Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
11 min 54 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A family acquaintance catches up with an elderly woman on news of her family members.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་ཨ་ཅག་ལགས་སྐུ་སྐྱེས་གསལ་ཐང་།
  da a cag lags sku skyes gsal thang /
 • ཐུགས་ཆེ་གནང་།
  thugs che gnang /
 • གསལ་པོ་ཡིན། ལགས།
  gsal po yin/_lags/
 • ང་རང་ཚོའི་མཚོ་མོ་ལགས་གང་འདྲས་འདུག་སྐུ་གཟུག་ད།
  nga rang tsho'i mtsho mo lags gang 'dras 'dug sku gzug da/
 • ད་སྣང་དག་མི་འདུག་སྤྱིར་བཏང་གི་སྒང་ག་་ལོགས་བདེ་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡིན། ལགས།
  da snang dag mi 'dug spyir btang gi sgang ga logs bde po 'dra cig yin/_lags/
 • ཨ་ནི་ཕྱག་ལས་འདྲ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གང་འདྲས་ཟེར་ཕ་ནས་ཕར་ད་གང་འདྲས་འདྲ་ཅིག་འདུག་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ།
  a ni phyag las 'dra de tsho'i thog la gang 'dras zer pha nas phar da gang 'dras 'dra cig 'dug de tsho'i thog la/
 • ད། གང་འདྲས་ཟེར་ཞུ་དགོས་རས༼རེད༽།
  da/_gang 'dras zer zhu dgos ras(red)/
 • འདི་པར་དང་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕ་ནས་ཕར་ཏིག་ཙ༼ཏོག་ཙམ༽་ད་བྲེལ་བ་འདྲ་དེ་ཚ་བ་ཡོའོ་རེད་པ་ལགས།
  'di par dang byas pa yin na pha nas phar tig tsa(tog tsam) da brel ba 'dra de tsha ba yo'o red pa lags/
 • ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་རྦད ཞོགས་གས༼ཞོགས་པ༽་ཡར་ལངས་པ་ནས་བྱས་མར་མ་ཉལ་བར་དུ་རྦད་དེ་བྲེལ་བ་ཤ་སྟག་རེད་ད།
  da ga re zer dgos red rbad_zhogs gas(zhogs pa) yar langs pa nas byas mar ma nyal bar du rbad de brel ba sha stag red da/
 • ལགས་རེད་པ། ལགས་རེད་ལགས། ལགས་རེད་ལགས།
  lags red pa/_lags red lags/_lags red lags/
 • ད་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞེ་པོ་ཕྱིན་སོང་། ད་པཱ་ལགས་བཞུགས་ཨ་ཡོད།
  da rgyun ring po zhe po phyin song /_da pA lags bzhugs a yod/
 • པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉིས་ཆར་ལོགས་སྔ་ས་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་སོང་ང་ལགས།
  pA lags dang a ma lags gnyis char logs snga sa nas dgongs pa rdzogs song nga lags/
 • ཨ་ཁ། 
  a kha/_
 • ལགས། འོང་ལགས།
  lags/_'ong lags/
 • ད་ལྟ་འདའི༼འདིར༽་བསྡད་པ་སྤུན་ཀྱག༼མཆེད༽་ཁ་ཤས་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  da lta 'ad'i('dir) bsdad pa spun kyag(mched) kha shas yo'o red lags/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ལགས། འོང་། 
  lags/_'ong /_
 • ཀུན་བཟང་ལགས། བཞུགས་ཡོད་པས།
  kun bzang lags/_bzhugs yod pas/
 • ལགས། ཡོད་ལགས།
  lags/_yod lags/
 • དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་ཟླ་བོ་དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རེད་པ་ལགས། བུ་མོ་གསུམ་བྱས། བུ་མོ་རྒན་པ་དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གིཨི་ད་ལྟ་་དེ་རེད་ལགས།
  de sman rtsis khang zla bo de sman rtsis khang gi red pa lags/_bu mo gsum byas/_bu mo rgan pa de sman rtsis khang gii da lta de red lags/
 • ཙང་དབྱི་ཞོའོ་ཡོན་༼བོད་ལྗོངས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ༽ལ་ཡ་ཡང་ཕ་གའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཉན༼མཁན༽་རེད།
  tsang dbyi zho'o yon (bod ljongs gso rig slob grwa chen mo)la ya yang pha ga'i las ka byed nyan(mkhan) red/
 • ཨོའོ་ད་ལྟ འོང་། དེ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཟེར་བཙུགས་པ་དེ་དེའེ་ནང་གི་རེད་པས།
  o'o da lta_'ong /_de bod kyi sman rtsis khang slob grwa chen mo zer btsugs pa de de'e nang gi red pas/
 • ལགས། རེད།
  lags/_red/
 • སྨན་ཤོག འབྲི་གནང་མཁན་དེ། 
  sman shog_'bri gnang mkhan de/_
 • ཨོའོ་དེ། འབྲི་གནང་མཁན་དེ་རེད། ཨོའོ་དེ་བུ་མོ་རྒན་པ་དེ་ཨོའོ་དེ་རེད།
  o'o de/_'bri gnang mkhan de red/_o'o de bu mo rgan pa de o'o de red/
 • འདྲ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  'dra po cig yo'o red/
 • རེད་པས།
  red pas/
 • ལགས། རེད།
  lags/_red/
 • ང་ཕ་གའི་ཇོ(?)་ཐེངས་འགའ་ཤས་སླེབས་བྱུང་། ཁ་སང་ནས་ཅིག་སླེབས་བྱུང་དའི་མཇལ་མ་བྱུང་།
  nga pha ga'i ocb thengs 'ga' shas slebs byung /_kha sang nas cig slebs byung da'i mjal ma byung /
 • རེད་པས་ལགས། འོང་འོང་
  red pas lags/_'ong 'ong
 • འདྲ་པོ་ཞེ་པོ་ཡོའོ་རེད་ལགས་།
  'dra po zhe po yo'o red lags /
 • ད་ཡག་པོ་བྱུང།
  da yag po byung/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཨ་ནི།
  a ni/
 • ཨ་ནི་དེའི་འོག་ལ་ཡ་ད་ཨོའོ། བུ་མོ་དེའི་འོག་ལ་བུ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།ལགས་འོང།
