs pa red pA lags/
 • ཨ་ནི་བྱས་ཙང་ཡིན་ན་ཨོའོ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འདི་ཕྱག་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ན། ད་འདི་ང་ཚོ་ཨོའོ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འདི་ཕྱག་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་མཐོ་པོ་ཅིག་ཡར་འཕར། ཨ་ནི་དེ་ནས་ཡ་མཚོའི་ནང་ལ་མར་ཨོའོ་གཟགས་དུས་ཙམ་ནས། འོད་ཞེ་དག་ཞེ་དྲག་གི་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གི་བརྒྱད་པ་རེད་ཟེར། འོད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་བྱས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། འོད་འདི་བརྒྱབ་ས་འདིར་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་བལ་པོའི་ད་འདི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བལ་ཡུལ་གྱི་རྡོ་བཟོ་ལ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། ད་རྗེས་ལ་ཡ་ཕྱིན་བྱས། ད་འོད་འདི་ག་པར་འགྲོ་གི་འདུག་ནའི་ཨ་ནི་འདིར་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས། རྡོ་གཅིག་གི་རྟགས་བརྒྱབ་ཟེར། ཨ་ནི་ཨོང་། འདུག་ཟེར་རྟགས་བརྒྱབ་ཟེར་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་རྟགས་བརྒྱབ་ཟེར་གསུངས་དུས་ཙམ་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། རྦད་དེ་ཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། དེ་འ་ཡིན་ན་མི་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། མཐོང་གནང་ཡིན་ན་ངོ་མཚར་ཅན། མང་པོ་ཅིག་འདུག་ཟེར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  a ni byas tsang yin na o'o/_srong btsan sgam pos 'di phyag rgyud 'di yin na/_da 'di nga tsho o'o/_srong btsan sgam pos 'di phyag rgyud 'di yin na/_ga re red zer na/_a ni nam mkha' la yar mtho po cig yar 'phar/_a ni de nas ya mtsho'i nang la mar o'o gzags dus tsam nas/_'od zhe dag zhe drag gi chen po zhe drag gi brgyad pa red zer/_'od chen po brgyab byas yin na a ni/_'od 'di brgyab sa 'dir yin na/_a ni ong bal bza' khri btsun gyi ga re gsungs pa red zer na/_a ni bal po'i da 'di yo'o red pA/_bal yul gyi rdo bzo la de tsho la yin na/_da rjes la ya phyin byas/_da 'od 'di ga par 'gro gi 'dug na'i a ni 'dir yin na khyed rang tshos/_rdo gcig gi rtags brgyab zer/_a ni ong /_'dug zer rtags brgyab zer gsungs pa red zer/_a ni rtags brgyab zer gsungs dus tsam nas yin na a ni/_rbad de cig gi ga re zer dgos red /_de 'a yin na mi tsho la yin na/_mthong gnang yin na ngo mtshar can/_mang po cig 'dug zer byung pa red zer/
 • ཨ་ནི་འདི་བྱུང་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་མཐའ་མ་ཡིན་ན་ད་འདི་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཕྱག་རྒྱུད་གཟགས་ས་འདི་ལ་ཡིན་ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གསུགས་པ་བཞིན། དེ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་ནས། ཨ་ནི་རྨང་བཏིང་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།  ཨོང་འདི་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ཨོང་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། མཚོ་འདི་ཡིན་ན་སྲུབ་ཡས་བྱས་བྱས་ཡིན་ན་ཅིག་གི། ཨོའོ་མཚོའི་ནང་ལ་ཡ་ཅིག་སོ་ཕག་དང་། ཨ་ནི་ས་ཡིན་ན་ཅིག་གི། ཨོའོ་ས་བཟང་པོ། ས་བཟང་ཡིན་ན་ཅིག་མང་པོ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་བྱས། མཚོ་འདི་ཡིན་ན་སྲུབ་པ་རེད་ཟེར།
  a ni 'di byung nas ga re red zer na/_a ni mtha' ma yin na da 'di /_ga re zer dgos red /_srong btsan sgam po'i phyag rgyud gzags sa 'di la yin na/_srong btsan sgam pos gsugs pa bzhin/_de yin na gtsug lag khang gi rmang bting nas/_a ni rmang bting nas yin na ga re byas pa red zer na/__ong 'di byas pa red zer/_ong /_ga re zer dgos red /_mtsho 'di yin na srub yas byas byas yin na cig gi/_o'o mtsho'i nang la ya cig so phag dang /_a ni sa yin na cig gi/_o'o sa bzang po/_sa bzang yin na cig mang po zhe drag brgyab byas/_mtsho 'di yin na srub pa red zer/
 • ཨ་ནི་མཚོ་སྲུབ་ནས་ཡིན་ན་མཐའ་མ་འདྲ་འདི་ཡིན་ན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དགུང་ལོ་ཡིན་ན། ཨོའོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཆུ་གླང་གི་ལོ་ལ་ཡ། ཨོང་འདི་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་། འདི་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། རྩིག་རྨང་། རྨང་ཟེར་ན་རྩིག་རྨང་རེད་། རྩིག་རྨང་ཡིན་ན། ཨོའོ་བཏིང་པ་རེད་ཟེར། ཡིན་ནའི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྔན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཨ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཟེར། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་རྩིས་བསྐྱོན་ནས། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཡིན་ན་སྤོར་ཐང་གི་རྩིས་བརྒྱབ། རྩིས་བསྐྱོན་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་ད་རྩིས་སྟངས་འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་དུས་དེ་འདྲས་དེ་འདྲས། བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་ཡས་འདི་། ཨ་ནི་ཨོང་གསུངས་ཡས་ཀྱི། གསུངས་ཡས་དང་། དེ་འདྲས། དེ་འདྲས་སྤྱོད་ཐབས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། སྤྱོད་ཐབས་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཨོའོ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཨ་ནི་ཨོང་མ་བྱུང་པར་བརྟེན་ནས། ཨ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  