Skip to main content Skip to search
08 Feb 2016
2 min 39 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Duptho, Chimi Wangmo

The song Neyang Rigzin Lingi is sung by Ugyen Dorji from Galing. He learned this song from his spiritual teacher Gashé Pema Trinlé at a young age. The song is religious and it praises spiritual masters. It is usually sung in front of spiritual masters. Ugyen Dorji sings this song in a very melodious way.

 

༉ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གནས་ཡང་རིག་འཛིན་གླིང་གི་གླིང་སྟོད་ན། །ཟེར་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་དགའ་གླིང་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་འཐེནམ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་དེ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ར་འབད་བ་ཅིན་ དགེ་བཤེས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ལས་ལྷཔ་ལྷཔ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ ཨ་རྒས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ར་བློ་ན་རྒས་སོང་རུང་ ག་ནི་བ་ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐེན་ནི་འདུག གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དེ་ཡང་ བླམ་ལུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་འབད་ བླམ་སྦོམ་དེ་ཚུའི་ཀུན་དུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐེནམ་ཨིན་ཟེར་ བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  གནས་ཡང་རིག་འཛིན་གླིང་གི་གླིང་སྟོད་ན། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  ས་ཡང་རིག་འཛིན་གླིང་གི་གླིང་སྟོད་ན། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  སྭོ་བརྩེ་བ་མཚན་ལྡན་བླ་མས་གཙོ་རྒྱས་པས། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  དམའ་བ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  ཡར་དབུ་ཞྭ་པད་ཞྭ་ནམ་མཁའི་(མཁའ་)གང་། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  མར་མཆོད་ཁང་གྲུ་བཞི་ས་གཞི་གང་། །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  སྭོ་ཕྱག་ལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
 • ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Ugyen Dorji
  གནམ་ལ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ལགས་སོ། རྫོགས་སོ་ཡི།། །།