  a ni de'i 'og la ya da o'o/_bu mo de'i 'og la bu cig yo'o red/lags 'ong/
 • འདུག་ཟེར་བྱས་ཨ་ནི་དེ་གཏེར་ཀྲིས་ཏུད༼རྒྱ་སྐད།ས་གཤིས་རུ་ཁག༽ལ་་ལས་ཀར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པ་ལགས།
  'dug zer byas a ni de gter kris tud(rgya skad/sa gshis ru khag)la las kar 'gro gi yo'o red pa lags/
 • བྱས་དེའི་ཟླ་བོ་དེ་ཡང་ཚེམ་བུ་བ་རེད་ལགས། ཨ་ནི་རྨོ་བོ་ལགས་ཀྱིས་ཚེམ་བུ་བསྐྱོན།དེ་བྱས་ཁོང་རང་ཚོ་ཡ་གའི་སེ་རའི་ཡ་གའི་ཡ་ཁང་པ་ཐུད་ཤོར༼རྒྱ་སྐད།རྒན་གཡོལ༽་ཁང་པ་སྤོས་བྱས་ཡ་གའི་ཡར་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  byas de'i zla bo de yang tshem bu ba red lags/_a ni rmo bo lags kyis tshem bu bskyon/de byskhong rang tsho ya ga'i se ra'i ya ga'i ya khang pa thud shor(rgya skad/rgan g.yol) khang pa spos byas ya ga'i yar yo'o red lags/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ད་དེ་ལའི་༼ལ་ཡང་༽པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ་༽གསུམ་ཙམ་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  da de la'i (la yang )pu gu (phrug gu )gsum tsam yo'o red lags/
 • སྐུ་ཟླ་ག་ནས་ཡིན་ནམ།
  sku zla ga nas yin nam/
 • ཟླ་བོ་དེ་དེ་ནས་རེད། ང་རང་ཚོ་ལྷ་ས་རང་ནས་རེད།
  zla bo de de nas red/_nga rang tsho lha sa rang nas red/
 • ཨ། ལགས་སོ།
  a/_lags so/
 • ད་ག་རེད། བུ་མོ་ཡག་པོ་ཅིག་ཡོད།
  da ga red/_bu mo yag po cig yod/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཨ་ནི་ཆུང་ཤོས་ད་མཚམས་ལགས་རེད་པ་ལགས།
  a ni chung shos da mtshams lags red pa lags/
 • ཨོའོ།
  o'o/
 • ད་མཚམས་ལགས་ནི་དེ་རེད། ག་རེ་ཞུ་དགོས་རས༼རེད་པས༽། མོ་རང་མོ་རང་བག་ལེབ་འདྲ་ཅིག་བཙོང་། པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ་༽མང་ང་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  da mtshams lags ni de red/_ga re zhu dgos ras(red pas)/_mo rang mo rang bag leb 'dra cig btsong /_pu gu (phrug gu )mang nga cig yo'o red/
 • ཅོག་ལགས། ཨམ་མདོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  cog lags/_am mdo cig yo'o red lags/
 • ཨ་ལས།
  a las/
 • ཨོའོ་དེ་རེད། 
  o'o de red/_
 • ཨོའོ། ཀུན་བཟང་ལགས་གཤིས་ཀ་དེ་སྔན་༼སྔོན༽མ་ཆུང་ཆུང་སྒང་གི་ད་ག་རེད་པས།
  o'o/_kun bzang lags gshis ka de sngan (sngon)ma chung chung sgang gi da ga red pas/
 • ད་ཆུང་ཆུང་སྒང་གི་དེར་བསྡད་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  da chung chung sgang gi der bsdad yo'o ma red lags/
 • འོང་།
  'ong /
 • གཤིས་ཀ་རྦད་དེ་རང་ཆང་བཏུང་ན། ཨ་ནི་ཅིག་ཞེ་དྲག་དེ་བྱེད་དགོས་ཉན་༼མཁན༽དེ་འདྲས་རེད།
  gshis ka rbad de rang chang btung na/_a ni cig zhe drag de byed dgos nyan (mkhan)de 'dras red/
 • གཞན་སྔན༼སྔོན༽་མ་གཤིས་ཀ་ཡོག་པོ་ཡོའོ་རེད་པ།
  gzhan sngan(sngon) ma gshis ka yog po yo'o red pa/
 • ཨོའོ་རེད།
  o'o red/
 • ད་ཆང་བཏུང་ན་རུ་ཡའི༼ཡང༽ངར་པོ་འདྲ་ཅིག ད་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོའོ་རེད།
  da chang btung na ru ya'i(yang)ngar po 'dra cig_da cig chags bsdad yo'o red/
 • རེད་པས། གཞན་ཨོའོ། ཐོ་སུམ་པོ་སུམ་འདྲ་ཅིག་གི
  red pas/_gzhan o'o/_tho sum po sum 'dra cig gi
 • ཡག་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yag po cig yo'o red lags/
 • རེད་པས་ལགས།
  red pas lags/
 • བྲོད་པོ་ཞེ་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་ཤག་རྦད་དེ་ཅིག་འདུག་ག་ལགས།
  brod po zhe po yo'o red/_da de shag rbad de cig 'dug ga lags/
 • ཧ་ལོང་བ་ལོང་འདྲ་ཅིག འོང་རེད།
  ha long ba long 'dra cig_'ong red/
 • ཨ་ནི་དེ་ག་རེ་ཟག༼ཟེར༽། འོང་། བློ་བཟང་ལགས་ཁོང་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་པས།
  a ni de ga re zag(zer)/_'ong /_blo bzang lags khong bzhugs yo'o red pas/
 • ལགས། ཡོའོ་རེད། ལགས་ཡོའོ་རེད། ད་བུ་ང་ཚོའི་སྤུན་ཀྱག༼མཆེད༽་ནང་ནས་ད་དྲག་ཤོས་འདྲ་དེ་རེད།
  lags/_yo'o red/_lags yo'o red/_da bu nga tsho'i spun kyag(mched) nang nas da drag shos 'dra de red/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ལས་ཀ་ཁྲུའུ་པན་ཅུས༼དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་༽ཀྱི་རེད་པ། ད་ང་རང་ཚོ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་རེད་པས།
  las ka khru'u pan cus(dpe skrun khang gi )kyi red pa/_da nga rang tsho ga re zhu dgos red pas/
 • ཨོའོ་ད། བློ་བཟང་ལགས། ཡང་རུ་ངར་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  o'o da/_blo bzang lags/_yang ru ngar po 'dra cig yo'o ma red pas/