a ni mtso srub nas yin na mtha' ma 'dra 'di yin na/_ga re red zer na/_ong srong btsan sgam po dgung lo yin na/_o'o nyi shu rtsa lnga chu glang gi lo la ya/_ong 'di 'phrul snang gtsug lag khang gi rmang /_'di cig yo'o red pA/_rtsig rmang /_rmang zer na rtsig rmang red /_rtsig rmang yin na/_o'o bting pa red zer/_yin na'i ga re red zer na/_sngan ma yin na rgya bza' kong jos a ni da de 'dras zer/_rgya bza' kong jos rtsis bskyon nas/_rgya bza' kong jos yin na spor thang gi rtsis brgyab/_rtsis bskyon nas de 'dras zer da rtsis stangs 'di ga re zer dgos red /_gtsug lag khang rtsig dus de 'dras de 'dras/_byed dgos red gsungs yas 'di /_a ni ong gsungs yas kyi/_gsungs yas dang /_de 'dras/_de 'dras spyod thabs de 'dras yo'o red pA lags/_spyod thabs de tsho yin na a ni o'o/_rgya bza' kong jos gsungs pa nang bzhin/_a ni ong ma byung par brten nas/_a ni ga re byas pa red zer na/
 • ཨ་ནི་ལྷ་ད་ང་རང་ཚོའི་དེ་འདྲས་ཟེར། ག་རེ་ཟགས་ད་ལྟ་སྒྲུང་གི་ནང་ལའི་དེ་འདྲས་ཟེར་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ལ། ཨོའོ་དེབ་ཐེར་ཁག་ཅིག་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་འདུག་ཟེར་བྲིས་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་ཨོང་། གང་བྱས་ཉི་མའི་གོང་ལ་ཡིན་ན་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའི། དགོང་དག་ཡིན་ན་འདྲེས་བཤིགས། ལྷ་འདྲེས་བཤིགས་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་། གང་བྱས། གང་བྱས་ཁོ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཕར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་ཡས་འདི་ཡིན་ན་ཕར། ལེགས་སྒྲུབ་ཡག་པོ་བྱས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ལེགས་སྒྲུབ་ཡག་པོ་བྱས་མ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ད་འདི་མ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་མ་བྱུང་ཙང་། ཨ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། ཡང་བསྐྱར་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཨོང་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་།
  a ni lha da nga rang tsho'i de 'dras zer/_ga re zags da lta sgrung gi nang la'i de 'dras zer bshad kyi yo'o red la/_o'o deb ther khag cig nang la yin na'i 'dug zer bris yo'o red pA lags/_a ni ong /_gang byas nyi ma'i gong la yin na brgyab pa yin na'i/_dgong dag yin na 'dres bshigs/_lha 'dres bshigs byas yin na/_a ni ong /_gang byas/_gang byas kho ga re zer dgos red /_phar gtsug lag khang brgyab yas 'di yin na phar/_legs sgrub yag po byas byung yo'o ma red zer/_legs sgrub yag po byas ma byung pa red zer/_da 'di ma byung pa red zer/_a ni ma byung tsang /_a ni ga re byas pa red zer na/_ong /_yang bskyar yin na a ni ong /_ga re zer dgos red /
 • རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་བྱས། ད་ཡང་བསྐྱར་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་ཕར་ཡག་པོ་བྱས་བྱས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གསུངས་པ་དེ་འགས་འདི་། ཨོའོ་དེ་། དེ་སྔོན་ཡིན་ན་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཡག་པོ་བྱས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་དེ་ལའི། ཁོང་རང་གི་སྤོར་ཐང་གི་ རྩིས་བསྐྱོན་ནས། ད་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་དུས་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད་། ཕར་ཡག་པོ་ཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད་དེ་ལའི། ཨ་ནི་ཁྲི་བཙུན་གྱི་ཞལ་ཏ་མས། འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་། ཨོང་། ཕར་ཡག་པོ་ཅིག་ཞུས་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ་ལགས། ཁོང་རང་བརྗེད་པ་ཟེར་ནའི་རེད་། གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཟེར་ནའི། ཕར་ལན་འདི་ཡག་པོ་བྱས་འཁྱོལ་ཐུབ་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ། ལན་ཡག་པོ་མ་འཁྱོལ་ཙང་ཨ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་། ཨོང་། བཞངས་ཡས་འདི་ཨོང་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་།
