Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
52 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor discusses a factory room in which pills are sorted.

符合标准的丸剂下一步送交干燥车间处理. 丸剂成型后送交干燥车间

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འདིའི་རིལ་བུ་བཟོས་ཟིན་པ་ཚད་གཞི་ལོན་པ་དེ་གས་རེད།
  'di'i ril bu bzos zin pa tshad gzhi lon pa de gas red/
 • ཚད་གཞི་ལོན་པའི་སྨན་དེ་གས་ག་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན།
  tshad gzhi lon pa'i sman de gas ga 'dras byed dgos red zer na/
 • རྟགས་སྔོན་པོ་དེ་བརྒྱབ་བྱས་དེའི་རྩིས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། རྟགས་སྔོན་པོ་དེ་བརྒྱབ་ཚར་ན་ཨེ་ནི་གཞི་ནས་འོག་ལ་སྨན་རིལ་བུ་་སྐམ་གསེད་བྱེད་སར་རྩིས་སྤྲད་ཆོག་གི་ཡོའོ་རེད།
  rtags sngon po de brgyab byas de'i rtsis sprad kyi yo'o red/_rtags sngon po de brgyab tshar na e ni gzhi nas 'og la sman ril bu skam gsed byed sar rtsis sprad chog gi yo'o red/
 • གལ་སྲིད་སྐམ་གསེད་བྱེད་ས་ནས་སྨན་དེ་རྩིས་ལེན་གའི་༼གྱི༽ཡོང་དུས་རྟགས་སྔོན་པོ་དེ་བརྒྱབ་མེད་ན་སྨན་དེ་ཕར་ལེན་ཆོག་གི་ཡོའོ་མ་རེད།
  gal srid skam gsed byed sa nas sman de rtsis len ga'i (gyi)yong dus rtags sngon po de brgyab med na sman de phar len chog gi yo'o ma red/
 • རྩིས་སྤྲད་མཁན་གྱིས་ཕར་རྩིས་སྤྲད་ཆོག་གི་ཡོའོ་མ་རེད།
  rtsis sprad mkhan gyis phar rtsis sprad chog gi yo'o ma red/
 • དེ་ག་རེ་ཆ་བཞག་ན་རིལ་བུའི་ཆེ་ཆུང་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོའོ་མ་རེད།
  de ga re cha bzhag na ril bu'i che chung de tag tag bsdad yo'o ma red/
 • ཚད་དང་མཐུན་པ་འདུག་ཟེ་༼འདི་འདྲ༽ཡོང་གིས་ཡོའོ་རེད། 
  tshad dang mthun pa 'dug ze ('di 'dra)yong gis yo'o red/_
 • ཚད་དང་མཐུན་པ་འདུག་ཟེ་བྱས་ནས་ཨེ་ནི་གཙོ་བོ་གྲངས་ཀ་སོ་སོ་དེ་འདྲས་བླུགས་ནས། ཐོང་ཐོང་༼རྒྱ་སྐད༽གྲངས་ཀ་བརྒྱབ་ཨེ་ནི་འདི་འདྲས་ཟེ་སྦྱར་བཞག་བཞག་ཡོའོ་རེད།
  tshad dang mthun pa 'dug ze byas nas e ni gtso bo grangs ka so so de 'dras blugs nas/_thong thong (rgya skad)grangs ka brgyab e ni 'di 'dras ze sbyar bzhag bzhag yo'o red/
 • གཞི་ནས་ཕར་རྩིས་སྤྲད་ཀྱི་རེད།
  gzhi nas phar rtsis sprad kyi red/
 • རྒྱ་མ་བཀྱག་བྱས།
  rgya ma bkyag byas/