 • རླུང་ལང་ང་ལ་དཔེ་བསགས་ཚར་པ་རེད། སེམས་པ་ཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  rlunglng nga la dpe bsags tshar pa red/_sems pa cig ya'i yo'o ma red lags/
 • ཨོའོ། ལགས་སོ།
  o'o/_lags so/
 • སེམས་པ་གཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད་ད། ལམ་སེང་ག་རེ་བསམ་ནའི་ག་རེ་བཤད་ཡོང་གི་རེད་ད།
  sems pa gcig ya'i yo'o ma red da/_lam seng ga re bsam na'i ga re bshad yong gi red da/
 •  ད་མང་ཆེ་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག འོང་ཐུགས་རུ་ངར་པོ་བྱེད་ཉན༼མཁན༽་དེ་ཡང་་ཐུགས་སེམས་དེ་ཡང་བཟང་པོ་བྱས།
  _da mang che ba de 'dras cig 'dug_'ong thugs ru ngar po byed nyan(mkhan) de yang thugs sems de yang bzang po byas/
 • ད་ང་ཚོ་ཡང་ཨིན་འདྲས༼འདི་འདྲ་༽རེད་ཤག། རྒྱུད་དེ་ཚོ་རུ་ངར་པོ།
  da nga tsho yng.in 'dras('die 'dra )red shag/_rgyud de tsho ru ngar po/
 • འོང་། གཞན་ང་ཚོ་པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ་༽བཅུ་དྲུག་ཡོའོ་རེད་པ། 
  'ong /_gzhan nga tsho pu gu (phrug gu )bcu drug yo'o red pa/_
 • ཨ། མང་ང་།
  a/_mang nga /
 • བཅུ་དྲུག་ནས། ད་ལྟ་བསྡད་ཡས་དེ། པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ༽དེ་བསྡད་ཡོའོ་རེད། བདུན། 
  bcu drug nas/_da lta bsdad yas de/_pu gu (phrug gu)de bsdad yo'o red/_bdun/_
 • བདུན་བསྡད་ཡོའོ་རེད། 
  bdun bsdad yo'o red/_
 • ད་ངས། ང་ཨོའོ་མཇལ་པ་འདྲ་དེ་ད་ལྟ་ང་རྣམ་ཚོའི་ངས་དེ་ཞེ་པོ་དྲན་གྱིས། བློ་བཟང་ལགས་མང་ཆེ་བ་དྲན་གྱིས། དེ་ནས་ཀུན་བཟང་ལགས་མང་པོ་བཤད་ཡས་འདུག 
  da ngas/_nga o'o mjal pa 'dra de da lta nga rnam tsho'i ngas de zhe po dran gyis/_blo bzang lags mang che ba dran gyis/_de nas kun bzang lags mang po bshad yas 'dug_
 • ད་གཞན་དག་དེ་གས༼རྣམ༽་ངས། དེ་དུས་ཆུང་ཆུང་སོང་ཙང་བྱེད་ཀྱི་མིན་འགྲོ་ཁོང་ཚོ། 
  da gzhan dag de gas(rnam) ngas/_de dus chung chung song tsang byed kyi min 'gro khong tsho/_
 • ཨོ་རེད་ལགས་།ད་ཞེ་དྲག་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད་ལགས་།
  o red lags /da zhe drag mkhyen gyi ma red lags /
 • ད་མང་ཆེ་བ་ཞེ་དྲག་བཤད་ཡས་མི་འདུག་ད།
  da mang che ba zhe drag bshad yas mi 'dug da/
 • ད་ད་ལྟ་ང་རྣམ་ཚོའི་ཡོད་པ་འདྲ་དེ་གས་དེ། བཞུགས་ཡོད་པ་འདྲ་དེ་གས་ད་གང་འདྲས་འདྲ་ཅིག་ཡིན་འདྲ་བསམས་ཀྱིས།
  da da lta nga rnam tsho'i yod pa 'dra de gas de/_bzhugs yod pa 'dra de gas da gang 'dras 'dra cig yin 'dra bsams kyis/
 • ད་སྒང་ག་ཨོའོ་ཙི་ཨོའོ་ཙི༼ཙམ༽་ཡོའོ་རེད། ལགས་རེད། ད་སྤུན་ཀྱག་མང་པོ་བྱས་ཁོ་རང་ཚོ་སྒང་ག་སོ་སོ་གཅིག་གི་ལས་ཀ་འདྲ་ཅིག་ཕར་ཚུར། ལས་ཀ་མེད་པ་འདྲ་དེ་ཚོ་ཡང་ལས་ཀ་ཡོད་པས། ཕར་ཚུར་གསོས་ཨེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da sgang ga o'o tsi o'o tsi(tsam) yo'o red/_lags red/_da spun kyag mang po byskho rang tsho sgang ga so so gcig gi las ka 'dra cig phar tshur/_las ka med pa 'dra de tsho yang las ka yod pas/_phar tshur gsos e 'dras byed kyi yo'o red/
 • ཨོའོ་རེད། ད་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བར་སྐོར་ཅོ་ཅོག་དེ་སྔོན་མ་ཚ་ཨེསྨོན་གླིང་གི་སྐུ་ཞབས་དེ་རེད་པ།
  o'o red/_da dka' ngal che shos de bar skor co cog de sngon ma tsha esmon gling gi sku zhabs de red pa/
 • ད་འདའི༼འདིར༽་སྒང་གས་ཅིག་ཧ་རུབ་སྦར་རུབ་བྱས། ཨ་ནི་མཚམས་ལགས་ལའི༼ལ་ཡང༽་ཧ་རུབ་སྦར་རུབ་འདྲ་ཅིག་རེད། རེད་ལགས།
  da 'ad'i('dir) sgang gas cig ha rub sbar rub byas/_a ni mtshams lags la'i(la yang) ha rub sbar rub 'dra cig red/_red lags/
 • སྟབས་ཡག་སྟབས་ཡག
  stabs yag stabs yag
 • ལགས་འོང་། ཨོའ་ཨོིན་འདྲས༼་དེ་འདྲས་༽རེད་ལགས། སྤུན་ཀྱག་ད་མང་ང་ལ་བྱེད་ཉན་༼མཁན༽ཡོའོ་མ་རེད།ད་ཅིག་ང་ཚོའི་ག་རེརས་ཨ་ཁུ་ལགས་དེ་ཚོ་ནི་སྔ་ས་ནས་ཨེ་འདྲས་བཤགས༼བཤེགས༽་པ་དེ་འདྲས་རེད།
  lags 'ong /_o' oin 'dras( de 'dras )red lags/_spun kyag da mang nga la byed nyan (mkhan)yo'o ma red/da cig nga tsho'i ga rers a khu lags de tsho ni snga sa nas e 'dras bshags(bshegs) pa de 'dras red/
 • ཨེ་འདྲས་རེད། ད་སྲུ་མོ་རེད། ཅིག་ཞང་ལགས་རེད། ད་ཨེ་འདྲས་ཁ་ཤས་ཡོའོ་རེད།
  e 'dras red/_da sru mo red/_cig zhang lags red/_da e 'dras kha shas yo'o red/
 • ཨོའོ། སྲུ་མོ་ལགས། ཡོའོ་རེད་པས་ལགས།
  o'o/_sru mo lags/_yo'o red pas lags/
 • ཡོའོ་རེད། ཡོའོ་རེད། 
  yo'o red/_yo'o red/_
 • ལགས་སོ། 
  lags so/_
 • ཡོའོ་རེད་ད། སྲུ་མོ་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red da/_sru mo yo'o red lags/
 • སྲུ་མོ་ལགས་ག་གའི༼གང་དུ༽བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནམ།
  sru mo lags ga ga'i(gang du)bzhugs kyi yod nam/
 • སྲུ་མོ་མ་གའི་མར་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་ཨོའོ་ཞོལ་གྲོང་གསར་ཟག་༼ཟེར༽རེད་པས། ཨོའོ་དེར་ཡོའོ་རེད།