  rgya bza' kong jo la ya bka' 'dri zhus byas/_da yang bskyar yin na rgya bza' kong jo la ya a ni phar yag po byas byas bka' 'dri zhus nas/_a ni rgya bza' kong jos gsungs pa de 'gas 'di /_o'o de /_de sngon yin na rgya bza' kong jos yag po byas gsungs yo'o red de la'i/_khong rang gi spor thang gi _rtsis bskyon nas/_da gtsug lag khang bzhengs dus gang 'dras gang 'dras byed dgos red /_phar yag po cig gsungs yo'o red de la'i/_a ni khri btsun gyi zhal ta mas/_'di ga re zer dgos red /_ong /_phar yag po cig zhus yo'o ma red pA lags/_khong rang brjed pa zer na'i red /_go ba log sgrub byas pa zer na'i/_phar lan 'di yag po byas 'khyol thub yo'o ma red pA/_lan yag po ma 'khyol tsang a ni gtsug lag khang /_ong /_bzhangs yas 'di ong ga re zer dgos red /
 • ཕར་ལམ་ལྷོངས་དུ་བསྒྲུབ་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ཕར་ལེགས་སྒྲུབ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ད་རྗེས་ལ་ཡ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས། ཨ་ནི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་དང་། ཁོང་རང་གི་གསུངས་པའི་སྤྱོད་ཐབས་དེ་འགས་འདི་བྱས་ནས། ཨ་ནི་མཐའ་མ་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།ཨ་ནི་ཨོང་། ཕར་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ན་བཞེངས་ཡས་འདི་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཕར། མཐའ་མ་ཡིན་ན་ཕར་ལེགས་སྒྲུབ་འདུག་ཟེར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  phar lam lhongs du bsgrub yo'o ma red zer/_phar legs sgrub de yag po byung yo'o ma red zer/_da rjes la ya rgya bza' kong jo la ya yang bskyar bka' 'dri zhus nas/_a ni rgya bza' kong jos gsungs pa gzhir bzung dang /_khong rang gi gsungs pa'i spyod thabs de 'gas 'di byas nas/_a ni mtha' ma yin na ga re red zer na/a ni ong /_phar gtsug lag khang yin na bzhengs yas 'di yin na/_a ni phar/_mtha' ma yin na phar legs sgrub 'dug zer byung pa red zer/
 • གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡས་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། གཙུག་ལག་ཁང་མ་བཞེངས་གོང་ལ་ཡ་ཅིག། དེ་འདྲས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། བཅོས་ཐབས་དེ་འདྲས་ཁ་ཤས་བྱེད་ཡས་འདུག་གང་ལགས། བཅོས་ཐབས་བྱེད་ཡས་ནང་ལ། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་གསུངས་པའི་བཅོས་ཐབས་ནང་ལ་ཁ་ཤས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨོའོ་འདི། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། བཅོས་ཐབས་གཅིག་དེ་འདྲས་གསུངས་འདུག་གང་ལགས། ཨོའོ་དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་འདི། ཉང་རའི་ཡའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཉང་རའི་གི་ཕ་བོང་གི་བྲག་གི་གང་ལ་ཡ། ཨ་ནི་སོ་ཕག་གི་ཁྲོ་ཆུ་སྦྱར་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་མཁར་དགུ་ཐོག་ཡོད་པ་བརྩེགས་བྱས། ཨ་ནི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཡ་ལྕགས་ཐག་མགར་དགོས་རེད་གསུངས་ཡས་གཅིག་བྱས།
  gtsug lag khang bzhengs yas de legs sgrub byung pa red zer/_gtsug lag khang ma bzhengs gong la ya cig/_de 'dras ga re zer dgos red/_bcos thabs de 'dras kha shas byed yas 'dug gang lags/_bcos thabs byed yas nang la/_dper na cha bzhag na/_rgya bza' kong jos gsungs pa'i bcos thabs nang la kha shas de 'dras yo'o red pA lags/_o'o 'di/_dper na cha bzhag na/_bcos thabs gcig de 'dras gsungs 'dug gang lags/_o'o dper na cha bzhag na da lta 'di/_nyang ra'i ya'o red pA lags/_nyang ra'i gi pha bong gi brag gi gang la ya/_a ni so phag gi khro chu sbyar byas yin na/_a ni de 'dras mkhar dgu thog yod pa brtsegs byas/_a ni phyogs bzhi la ya lcags thag mgar dgos red gsungs yas gcig byas/
 • ཨ་ནི་འདི་ཨོང་། ཞག་བདུན་གྱི་རིང། འདུག་ཟེར་བཞག། འདུག་ཟེར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ལྕགས་ཐག་དེ་འདྲས་ཟེར་མགར་བྱས་བཞག་དགོས་རེད་ཟེར་གསུངས་ཡས་བྱས། ཨ་ནི་ད། ཁོང་རང་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། བཅོས་ཐབས་དེ་འདྲས་ཁ་ཤས་ཅིག་ཁོང་རང་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་ད་འགའ་ཡིན་ན། བཞིར་བཞག། ད་འགའ་ཡིན་ན་བཞིར་བཞག་བྱས་བྱེད་དུས་ཙམ་ནས་ཡིན་ན། མཐའ་མ་ཡིན་ན་ཅིག་གི། ཨོང་མཐར་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡས་འདི་ཡིན་ན། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ད། ལེགས་སྒྲུབ་ཡིན་ན་འདུག་ཟེར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  a ni 'di ong /_zhag bdun gyi ring/_'dug zer bzhag/_'dug zer ga re zer dgos red/_lcags thag de 'dras zer mgar byas bzhag dgos red zer gsungs yas byas/_a ni da/_khong rang gi de 'dras kyi ga re zer dgos red/_bcos thabs de 'dras kha shas cig khong rang gsungs yo'o red pA lags/_a ni da 'ga' yin na/_bzhir bzhag/_da 'ga' yin na bzhir bzhag byas byed dus tsam nas yin na/_mtha' ma yin na cig gi/_ong mthar yin na gtsug lag khang bzhengs yas 'di yin na/_ga re zer dgos red da/_legs sgrub yin na 'dug zer byung pa red zer/
