Skip to main content Skip to search
07 Sep 2018
5 min 3 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Monika Subba, Kencho Wangmo

Tshering sings a Zhungdra song called "Long Go Tashi Yang Cha". The song describes the value of a particular village where gold and silver are found and offered to lamas and kings for their longevity.

ལོ་སྒོམ་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ ཟེར་མི་གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ཨམ་ཚེ་རིང་གི་འཐེན་འདི་བཞག་ནུག། གླུ་གཞས་འདི་གི་ གཡུས་འདི་གི་ དབང་ཆེན་ཚུ་ལུ་གསེར་དངུལ་ དང་ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབང་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་དོན་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཕུལ་དོ་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།་གླུ་གཞས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་གཅིག་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0