  sru mo ma ga'i mar yo'o red/_da lta o'o zhol grong gsar zag (zer)red pas/_o'o der yo'o red/
 • དེའི་ཕོ་བྲང་རྒྱབ་ལོགས་ལ་གསར་པ་ཅིག་བརྒྱབ་ཡོའོ་རེད་གསུངས་ཡས་དེ།
  de'i pho brang rgyab logs la gsar pa cig brgyab yo'o red gsungs yas de/
 • འོ་དེ། འོ་མ་གའི་ཡོའོ་རེད། ལགས་རེད།
  'o de/_'o ma ga'i yo'o red/_lags red/
 • གཞན་སྔན༼སྔོན༽་མ་ནང་ལོགས་ལ་ཡོའོ་མ་རེད་པས། ང་རྣམ་ཚོ།
  gzhan sngan(sngon) ma nang logs la yo'o ma red pas/_nga rnam tsho/
 • སྔོན་མ་ནང་ལོགས་ལ་རེད། ད་མར་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  sngon ma nang logs la red/_da mar yo'o red lags/
 • ལགས་རེད། མར་ཡོའོ་རེད།
  lags red/_mar yo'o red/
 • ད་ཨོའོ་དེ་འདྲས་རེད།
  da o'o de 'dras red/
 • ད་སྤུན་ཀྱག་ད་མང་ང་ལ་བྱེད་ཉན་ཡོའོ་མ་རེད། ད་སོ་སོ་ཕར་ཚུར་ཐོན་འགྲོ་ཡས་ཐོན་ཕྱིན། ཡང་ད་ག༼འདིར༽་ལྷ་སར་མང་ཆེ་བ་འདྲ་དེ་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་དེ་པར་བསྡད་ཡོའོ་རེད།
  da spun kyag da mang nga la byed nyan yo'o ma red/_da so so phar tshur thon 'gro yas thon phyin/_yang da ga('dir) lha sar mang che ba 'dra de lha sa'i nye 'khor de par bsdad yo'o red/
 • ཚང་མ་གསལ་ཐང་ཡིན་ཤག
  tshang ma gsal thang yin shag
 • སྒང་ག་བདེ་པོ་རེད།
  sgang ga bde po red/
 • ལགས་རེད། བདེ་པོ་རེད།
  lags red/_bde po red/
 • ཨོའོ། ཞང་ལགས་ཡོའོ་རེད་པས།
  o'o/_zhang lags yo'o red pas/
 • ཞང་ལགས་ཡའི་ཡོའོ་རེད་།  ཞང་ལགས་ཡོའོ་རེད་ད་ཅོ་ཅོག་ལགས་ཏིག་ཙ༼ཏོག་ཙམ༽ཡོའོ་རེད་པ།
  zhang lags ya'i yo'o red /__zhang lags yo'o red da co cog lags tig tsa(tog tsam)yo'o red pa/
 • ད་དུང་འོང་། ཅོག་མ་རྩིས་ན་ངའི་སྒང་དེར་་ཡ་གསུམ་ཙམ་འདུག
  da dung 'ong /_cog ma rtsis na nga'i sgang der ya gsum tsam 'dug
 • ལགས། འོང་།
  lags/_'ong /
 • ཅོ་ཅོག་གསུམ་བྱས། ཨ་ཅག་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ལ་ཡོའོ་རེད།
  co cog gsum byas/_a cag gcig yo'o red/_de gzhis ka rtse la yo'o red/
 • ཁ་ཤས་ངས་མཇལ་མྱོང་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག
  kha shas ngas mjal myong rtsa ba nas mi 'dug
 •  འོ་ཡིན་གྱི་རེད་ལགས། ལགས་རེད། ད་སྔ་ས་ནས་ཕར་ཕེབས་པ་རེད་པ། ཨ་ནི་ཡོའོ་མ་རེད།ལགས་རེད།
  _'o yin gyi red lags/_lags red/_da snga sa nas phar phebs pa red pa/_a ni yo'o ma red/lags red/
 • ད་མཇལ་མྱོང་མི་འདུག ད་ངས་བྱས་ཙང་། ཨ་ཅག་ལགས་ཁྱེད་རང་ད་དེ་མང་ཤོས་འདྲ་དེ། 
  da mjal myong mi 'dug_da ngas byas tsang /_a cag lags khyed rang da de mang shos 'dra de/_
 • ལགས་རེད་ལགས།
  lags red lags/
 • འོང་། གཤིབ་མང་ཤོས་འདྲ་དེ་བྱས་ད་དེ་ནས་ཨ་ནི་ཨོའོ་། ཨོའོ་ཀུན་བཟང་ལགས་བྱས། ཨ་ནི་དེ་ནས་ཨོའོ་བློ་བཟང་ལགས་བྱས། ད་ང་ཚོ་ཕར་འགྲོ་དུས་སྒང་ནས་དེ་ནི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཡིན། དེ་བུ་མོ་མཚམས་ལགས། མཚམས་ལགས་ནི་ཆུང་ཆུང་ཡིན་རེད་པ། ལགས།
  'ong /_gshib mang shos 'dra de byas da de nas a ni o'o /_o'o kun bzang lags byas/_a ni de nas o'o blo bzang lags byas/_da nga tsho phar 'gro dus sgang nas de ni chung chung chung chung yin/_de bu mo mtshams lags/_mtshams lags ni chung chung yin red pa/_lags/
 • ད་འོང་དེ་ནི་ཞང་ལགས་དང་། ཁོང་རྣམ་ཚོ་ནི་དེ་དུས་འོང་མཇལ་ཙམ་འདྲ་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ། མཇལ་ཙམ་མཇལ་ཙམ་འདྲ་ཅིག་མ་གཏོགས། ཞང་ལགས་ནི་ཐུགས་བྲེལ་ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡིན།
  da 'ong de ni zhang lags dang /_khong rnam tsho ni de dus 'ong mjal tsam 'dra cig yud tsam yud tsam/_mjal tsam mjal tsam 'dra cig ma gtogs/_zhang lags ni thugs brel tsha po zhe drag yin/
 • ལགས་རེད་ལགས།
  lags red lags/
 • རེད་པ།
  red pa/
 • ད་མང་ང་དགོན་པར་བཞུགས་པ་རེད་པ། 
  da mang nga dgon par bzhugs pa red pa/_
 • ཨོའོ། རེད། འོང་འོང་། ཨ་ནི། དེ་འདྲས་སོང་ཙང་ཞེ་པོ་ཞེ་པོ་མཇལ་ཡས་ཟེར་གའི་ཡོའོ་མ་རེད།
  o'o/_red/_'ong 'ong /_a ni/_de 'dras song tsang zhe po zhe po mjal yas zer ga'i yo'o ma red/
 • ད་བྱས་ན་ལའི་མི་འི་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང། ད་ཨ་ལའི་ད་རེས་སྒང་ག་ལོགས་ཡོད་པ་དེ་གས་ལྷན་འཛོམས་དང་ཕར་ཚུར། སྐུ་སྐྱེ་གསལ་ཐང་ཡིན་པ་དེ་གས་དེ་ནི། རྦད་ད་དེ་ཡག་ཤོས་དེ་རེད།
  da byas na la'i mi 'i yag po zhe drag byung/_da a la'i da res sgang ga logs yod pa de gas lhan 'dzoms dang phar tshur/_sku skye gsal thang yin pa de gas de ni/_rbad da de yag shos de red/
 • ད་སྤུན་ཀྱག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་ཅིག་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཡང་མཇུག་མ་སོ་སོའི་པུ་གུའི་༼ཕྲུག་གུ༽་པུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་དུས་དེ་རྙོག་དྲ་ཚ་པོ་འདུག་ག་ལགས། 