 • ཨ་ནི་ཨོང་། དེ་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་འདི་རེད་ཟེར། ཨོང་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་ཨོང་འདི་བཞེངས་ཡས་འདི་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་། ད་ད་དུང་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་དེ་ཡང་འདི་ཡ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོང་། ཅིག་གི། སྒྲུང་གི་བཟོ་འདྲ། སྒྲུང་གི་ནང་ལོག་ལ་ཁ་ཤས་དེ་འདྲས་འདུག་གང་ལགས། བོད་ཀྱི་སྒྲུང་གི་ནང་ལོག་ཡ་ད་ལྟ། འདི་གཅིག་མཁྱེན་གྱི་རེད། ག་རེ་ཟགས། ང་རང་ཚོས་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལ་ཐད་དུས་ཡིན་ནའི་གཟིགས་ཀྱི་རེད། དེའི་ནང་ལོག་ལ་ཡ་ཁ་ཤས། ཨོང་། སེང་གེ་འདྲ་པོ་བྱས། སྣ་ཁུང་ཡིན་ན་བཅད་པ་དེ་འདྲས། སྣ་ཁུང་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཟེར། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། སྣ་བཅད་པའི་བཟོ་འདྲ། ད་འདི་ཡིན་ནའི་དེའི་ནང་ལ་ཡ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་འདི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་འདུག་ཟེར་གསུངས་འདུག་གང་། འདིའི་སྐོར་འདི་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  a ni ong /_de nas yin na ga re red zer na/_ong /_dper na cha bzhag na 'di red zer/_ong /_ga re zer dgos red/_gtsug lag khang ong 'di bzhengs yas 'di legs sgrub byung /_da da dung yin na ga re red zer na/_nga rang tsho de yang 'di ya ga re zer dgos red/_ong /_cig gi/_sgrung gi bzo 'dra/_sgrung gi nang log la kha shas de 'dras 'dug gang lags/_bod kyi sgrung gi nang log ya da lta/_'di gcig mkhyen gyi red/_ga re zags/_nga rang tshos gtsug lag khang nang la thad dus yin na'i gzigs kyi red/_de'i nang log la ya kha shas/_ong /_seng ge 'dra po byas/_sna khung yin na bcad pa de 'dras/_sna khung yin na de 'dras zer/_ga re zer dgos red/_sna bcad pa'i bzo 'dra/_da 'di yin na'i de'i nang la ya rgyal ba lnga pa'i 'di dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs nang la yin na'i 'dug zer gsungs 'dug gang /_'di'i skor 'di yin na gang 'dras red zer na/
 • ཨོང་། དེ་འདྲས་གཅིག། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ཨོང་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་ཡོའོ་རེད་པཱ། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ད་འདུག་ཟེར་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ལོག་ལ་ཡ་ད་ག་རེ་ཟགས། སྤྲུལ་པའི་ཤིང་བཟོ་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་གང་ལ་ཡ། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་ཨ་ནི་འདི་ཡ་ཡིན་ན། ད་ཅིག། ཨོང་། ཅིག་གི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡ་ད་ཅིག་གི་ཟས་སྣ་དང་། ད་དེ་འདྲས་ཁོང་ཚོར་ཡ་ཅིག་གི། ཨོང་མཆོད་ཡས་དེ་འདྲས་ཕུལ་ཀ་ཕེབས་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་། ཁོང་རང་གི་ཞལ་ཏ་མས་སྒོའི་གསེང་ནས་ལྟ་དུས། སྒོའི་གསེང་ནས་ལྟ་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི་ཅིག། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཅིག་གི་ཨོའོ། ཁོང་རང་གི་ད་ཅིག་གི་མི་འདྲ་ཞེ་པོ་ཅིག་མཐོང་པ་རེད་ཟེར། མི་འདྲ་ཞེ་པོ་ཅིག་མཐོང་ཙང་། ཨ་ནི་དེ་ཅིག། ཨ་ད་སྤྲུལ་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་འདུག་ཟེར། ཧང་སང། ཁ་ནས་ཧང་སང་བྱས་ཨ་ནི་རྦད་དེ་དགད་མོ་ཤོར་པོ་རེད་ཟེར། དགད་མོ་ཤོར་ཙང་། ཨ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་སྤྱན་གཡེངས་བྱས། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྤྱན་གཡེངས་བྱས་ཨ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པའི་ཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་ནི་སྟ་རེ་དེ་ཡིན་ན། གཟགས་བྱས། ཨ་ནི་ཅིག། སེང་གེ་དེ་འགས་འདིའི། ཨོང་སྣ་ཁུང་འདི་ཆད་པ་རེད་ཟེར།
  ong /_de 'dras gcig/_dper na cha bzhag na/_ong bal bza' khri btsun yo'o red pA/_bal bza' khri btsun yin na/_a ni da 'dug zer red/_gtsug lag khang gi nang log la ya da ga re zags/_sprul pa'i shing bzo tshos las ka byed pa'i gang la ya/_bal bza' khri btsun gyi a ni 'di ya yin na/_da cig/_ong /_cig gi/_ga re zer dgos red/_khong tsho ya da cig gi zas sna dang /_da de 'dras khong tshor ya cig gi/_ong mchod yas de 'dras phul ka phebs dus tsam nas/_a ni ong /_khong rang gi zhal ta mas sgo'i gseng nas lta dus/_sgo'i gseng nas lta dus tsam nas a ni cig/_ga re zer dgos red/_cig gi o'o/_khong rang gi da cig gi mi 'dra zhe po cig mthong pa red zer/_mi 'dra zhe po cig mthong tsang /_a ni de cig/_a da sprul po de 'dras gcig 'dug zer/_hang sang/_kha nas hang sang byas a ni rbad de dgad mo shor po red zer/_dgad mo shor tsang /_a ni ga re byas pa red zer na/_a ni srong btsan sgam po yin na/_a ni spyan g.yengs byas/_srong btsan sgam po spyan g.yengs byas a ni/_srong btsan sgam po'i phyag la yod pa'i cig gi ga re zer dgos red/_da rgyal po'i phyag la yod pa'i a ni sta re de yin na/_gzags byas/_a ni cig/_seng ge de 'gas 'di'i/_ong sna khung 'di chad pa red zer/
