Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
5 min 8 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "Pitch a Tent in the Middle of the Sky." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་ཡིན། མི་མང་པོ་འདུས་ཏེ་སྟོན་མོ་སོགས་བྱེད་པའི་དུས་སུ་མགྲོན་ཚང་མར་བསྟོད་པ་བཅས་ཏེ་ལེན་རྒྱུའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགུང་སྔོན་པོ་དཀྱིལ་ནས་འབྲུག་ཆུང་གྲགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་དཔེ་བྱས་ཏེ་གླུ་བས་མི་མང་པོ་འདུ་སར་ཚང་མ་སྐྱིད་ཆེད་དུ་གླུ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0