Skip to main content Skip to search
10 Jul 2000
2 min 14 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

This title is part of a series of short (2-5 minute) dramatic enactments of contemporary life in Lhasa in the early 2000s. In particular, this is the first episode in the series concerning two young women who fall out with each other over a common love interest. In this innocent opening, Purdrön and Dadrön discuss a dream Purdrön has of falling into a Tibetan style toilet (the traditional Tibetan type which is a hole in the floor of a second floor bathroom), and how such a dream is usually interpreted as signifying good fortune. As we find out in later episodes, this might foreshadow her future good fortune of taking away Dadrön's boyfriend, Dawa, after Dadrön departs for an extended study period. 

这段对话发生于2000年早期的拉萨,该短剧长度为2-5分钟。在这第一部短剧中讲述两个女孩由于共同爱好而谈到一起。她们纯洁无邪的开场白中普珍和达珍在谈论普珍掉到藏式厕所中的梦境。这样的梦在西藏被解释为幸运之兆。我们会在后面的剧中看到该梦境给普珍带来的好运是达珍去进修期间得到达珍的男朋友达瓦。 达珍和普珍的幸运之梦。这是一段两个藏族女孩之间的对话(达珍和普珍)。谈论的主要内容是普珍在梦中掉进厕所里。在藏族风俗中被认为是幸运之兆。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཕུར་སྒྲོན། ལྟོས་དང་།
  phur sgron/_ltos dang /
  Phurdroen, look!
  普珍, 看!
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  དེ་རིང་གནམ་ཡག་པོ་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག༾མི་འདུག་གས།
  de ring gnam yag po ra cig {'dra cig}mi 'dug gas/
  Isn't it a nice day today?
  今天的天气多好啊, 是吧!
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་རེད་ཞག ང་ཡའི་༿ཡང་༾གནམ་ལ་བལྟས་བསྡད་ཡོད།
  'ong red zhag_nga ya'i {yang }gnam la bltas bsdad yod/
  Yes, it is. I've also been looking at the sky.
  是啊, 我也在往天上看呢.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འཚིག་ཡའི་༿ཡང་༾མ་འཚིག འཁྱག་ཡའི་༿ཡང་༾མ་འཁྱག ཏག་ཏག་རེད་འདུག་ག
  'tshig ya'i {yang }ma 'tshig_'khyag ya'i {yang }ma 'khyag_tag tag red 'dug ga
  It's not too hot, and not too cold. It's just right, isn't it?
  不热不冷, 正好, 是吧!
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  སྐྱིད་པོ་ཅིག་འདུག 
  skyid po cig 'dug_
  It's pleasant.
  很舒服
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  དེ་རིང་གནམ་གཤིས་འདི།
  de ring gnam gshis 'di/
  Today, the weather...
  今天的天气...
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  རྨོའོ་་་
  rmo'o
  hey
  嘿!
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yes.
  嗯?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  མདང་དགོང་དགོང་དག་ངར་གཉིད་ལམ་ཆོབ་ཚ་པོ་རྒྱའུ་༿ཞེ་དྲག་༾ཅིག་བཏང་བྱུང་།
  mdang dgong dgong dag ngar gnyid lam chob tsha po rgya'u {zhe drag }cig btang byung /
  Last night I had a very funny dream.
  昨天晚上我做了一个很好笑的梦
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ག་རེ་བཏང་བྱུང་།
  ga re btang byung /
  What did you dream?
  你做了什么梦?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ང་གཉིས་གཉིས་ཁྲོམ་འདི་ནས་མར་བྱས་འགྲོ་གི་འདུག་ག
  nga gnyis gnyis khrom 'di nas mar byas 'gro gi 'dug ga
  The two of us were leaving the market, ok?
  我们俩不是正要离开市场吗?
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yeah..
  是呀...
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  བར་སྐོར་ནང་ལ།
  bar skor nang la/
  ...in the Bharkor...
  在八角街里...
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yes.
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  དེ་ནས་མར་ཕྱིན། 
  de nas mar phyin/_
  ...then I went a bit further...
  我走了一会儿...
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ནི་་་ ང་གྲོད་ཁོག་རྒྱའུ་ན་གིས།
  a ni _nga grod khog rgya'u na gis/
  And my stomach started hurting quite a bit.
  然后, 肚子开始特别的痛...
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཨོ་་་
  o
  Oh.
  噢...
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ང་གྲོད་ཁོག་ན།
  nga grod khog na/
  My stomach hurt,
  我的肚子痛.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ནི་་་ང་གསང་སྤྱོད་ག་པར།
  a ni nga gsang spyod ga par/
  and - where was there a bathroom? -
  厕所在哪儿啊?