 • དེ་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་ཟེར་ནའི་ཟེར་ན། ཨ་ནི་གཟོང་ཡིན་ན་གཟོང་བརྒྱབ་ཡས་ཀྱི་གཟོང་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཁ་ཐལ་བྱས་ཡིན་ན། བུ། བུ་ག་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེ་འདྲས་ཟེར་ཕུབ་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་སོག་ལེ་ཡིན་ན་ཁ་ཐལ་བྱས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཀ་བ། ཀ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཀ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བརྒྱའི་ཡིན་ན་ཉམས་འགྱུར་ཡིན་ན། ཨོང་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཀ་བརྒྱད། ཀ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཨ་ནི། ཨོའོ། ཟུར་ཡིན་ན། འདི་ཉམས་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཟེར་སྲོལ་ཙམ། ད་དེ་འདྲས་ཟེར་སྲོལ་ད་ཅི་དག་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། གང་བྱས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། གཙུག་ལག་ཁང་ད་འདི། བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་ལ་ཡ། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནི། ཨོའོ་གང་ལྟར་ག་རས༼རེད༽། བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་ལ། ཨ་ནི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོང་། འདི། ཁྲི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།  བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི། ཨ་ནི་ཨོང་། ཁོང་རང་གི་འདི་ཅིག་གི། བློ་རིག་དང་དེ་ཚོ་སྤྱད་གནང་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་ན་བཟོ་པ་མང་པོ་སྐད་གཏང་གནང་ཡས། ཨ་ནི་འདིའི་གང་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཡིན་ན། ཨོའོ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅིག་དུ་གནང་ཡས།
  de nas yin na ga re zer na'i zer na/_a ni gzong yin na gzong brgyab yas kyi gzong yin na/_a ni kha thal byas yin na/_bu/_bu ga brgya tham pa de 'dras zer phub pa red zer/_a ni sog le yin na kha thal byas ga re byas pa red zer na/_ka ba/_ka yo'o red pA/_ka gtsug lag khang gi ka brgya'i yin na nyams 'gyur yin na/_ong ga re zer dgos red/_ka brgyad/_ka brgya tham pa'i a ni/_o'o/_zur yin na/_'di nyams pa red zer/_da de 'dras kyi zer srol tsam/_da de 'dras zer srol da ci dag de 'dras red zer/_gang byas ga re red zer na/_ong /_gtsug lag khang da 'di/_bzhengs pa'i brgyud rim gyi nang la ya/_gtsug lag khang bzhengs pa'i brgyud rim gyi nang la ya/_a ni/_o'o gang ltar ga ras(red)/_bzhengs pa'i brgyud rim gyi nang la/_a ni/_ga re zer dgos red/_ong /_'di/_khri/_ga re zer dgos red/__bal bza' khri btsun gyi/_a ni ong /_khong rang gi 'di cig gi/_blo rig dang de tsho spyad gnang pa dang /_khong rang gi yin na a ni bal yul nas yin na bzo pa mang po skad gtang gnang yas/_a ni 'di'i gang la yin na a ni srong btsan sgam pos yin na/_o'o rgyab skyor mtha' gcig du gnang yas/
 • ཨ་ནི་ལྷག་པར་དུ་ཡིན་ན། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཡིན་ན་རྩིས། ཨོའོ་དེའི་གང་ལ་ཡིན་ན་རྩིས་ཡིན་ན། སྤོར་ཐང་གི་རྩིས་བསྐྱོན་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཅིག་གི་དེ། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནི་བཅོས་དེ་འདྲས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཨ་ནི་དེའི་གང་ལ་གཟབ་གཟབ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་རོགས་རམ་ད་མ་སོང་ནའི་ཞེ་དྲག་གི་ཆེན་པོ་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས། ཨ་ནི་ཨོང་། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། བརྟེན་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་མཐའ་མ་ཡིན་ན་ཅིག། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་ཡིན་ན། ད་ཅིག་གི་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཡ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཨ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་འདུག་ཟེར། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ལ། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  a ni lhag par du yin na/_rgya bza' kong jos yin na rtsis/_o'o de'i gang la yin na rtsis yin na/_spor thang gi rtsis bskyon nas yin na/_a ni cig gi de/_gtsug lag khang bzhengs pa'i brgyud rim gyi nang la ya/_a ni bcos de 'dras ga re byed dgos kyi yod pa/_a ni de'i gang la gzab gzab ga re byed dgos kyi yod pa/_a ni de 'dras kyi yin na'i rogs ram da ma song na'i zhe drag gi chen po gnang yo'o red zer/_a ni de 'dras la brten nas/_a ni ong /_ga re red zer na/_ong /_brten nas yin na a ni mtha' ma yin na cig/_gtsug lag khang 'di yin na/_nga rang tsho'i da lta yin na/_da cig gi 'dzam bu gling la ya skad grags yod pa'i a ni gtsug lag khang 'di yin na a ni 'dug zer/_dus rabs bdun pa'i nang la/_spyi lo'i dus rabs bdun pa'i nang la ya/_a ni legs sgrub byung pa red zer/
