Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 35 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Monika Subba, Kencho Wangmo

ཐོས་སྒྲ་ནང་ལུ་ ཨམ་པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་འབོད་སྒྲའི་ཀླུ་གཞས་ཅིག་འཐེན་ནུག། ཀླུ་གཞས་འདི་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ ལོ་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་འརྫོམས་པའི་སྐབས་ཀླུ་འཐེན་འདི་གྲོ་ཁྲབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཀླུ་འདི་རང་གི་ གཡུས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་དྲན་པའི་སྐབས་འཐེན་ནི་ དྲན་ཀླུ་ཅིག་ཨིན་མས། ཀླུ་འདི་ཀྱི་ དོན་ནག་དེ་གང་རིག་འདི་མཐོང་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་གཡུལ་མས། ཁྲི་གདུངས་ཉི་མ་འཐོང་བའི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཆེན་དྲན་མས། ཟླཝ་འདི་མཐོང་བའ་སྐབས་སུ་ཡུམ་ཆེན་དྲན་མས། གནམ་ཁའི་སྐར་མ་འདི་མཐོང་བའི་སྐབས་སུ་སྤུན་ཆ་ཚུ་དྲན་མས་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་བརྩུགས་ཏེ་འདུག། 

 

Pema Deki in the audio sang a Boedra song which is very much popular in the country called 'Nye Phayul Gangri Karpo Dra', which means 'White mountain resembles my home town'. The song describe about the resemblance of White mountain as hown town, Glowing sun as Father, Glowing moon as mother, stars as relatives and flower as life partner. whenever i see those images i miss my families back home.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ངེད་ཕ་ཡུལ་གངས་རི་དཀར་པོ་འདྲ་ལ།
  My village looks like a white mountain.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  གངས་རི་དཀར་པོ་མཐོང་ཚེ་ཕ་ཡུལ་དྲན་ལ།
  Whenever I see White Mountain I miss my village.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ཕ་ཡུལ་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ།
  Miss my village.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ངེད་ཡབ་ཆེན་ཁྲི་གདུག་ལ་ཉི་མ་འདྲ་ལ།
  My father is like a glowing sun.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ཁྲི་གདུག་ལ་ཉི་མ་མ་མཐོང་ཚེ་ཡབ་ཆེན་དྲན་ལ།
  Whenever I see a glowing sun I miss my father.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ཡབ་ཆེན་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ།
  Miss father
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ངེད་ཡུམ་ཆེན་ཞོ་ཤེལ་ལ་ཟླ་བ་འདྲ་ལ།
  My mother is like a full moon.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བ་མཐོང་ཚེ་ཡུམ་ཆེན་དྲན་ལ།
  Whenever I see full moon I miss my moon.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ཡུམ་ཆེན་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ།
  Miss my mom.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ངེའི་སྤུན་ཆ་ནམ་མཁའི་ལ་སྐར་མ་འདྲ་ལ།
  My relatives are like a star in the sky.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ནམ་མཁའི་སྐར་མ་མཐོང་ཚེ་སྤུན་ཆ་དྲན་ལ།
  Whenever I see the stars I miss my relatives.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  སྤུན་ཆ་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ།
  Miss my relatives.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  ངེའི་གཉེན་གྲོགས་སྤང་གི་ལ་མེ་ཏོག་འདྲ་ལ།
  My marriage partner is like a lawn flower.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  སྤང་གི་ལ་མེ་ཏོག་མཐོང་ཚེ་གཉེན་གྲོགས་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ།
  Whenever i see lawn flower i miss my husband.
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ Pema Deki
  གཉེན་གྲོགས་དྲན་ལ། སྤང་ལ་གི་འོ། ལགས་སོ།
  I miss my husband. Ok