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ག་ས་ག་ལ་འཚལ་གར་འགྲོ་གི་འདུག་ག
  ga sa ga la 'tshal gar 'gro gi 'dug ga
  I was looking everywhere for a bathroom, ok?
  我到处找.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  གསང་སྤྱོད་ཅི་ཡའི་༿ཅི་ཡང་༾རྙེད་ཀྱི་མིན་འདུག
  gsang spyod ci ya'i {ci yang }rnyed kyi min 'dug
  I couldn't find a single bathroom!
  一个厕所也找不到
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ནི་་་
  a ni
  And then?
  然后呢?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ནི་་་ད་ག རང་གིས་ནི།
  a ni da ga_rang gis ni/
  And then, as for you...
  然后, 你...
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  རང་ཁྲོམ་ལ་བལྟས་བྱས་ཅ་ལག་དེ་པར་བལྟས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ག ང་ནི་་་་་
  rang khrom la bltas byas ca lag de par bltas bsdad kyi 'dug ga_nga ni
  You were there in the market looking at things. I -
  你在市场里看东西. 我....
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  རང་ལ་ཡ་བྱེད་ཀྱི་མིན་འདུག་གས།
  rang la ya byed kyi min 'dug gas/
  I wasn't paying attention to you?
  我没有注意到你吗?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  [Not clear]
  [不清楚]
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ནི་་་
  a ni
  And then?
  后来呢?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འདི་ནས་ང་དེ་ནས་མར་བྱས་ཡོང་གིས།
  'di nas nga de nas mar byas yong gis/
  So I went a bit further.
  我又走了一会儿.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yeah.
  嗯.
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཡོང་བྱས། ག་འདྲས་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  yong byas/_ga 'dras cig byas pa yin na/
  And when I'd made it a bit further, I don't know how it happened.
  走了一会儿, 不知道怎么回事儿
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སླེབས་ཀྱི་འདུག་ག
  las khungs nang la slebs kyi 'dug ga
  I ended up coming to the office, you see?
  我来到了办公室里
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yeah.
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ལས་ཁུངས་ནང་སླེབས།
  las khungs nang slebs/
  I arrived in the office
  到了办公室里
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་ནང་ལ་སླེབས་དུས་ཙམ་པར།
  las khungs kyi gsang spyod nang la slebs dus tsam par/
  When I got to the bathroom,
  到了办公室的厕所的时候
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ག་རེ་བྱས་ཐིགས་པ་བྱེད་དང་།
  ga re byas thigs pa byed dang /
  Guess what happened!
  你猜怎么回事?
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ག་རེ་བྱས་སོང་།
  ga re byas song /
  What happened?
  发生了什么?
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་ཧང་ཧང་་་ ང་གསང་སྤྱོད་ནང་ཟགས་ཤག ཨ་ཧ་ཧ་་་་་
  a hang hang _nga gsang spyod nang zags shag_a ha ha
  I fell in the toilet!
  我掉进厕所里了...哈哈
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  གསང་སྤྱོད་ནང་ཟགས་པ་ཡིན་པ་རེད།
  gsang spyod nang zags pa yin pa red/
  Oh,I see, you fell in the toilet!
  我明白了, 你掉进厕所里了.
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yep.
  是啊.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  གསང་སྤྱོད་ནང་ལ་ཟགས་པའི་གཉིད་ལམ་ང་ལའི་༿ལ་ཡང་༾་བཏང་མྱོང་ཡོད།
  gsang spyod nang la zags pa'i gnyid lam nga la'i {la yang } btang myong yod/
  I've also had a dream about falling in a toilet.
  我也做过关于掉进厕所里的梦
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Yeah?
  是吗?
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཟེར་ཡག་༿ཡས་༾ལ།
  zer yag {yas }la/
  That means,
  据说,
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  གསང་སྤྱོད་ནང་ལ་ཟགས་པའི་གཉིད་ལམ་བཏང་དུས།
  gsang spyod nang la zags pa'i gnyid lam btang dus/
  When I was dreaming that I fell in the toilet,
  当你做掉进厕所里的梦的时候,
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  གྲོགས་ཆེན་པོ་རྒྱའུ་༿ཞེ་དྲག་༾ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  grogs chen po rgya'u {zhe drag }yod red zer gyi 'dug ga
  They say it's a sign of really good luck, don't they?
  你会交到好运
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཟེར་སྲོལ་ད་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾ འདུག་ག
  zer srol da a 'dras {'di 'dras }ra cig {'dra cig }_'dug ga
  There's a saying that goes like that, you know?