 • དུས་མཚུངས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་རྒྱ་ནག་ནས་ཡང་། ཨོའོ་ཅིག་གི་བཟོ་པ་དང་། མང་པོ་ཡིན་ན་སྐད་གཏང་གནང་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཨོའོ་ར་མོ་ཆེ་ཡིན་ན་བཞེངས་གནང་པ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོས་འདུག་ཟེར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། རྒྱ་རྟགས་ར་མོ་ཆེ་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་ཡས་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གཙུག་ལག་ཁང་ད་ང་རང་ཚོ་འདི། བོད་རིགས་ང་ཚོ་མང་པོ་ད་ཧ་དགོས་ཀྱི་རེད། ར་མོ་དཀར་མོ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། ད་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འགྲོ་དུས། ཚང་མས་ཡིན་ན་ར་མོ་དཀར་མོ་འཇལ་ནས། ཨ་ནི་ང་ཚོ་བོད་རིག་རྒན་ཁོག་ཁག་ཅིག་གི་འདི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཨ་ཙི་ར་མོ་དཀར་མོ་ཡིན་ན་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཐད་ཀྱི་ཟེར། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་གང་ལ་ར་མོ་དཀར་མོ་ཏད་ཙེ་༼ཏོག་ཙམ་༽ལས་མེད་ཟེར། ད་ཡིན་ན་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཐད་ཀྱི་ཟེར། ད་གང་བྱས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཚང་མས་ར་མོ་དཀར་མོ་འདི་ཡིན་ན། ཨོང་། ག་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་ལ་ཡ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ཡ། བྱས་རྗེས་ཧ་ཅང་ཡིད་པའི་ཨ་ནི་ར་གཅིག་ལ་བརྩིས་ནས་ཡིན་ན། ད་བར་ཡིན་ན་དད་གུས་ད་ཅི་དག་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་བཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  dus mtshungs yin na a ni skabs de dus yin na/_rgya bza' kong jos yin na/_a ni rgya nag nas yang /_o'o cig gi bzo pa dang /_mang po yin na skad gtang gnang nas yin na a ni/_o'o ra mo che yin na bzhengs gnang pa red zer/_byas tsang nga rang tshos 'dug zer zer gyi yo'o red pA lags/_rgya rtags ra mo che ra sa 'phrul snang gtsug lag khang zer/_ra sa 'phrul snang gtsug lag khang zer yas 'di ga re red zer na/_gtsug lag khang da nga rang tsho 'di/_bod rigs nga tsho mang po da ha dgos kyi red/_ra mo dkar mo zer dus tsam nas/_da gtsug lag khang la 'gro dus/_tshang mas yin na ra mo dkar mo 'jal nas/_a ni nga tsho bod rig rgan khog khag cig gi 'di zer gyi yo'o red/_a tsi ra mo dkar mo yin na che ru che ru thad kyi zer/_nga tsho chung chung gang la ra mo dkar mo tad tse (tog tsam )las med zer/_da yin na skyabs su mchi/_che ru che ru thad kyi zer/_da gang byas ga re red zer na/_tshang mas ra mo dkar mo 'di yin na/_ong /_ga red/_don dngos thog la ya gtsug lag khang bzhengs pa'i brgyud rim nang la ya/_byas rjes ha cang yid pa'i a ni ra gcig la brtsis nas yin na/_da bar yin na dad gus da ci dag chen po 'dug zer bzhu gi yo'o red zer/
 • བྱས་ཙང་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་ཡས་འདི། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དང་པོ་ཐོག་མར་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ར་མོ་གཅིག་གི་ཨ་ནི་ས་དབོར་ནས་ཨ་ནི་མིང་དེ་ཐོབ་པ་རེད་ཟེར། འདུག་ཟེར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ལགས། ཨ་ནི་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཨོང་། ར་མོ་དཀར་མོ་འདིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ཅིག་གི། ཁོ་རང་གི་ས་དབོར་ནས་བྱས་རྗེས་བཞག་ཙང་། ཨ་ནི་མི་ཡིན་ནའི་ད་ཁོ་རང་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཡིན་ན། ལྷ་དང་སྤྲུལ་པ་གཅིག་ལ་བརྩིས་བྱས། ཨ་ནི་ང་རང་ཚོ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཚོས་ཁོ་རང་ལ་ཡ། དད་པོ་བཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་གང་བྱས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཡིན་ན་སྔ་རྗེས་སུ་བཙུན་མོ་ཡིན་ན། ཨོང་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྔ་རྗེས་སུ་བལ་ཡུལ་ནས། ཨ་ནི་བཙུན་མོ་ཡིན་ན་ཨོའོ་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གདན་དྲངས་གནང་པ་དང་། ཨོའོ་ད་ཨོའོ། དེ་ཅིག། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ན་ད། གདན་དྲངས་གནང་པ་ཟེར་ནའི་རེད། ད་བཙུན་མོར་ཡ་སློངས་གནང་པ་རེད་ཟེར་ནའི། ད་བཙུན་མོར་ཡ་གདན་འདྲེན་བཞུས་གནང་། ད་བཙུན་མོར་ཡ་ཁོང་རྣམས་གཉིས་འདུག་ཟེར་གདན་དྲངས་གནང་པ་དེས།  ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ཨོའོ། སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན།  དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ལ་ཡ་བོད་ལ་ཡ་ཆོས་ལུགས་དར་འཕེར། ནང་ཆོས་དར་ཡས་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡས། ཨ་ནི་ད་གང་འགའ། ད་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཕན་ཐོགས་ཡིན་ན། ཞེ་དྲག་གི་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  byas tsang ra sa 'phrul snang gtsug