Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
2 min 10 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

Women from Tabis village in Kurtoe Gewog (county) in Lhuntse Dzongkhag (district), sing an Alo song called "Tengchog". It expresses the ephemeral heavenly world. The lyrics say that heaven lasts only for a brief moment, like a dream. The song encourages every sentient being to practice the Buddha's dharma in order to attain Nirvana.

 

༉  ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཨ་ལོ་ཟེར་ སྐྱོ་བའི་གླུ་གཞས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་རྟ་སྦིས་ལས་བསོད་ནམས་དཔལ་སྤྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ སྟེང་ཐོག་དགའ་མི་དགའ་སྤྲོ། །རྨི་ལམ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལ། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ལ་ཐལ་སོང་ཟེར་ འཐེན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྐྱོ་གླུ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྟེང་ཐོག་ཟེར་ རྩོམ་པ་པོ་གིས་གཞི་ག་ཅི་ལུ་བཞག་སྟེ་སླབ་སླབ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་དེ་ རྨི་ལམ་ཙམ་ཅིག་ར་ཨིན་པས་ཟེར་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་དེ་ མི་རྟག་པ་ཨིནམ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  སྟེང་ཐོག་དགའ་མི་དགའ་སྤྲོ། །རྨི་ལམ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་ནོ། །
  The enjoyment in the sky is like a dream.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  སྐད་ཙམ་(སྐད་ཅིག་)ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལ། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ལ་ཐལ་སོང་། །
  Within the short period of time that enjoyment is gone far beyond
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ཡ་ལགས་སོ་ཕཊ་ལགས།། །།
  Thank you