Skip to main content Skip to search
31 Mar 2015
6 min 5 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Duptho

༉  མར་མར་རྒྱ་ཡི་མེ་ཏོག་ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ ཅ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ ནོར་བུ་གིས་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ སེམས་ཅན་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཚར་གཅིག་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་ར་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ལས་ཤི་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ ཚེ་མི་རྟག་པ་ཨིན་ཟེར་ དྲན་གསོ་འབདཝ་ཨིན་མས། ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་འདི་ནང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ ཚར་གཅིག་གནམ་བྱཱར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ཚུགས་རུང་ དུས་ཚོད་རིམ་གྱིས་རྫོགས་པའི་སྐབས་ འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་སྡོད་ནི་གི་རང་དབང་མེད་ ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་གླུ་གཞས་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་ཚེ་འདི་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་མེད་མི་ཚེ་འདི་ དམ་པའི་ཆོས་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་ དོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།

Norbu from Chaling village sings an old classical Bhutanese song called "Marmar Jayi Meto". It deals with the impermanence of life, where all sentient beings have to give birth to live and leave the world from the same universe where they were born. In this short lifespan, one can make their life bright and meaningful as a blossoming flower in a particular season, yet this life will not be any longer and its brightness will fade with the seasons. The lyrics focus on mortality and the ephemerality of life.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0