  da spun kyag mang po yod pa de tsho phar tshur cig gsal bshad ma zhus pa yin na/_yang mjug ma so so'i pu gu'i (phrug gu) pu gu mang po yod dus de rnyog dra tsha po 'dug ga lags/_
 • ཏག་ཏག་རེད།
  tag tag red/
 • གཅིག་མ་ཞུས་ག་བསམ་ནའི་། ཡང་ཅིག་ཞུས་མ་བཞག་ན་ནི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ག་ལགས།
  gcig ma zhus ga bsam na'i /_yang cig zhus ma bzhag na ni 'grig gi mi 'dug ga lags/
 • རེད་རེད། ཨ་ནི་ཁོང་རྣམ་ཚོའི་ཨ་ཝ་འདྲ་པོ་ད་ང་རྣམ་ཚོའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པ། དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པས་ད་ལྟ།
  red red/_a ni khong rnam tsho'i a wa 'dra po da nga rnam tsho'i sku mched yin pa/_de 'dras yo'o red pas da lta/
 • ད་པུ་གུའི་༼ཕྲུག་གུ༽པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ་༽ཁོ་ར་ལྔ་བཅུ་ག་ཚོད་རེད་ཅིག་འདུག་ག
  da pu gu'i (phrug gu)pu gu (phrug gu )kho ra lnga bcu ga tshod red cig 'dug ga
 • ཨ་དཔེ་ལ།
  a dpe la/
 • ལགས་འོང་།
  lags 'ong /
 • ད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོའོ་རེད།
  da rgya chen po zhe po cig chags bsdad yo'o red/
 • པུ་གུའི་༼ཕྲུག་གུ་༽པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ༽ཁོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙ༼ཙམ་༽ཡོའོ་རེད།
  pu gu'i (phrug gu )pu gu (phrug gu)kho lnga bcu lhag tsa(tsam )yo'o red/
 • རེད། རེད།
  red/_red/
 • ད་ད་དུང་དེ་པར་ཕར་ཚུར་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་པ་མ་གཏོགས་། དེས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད།
  da da dung de par phar tshur 'brel ba ma byung pa ma gtogs /_des tshad kyi ma red/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཁག་ཅིག་འབྲེལ་བ་ཟེར་ཞེ་དྲག་གནང་གི་མི་འདུག་ག་ལགས
  khag cig 'brel ba zer zhe drag gnang gi mi 'dug ga lags
 • འོ་རེད་རེད། འོ་ད་དེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད། 
  'o red red/_'o da de 'dras yong gi red/_
 • རེད་།
  red /
 • རེད།
  red/
 • ད་དོན་དག་འདྲ་ཅིག་ཡོད་ན་ཕེབས། དོན་དག་མེད་ན་ཨ་ནི་ཡོའོ་མ་རེད་ཡང་ཁ་ཤས། 
  da don dag 'dra cig yod na phebs/_don dag med na a ni yo'o ma red yang kha shas/_
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • དེ་འདྲས་གནང་གི་རེད་འོ།
  de 'dras gnang gi red 'o/
 • ད་དེ་ཨོའོ་པུ་གུའི༼ཕྲུག་གུ༽པུ་གུའི་ནང་ལོགས་ནསད་ད་ལྟ་ཨོའོ་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ཉན་༼མཁན༽འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པས།
  da de o'o pu gu'i(phrug gu)pu gu'i nang logs nas.d da lta o'o slob grwar phebs nyan (mkhan)'dra po de 'dras yo'o red pas/
 • ད་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ཉན་༼མཁན་༽ཡོའོ་རེད། ལས་ཀ་ཡོད་པ་ཡོའོ་རེད་ལགས། ལགས་རེད།
  da slob grwar 'gro nyan (mkhan )yo'o red/_las ka yod pa yo'o red lags/_lags red/
 • མཚམས་ལགས། ཆ་བཞག་ནའི་པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ༽རྒན་པ་དེ་ལ་ལས་ཀ་ཡོའོ་རེད་པ།
  mtshams lags/_cha bzhag na'i pu gu (phrug gu)rgan pa de la las ka yo'o red pa/
 • ལགས་སོ། ག་གའི་༼གང་དུ༽ཡིན་ནམ།
  lags so/_ga ga'i (gang du)yin nam/
 • འཕན་པོ་ཡོའོ་རེད། 
  'phan po yo'o red/_
 • ཨོའོ།
  o'o/
 • སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཐོན་ཀྱོག༼པ༽་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པས།
  slob grwa chen mo thon kyog(pa) de 'dras yo'o red pas/
 • ད་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཐོན་པ་ཡོའོ་མ་རེད་ད་ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ལ་ཡ།
  da slob grwa chen mo thon pa yo'o ma red da nga tsho'i 'di'i nang la ya/
 • སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཐོན་པ་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  slob grwa chen mo thon pa yo'o ma red lags/
 • སློབ་གྲྭ་ཡར་ཙ༼ཙམ༽ཕྱིན། ་ཡང་ལས་ཀ་བཙལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདྲ་ཅིག་བྱུང་ཙང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཀར་ཕྱིན་ཨེ་འདྲས་བྱས་པ་མང་གི་རེད་ལགས། ལགས་རེད།
  slob grwa yar tsa(tsam)phyin/_ yang las ka btsal nang la dka' ngal 'dra cig byung tsang /_las kbyed kar phyin e 'dras byas pa mang gi red lags/_lags red/
 • འོ་ཡ་ད།
  'o ya da/
 • ཨེ་འདྲས་རེད་ལགས། ད་ཁག་ཅིག་ལས་ཁུངས་མེད་པ་བྱས། ཨེ་འདྲས་བྱས། ཨ་ནི་དེ་པར་ད་ལས་ཀ་ད་གཅིག་གླ་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་བྱས། ཨེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  e 'dras red lags/_da khag cig las khungs med pa byas/_e 'dras byas/_a ni de par da las ka da gcig gla pa'i bzo 'dra cig byas/_e 'dras mang po yo'o red lags/