lag khang zer yas 'di/_tshang mas mkhyen gyi red/_dang po thog mar yin na a ni/_ra mo gcig gi a ni sa dbor nas a ni ming de thob pa red zer/_'dug zer zer gyi yo'o red lags/_a ni da gin zhus pa nang bzhin red/_ong /_ra mo dkar mo 'dis gtsug lag khang brgyab pa'i brgyud rim nang la ya/_a ni cig gi/_kho rang gi sa dbor nas byas rjes bzhag tsang /_a ni mi yin na'i da kho rang yin na da lta yin na/_lha dang sprul pa gcig la brtsis byas/_a ni nga rang tsho dad ldan mang tshogs tshos kho rang la ya/_dad po bzhu gi yo'o red zer/_da gang byas ga re red zer na/_ong /_srong btsan sgam pos yin na snga rjes su btsun mo yin na/_ong /_srong btsan sgam pos snga rjes su bal yul nas/_a ni btsun mo yin na o'o bal bza' khri btsun gdan drangs gnang pa dang /_o'o da o'o/_de cig/_ga re zer dgos red/_thang rgyal rabs nas rgya bza' kong jo yin na da/_gdan drangs gnang pa zer na'i red/_da btsun mor ya slongs gnang pa red zer na'i/_da btsun mor ya gdan 'dren bzhus gnang /_da btsun mor ya khong rnams gnyis 'dug zer gdan drangs gnang pa des/__a ni bod kyi o'o/_skabs de dus yin na/__dus rabs bdun pa'i nang la ya bod la ya chos lugs dar 'pher/_nang chos dar yas dang /_bod kyi rig gnas 'phel rgyas 'gro yas/_a ni da gang 'ga'/_da phyogs gang ci'i thad la ya yin na a ni phan thogs yin na/_zhe drag gi chen po byung yo'o red zer/
 • བྱས་ཚང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གིས། ག་རེ་ཞུ་དགོས་རེད། ང་ཚོ་ད་གིན་གོང་ནས་ཞུས་པ་རེད་པཱ། ཁོང་རང་ཡིན་ན་ཅིག། སྤྱན་རྒྱང་རིང་པོ། མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཅིག། བྱས་ཙང་འདི་བཙུན་མོ་གཉིས། ཨ་ནི་གཅིག་ཡིན་ན། ཨོའོ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་བཞེས་ཡས་དང་། གཅིག་ཡིན་ན་ཨ་ནི། ཨོའོ། བལ་ཡུལ་ནས་བཞེས་ཡས་དེ་ལ་ཡ། དེ་ཅིག། དམིགས། དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་ཅིག་གི། གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ཅིག་རེད། དེ་འདྲས་ཅིག། ཨོང་། རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་འདིས་སོང་། དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན། དེ་ཅིག། ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་ཅིག། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། རླབས་ཆེན་གྱི་ཅིག་གི་དགོངས་པ། ད་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཨོང་། བཙུན་མོ་གཉིས་བསུས་པ་རེད་ཟེར། བཙུན་མོ་གཉིས་བསུས་ནས་ཨ་ནི། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བོད་ཀྱི། ཨོའོ། རིག་གནས་ལ་ཡིན་ན། འཕེལ་རྒྱས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཡིན་ན་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡིན་ན་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡིན་ན་ཨ་ནི་བྱུང་དང་བྱུང་བཞིན་པ་རེད་ཟེར།
  byas tshang srong btsan sgam pos gis/_ga re zhu dgos red/_nga tsho da gin gong nas zhus pa red pA/_khong rang yin na cig/_spyan rgyang ring po/_ma 'ongs mngon gzigs thub pa de 'dras cig/_byas tsang 'di btsun mo gnyis/_a ni gcig yin na/_o'o thang rgyal rabs nas bzhes yas dang /_gcig yin na a ni/_o'o/_bal yul nas bzhes yas de la ya/_de cig/_dmigs/_dmigs yul yin na zhe drag gi cig gi/_gting zab yod pa cig red/_de 'dras cig/_ong /_red zer/_byas tsang 'dis song /_dmigs yul yin na/_de cig/_khong rang gi yin na cig/_ga re zer dgos red/_rlabs chen gyi cig gi dgongs pa/_da de 'dras cig la brten nas yin na/_a ni ong /_btsun mo gnyis bsus pa red zer/_btsun mo gnyis bsus nas a ni/_da gin gong la zhus pa nang bzhin/_bod kyi/_o'o/_rig gnas la yin na/_'phel rgyas/_bod kyi rig gnas la yin na skul 'ded chen po byung pa yin na/_da da lta nga tshos yin na mig mthong lag zin yin na a ni byung dang byung bzhin pa red zer/
 • ཨ་ནི་ད་ད་རེས་ད་འགའ་རབ་ཙམ་ཅིག། ཨ་ནི་འདི་ཡ་ཞུ་གི་ཡིན་ཟེར། ཨ་ནི་ཞིབ་འཕྲ་ཡིན་ན་ད་ང་རང་ཚོ་ད་གིན་ཞུས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནང་ལ་གཟིགས་ནའི་རེད། ཨ་ནི་འདི་མིན་པའི་ང་རང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ད་མང་པོའི་ནང་ལ་ཡ། དེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ན་ཞིབ་འཕྲ་བཀོད་ཡོའོ་རེད་ཟེར། གཉིས་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ལྷན་རྒྱས་ད་དུང་ལའི། དེའི་གང་ལ་ཡ་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ག་རེད་ཟེར་དགོས་རེད། དམངས་འཁྲོད་ལ་ཡ་སྒྲུང་ཞེ་དྲག་གི། དེའི་སྐོར་ལ་ཡ་སྒྲུང་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་ཅི་དག་སྔན་མ་ཡིན་ན་ག་རས་༼རེད༽། གང་བྱས་བོད་པ་གཅིག། ད་ཅིག་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རེ་ཆུང་ཆུང་གང་ནས་ཅིག་གི། ཨོང་། ལྷག་པར་དུ་བུ་མོ་ཚོ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱི་སྒྲུང་འདི་ལ་ཡ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཅིག་གི། དོ་སྣང་བྱེད་ནའི་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  