Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 9 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "The Milk Pail in the Girl's Hand." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བོའུ་ཁྲ་རིང་སྟག་ཤ་རའི་ཚེ་གྲོགས་ཡིན་པ་དང་ཤིང་བཞོ་ཟེའུ་མ་བུ་མོའི་ཚེ་གྲོགས་ཡིན་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གནའ་དུས་སུ་བོའུ་ཁྲ་རིང་ནི་སྟག་ཤ་རས་ཕྱུགས་འཚོ་བ་དང་ཇག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཉིན་རྒྱན་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཡོད།  དེ་བཞིན་དུ་མ་བུ་མོས་ཉིན་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཀ་ནི་ཕྱུགས་ཟོག་ལས་འོ་མ་བཞོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་བཞོ་ཟེའུ་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0