 • ལགས་སོ། ད་བྱས་ཙང་ག་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཁ་ཤས་ནི་ཞུ་ཚོད་འདེབས་ཚོད་ཟེར་མ་ཐིགས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག
  lags so/_da byas tsang ga rgyun ring po zhe drag phyin kha shas ni zhu tshod 'debs tshod zer ma thigs pa'i bzo 'dra cig
 • ཁ་ཤས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ལ་ནི་བཞུགས་ཡོད་དམ་མེད་དམ་བསམས། ང་ཁ་སང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཉན་༼མཁན༽་འདྲ་ཅིག་ད།
  kha shas bka' 'dri zhus pa la ni bzhugs yod dam med dam bsams/_nga kha sang the tshom za nyan (mkhan) 'dra cig da/
 • ལགས། ལགས་སོ། འོ་ཨེ་འདྲས་གནང་གིས་ལགས།
  lags/_lags so/_'o e 'dras gnang gis lags/
 • ལགས་འོང་།
  lags 'ong /
 • གཅིག་བཀའ་དྲི་ཞུ་ཀར༼བར༽་འགྲོ་དུས། བཤགས་༼བཤེགས་༽ཚར་པ་རེད་ཟེར་དུས་ཁ་ཡའི་༼ཡང་༽སྐྱངས་༼སྐྱེངས་ཉན་བཟོ་འདྲ་ཅིག་བྱས།བཀའ་འདྲི་ཡང་ཞུ་ནུས་ཀྱི་མི་འདུག། 
  gcig bka' dri zhu kar(bar) 'gro dus/_bshags (bshegs )tshar pa red zer dus kha ya'i (yang )skyangs (skyengs nyan bzo 'dra cig byas/bka' 'dri yang zhu nus kyi mi 'dug/_
 • བྱས་ཙང་། ད་གིན་པཱ་ལགས་ལ་ཞུ་གི་ཡོད།  ད་་ཨ་མ་ལགས་ཅིག་ད་དེ་འདྲས་སྔ་པོ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཚར།
  byas tsang /_da gin pA lags la zhu gi yod/__da a ma lags cig da de 'dras snga po dgongs pa rdzogs tshar/
 • ད་ང་ཚོའི་ཕ་ཕརཕར་ཅིག་ང་དེ་དུས་སྒང་ནས། ཨོའོ་ག་རེ་རས་༼རེད༽ཅིག་ལ་ཡ་གཅིག་ལས་ཀའི་སྐོར་འདྲ་ཅིག་ཕྱིན་བྱས། 
  da nga tsho'i pha pharaphara cig nga de dus sgang nas/_o'o ga re ras (red)cig la ya gcig las ka'i skor 'dra cig phyin byas/_
 • ཨོའོ། ཡིག་གེ་གཅིག་ཕྱག་བྲིས་གཅིག་དེ་ནས་ཚུར་བཏང་གནང་ཡོད་པ་འདྲ།
  o'o/_yig ge gcig phyag bris gcig de nas tshur btang gnang yod pa 'dra/
 • ལགས། ལགས་སོ།
  lags/_lags so/
 • དེ་ཨེ་འདྲས་གཅིག་གསུངས་ཀྱིས་ཟག༼ཟེར༽དའི། གསལ་པོ་ཞེ་པོ་རང་གསུངས་ཀྱི་མི་འདུག
  de e 'dras gcig gsungs kyis zag(zer)da'i/_gsal po zhe po rang gsungs kyi mi 'dug
 • ལགས། ལགས་སོ། འོང་།
  lags/_lags so/_'ong /
 • ད་གང་འདྲས་འདྲ་ཅིག་ཡིན་ནམ་བསམས་བྱུང་། 
  da gang 'dras 'dra cig yin nam bsams byung /_
 • ད་ཐག་རིང་པོར་བཞུགས་གདན་འཇག་ཙང་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཞུས་ན་སྒང་ག་ཐུགས་ཁྲལ་བཟོ་གི་རེད་ཟེར་བྱས་ཡང་།
  da thag ring por bzhugs gdan 'jag tsang gsal po zhe drag zhus na sgang ga thugs khral bzo gi red zer byas yang /
 • ཚུརཡའི༼ཡང༽་ཕེབས་མ་ཐུབ། ཕར་ཡའི༼ཡང༽དེ་གནང་མ་ཐུབ་ཨ་ནི་དེ་ཐུགས་ཁྲལ་བཟོས་ཡོང་བསམས་བྱས་ཨ་ནི་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཞུ་ནུས་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  tshuraya'i(yang) phebs ma thub/_phar ya'i(yang)de gnang ma thub a ni de thugs khral bzos yong bsams byas a ni gsal po zhe drag zhu nus kyi yo'o ma red lags/
 • ཞུས་ཙང་། འོ་དེ་འདྲས་ཡིན་གྱི་རེད།
  zhus tsang /_'o de 'dras yin gyi red/
 • ད་ངས་ད་གིན་ཨ་ཅག་ལགས་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་ད་དེ། 
  da ngas da gin a cag lags la khyed rang la da de/_
 • སྒང་ག་གསང་བ་རེད་ཟེར་བྱེད་ཀྱིན་བསྡད།
  sgang ga gsang ba red zer byed kyin bsdad/
 • འོང་། དེ་ཞུ་ཚོད་འདི་ཚོད་ཟེར་ཐིགས་མ་སོང་ཟེར།
  'ong /_de zhu tshod 'di tshod zer thigs ma song zer/
 • རེད།
  red/
 • ད་ཨོའོ། སྲུ་མོ་ལགས་ཁོང་རྣམ་ཚོ་ཨ་ལས་མིའི་ད་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ། ད་དེ་རེད།
  da o'o/_sru mo lags khong rnam tsho a las mi'i da cig bzhugs yod pa de/_da de red/
 • སྲུ་མོ་ལགས་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་ཞང་ལགས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད། 
  sru mo lags yo'o red/_da lta zhang lags bzhugs yo'o red/_
 • ཨ་ཞང་ལགས་ཡོའོ་མ་རེད་པ། 
  a zhang lags yo'o ma red pa/_
 • ཡོའོ་རེད། དགུང་ལོ་བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  yo'o red/_dgung lo brgya bcu tham par phebs kyi yo'o red/
 • ཨ་དཔེ་ལ། 
  a dpe la/_
 • ད་ལོ་བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པའི་དེ་བཏང་གནང་པ་རེད།
  da lo brgya bcu tham pa'i de btang gnang pa red/
 • དཔེ་རེད། དཔེ་རེད། དཔེ་རེད།
  dpe red/_dpe red/_dpe red/
 • རེད།
  red/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • དེ་ཞག་ང་ཚོ་བཏང་ནས་ཉིན་མ་ཞེ་དྲག་རང་ཐད་མ་སོང་།
  de zhag nga tsho btang nas nyin ma zhe drag rang thad ma song /
 • ད་ལྟ་སྐུ་གཟུགས་སྣང་དག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
