Skip to main content Skip to search
07 Sep 2018
5 min 3 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Aum Tshering sings a zhungdra song called 'Long go Tashi Yang Cha,' which describes the value of the particular village where gold and silver can be found, and then offered to lamas and Kings for their longitivity. This song is sang in most parts of Bhutan.

ལོ་སྒོམ་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ ཟེར་མི་གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ཨམ་ཚེ་རིང་གི་འཐེན་འདི་བཞག་ནུག། གླུ་གཞས་འདི་གི་ གཡུས་འདི་གི་ དབང་ཆེན་ཚུ་ལུ་གསེར་དངུལ་ དང་ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབང་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་དོན་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཕུལ་དོ་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།་གླུ་གཞས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་གཅིག་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0