Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 59 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "The Monks Who Are Going to Central Tibet." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་གནས་འགྲོ་བུ་མོར་གདམས་པའི་གླུ་ཞིག་རེད། དྲིན་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་མི་རུང་བ་དང་གནས་ཡུལ་དུ་ལག་ལས་ཀར་འབད་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་ནི་གནས་འགྲོ་བུ་མོས་དྲིན་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་མི་རུང་དང་གནས་ཡུལ་དུ་ལག་ལས་ཀར་འབད་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད།  དེ་བཞིན་དུ་དབུས་སུ་འགྲོ་བའི་བན་ཆུང་གིས་ཡོན་ཏན་སྦྱངས་དགོས་པ་དང་ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་སྟག་ཤར་རྣམ་པར་རྟ་འདོ་བ་དཔེ་མེད་དགོས་པ་སོགས་རང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་འཛོམ་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0