  da lta sku gzugs snang dag yod kyi ma red/
 • སྣང་དག་ཡོའོ་མ་རེད། སྐོར་རར་རྦད་དེ་ཐད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  snang dag yo'o ma red/_skor rar rbad de thad kyi yo'o red/
 • འོ་ལགས་སོ།
  'o lags so/
 • ད་ཨོའོ་ཞང་ལགས་གཅིག་པུ་འདུག་ཟེར་གྲོངས་པ་རེད།
  da o'o zhang lags gcig pu 'dug zergrongs pa red/
 • ད་པཱ་ལགས་ངོགས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་དེ་ཚོ་སྒང་ག་ལོགས་ལྷོ་བྲག་རེད་པ་ལགས།
  da pA lags ngogs kyi sku mched de tsho sgang ga logs lhobrg red pa lags/
 • ཨོའོ། ལགས་སོ།
  o'o/_lags so/
 • ལྷོ་བྲག་ཡོད་ས་དེར་ད་བགྲེས་ཤོས་དེ་ཡའི༼ཡང༽དགུ་བཅུ་ག་ཚོད་འདྲ་ཅིག་གཅིག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།ཨ་ནི། 
  lho brag yod sa der da bgres shos de ya'i(yang)dgu bcu ga tshod 'dra cig gcig la phebs kyi yo'o red/a ni/_
 • ཨ་དཔེ་ལ།
  a dpe la/
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ད་དགུང་ལོ་མཐོ་པོ། སྐུ་གཟུགས་ད་ལྟ་ད་སྣང་དག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
  da dgung lo mtho po/_sku gzugs da lta da snang dag yod kyi ma red/
 • སྣང་དག་ཡོའོ་མ་རེད། ཐང་ང་ལ།
  snang dag yo'o ma red/_thang nga la/
 • ཁོང་རང་ཆབ་གསང་ཅིག་ད་ཁོ་རང་གིས་གནང་ག་ཐད་མ་གཏོགས་ཅིག་གི ཕྱག་རོགས་དགོས་མ་རེད།
  khong rang chab gsang cig da kho rang gis gnang ga thad ma gtogs cig gi_phyag rogs dgos ma red/
 • ཕྱག་རོགས་གཅིག་ཡའི༼ཀྱང༽དགོས་མ་རེད་པས། ད་ང་ཚོའི་ཨ་ནི་རེད་པ། ལགས།
  phyag rogs gcig.ya'i(kyang)dgos ma red pas/_da nga tsho'i a ni red pa/_lags/
 • འོང་། ད་དེ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་པས། ང་རྣམ་ཚོའི་ཨ་ནེ་ལགས་གཅིག་ཡོད་པཱ།
  'ong /_da de bzhugs yo'o red pas/_nga rnam tsho'i a ne lags gcig yod pA/
 • ཨ་ནེ་ལགས་ཡའི༼ཀྱང༽བཤགས་༼བཤེགས་༽སོང་།
  a ne lags ya'i(kyang)bshags (bshegs )song /
 • ད་ལྟ་སྐྱིད་རས་ཨར་ཁང་གི་རེད་ལགས།
  da lta skyid ras ar khang gi red lags/
 • སྐྱིད་རས་ཨར་ཁང་གི་ཨ་ནེ་ལགས་རྒན་གཞོན་གཉིས་ཆར་བཤགས་༼བཤེགས༽པ་རེད། 
  skyid ras ar khang gi a ne lags rgan gzhon gnyis char bshags (bshegs)pa red/_
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ག་རེ་ཨོའོ། སྙུང་གཞི་འདྲ་ཅིག
  ga re o'o/_snyung gzhi 'dra cig
 • ལགས་རེད། ཞག་སྐོར་ལ་ཕེབས། ཨ་ནི་ཞོགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་བྱས་གློག་རིན་བསྐྱལ་ཀ་ཐད་བྱས།
  lags red/_zhag skor la phebs/_a ni zhogs skor la phebs byas glog rin bskyal ka thad byas/
 • ཨ་ནི་ཡ་ཕར་ཅིག་ངལ་གསོ་བསྐྱོན་བཞུགས་བྱས། ཨ་ནི་སྙུང་གཞི་འཕོག་པ་རེད་གསུངས་ང་རེད།
  a ni ya phar cig ngal gso bskyon bzhugs byas/_a ni snyung gzhi 'phog pa red gsungs nga red/
 • ཨ་ནི་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས་ད་མིའི་ཟུངས་ཟེར་མི་འདུག་ག
  a ni tshur gdan 'dren zhu dus da mi'i zungs zer mi 'dug ga
 • ལགས་འོང་། 
  lags 'ong /_
 • ཕལ་ཆེར་སྙུང་གཞི་ཞོགས་གས་༼ཞོགས་པ་༽བཅུ་པ་ཙམ་ལ་འཕོག་ཡོད་ན། ད་ཚོད་ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་རྫོགས་ཚར་ཡོའོ་རེད།
  phal cher snyung gzhi zhogs gas (zhogs pa )bcu pa tsam la 'phog yod na/_da tshod phal cher dgongs pa rdzogs tshar yo'o red/
 • ཨ་ཁ།
  a kha/
 • ད་ལྟ་སྐྱིད་རས་ཨར་ཁང་དེ་ང་ཚོའི་ཨ་ནེ་རེད་པ།
  da lta skyid ras ar khang de nga tsho'i a ne red pa/
 • ད་ལྟ་ཤི་ཙང་ཏ་ཞོའོ་༼བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ༽གི་གཅིག་བཀའ་དྲི་གནང་གི་འདུག
  da lta shi tsang ta zho'o (bod ljongs slob grwa chen mo)gi gcig bka' dri gnang gi 'dug
 • ཨོའོ། ལགས་སོ།
  o'o/_lags so/
 • ཚེ་་གཡང་དང་ང་ཚོ་སྤུན་མཆེད་རེད། པཱ་ལགས་བཤགསཉན༼་མཁན༽་དེའི་ངོས་ནས་བྱས། ང་ཚོའི་ད་ཅོག་ལགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  tshe g.yang dang nga tsho spun mched red/_pA lags bashagasanyana( mkhan) de'i ngos nas byas/_nga tsho'i da cog lags zhu dgos kyi yo'o red lags/
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ད་ལྟ་ཤི་ཙང་ཏ་ཞོའོ་༼བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་༽གི་གཅིག་གཅིག་གསུངས་སོ།
  da lta shi tsang ta zho'o (bod ljongs slob grwa chen mo'i )gi gcig gcig gsungs so/
 • ཨ། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས།
  a/_gsang bdag rdo rje lags/
 • འོ། འོདེ།
  'o/_'ode/
 • རེད་པས། 
  red pas/_
 • ལགས་རེད།རེད།
  lags red/red/
 • སྐུ་མཆེད་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པས།
  sku mched la 'gro gi yo'o red pas/
 • ལགས་རེད། རེད།
  lags red/_red/
 • མ་ནས་་མར་རྒྱ་ནག་ངོགས་ལ་མང་པོ་བཞུགས་པ་རེད་པ།
  ma nas mar rgya nag ngogs la mang po bzhugs pa red pa/