a ni da da res da 'ga' rab tsam cig/_a ni 'di ya zhu gi yin zer/_a ni zhib 'phra yin na da nga rang tsho da gin zhus pa red/_bod kyi rgyal ba lnga pa'i yin na/_bod kyi deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs nang la gzigs na'i red/_a ni 'di min pa'i nga rang tsho'i bod kyi deb ther da mang po'i nang la ya/_de'i skor la yin na zhib 'phra bkod yo'o red zer/_gnyis nas yin na ga re red zer na/_lhan rgyas da dung la'i/_de'i gang la ya do snang dang dbyings yod pa yin na/_a ni ga red zer dgos red/_dmangs 'khrod la ya sgrung zhe drag gi/_de'i skor la ya sgrung mang po yo'o red zer/_da ci dag sngan ma yin na ga ras (red)/_gang byas bod pa gcig/_da cig gi yin pa yin na/_kho re chung chung gang nas cig gi/_ong /_lhag par du bu mo tsho/_rgya bza' kong jo dang /_bal bza' khri btsun gyi sgrung 'di la ya/_ga re zer dgos red/_cig gi/_do snang byed na'i byed mkhan mang po yo'o red zer/
 • ཕ་མས། ཅིག་གི་སོ་སོའོ་ཨ་མ་དང་ད་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཆུང་ཆུང་གང་ནས་དེ་ཚོ་སྒྲུང་འདི་བཤད་ནས། ད་ཅིག་ཆུང་ཆུང་གང་ནས་ཧ་གོ། ད་འདི་སྒྲུང་འདི་ཡིན་ན། ཅིག་གི་ཞེ་དྲག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། མ་གཞི་བྱས་ན་ཁོ་རེ་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཅིག་གནས་དོན་གཅིག། ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཅིག་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད་དེ་ལའི། འདི་དམངས་འཁྲོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི། དར་ཁྱབ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། བོད་ཀྱི་ས་ཆ། ད་མང་ཆེ་ལ་ཡ། ད་རྒན། ང་རང་ཚོའི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོང་། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། དེ་འདྲས། ཡི་གེ་མ་ཤེས་པའི་ཡིག་རྨོངས་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའི། སྒྲུང་འདིའི་སྐོར་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་གི། སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་དེ་འདྲས་བཤད་ཡས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སྙན་པོ། རྦད་དེ་སྒྲུང་སྙན་པོ་ཞེ་པོ། ད་འདེའི་སྐོར་ལ་ཡ་ཞེ་དྲག་བཤད་ཡས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་བྱས་ཙང་། མཇུག་མ། ཅིག་གི། ཡང་དེའི་སྐོར་ལ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་དམངས་འཁྲོད་དེ་བར་ལའི་སྒྲུང་དེ་འདྲས་བསྡུ་རུབ་གནང་པ་ཡིན་ནའི། ཕན་ཐོགས་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གི་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཁག་ཅིག་ཡིན་ན་དམངས་འཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་ཁག་ཅིག་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོས་ཅིག། མཇུག་མ་ཡང་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒྲུང་འདི་བསྡུ་རུབ་གནང་ཡས་ལ་ཡ། དབྱིངས་ཡོད་ན་ཨ་ནི་ད་ལྟ་རྒན་ཁོག་ཚོ་ཡོད་དུས། ཨ་ནི་བཀའ་འདྲི་མང་ཙམ་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་ད་རེས་ཞུ་ཡས་ད་འགའ་ཙམ་ཅིག་རབ་ཙམ་ཅིག། ཨ་ནི་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན། ལྷན་རྒྱས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཅིག་ཟེར། ཨ་ནི་ད་འགའ་ཡིན་ཟེར།
  pha mas/_cig gi so so'o a ma dang da de tsho yin na chung chung gang nas de tsho sgrung 'di bshad nas/_da cig chung chung gang nas ha go/_da 'di sgrung 'di yin na/_cig gi zhe drag gi ga re zer dgos red/_ma gzhi byas na kho re lo rgyud kyi cig gnas don gcig/_lo rgyud kyi cig gnas tshul gcig red de la'i/_'di dmangs 'khrod kyi nang la ya zhe drag gi/_dar khyab yo'o red zer/_bod kyi sa cha/_da mang che la ya/_da rgan/_nga rang tsho'i ga re zer dgos red/_ong /_dper na cha bzhag na/_de 'dras/_yi ge ma shes pa'i yig rmongs gcig yin pa yin na'i/_sgrung 'di'i skor la ya zhe drag gi/_snyan po zhe drag de 'dras bshad yas yo'o red zer/_snyan po/_rbad de sgrung snyan po zhe po/_da 'de'i skor la ya zhe drag bshad yas yo'o red zer/_a ni byas tsang /_mjug ma/_cig gi/_yang de'i skor la mkhyen 'dod yod pa yin na/_a ni dmangs 'khrod de bar la'i sgrung de 'dras bsdu rub gnang pa yin na'i/_phan thogs yin na zhe drag gi chen po yo'o red zer/_khag cig yin na dmangs 'khrod kyi sgrung khag cig yin na/_nga tsho lo rgyud kyi deb ther nang la 'khod yo'o ma red zer/_byas tsang nga rang tshos cig/_mjug ma yang de 'dras kyi sgrung 'di bsdu rub gnang yas la ya/_dbyings yod na a ni da lta rgan khog tsho yod dus/_a ni bka' 'dri mang tsam gnang na phan thogs yo'o red zer/_da da res zhu yas da 'ga' tsam cig rab tsam cig/_a ni yag po ma byung na/_lhan rgyas dgongs 'gal med pa cig zer/_a ni da 'ga' yin zer/