Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 16 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

An old Boedra song called "Samling Drak Gi Phodrang" describes the sanctity of a cliff called Samling Phodrang. Thoug the lyrics describes the Samling cliff, it is left unclear where the cliff is located and who had discovered the rock as a sacred place. It only speaks of the sanctity of the cliff and of a cave in the cliff face where one can witness turquoise and hundreds, if not thousands of doors.

 

བསམ་གླིང་བྲག་གི་ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་འདི་ནང་ བསམ་གླིང་ཕོ་བྲང་ཟེར་ བྱག་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་མི་འདིའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ བྱག་འདི་ག་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ གནས་རྩ་ཅན་འདི་ག་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་ཅིག་མི་ཤེས་པས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བྱག་འདི་གུ་ལུ་ སྒོ་བརྒྱ་དང་སྟོང་སྦེ་ཡོད་མི་ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་གཡུ་མཇལ་ཚུགསཔ་ལས་ བྱག་ཕུག་འདིའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  བསམ་གླིང་བྲག་གི་ཕོ་བྲང་ཡ་ལ་སྟེང་དུ་ནང་ལ། །རྡོ་གཅལ་གཡུ་ཡི་རིན་འཛིན་ཡ་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ། ། རྡོ་གཅལ་གཡུ་ཡི་རིན་འཛིན་ཡ་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ། །
  On the top of Samling Drak, turquoise Rinzin courtyards inside. If traveled travel through turquoise pavements.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  སྒོ་མོ་ཤར་སྒོ་བརྒྱ་དང་ཡ་ལ་ནུབ་སྒོ་སྟོང་། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་གཞུང་དུ་ཡ་ལ་ཕྱིན་འགྲོ། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་གཞུང་དུ་ཡ་ལ་ཕྱིན་འགྲོ། །
  Hundred of doors to the east and thousand to west, Is the kingdom, where I was born.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  ཕ་མ་ལ་བྱམས་སེམས་གཅིག་དང་ཡ་ལ་སྡུག་སེམས་གཉིས། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་ཕ་མ་ཡ་ལ་[བརྩི་དུ་?]འགྲོ། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་ཕ་མ་ཡ་ལ་[བརྩི་དུ་?]འགྲོ། །
  Parents have kindness and evil thoughts, Even then consider as our parents and go for that.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  གནས་ཡང་གངས་རི་བཀོད་པའི་ཡ་ལ་སྐེད་པ་ནང་། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་དར་ཅོག་ཡ་ལ་སྣེ་ལྔ་འཕྱར། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་དར་ཅོག་ཡ་ལ་སྣེ་ལྔ་འཕྱར། །
  In the mid of lofty holy place, there flag five varieties of flags.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  རླུང་པོ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཡ་ལ་གཡབ་ས་མེད། །སྐྱི་སེར་རླུང་པོ་ཅིག་གིས་ཡ་ལ་གཡབ་ནས་བཞག །སྐྱི་སེར་རླུང་པོ་ཅིག་གིས་ཡ་ལ་གཡབ་ས་རེད། །
  There’s no way to wave by other winds, Is waved only by breezy wind.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  ཡ་ལགས་སོ་ཕཊ་ལགས།། །།
  Thank you,