 • ད་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ།
  da dge rgan chen mo ba/
 • རྩེ་དྲུང་རེད་པ། ལགས།
  rtse drung red pa/_lags/
 • རེད་རེད། རྩེ་དྲུང་རེད་གསུངས་ཀྱིས།
  red red/_rtse drung red gsungs kyis/
 • སྔོན་མ་རྩེ་དྲུང་རེད།
  sngon ma rtse drung red/
 • རེད་པས།
  red pas/
 • ལགས་རེད། རྩེ་དྲུང་རེད། 
  lags red/_rtse drung red/_
 • ཟླ་ཉིན་ང་ཚུར་སླེབས་ནས་འདིར་ལྷན་རྒྱས་ཚོ་ཞལ་ལག་གཅིག་གནང་སོང་ང་ལགས།
  zla nyin nga tshur slebs nas 'diirlhn rgyas tsho zhal lag gcig gnang song nga lags/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ལགས། རེད།
  lags/_red/
 • ཨོའོ་རེད་རེད།
  o'o red red/
 • གཅིག་ད་ལྟ་དེ་འདུག་དེའི་འོག་མ། འོག་མ་ཡིན་པ་ཡོད། དེ་སྔན༼སྔོན་༽མ་དེ་རེད།
  gcig da lta de 'dug de'i 'og ma/_'og ma yin pa yod/_de sngan(sngon )ma de red/
 • ལྷ་ས་ཧྲེའི་ཧྲེ་ཀྲང༼རྒྱ་སྐད།ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུ་འཛིན༽་དེའི་དྲུང་ཡིག་རེད་གསུངས་པ་རེད་པ།
  lha sa hre'i hre krang(rgya skad/lha sa grong khyer gyi dbu 'dzin) de'i drung yig red gsungs pa red pa/
 • ཨོའོ་དེ་ཡའི༼ཡང་༽བཤགས་༼བཤེགས་༽པ་རེད།
  o'o de ya'i(yang )bshags (bshegs )pa red/
 • ཨ་ལས། རེད་པས་ལགས།
  a las/_red pas lags/
 • རེད། དེ་ཡའི་༼ཡང༽བཤགས་༼བཤེགས༽པ་རེད།
  red/_de ya'i (yang)bshags (bshegs)pa red/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ད་སྐུ་མཆེད་ད་མང་ཐག་ཆོད་ཡོའོ་རེད་དའི་ཨ་ནི་ཕར་ཚུར་གཅིག་འབྲེལ་བ་ཟེར་ཞེ་དྲག་ཟེར་མེད་པ་བྱས།
  da sku mched da mang thag chod yo'o red da'i a ni phar tshur gcig 'brel ba zer zhe drag zer med pa byas/
 • ཡོང་ལོང་མ་བྱུང་བྱས་རེད་པ་ལགས། 
  yong long ma byung byas red pa lags/_
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ཕར་ཚུར་ཞལ་མཇལ་རེས་ཟེར་ཞེ་དྲག་མེད་ཙང་། 
  phar tshur zhal mjal res zer zhe drag med tsang /_
 • ད་མེད་པ་བྱས། ད་ང་རང་ཚོས་ཕར་ཚུར་མི་ཚང་མིང་འདྲ་དེ་བྱས་བྱས། ཨོའོ་ཁོ་ཚོ་ཨེ་འདྲས་ཟེར་རེད་ཟེར། ཕར་ཚུར།
  da med pa byas/_da nga rang tshos phar tshur mi tshang ming 'dra de byas byas/_o'o kho tsho e 'dras zer red zer/_phar tshur/
 • འོ་ད་དེ། ཨོའོ། ལགས་རེད་རེད།
  'o da de/_o'o/_lags red red/
 • ད་ད་ལྟ་དེ་བར་སྐོར་ཁོང་རྣམ་ཚོ་ཡང། སྐུ་མཆེད་རེད་ན་རོང་ཤར་་ཁོང་ཚོ།
  da da lta de bar skor khong rnam tsho yang/_sku mched red na rong shar khong tsho/
 • ཨོའོ་འོང་།
  o'o 'ong /
 • ཁོང་ཚོའི་ཨ་མ་ངོས་ནས་རེད། 
  khong tsho'i a ma ngos nas red/_
 • རེད་པས།
  red pas/
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ཁོང་རྣམ་ཚོའི་པཱ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་བཤགས༼བཤེགས༽ཉན་༼མཁན༽ཁོང་རྣམ་ཚོ་སྐུ་མཆེད་རེད།
  khong rnam tsho'i pA lags dang pA lags bshags(bshegs)nyan (mkhan)khong rnam tsho sku mched red/
 • ད་ལྟ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་པས། ཁོང་རྣམ་ཚོ།
  da lta bzhugs yo'o red pas/_khong rnam tsho/
 • ཨ་ཅག་ཚེ་དཔལ་ལགས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད།
  a cag tshe dpal lags bzhugs yo'o red/
 • ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཨ་ཅག་ཚེ་དཔལ་ལགས། བྱང་ངོས་ལགས། གནམ་གང་ལགས། 
  a cag tshe dpal lags/_byang ngos lags/_gnam gang lags/_
 • ཨོའོ། བྱང་ངོས་ལགས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད། རེད་པཱ།
  o'o/_byang ngos lags bzhugs yo'o red/_red pA/
 • ཡོའོ་རེད།
  yo'o red/
 • བྱང་ངོས་ལགས། ཨོའོ། ཇོ་ལགས་བགྲེས་པ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལ་ཕར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།
  byang ngos lags/_o'o/_jo lags bgres pa de da lta rgya gar la phar bzhugs kyi yod pa 'dra/
 • རེད།
  red/
 • ད་སྙུང་གཞི་དེ་གང་འདྲས་ཅིག་གནང་ཞུགས་ཡོད་ནམ། 
  da snyung gzhi de gang 'dras cig gnang zhugs yod nam/_
 • སྙུང་གཞི་བཞེས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་པ་ལགས།
  snyung gzhi bzhes bzhugs yo'o red pa lags/
 • རེད།
  red/
 • ཨོའོ་དེ་རེད་ལགས།
  o'o de red lags/
 • ད་སྤུན་ཀྱག་ཕར་ནས་ཕར་ལའི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ད་ལགས།
  da spun kyag phar nas phar la'i mang po yo'o red da lags/
 • ད་དེ་རིང་ཡིན་ནའི་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་ང་རའི་༼རང་ཡང་༽འདིར་ཚུར་སླེབས་ཨ་ལས་གཅིག་ཞལ་མཇལ་ཐུབ་པ་རེད། གང་མིན་ཚད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གི་ཡིན། 
  da de ring yin na'i yag po zhe po byung nga ra'i (rang yang )'diir tshur slebs a lsgcig zhal mjal thub pa red/_gang min tshad bkra shis bde legs zhu gi yin/_