  有这么一种说法
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཡིན་ནའི་༿ཡིན་ན་ཡང་༾རང་ལ་གྲོགས་ག་འདྲས་བྱུང་།
  yin na'i {yin na yang }rang la grogs ga 'dras byung /
  But what happened to you?
  你的运气怎样?
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ངར་ཡ་གྲོགས་ཅི་དག་མ་བྱུང་།
  ngar ya grogs ci dag ma byung /
  It wasn't very lucky for me.
  我没有交到什么好运.
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་།
  'ong /
  Oh.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ཕལ་ཆེར་རང་ལ་གྲོགས་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད།
  phal cher rang la grogs chen po cig yod kyi red da/
  Probably you'll have some very good luck.
  说不定你会交到好运
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཡོད་ཀྱི་རེད་ད། ཨ་ཧ་ཧ་་་་ཧ་རུ་ད་་་་ དེ་རིང་ཉིན་གུང་རང་ག་པར་ཕྱིན་པ།
  yod kyi red da/_a ha ha ha ru da _de ring nyin gung rang ga par phyin pa/
  Probably I will.
  说不定...哈哈.
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  དེ་རིང་ཉིན་གུང་ད་གར་ཟེ་ལས་ཁུངས་ནང་བསྡད་བསྡད་པ་ཡིན།
  de ring nyin gung da gar ze las khungs nang bsdad bsdad pa yin/
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ལས་ཁུངས་ནང་ཨས་་་ ཨ་ཙི་་་ད་ལས་ཀ་མེད་པ་བྱས་ཉོབ་ཡག་༿ཡས་༾ར་ཅིག་འདུག་ག
  las khungs nang as _a tsi da las ka med pa byas nyob yag {yas }ra cig 'dug ga
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  རེད་ཤག ཅོག་ཉི་དོན་ནང་ལ་དེབ་ཡག་པོ་ཅིག་འདུག་ག
  red shag_cog nyi don nang la deb yag po cig 'dug ga
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  དེབ་ག་རེ་འདུག 
  deb ga re 'dug_
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  དེབ་སྙན་པོ་ར་༿འདྲ་༾ཅིག་འདུག་སྟེ་ཅོག་གིས་ཡར་བལྟ་གག་ཡོང་ན་ནང་ལ་བལྟ་གག་ཤོག་ཟེར་གྱིས་མ་གཞི་གཡར་གྱི་མི་འདུག
  deb snyan po ra {'dra }cig 'dug ste cog gis yar blta gag yong na nang la blta gag shog zer gyis ma gzhi g.yar gyi mi 'dug
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཨ་་་ཨོང་་་ ཕ་གི་དཔེ་ཚོང་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཡ་དེབ་ཡག་པོ་ཅིག་དོན་འདུག་ག ཚིག་མཛོད་ཅིག བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག
  a ong _pha gi dpe tshong khang nang logs la ya deb yag po cig don 'dug ga_tshig mdzod cig_bod yig dang dbyin ji'i tshig mdzod cig
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  དངོས་གནས།
  dngos gnas/
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག  དེ་ལྟོས་དང་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཤེས་ཀྱིས་དབྱིན་ཇི་དང་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འགང་ག་ལོགས་༿ཚང་མ་༾
  yag po zhe po cig 'dug__de ltos dang yag po zhe po cig shes kyis dbyin ji dang de gyad {de tsho }'gang ga logs {tshang ma }
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  སང་ཉིན་ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་གས།
  sang nyin nga gnyis mnyam du 'gro gas/
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་རེད། ང་གཉིས་མཉམ་པོར་༿མཉམ་དུ་༾བལྟ་ཙ་༿ཙམ་༾བྱེད་གག་འགྲོ། ཧ་རུ། ད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཟིན་ཤག ག་པར་འགྲོ་ག
  'ong red/_nga gnyis mnyam por {mnyam du }blta tsa {tsam }byed gag 'gro/_ha ru/_da gsum dang phyed ka zin shag_ga par 'gro ga
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  ག་པར་འགྲོ་གག ང་གཉིས་འདི་ནས་མར་གྲང་མོ་ཅིག་བཏུང་གག་འགྲོ་གས།
  ga par 'gro gag_nga gnyis 'di nas mar grang mo cig btung gag 'gro gas/
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  རེད་པ།
  red pa/
 • ཕུར་སྒྲོན་ལགས
  གྲང་མོ་ཅིག་བཏུང་གག་འགྲོ།
  grang mo cig btung gag 'gro/
 • ཟླ་སྒྲོན་ལགས
  འགྲོ།
  'gro/